18.05.2021r.

Temat: Rządy parlamentarne w Polsce.

notatka:

1. Trudności w integracji ziem wszystkich trzech zaborów w ramach odrodzonej Rzeczypospolitej związane były z tym, że przez ponad sto lat funkcjonowały one w odmiennych warunkach ustrojowych, prawnych, gospodarczych i cywilizacyjnych.

2. Kształtowanie się ustroju politycznego odrodzonej Rzeczypospolitej

a. 26 I 1919 r. odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego – wygrał je Związek Ludowo-Narodowy (endecja)

b. 20 II 1919 r. Sejm Ustawodawczy uchwalił tzw. małą konstytucję

c. mała konstytucja stanowiła, że Polska będzie republiką parlamentarną

– władzę ustawodawczą miał sprawować sejm

– Józef Piłsudski nadal pełnił funkcję Naczelnika Państwa, ale jego władza została ograniczona (obowiązek kontrasygnaty)

3. Ustrój polityczny Polski pod rządami konstytucji marcowej z 1921 r.

a. 17 III 1921 r. sejm uchwalił nową ustawę zasadniczą – tzw. konstytucję marcową

b. władza ustawodawcza spoczywała w rękach dwuizbowego parlamentu,

– parlament składał się z sejmu i senatu

–  obowiązywał proporcjonalny system wyborczy – każda partia polityczna miała otrzymać taki procent miejsc w sejmie, jaki uzyskała w wyborach

c. funkcję głowy państwa pełnił prezydent wybierany przez Zgromadzenie Narodowe na 7-letnią kadencję

d. bieżącą politykę prowadził rząd, który był powoływany przez sejm i podlegał jego kontroli

5. Pierwsze wybory prezydenckie

a. 9 XII 1922 r. na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został wybrany Gabriel Narutowicz

b. Drugim prezydentem został Stanisław Wojciechowski.

13.05.2021r.

Temat: Kształtowanie sie granicy Polski – cz.2.

notatka:

1. Wykształciły się dwie koncepcje granic Polski

a. koncepcja inkorporacyjna – autorstwa Romana Dmowskiego

– do Polski miały wejść obszary zamieszkałe w większości przez ludność polską

– mniejszości narodowe miały zostać spolonizowane

b. koncepcja federacyjna – autorstwa Józefa Piłsudskiego

– dążył do utworzenia przez Polskę federacji z Ukrainą, Białorusią, Litwą i Łotwą

2. W listopadzie 1918 r. wybuchł konflikt polsko-ukraiński w Galicji Wschodniej

a. sytuacja etniczna w Galicji Wschodniej

– Polacy dominowali w miastach

– Ukraińcy stanowili większość na wsi

b. z 31 X na 1X 1918 r. Ukraińcy proklamowali powstanie Ukraińskiej Republiki Ludowej (URL)

d. opór Polaków doprowadził do wybuchu walk we Lwowie

– w walkach uczestniczyła młodzież – „Orlęta Lwowskie”

– na pomoc walczącym Polakom skierowano oddziały z Wielkopolski i armię gen. Józefa Hallera

3. Wyprawa kijowska Józefa Piłsudskiego

wojska polskie przystąpiły do ofensywy przeciwko wojskom bolszewickim i w maju 1920 r. zajęły Kijów

4. Wojna polsko-bolszewicka

a. Kijowa Armia Czerwona rozpoczęła ofensywą i zmusiły oddziały polskie do odwrotu

b. 28 VII 1920 r. komuniści utworzyli Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski (TKRP)

– na czele TKRP stali Feliks Dzierżyński i Julian Marchlewski

c. państwa zachodnie zaproponowały ustalenie wschodniej granicy Polski na tzw. linii Curzona

d. groza sytuacji spowodowała zmiany w organizacji państwa

– powołano Radę Obrony Państwa z Józefem Piłsudskim na czele

– utworzono Rząd Obrony Narodowej z Wincentym Witosem jako premierem

e. decydująca bitwa została stoczona pod Warszawą od 13 do 25 VIII 2020 r.

f. wojska polskie odniosły kolejne świetne zwycięstwa w bitwach nad Niemnem i pod Komarowem

g. wojnę zakończył pokój zawarty w Rydze 18 III 1921 r.

5. Po wycofaniu się Armii Czerwonej wybuchł konflikt polsko-litewski o Wileńszczyznę

a. w październiku 1921 r. dywizja gen. Lucjana Żeligowskiego  wkroczyła do Wilna

b. w referendum przeprowadzonym na Wileńszczyźnie większość głosowała za przynależnością do Polski

c. włączenie tzw. Litwy Środkowej do Polski pogorszyło stosunki polsko-litewskie.

11.05.2021r.

Temat: Kształtowanie się granicy II Rzeczpospolitej.

Kształtowanie się granicy na zachodzie:

1. 27.12.1918r. do 16. 02.1919r. – powstanie wielkopolskie

2. lipiec 1920 – plebiscyt na Warmii i Mazurach – przegrany przez Polaków.

3. Górny Śląsk:

 • Wybuchły trzy powstania: 1919r. 1920, 1921r., ostatecznie Polsce przyznano około 1/3 terytorium

4.Koncepcje granicy wschodniej:

 • federacyjna – Józef Piłsudski, Polska miała połączyć się w ramach federacji z państwami Białoruskim, Ukraińskim , Łotewskim i Litewskim
 • Inkorporacyjna – miała powstać Polska jednolita pod względem narodowym z terenów, gdzie większość zamieszkują Polacy, przymusowa polonizacja obcokrajowców ( Roman Dmowski)

          5. Konflikt polsko – ukraiński:

 • dotyczył Galicji Wschodniej, gdzie na wsi mieszkali głównie Ukraińcy, ale w miastach Polacy
 • walki o Lwów w 1918r., gdzie wsławiły się  “ Orlęta Lwowskie”
 • Piłsudski realizując koncepcję federacyjną chciał powstania Ukrainy, dlatego pomógł Semenowi Petlurze zdobyć Kijów w 1920r. 

          6. Wojna z bolszewikami:

 • w 1920r. po pokonaniu Białych bolszewicy przechodzą do kontrofensywy, z półn. uderza Armia Tuchaczewskiego, a od południa Armia Siemiona Budionnnego
 • Bolszewicy odbijają Kijów, Wilno, Lwów i podchodzą az pod Warszawę
 • Rząd Polski próbuje uzyskać wsparcie w Spa państw Zachodu, które podejmują mediacje i proponuja granicę na linii Curzona
 • bitwa warszawska – przełomowa bitwa w dziejach Europy w dniach 13 – 15.08.1920r., dowództwo J. Piłsudski, W. Sikorski, T. Rozwadowski,
 • odrzucenie bolszewików,
 • bitwa niemeńska we wrześniu 1920r. zwycięstwo Polaków
 • 1921r. pokój ryski – granica między Polska a Rosją  na linii od Dźwiny do Zbrucza i Dniestru

4. Spór polsko – litewski o Wileńszczyznę – zakończony w 1923r.

zad. dom. 

 1. W jaki sposób Polska przyłączyła Wilno do Polski?
 2. Skąd nazwa bitwy warszawskiej “ Cud nad Wisłą” ( podr. str. 228 – 229

06.05.2021r.

Temat: Odrodzenie Rzeczypospolitej. Lekcja na Teams.

notatka:

I. Odzyskanie niepodległości

1. Tworzenie się lokalnych ośrodków władzy

a. Rada Regencyjna (Warszawa)

b. Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego (Cieszyn)

c. Polska Komisja Likwidacyjna (Kraków)

d. Naczelna Rada Ludowa (Poznań)

2. Powstanie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie – 7 XI 1918 r.

a. lewicowy skład rządu

b. premierem Ignacy Daszyński  (PPSD)

c. program reform:

– prawa wyborcze dla kobiet

– bezpłatne szkolnictwo

– nacjonalizacja kopalń oraz banków

– parcelacja wielkiej własności ziemskiej

3. Józef Piłsudski

a. powrót z więzienia w  Magdeburgu – 10 XI 1918 r.

b. przekazanie Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną władzy wojskowej – 11 XI 1918 r.

c. przekazanie Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną władzy cywilnej – 14 XI 1918 r.

d. objęcie przez Józefa Piłsudskiego funkcji Tymczasowego Naczelnika Państwa

4. Działalność Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu (m.in. Roman Dmowski , Ignacy Paderewski)

5. Utworzenie rządu Jędrzeja Moraczewskiego

a. lewicowy charakter rządu

b. reformy

– ośmiogodzinny dzień pracy

– płaca minimalna

– system ubezpieczeń społecznych

– prawa wyborcze dla kobiet

6. Utworzenie rządu Ignacego Paderewskiego  (styczeń 1919 r.) – z udziałem narodowej demokracji

04.05.2021r.

Temat: Józef Piłsudski i odzyskanie niepodległości.

Na podstawie filmiku przypomnij sobie wiadomości dotyczące działalności Pilsudskiego podczas I wojny światowj. Jakie były losy legionistów. Czym była Rada Regencyjna. Zapytam o to w czwartek.

https://www.youtube.com/watch?v=R-Odr3tXBJk

27.04.2021r.

Temat: Omówienie sprawdzianu na Teams.

22.04.2021r.

Temat: Sprawdzian wiadomości.

20.04.2021r.

Temat: Ćwiczenia utrwalające wiadomości.

Ucząc się do sprawdzianu wykonaj w ćwiczeniach temat : Utrwalamy wiadomości z działu VI.

W czwartek proszę na sprawdzian o kamerkę, jesli ktoś ma problem, proszę o informację umówię się na odpowiedź po lekcji.

Jako potwierdzenie obecności na lekcji w dniu dzisiejszym prosze wykonać kahoota do godz. 19.00. Jesli będzie jakiś problem proszę o wiadomośćna mobidzienniku.

https://kahoot.it/challenge/07356231?challenge-id=4590493d-e28d-44e6-bf6d-e261309bac23_1618895779500

15.04.2021r.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu VI.

Ogólne zagadnienia na sprawdzian:

Sprawdzian obejmuje wiadomości z działu VI str. 165 – 197.

Zwróć między innymi uwagę na :

1. Jakie były skutki I wojny światowej – gospodarcze, polityczne i ludnościowe.

2. Czy charakteryzowały się rządy Mussoliniego we Włoszech – jak dochodzi do władzy, marsz czerwonych koszul 1922r., co to były fascio, na czym polegał faszyzm?

3. Dojście NSDAP do władzy w Niemczech – nazizm, 1933r., gestapo, noc kryształowa, noc długich noży, ustawy norymberskie

4. Pojęcia np. demilitaryzacja, remilitaryzacja, New Deal, układ w Locarno, łagry, kułacy, kolektywizacja, industrializacja, NKWD, anschluss,

5. ZSRS – 1922r., cechy rzadów Stalina ( NEP, sowchozy, kołchozy, Gułag)

6. Ważne układy np. Ribbentrop  – Mołotow, w Rapallo, pakt trzech, układ monachijski

13.04.2021r.

Temat: Ćwiczenie utrwalajace wiadomości.

Na Teams w zadaniach jest do wykonania karta pracy – dziś do godz. 19.00.

Jest ona potwierdzeniem Waszego udziału w lekcji.

08.04.2021r.

Temat: Świat na drodze do II wojny światowej. Lekcja na Teams.

notatka:

I. Wojna domowa w Hiszpanii (1936-1939)

Obalenie monarchii i ustanowienie republiki – 1931 r.

II. Odbudowa potęgi militarnej Niemiec.

1.Wystąpienie Niemiec z Ligi Narodów – 1933 r.

2. Wdrożenie programu zbrojeń

– wprowadzenie powszechnego obowiązku służby wojskowej – III 1935 r.

– rozbudowa Wehrmachtu

3. Remilitaryzacja Nadrenii – III 1936 r.

4. Zawarcie Paktu Antykominternowskiego z Japonią i Włochami – 1936 r.

III. Ekspansja terytorialna III Rzeszy.

 Anschluss Austrii – 12 III 1938 r.

3. Układ monachijski

konferencja w Monachium – 29-30 IX 1938 r.

– uczestnicy: Neville Chamberlain , Édouard Daladier , Benito Mussolini i Adolf Hitler

– decyzje dotyczące Czechosłowacji bez udziału jej przedstawiciela

d. układ monachijski – 30 IX 1938 r.

– włączenie Sudetów do Niemiec

– deklaracja Hitlera o rezygnacji z innych roszczeń

30.03.2021r.

Temat: Wojna domowa w Hiszpanii.

https://drive.google.com/file/d/1cAElT625R5H8SRyqA40izlRVFJlNN8Q4/view?usp=sharing

https://www.youtube.com/watch?v=1sVjePTQWIs

25.03.2021r.

Temat: Kultura w dwudziestoleciu międzywojennym – lekcja na Teams.

notatka:

1. W wielu krajach wprowadzono obowiązek szkolny od 7 do 14 lat

2. Rozwój mediów: gazet, kina, radia, telewizji

3. Wzrost zainteresowania kinem: słynni aktorzy to Charlie Chaplin, Rudolf Valentino, Greta Garbo

4. Nowe trendy w architekturze i malarstwie: modernizm, socrealizm, surrealizm, ekspresjonizm.

5. Zmiany w modzie np. spódnice za kolano, kobiety uzyskały prawa wyborcze

23.03.2021r.

Temat: Sylwetka Charliego Chaplina.

Na lekcji czwartkowej bedziemy mówić o kulturze, kinie w dwudzistoleciu międzywojennym. Chcę , abyście na podstawie fragmentów filmików poznali jednego z najlepszych aktorów tamtych czasów. W czwartek na lekcji powiecie mi, czym chcrakteryzowała się jego gra, czego dotyczyły filmy.

https://www.youtube.com/watch?v=H19jByxrqlw https://www.youtube.com/watch?v=Y-7ntsRgi7M https://www.youtube.com/watch?v=_OKs2MWaBcA

18.03.2021r.

Temat: ZSRS – imperium komunistyczne. Lekcja na Teams.

notatka:

1. 30 XII 1922 r. utworzono Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich (ZSRS)

a. republiki założycielskie :

– Rosyjska Federacyjna Republika Radziecka (RFSRR) – w skrócie Rosja

– Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka (USRR) – w skrócie Ukraina

– Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka (BSRR) – w skrócie Białoruś

– Zakaukaska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka (ZFSRR)

2. Rządy Józefa Stalina

a. Włodzimierza Lenina, który zmarł w 1924 r., u władzy zastąpił Józef Stalin

b. Józef Stalin został sekretarzem generalnym Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) – WKP(b

3. Gospodarka ZSRS

c. Stalin przeprowadził kolektywizację rolnictwa, w wyniku które:

– zlikwidowano indywidualne gospodarstwa rolne

– utworzono sowchozy – państwowe gospodarstwa rolne

– utworzono kołchozy – spółdzielnie rolnicze, skupiające dawnych indywidualnych rolników

d. Stalin wprowadził gospodarkę planową, w której

4. Zbrodnie komunistyczne

a. władze komunistyczne bezwzględnie zwalczały:

– przeciwników i rywali politycznych

– przedstawicieli tzw. klas posiadających, którzy byli właścicielami np. majątków ziemskich, fabryk, banków)

– rolników indywidualnych (tzw. kułaków)

b. aparat przemocy w ZSRS

– głównym narzędziem terroru był Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych (NKWD)

– sieć łagrów, które podlegały Gułagowi (Główny Zarząd Obozów)

5. Stosunki ZSRS z Niemcami w okresie międzywojennym

a. w 1922 r. w Rapallo ZSRS i Niemcy zawarły traktat o współpracy

b. po dojściu do władzy w Niemczech Adolfa Hitlera stosunki niemiecko-sowieckie uległy pogorszeniu

c. 23 VIII 1939 r. ZSRS i III Rzesza zawarły tzw. pakt Ribbentrop-Mołotow

16.03.2021r.

Temat: Mistrzowie zła – Józef Stalin.

Dziś zapraszam Was do obejrzenia filmy edukacyjnego „ Mistrzowie zła”. Będzie on dotyczył Józefa Stalina. Film wprowadzi Was w zagadnienia komunizmu w ZSRS.

Obejrzyjcie pierwsze 12 minut filmu i na jego podstawie odpowiedzcie na pytanie:

Jakie zbrodnie na społeczeństwie, współtowarzyszach przypisywane są Józefowi Stalinowi?

https://www.youtube.com/watch?v=LOyB3Es8yzI

11.03.2021r.

Temat: Narodziny faszyzmu – cz. 2.

Na podstawie tekstu źródłowego w podręczniku str. 174 odpowiedz na pytania pod tekstem.

Wykonaj kahoota!

https://kahoot.it/challenge/02451535?challenge-id=4590493d-e28d-44e6-bf6d-e261309bac23_1615452723584

09.03.2021r.

Temat: Narodziny faszyzmu. Lekcja na teams.

notatka:

1. Sytuacja we Włoszech po I wojnie światowej:

 • Niby byli w obozie zwycięzców, ale nie mieli żadnych korzyści,
 • Powracający z fronu kombatanci wojenni stawali się często bezrobotni
 • Narastało niezadowolenie, które wykorzystał Benito Mussolini i jego Faszystowska Partia
 • Fascio – związki kombatanckie

2. Faszyści dochodzą do władzy w wyniku przewrotu w 1922r.  „ marsz na Rzym”

3. Mussolini wprowadził:

 • Kult wodza,
 • Walkę z opozycją za pomocą terroru
 • Przejął prasę,
 • Miał pod sobą tzw. „ czarne koszule”

Nazizm w Niemczech

1. Sytuacja w Niemczech po I wojnie światowej:

 • Niemcy są niezadowoleni z traktatu wersalskiego
 • Kryzys gospodarczy spowodował narodziny narodowego socjalizmu NSDAP( narodowosocjalistyczna niemiecka partia , na czele Adolf Hitler) która próbowała w 1923r. przejąć władzę w nieudanym puczu w Monachium
 • Hitler trafia do więzienia, gdzie pisze „ Mein Kampf”

2. Przejęcie władzy  przez nazistów:

 • W 1933r w wyborach NSDAP dostaje większość i Hitler zostaje kanclerzem.

3. Polityka nazistów:

 • „ noc długich noży”
 • Noc kryształowa
 • Indoktrynacja „ Kłamsto powtarzane sto razy staje się prawdą”
 • 1934 – powstanie III Rzeszy
 • Antysemityzm, rasizm
 • Obozy koncentracyjne dla opozycji

04.03.2021r.

Temat: Świat po I wojnie światowej – ćwiczenia.

Praca z ćwiczeniami i kahootem.

https://kahoot.it/challenge/09453739?challenge-id=4590493d-e28d-44e6-bf6d-e261309bac23_1614843790565

02.03.2021r.

Świat po I wojnie światowej – lekcja na Teams.

notatka z lekcji:

Ład wersalski

1. Zakończenie I wojny światowej

a. po zakończeniu I wojny światowej w Paryżu odbyła się konferencja pokojowa, która trwała od stycznia 1919 do stycznia 1920 r.
b. na konferencji czołową rolę odgrywała tzw. Wielka Czwórka, czyli przywódcy Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch 

2. Traktat pokojowy z Niemcami został zawarty 28 czerwca 1919 r. w Wersalu – stąd jego nazwa – traktat wersalski

a. najważniejsze zmiany terytorialne

– Francja otrzymała od Niemiec Alzację i Lotaryngię
– Polsce przyznano Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie
– Gdańsk i Kłajpeda przekształcono w wolne miasta

b. ograniczenia dotyczące sił zbrojnych Niemiec

– demilitaryzacja Nadrenii
– armia niemiecka została zmniejszona do 100 tys. żołnierzy zawodowych
– traktat zakazywał Niemcom posiadania lotnictwa wojskowego, wojsk pancernych oraz ograniczał liczbę okrętów wojennych

3. Nowe państwa zostały zobowiązane do podpisania tzw. małego traktatu wersalskiego, który jednostronnie zobowiązywał je do przestrzegania praw mniejszości narodowych

4. Zawarte z Austrią i Węgrami odrębne traktaty pokojowe również pozbawiały je części terytorium oraz zobowiązywały do redukcji sił zbrojnych i wypłaty odszkodowań

5. Turcja po I wojnie światowej

a. Turcja nie zaakceptowała narzuconych jej warunków pokojowych i wznowiła działania wojenne
b. w Turcji doszło do obalenia władzy sułtana i ustanowienia republiki – twórcą Mustafa Kemal, który przyjął imię Atatürk
c. zawarty w 1923 r. przez Turcję pokój również pozbawiał ją części terytorium oraz zobowiązywał ją do zapłaty odszkodowań i redukcji armii

6. Liga Narodów 

a. powstała 10.I.1920 r. na mocy traktatu wersalskiego

7.Wieli kryzys gospodarczy (1929-35)

a. 24 X 1929 r. doszło do załamania a nowojorskiej giełdzie (czarny czwartek) – wydarzenie to jest uznawane za początek wielkiego kryzysu gospodarczego

3. W Stanach Zjednoczonych prezydent Franklin Delano Roosevelt wprowadził program reform New Deal – Nowy Ład, który polegał m.in. na zaangażowaniu się państwa w gospodarkę w celu aktywnego zwalczania bezrobocia.

23. i 25 luty 2021r.

Temat: Sprawdzenie wiedzy – pytanie na Teams.

18.02.2021r.

Temat: Konferencja paryska. Lekcja na Teams.

notatka:

W przededniu I wojny światowej na ziemiach polskich istniały dwie orientacje: proaustriacka ( J. Piłsudski) i prorosyjska ( R. Dmowski).

1. Polacy u boku państw centralnych:

I Kompania Kadrowa – próba wzniecenia powstania w Królestwie Polskim, wymarsz z Krakowa do Kielc 6.08.1914r.

Legiony Polskie – liczyły ok. 20 tys., składały się z 3 Brygad (walki pod Rokitną, Opatowcem)

1917r. – kryzys przysięgowy – zakończył się aresztowaniem Piłsudskiego i Sosnkowskiego

2. Polacy u boku ententy:

Legion Puławskiego, a potem II Korpus Polski złożony z II Brygady Legionów Józefa Hallera. Po Traktacie w Brześciu, Haller wycofuje się do Francji, gdzie tworzy Błękitną Armię.

3. Sprawa polska na arenie międzynarodowej:

a) Odezwa cara Mikołaja II 1914r.

b) Akt 5 Listopada 1916r. ( dwóch cesarzy)

c) orędzie prezydenta USA Woodrowa Willsona pkt. 18 o Polsce

4. Polacy na konferencji paryskiej:

Reprezentacja: Ignacy Jan Paderewski, Roman Dmowski, Władysław Grabski

Zad. Dom.

Wypisz postanowienia w sprawie Polski konferencji wersalskiej.

16.02.2021r.

Temat: Sprawa polska podczas I wojny światowej. Lekcja na Teams.

11.02.2021r.

Temat: Rewolucje w Rosji.

notatka:

1. Przyczyny rewolucji w Rosji:

 • Przegrana na froncie,
 • Spadek autorytetu cara Mikołaja II
 • Niezadowolenie społeczne z powodu Rasputina na dworze carskim
 • Kryzys gospodarczy – brak żywności

2.Rewolucja lutowa:

 • Wybuch w Piotrogrodzie – bunt kobiet do których przyłączyli się robotnicy i żołnierze 23 luty 1917r.
 • Abdykacja cara Mikołaja II
 • Dwuwładza w Rosji: Rząd tymczasowy i rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich

3. Bolszewicy – przywódca Włodzimierz Lenin, który ogłasza tezy kwietniowe ( teza o pokoju i o ziemi)

4. Rewolucja październikowa – 24/25 października 1917r.Bolszewicy siłą przejmują władzę.

5. Wybuch wojny domowej  – Armia Czerwona z Armią Białych

6. 1922 powstanie ZSRS

09.02.2021r.

Temat: Kahoot utrwalający wiadomości.

Wykonaj kahoota – jest on utrwaleniem wiadomości , ale również zaznaczeniem Waszej obecności na lekcji. Link jest aktywny do godz. 19.00

https://kahoot.it/challenge/0402205?challenge-id=4590493d-e28d-44e6-bf6d-e261309bac23_1612853348994

04.02.2021r.

Temat: Koniec I wojny światowej. Lekcja na Teams.

1. Walki na froncie wschodnim:

 • Rosjanie rozpoczęli ofensywę, aby pomóc Francji
 • Sierpień 1914 bitwa pod Tannenbergiem – przegrana Rosji
 • 1915r. pod Gorlicami siły niemiecko – austriackie pokonały Rosjan.
 • Państwa centralne opanowały Królestwo polskie, Litwę, Białoruś Wołyń
 • Wojna na wschodzie jest wojną manewrową – przemieszczanie się wojsk

2. Walki na Bałkanach i we Włoszech

 • Turcja i Bułgaria do państwa centralnych
 • Bitwa o płw. Gallipoli
 • Włochy  do ententy od 1915r.

3. Koniec wojny

 • USA przystąpiły do wojny po stronie ententy w 1917r.
 • W Rosji wybuchła rewolucja przeciwko carowi w 1917r.
 • Na froncie wschodnim wygrywają państwa centralne a na zachodnim pomoc USA spowodowała przegrana Niemiec. Na Bałkanach pokonana Turcja i Bułgaria
 • 1918 r kapitulacja Austro – Węgier , abdykacja cesarza Wilhelma II
 • 11 listopada 1918r. rozejm w Compiegne –

02.02.2021r.

Temat: Omówienie sprawdzianu.

https://drive.google.com/file/d/1hny-I2M92XzKxGUpWWmhtRHKMCA6uXLL/view?usp=sharing

28.01.2021r.

Temat: Ziemie polskie po Wiośnie Ludów – sprawdzian.

26.01.2021r.

Temat: Przebieg I wojny światowej.

Na podstawie filmiku i podręcznika str.141 – 142 odpowiedz w zeszycie na pytania:

1. Bezpośrednia przyczyna wybuchu I wojny światowej to

2. Wojna pozycyjna polegała na

3. Największe przełomowe bitwy na froncie zachodnim: 4. Jaka była rola bitwy pod Verden? Kto ją wygrał i dlaczego?https://www.youtube.com/watch?v=pvwOpWpCJQo&t=255s

21.01.2021r.

Temat: Świat na drodze ku wojnie. Lekcja na teams.

1. Nowy podział świata – w XX wieku do ogromnego znaczenia doszły Niemcy, USA, Japonia.

2. Przyczyny wybuchu I wojny światowej:

a) pośrednie:

 • Wyścig zbrojeń zwłaszcza między Niemcami a Wielką Brytanią, nowa broń ( karabiny maszynowe, łodzie podwodne)
 • Rywalizacja o kolonie,
 • Francja chciał odzyskać Alzację i Lotaryngię,
 • Wojna rosyjsko – japońska ukazała słabość Rosji w 1905r.
 • „Kocioł bałkański” – rywalizacja o wpływy na Bałkanach  pomiędzy Austro – Węgrami i Rosją, doszło do 2 wojen
 • Powstanie dwóch bloków wojskowych:

Trójprzymierze – Niemcy, Włochy i Austro – Węgry 1882

Trójporozumienie ( ententa) – Francja, Rosja i Wielka Brytania 1907

19.01.2021r.

Temat: Ziemie polskie po Wiośnie Ludów – powtórzenie.

https://drive.google.com/file/d/16KC7pKobcjguhso2x4AFBXPRVVO8xxKA/view?usp=sharing

22.12.2020r.

Temat: Kultura polska przełomu XIX i XX wieku.

https://drive.google.com/file/d/1adBMnztC5qiux6OZb0uWb4856BpWJIxZ/view?usp=sharing

notatka

1. Pozytywizm w literaturze

a. cechy charakterystyczne twórczości literackiej

– popularyzacja pracy organicznej – przekonanie, że cały naród funkcjonuje jak organizm

– popularyzacja hasła pracy u podstaw – dbałość o wykształcenie najuboższych warstw społecznych

– działania na rzecz rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa polskiego

b. czołowi twórcy

– Bolesław Prus

– Eliza Orzeszkowa

– Henryk Sienkiewicz – ku pokrzepieniu serc
2. Młoda Polska

a. odrzucenie haseł pozytywistycznych – neoromantyzm (powrót do romantyzmu)

b. cechy charakterystyczne sztuki Młodej Polski

– idea modernizmu

– hasło sztuki dla sztuki

c. czołowi twórcy

– Stanisław Wyspiański – WeseleNoc listopadowaWarszawianka

– Władysław Reymont – ChłopiZiemia obiecana
3. Malarstwo i muzyka drugiej połowy XIX wieku

– twórczość Jana Matejki

– twórczość Stanisława Moniuszki – twórcy polskiej opery narodowej (Straszny dwórHalka)

15.12.2020r.

Temat: Działalność polityczna na ziemiach polskich.

https://www.youtube.com/watch?v=vdBB9NA6iJE

notatka

1. Cechy partii politycznych

a. partia polityczna to dobrowolna organizacja, reprezentująca interesy określonej grupy społecznej, zmierzająca do zdobycia lub utrzymania władzy państwowej

b. każda partia polityczna posiada:

–  statut, czyli dokument, który zawierał zbiór zasad jej działania

– program polityczny – wykaz celów oraz sposobów ich osiągania

2. Narodowa Demokracja

a powstanie Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego (SND) – 1897 r.

–  powstało z przekształcenia Ligi Narodowej

– przywódcą Ligi Narodowej był Roman Dmowski (Myśli nowoczesnego Polaka)

b. program narodowej demokracji (endecji)

– kształtowanie nowoczesnego narodu polskiego

– hasło solidaryzmu narodowego – wzajemne wspieranie się wszystkich warstw społeczeństwa polskiego

– kierowanie się tzw. egoizmem narodowym

– dążenie do odzyskania niepodległości, ale bez ryzyka powstania ogólnonarodowego

3. Ruch ludowy

a. ruch ludowy najszybciej rozwijał się w Galicji

b. ruch ludowy reprezentował interesy chłopów i innych mieszkańców wsi

e. w  1895 r. zostało utworzone Stronnictwo Ludowe

f. w 1903 r. Stronnictwo Ludowe zostało przekształcone w Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)

– Polskie Stronnictwo Ludowe dążyło do podziału ziemi dworskiej między chłopów

– wysunięcie haseł niepodległościowych

g. w 1913 r. Polskie Stronnictwo Ludowe uległo podziałowi:

– prawicowe Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” (PSL-„Piast”) – Wincenty Witos

4. nurt socjalistyczny ruchu robotniczego

a. utworzenie Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) – 1893 r.

– głównym przywódcą Polskiej Partii Socjalistycznej był Józef Piłsudski 

– znaczną rolę odgrywał również Bolesław Limanowski i Stanisław Wojciechowski

b. program Polskiej Partii Socjalistycznej

– walka o poprawę warunków życia i pracy robotników oraz sprawiedliwość społeczną

– walka o odzyskanie niepodległości przez Polskę

c. w Galicji powstała Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska Cieszyńskiego (PPSD)

– założycielem i przywódcą Ignacy Daszyński 

5. Nurt komunistyczny polskiego ruchu robotniczego

a. powstanie Socjaldemokracji Królestwa Polskiego (SDKP) – 1893 r.

b. program polityczny nawiązywał do idei marksistowskich

– hasło walki klasowej

– rezygnacja z walki o niepodległość – uznanie jej za szkodliwą dla międzynarodowego ruchu robotniczego

– przekonanie, że zwycięstwo międzynarodowej rewolucji zlikwiduje wszelkie formy niewoli i problem granic między narodami

c. główni działacze

– Julian Marchlewski

10.12.2020r.

Temat: Zmiany społeczno – gospodarcze na ziemiach polskich – lekcja na teams.

https://epodreczniki.pl/a/ziemie-obiecane—rozwoj-przemyslu-na-ziemiach-polskich/DiVVnTcfw

08.12.2020r.

Temat: Po powstaniu styczniowym

notatka:

Sytuacja w Królestwie

– okrutne represje wobec powstańców i ich rodzin: kary śmierci, zsyłki na Sybir, konfiskaty majątków

– prześladowania Kościoła katolickiego – likwidacja klasztorów, podporządkowanie polskich biskupów Kolegium Duchownemu w Petersburgu

– 1864 decyzja o likwidacji autonomii Królestwa – nowa nazwa Kraj Przywiślański; sprawy polskie podporządkowane rosyjskim; obsadzenie urzędów przez Rosjan

– noc apuchtinowska – określenie rządów kuratora Warszawskiego Okręgu Szkolnego Aleksandra Apuchtina, który m. in. zwolnił z pracy wielu polskich nauczycieli, uczniów zmuszał do donosicielstwa oraz posłuszeństwa wobec władz carskich

– przekształcenie Szkoły Głównej w Warszawie

 rusyfikacja – narzucanie języka, kultury, wpływów rosyjskich innym narodom lub grupom etnicznym, będące przejawem polityki ich wynaradawiania

Zabór pruski

– Kulturkampf (walka o kulturę) – walka polityczna prowadzona w latach 1871–1878 przez rząd pruski Bismarcka oraz liberalną burżuazję z Kościołem katolickim w celu poddania go w Niemczech kontroli państwa i znacznego ograniczenia wpływów, np. w zakresie szkolnictwa; na terenie ziem polskich zaboru pruskiego wiązała się z germanizacją.

– rugi pruskie – wydalanie z ziem zaboru pruskiego Polaków przybyłych z innych zaborów; rozpoczęły się w 1885 roku

– działalność Komisji Kolonizacyjnej – przekazywanie wykupionej od Polaków ziemi niemieckim chłopom-kolonistom – Komisja wspierana przez Hakatę (nacjonalistyczne stowarzyszenie niemieckie)

– zaostrzenie polityki niemieckiej wobec Polaków – 1904 zakaz zabudowy gruntów bez specjalnych zezwoleń; obchodzenie zakazów niemieckich: historia wozu Michała Drzymały

– 1908 r. – ustawa kagańcowa – zakaz używania języka polskiego na spotkaniach publicznych

– 1901 – protest dzieci we Wrześni przeciwko germanizacji w szkole

Autonomia Galicji

– od 1867 Galicja otrzymała szeroką autonomię

– cesarza reprezentował namiestnik (trzykrotnie był nim hrabia Agenor Romuald Gołuchowski); siedziba władz – Lwów

– Sejm Krajowy galicyjski powoływał Wydział Krajowy, który zajmował się wykonywaniem uchwał sejmu i administracją

– w urzędach, sądach i oświacie obowiązywał język polski

– od 1895 roku funkcję premiera rządu wiedeńskiego sprawował Polak, Kazimierz Badeni

Polacy wobec polityki zaborców

– część Polaków przyjęła postawę trójlojalistyczną wobec zaborcy

03.12.2020r.

Temat: utrwalamy wiadomości – odpowiedź na teams.

Poćwicz – link do ćwiczeń.

https://quizizz.com/join?gc=34493380

01.12.2020r.

Temat: Powstanie Styczniowe.

https://drive.google.com/file/d/17xL31bZO5GeGKk4tAnqNVaJIGikbA1Ya/view?usp=sharing

notatka

1. Przyczyny wybuchu powstania:

 • Działalność spiskowa Białych ( Andrzej Zamoyski) i Czerwonych ( Jarosław Dabrowski)
 • Wzrost nastrojów patriotycznych wśród Polaków, którzy organizowali manifestacje patriotyczne,
 • Przegrana Rosji w wojnie krymskiej,
 • Ogłoszenie branki, czyli pobór do wojska rosyjskiego przez Aleksandra Wielkopolskiego

2. Wybuch powstania 22.01.1863r.

 • Pierwszy dyktator Ludwik Mierosławski potem Marian Langiewicz i Romuald Traugutt
 • Walki maja charakter partyzancki,
 • Mniejsza liczebność powstańców i ich słabe uzbrojenie
 • 02.03.1864r. car uwłaszcza chłopów
 • Aresztowanie Traugutta i stracenie go w Cytadeli warszawskiej

3.Skutki powstania: zniesienie autonomii Królestwa Polskiego i zsyłki na Sybir

Zad. Dom.  – ćw. Str 44,45

17.11.2020r.

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu 3.

Pracuj z karta pracy – wysłałam w zadaniach na mobidzienniku.

Karta utrwalająca wiadomości z działu 3.

1. Na podstawie ilustracji, wiedzy własnej  wybierz właściwe dokończenie zdania:

Przedstawiony karykatura odnosi się do posiadłości Wielkiej Brytanii w :

A. Afryce                            B w Azji                              C w Ameryce Północnej      D w Ameryce Południowej

Autor karykatury skrytykował

A – wojny kolonialne                     B ekonomiczny wyzysk kolonii                         C handel ludźmi

D – Rozwój cywilizacyjny kolonii

2. Co było częstym powodem wojen kolonialnych?

3. Praca z tekstem źródłowym

Niemcy nie oczekują od Prus liberalizmu lecz siły . Bawaria, Wirtenbergia, Badenia mogą tolerować liberalizm i dlatego nikt nie przeznacza im roli Prus. Prusy powinny zebrać i zachować swoje siły, Az do chwili, którą już niejednokrotnie zmarnowały. Granice Prus po traktacie wiedeńskim nie sprzyjają zdrowemu życiu państwowemu. Wielkich zagadnień chwili nie rozstrzyga się za pomocą mów czy postanowień większości lecz krwią i żelazem.

Autorem powyższego tekstu był………………………………….Głównym celem jego polityki było…………..

………………………………Wydarzenia z lat 1848 – 1849 , do których nawiązywał przeszły do historii pod nazwą………………. …………………………….Cytowany polityk uważał, że największe szanse na realizację przyjętego celu dają …………………….. ……………………….Stosowane przez niego metody działań sprawiły , że dano mu przydomek…………………………………

4. Do wydarzenia podaj rok:

 • Encyklika Rerum Novarum –
 • Rzym stolicą Włoch –
 • Utworzenie II Rzeszy Niemieckiej –
 • Zakończenie wojny secesyjnej –
 • I Międzynarodówka –

5. Do odkrycia dopisz odkrywcę :

Silnik spalinowy –

Samolot –

Pierwszy film –

Szczepionka przeciwko gruźlicy –

Promienie X –

6. Jaki naukowiec został przedstawiony na ilustracji . Dlaczego w taki sposób?

7. Wypisz trzy skutki wojny secesyjnej.

8. Jak odkrycia naukowe II połowy XIX wieku wpłynęły na Zycie ludzi? Uzupełnij tabelkę.

ZjawiskoSkutki dla ludności z przełomu XIX i XX wieku
Powstanie kina   
Upowszechnienie higieny 
Pierwsze igrzyska nowożytne 

9. Podaj jaki to styl i autor dzieła:

12.11.2020r. – lekcja na teams.

Temat: Kultura przełomu XIX i XX wieku.

Notatka do lekcji:

W II poł. XIX wieku rozwinęła się kultura.

1. Literatura:

a) realizm – przedstawiał elementy życia codziennego

b) naturalizm – skupiał się na biedocie i brzydocie życia

c) pozytywizm – wiedza w życiu człowieka jest najistotniejsza

Przykładowi twórcy: Emil Zola, Juliusz Verne

2. Malarstwo:

Również realizm ale tez impresjonizm ( wrażenia wzrokowe, słynni twórcy to Claude Monet, Eduard Manet)

3. Muzyka.

Początkowo był romantyzm ( Chopin, Liszt, Paganini), a potem impresjonizm – Claude Debussy.

4. Architektura.

Historyzm – naśladownictwo wcześniejszych stylów np. neogotyk, neoromański

Secesja – bogate zdobienia o motywach roślinnych i zwierzęcych

4. Kultura masowa.

Narodziny kina za sprawą braci Lumiere w 1895r.

5. Wznowienie igrzysk sportowych w 1896. W Atenach.

zad. dom. – wykonaj zadania w ćwiczeniach do ostatnich dwóch tematów.

10.11.2020r.

Temat: Postęp techniczny na przełomie XIX i XX wieku.

https://drive.google.com/file/d/19QFsXQk9dCER72QxKcTYabATeGHGdzmG/view?usp=sharing

05.11.2020r. kl. VIIa lekcja na teams.

Temat: Przemiany polityczno – społeczne w Europie.

notatka:

 1. Zmiany polityczno – społeczne.

Powstały społeczeństwa industrialne ( przemysłowe). Na znaczeniu zaczęła tracić szlachta. Jej miejsce zajęła burżuazja. W wielu krajach nastąpiła demokratyzacja życia politycznego. Rosła liczba monarchii parlamentarnych,

2. Rozwój ruchu robotniczego.

a) socjaldemokracja – Eduard Bernstein, chcieli dojścia robotników do władzy, ale w sposób demokratyczny.

b) komunizm – Karol Marks i Fryderyk Engels 1864r. I Międzynarodówka, robotnicy dochodzą do władzy poprzez rewolucję, walkę klas.

c) anarchizm – Michał Bakunin, krytyka państwa jako instytucji ciemiężącej

3. Inne ideologie:

a) chrześcijańska demokracja – zapoczątkował ją papież Leon XIII, który potępiał i liberalizm i komunizm. Głosił poszanowanie godności człowieka.

b) nacjonalizm – umiłowanie własnego narodu

c) szowinizm – skrajny nacjonalizm

d) syjonizm – Żydzi powinni dążyć do utworzenia własnego państwa.

4. Emancypacja kobiet – ruch dążący do wyzwolenia się kobiet spod władzy mężczyzn. Sufrażystki domagały się prawa wyborczego.

Poniżej jest prezentacja do tematu.

https://drive.google.com/file/d/1gZlu8E2Z0Q7f4mqqrMOzpwDDpioONa7i/view?usp=sharing

kl. VII a 03.11.2020r.

Temat: Utrwalamy wiadomości z zakresu kolonializmu.

Proszę wykonać zadania w ćwiczeniach str. 34 i 35 oraz poniższą kartę pracy ( dostaliście ją na mobidziennik w zadaniach). Odpowiedzi wpisujecie do zeszytu. Możecie też wydrukować kartę i uzupełnioną wkleić do zeszytu.

1.Uzupełnij legendę nazwami państw, których kolonie oznaczono na mapie. Skorzystaj z mapy ze s. 77 podręcznika.

VIIc i VII A 29.10.2020r.

Lekcja na Teams Temat: Kolonializm w XIX w.

kl. VII b 27.10.2020r. – lekcja na Teams

Lekcja na Teams:

Temat:Kolonializm w XIX wieku

Notatka

Kolonia – obszar z reguły zamorski wykorzystywany gospodarczo przez inne państwo.

1. Metropolie i ich kolonie

a. formy kolonizacji obszarów zamorskich

– protektoraty – posiadały własne władze lokalne, ale były podporządkowane metropolii

– półkolonie – państwa formalnie suwerenne, ale uzależnione gospodarczo

– dominia – kolonie angielskie, posiadające pełną autonomię w sprawach wewnętrznych

b. znaczenie kolonii

– źródło surowców

– źródło taniej siły roboczej

– rynek zbytu dla własnej produkcji

– w koloniach powstawały bazy wojskowe

2. Kolonizacja Afryki

a. rywalizacja Francji, Anglii, Belgii i Niemiec oraz Portugalii i Hiszpanii

b. sztuczny podział kontynentu między państwa kolonialne – bez uwzględniania granic plemiennych

3. Konflikty kolonialne :

a.powstanie sipajów w Indiach

b.wojny opiumowe w Chinach

c.Walki z Burami w Afryce Południowej

Największe potęgi kolonialne: Wielka Brytania, Francja.

zad. Dom. Wypisz skutki kolonializmu.

Dla kl. VIIa 27.2020 r.

Temat: Zjednoczenie Niemiec.

Ostatni temat podzieliłam Wam na dwie części. Zrobiliśmy zjednoczenie Włoch a teraz zostało zjednoczenie Niemiec.

Poproszę o przeczytanie pozostałej treści z tematu „ Zjednoczenie Włoch i Niemiec” to co dotyczy zjednoczenia Niemiec ( nie mam podręcznika, więc musicie sami znaleźć stronę ).

Do zeszytu piszecie:

Temat lekcji: Zjednoczenie Włoch. Zjednoczenie Niemiec.

Na podstawie tego co przeczytałeś w podręczniku przepisz tekst uzupełniając brakującymi wyrazami.

O zjednoczenie Niemiec rywalizowały ze sobą…………………………i………………………….Kiedy kanclerzem Prus został………………….. ……….. …………………………………Prusy przejęły inicjatywę.

Już w roku………………założyły Związek…………………………………, który znosił bariery……………………….

między członkami organizacji. Następnym krokiem było pokonanie Austrii w wojnie w roku…………., podczas której odnieśli zwycięstwo w bitwie pod ………………………………

Ostatnim państwem , które mogłoby stanowić ewentualne zagrożenie dla zjednoczenia Niemiec była

…………………………………Wykorzystując skandal dyplomatyczny Prusy najechały na Francję w roku……………………pokonując ją. Ostateczne zjednoczenie Niemiec to …………stycznia…………..

Zad. Dom.

Wykonaj zadania w ćwiczeniach do tematu: Zjednoczenie Niemiec i Włoch.

Kategorie: 7A7B7C