24.05.2021r.

Temat: Upadek Napoleona.

https://drive.google.com/file/d/154xN3X2hXfYK0ArbV2bdONnE4VzonmYs/view?usp=sharing

Sprawdź co potrafisz.

https://quizizz.com/join/quiz/5e7b5836b6c113001bd1c410/start?referrer=57b16bd01dd1c2bc7506ef06

https://learningapps.org/watch?v=pdpzphhdn18

20.05.2021r.

Temat: Epoka Napoleona Bonaparte.

notatka:

1. Sytuacja Francji za rządów dyrektoriatu (1795–1799)

a. we Francji panowało niezadowolenie z rządów dyrektoriatu z powodu:

– kryzysu gospodarczego

– wysokich podatków

b. Francja toczyła wojny z koalicją Austrii, Prus, Rosji i Wielkiej Brytanii

– w czasie wojen włoskich wielką sławę zdobył Napoleon Bonaparte

2. Zamach stanu Napoleona Bonapartego

a. w 1799 r. Napoleon Bonaparte obalił dyrektoriat i przejął władzę we Francji

b. we Francji ustanowiono rządy trzyosobowego konsulatu

3. W 1804 r. został uchwalony zbiór praw zwany Kodeksem Napoleona, który:

– likwidował ograniczenia stanowe

– realizował zasadę równości wobec prawa

– zapewniał wolność osobistą i religijną

4. W 1804 r. Napoleon Bonaparte koronował się na cesarza Francuzów

5.  Podboje Napoleona I

a. wojna z koalicją trzecią koalicją (1805 r.)

– wojska francuskie odniosły zwycięstwo w bitwie pod Austerlitz – 1805 r.

– cesarz austriacki, Franciszek II zrzekł się tytułu cesarza rzymskiego

b). Napoleon pokonał wojska pruskie w bitwie pod Jeną – 1806 r.

c. wojna z Rosją

– wojska rosyjskie zostały pokonane w bitwie pod Frydlandem

– w 1807 r. został zawarty francusko-rosyjski pokój w Tylży

d. przeciwko Wielkiej Brytanii Napoleon I wprowadził w 1806 r. tzw.  blokadę kontynentalną

13.05.2021r.

Temat: Rewolucja we Francji.

1. Francja przed wybuchem rewolucji

a. Francja była monarchią absolutną

b. władzę sprawował nieudolny Ludwik XVI z dynastii Burbonów

c. społeczeństwo francuskie dzieliło się na trzy stany:

– duchowieństwo

– szlachta

– stan trzeci (chłopi i mieszczanie – w tym bardzo zamożna burżuazja)

d. dochody państwa nie wystarczały na pokrycie kosztów

– utrzymania dworu

– prowadzenia licznych wojen

e. Ludwik XVI zwołał Stany Generalne, żeby uchwaliły nowe podatki – 1789 r.

2. Wybuch rewolucji we Francji – 1789 r.

a. przedstawiciele stanu trzeciego dążyli do przeprowadzenia reform społecznych

b. przedstawiciele stanu trzeciego ogłosili się Zgromadzeniem Narodowym

c.14 lipca 1789r. zdobycie Bastylii i rozszerzenie się zamieszek

3. W sierpniu 1789 Konstytuanta uchwaliła Deklarację praw człowieka i obywatela, która:

a. znosiła podział społeczeństwa na stany

b. ustanawiała równość wszystkich wobec prawa

c. przyznawała prawa i wolności, np.:

– wolność słowa

– wolność wyznania

4. We wrześniu 1791 r. została uchwalona konstytucja

a. Francja stała się monarchią konstytucyjną

zad. dom.

Wykonaj zadania w ćwiczeniach do tego tematu.

10.05.2021r.

Temat: Omówienie sprawdzianu.

https://drive.google.com/file/d/1dVHpl5ZJjuRVEcPp6qTnKgYAFV71htVi/view?usp=sharing

Temat: Sprawdzian z działu 5.

29.04.2021r.

Temat: Powtórzenie wiadomości.

Sprawdzian piszemy 06.05.2021r. poprzez Formularz Forms.

Ogólne zagadnienia do sprawdzianu:

1. Znajomość chronologii wydarzeń – najważniejsze daty np. 1772, 1793, 1795, 1794, 1791, daty bitew np. ( Racławice, Zieleńce), 1768, 1717, 1734

2. Najważniejsze wydarzenia za poszczególnych władców np.:

August II Mocny – sejm niemy, wojna północna, pokój w Karłowicach, podwójna lekcja, order Orła Białego

August III Sas – zrywanie sejmów, poczatek oświecenia, wojna domowa, Collegium Nobilium

Stanisław August Poniatowski – rozbiory, konfederacja barska, powstanie kościuszkowskie, Sejm Wielki, rozwój kultury i Nauki

3. Ważne postacie ze świata polityki i kultury np. Staszic, Konarski, Baciarelli, Canaletto, Kołłątaj

Kościuszko, Józef Poniatowski Wojciech Bartosz, Katarzyna II…

4. Przyczyny rozbiorów, kto Bral udział, mapka!

5. Przyczyny Powstania Kościuszkowskiego, konfederacji barskiej.

6. Reformy Sejmu Wielkiego, stronnictwa na sejmie. Co to była konfederacja barska.

7. Oświecenie w Polsce

26.04.2021r.

Temat: Powstanie Kościuszkowskie i III rozbiór Polski – ćwiczenia.

Obejrzyj filmik

https://www.youtube.com/watch?v=97NvflKDG9c

Zrób krótkie ćwiczenia:

http://learningapps.org/watch?v=p22btjdg501

Rozwiąrz krzyżówkę

https://wordwall.net/pl/resource/1087860/powstanie-ko%C5%9Bciuszkowskie

22.04.2021r.

Temat: Powstanie Kościuszkowskie . Lekcja na Teams.

1. Wybuch insurekcji kościuszkowskiej.

a. po trzecim rozbiorze okrojona Polska była całkowicie zależna od Rosji

b. powstanie było planowane przez patriotów należących do tajnych organizacji

c. na naczelnika powstania wyznaczono gen. Tadeusza Kościuszkę

d. Tadeusz Kościuszko ogłosił akt powstania w Krakowie 24 III 1794 r. ( insurekcja w Krakowie – przysięga)

2. Tadeusz Kościuszko 7 V 1794 r. ogłosił Uniwersał połaniecki – poprawiał położenie chłopów, zmniejszając im częściowo pańszczyznę.

3. Przebieg powstania

a. wojska Tadeusza Kościuszki odniosły pierwsze zwycięstwo pod Racławicami 04.40.1974r . ( wsławili się kosynierzy m.in. Wojciech Bartosz)

b. przywódcą powstania w Warszawie był Jan Kiliński

d. w lipcu 1794 r. wojska rosyjskie i pruskie przystąpiły do oblężenia Warszawy

 zostało przerwane na skutek wybuchu powstania w Wielkopolsce

 z pomocą do Wielkopolski wyruszył gen. Jan Henryk Dąbrowski

e  10 X 1794 r. po klęsce pod Maciejowicami Kościuszko dostał się do niewoli rosyjskiej

f. wojska carskie zdobyły szturmem Pragę 4 XI 1794 r.

4. Trzeci rozbiór Polski  1795 r.

a. Prusy zabrały zach. część Mazowsza z Warszawą

b. Austria otrzymała południową i wschodnią część Mazowsza

c. Rosja przejęła Litwę, Polesie, Wołyń oraz ziemie białoruskie

d. trzeci rozbiór oznaczał całkowitą likwidację państwa polskiego.

19.04.2021r.

Temat: II rozbiór Polski.

Dziś dokańczamy oststni temat.

https://drive.google.com/file/d/1lzkPBqtzcH1I1jZHRTNozdIughtHxqYw/view?usp=sharing

link do kahoota:

https://kahoot.it/challenge/08570055?challenge-id=4590493d-e28d-44e6-bf6d-e261309bac23_1618809602225

15.04.2021r.

Temat: Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja. Lekcja na Teams.

1. Reformy Sejmu Wielkiego  ( Czteroletni, był skonefederowany) 1788 – 1792:

Orientacje polityczne na Sejmie – patriotyczne, hetmańskie, dworskie

 • Powiększenie armii do 100 tys. – z podatków od szlachty i duchownych
 • Prawa o miastach  – pozwolono im piastować różne urzędy i nabywać majątki
 • Konstytucja 3 Maja 1791 – znosiła liberum veto i wolną elekcję, wprowadzono trójpodział władzy

2. Konfederacja targowicka 1792r. – obóz hetmański  ( Seweryn Rzewuski, Ksawery Branicki, Szczęsny Potocki) poprosił o pomoc Katarzynę II. Rozpoczęła się wojna z Rosją w 1792 w obronie konstytucji. Król ostatecznie przystąpił do konfederacji. Pomimo zwycięstw w bitwie pod Zieleńcami i pod Dubienką patrioty ci walczący w obronie reform – przegrywają.

Order Virtuti Militari – Za męstwo i Odwagę po bitwie pod Zieleńcami, wydany przez Poniatowskiego.

3. 1793r – II rozbiór Polski dokonany przez Rosję i Prusy

12.04.2021r.

Temat: Wirtualne zwiedzanie Łazienek Królewskich.

Na podstawie filmu , w którym wirtualnie zwiedzamy Łazienki Królewskie odpowiedz na pytania:

1. Które dwie sale podobają Ci się najbardziej i dlaczego?

2. Jakie potrawy były ulubione przez króla?

3. Jaka cnota jest dla Ciebie najważniejsza?

https://www.youtube.com/watch?v=3k0z0fP05xs

08.04.2021r.

Temat: Kultura polskiego oświecenia. Lekcja na Teams.

notatka:

Panowanie Wettinów i S.A.Poniatowskiego przypada na wiek XVIII , czyli na czasy oświecenia. Wtedy rozwinęła się w Rzeczpospolitej sztuka i kultura.

1. Rozwój literatury:

 • Ignacy Krasicki – liczna bajki, fraszki
 • Hugo Kołłątaj i Stanisław Staszic – krytykowali w publicystyce liberum veto i wolna elekcję

2. Teatr:

W 1765r. powstał Teatr Narodowy w Warszawie, w który swoje dramaty wystawiali Julian Ursyn Niemcewicz i Wojciech Bugosławski

3. Poniatowski – mecenasem sztuki:

 • Sprowadzał malarzy z Włoch np. Canaletta, Bacciarelliego
 • Zainicjował wydawanie „ Monitora”
 • Obiady czwartkowe
 • Rozwój architektury np. Łazienki w Warszawie

4. Reforma szkolnictwa:

 • W 1773r. Powstała Komisja Edukacji Narodowej
 • Liczne szkoły parafialne
 • Szkoła Rycerska
 • Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych

29.03.2021r.

Temat: I rozbiór Polski – ćwiczenia.

Na następną lekcję proszę abyś miał uzupełnioną notatkę z ostatniej lekcji o I rozbiorze oraz wykonane ćwiczenia str. 81, 82.

Na podstawie filmu odpowiedz w zeszycie na pytania.

1.Wymień cztery  negatywne postacie z obrazu i uzasadnij swój wybór

2. Podaj dwie postacie pozytywne i również uzasadnij wybór.

https://www.youtube.com/watch?v=LMXY4yG02rw

Temat: Pierwszy rozbiór Polski – lekcja na temas.

Notatka:

1. W 1764r. ostatnim królem Polski zostaje Stanisław August Poniatowski. Był kandydatem Rosji i Familii ,czyli ugrupowania Czartoryskich. Jako król:

 • Powołał Szkołę Rycerską
 • Był zwolennikiem reform np. wzmocnienia armii, opodatkowania szlachty, ale wszystko za zgoda Rosji

2. Rosja z niepokojem patrzyła na próby reform, szukała możliwości wtrącenia się w sprawy Polski. Pretekstem byli innowiercy. Walka o równouprawnienie dla prawosławnych i protestantów w Polsce.

W 1768r. w Barze na Podolu grupa szlachty zawiązała konfederację przeciwko Rosji i królowi. Dało to możliwość wkroczenia wojska rosyjskiego i podjęcie walki z konfederatami.

 Klęska konfederatów spowodowała I rozbiór Polski w 1772r. dokonany przez Rosję , Austrię i Prusy.

Jeszcze tylko musiał to zatwierdzić polski sejm – zrobił to w 1773r., pomimo sprzeciwu Tadeusza Rejtana.

22.03.2021r.

Temat: Panowanie Wettinów – karta pracy.

Na Teams w zadaniach wysłałam karte pracy. Wykonaj ją do 19.00. Jest potwierdzeniem Twojego udziału w lekcji.

18.03.2021r.

Temat: Rządy Augusta III. Lekcja na Teams.

notatka:

Po śmierci Augusta II Wettina rozgorzała walka o tron. Polacy wybrali Stanislawa Leszczyńskiego, ale Rosja wprowadziła swoje wojsko i niewielka grupa szlachty ogłosiła wybór syna Augusta III  Sasa – syna Augusta II. Nastąpiła wojna domowa, która wygrała opcja Augusta III.

Rządy Augusta III:

 1. Przez 30 lat rządów nie było ważnych reform, tylko jeden sejm  nie był zerwany przez liberum veto.
 2. Anarchia szlachecka.
 3. Ożywienie gospodarcze poprzez rozwój handlu przede wszystkim wymianę z Saksonią i Turcją
 4. Powstała Operalnia.
 5. Szymon Konarski założył Collegium Nobilium – szkołę dla średniozamożnej szlachty.
 6. Powstała Biblioteka Załuskich.
 7. Pałac Saski w Warszawie, po którym został Grób Nieznanego Żołnierza.

15.03.2021r.

Temat: Sprawdzenie wiadomości – cz.2.

11.03.2021r.

Temat: Sprawdzenie wiedzy – odpowiedź ustna.

08.03.2021r.

Temat: Poczatek rządów Wettinów w Polsce.

https://drive.google.com/file/d/1EOoEY1vtF11jMRiriIF9k6W1fOtDSIP7/view?usp=sharing

Notatka

W 1697r. po śmierci Jana II Sobieskiego królem Polski zostaje elektor z Saksonii August II Mocny z dynastii Wettinów.

Cechy rządów Augusta II:

 • Próbuje wzmocnić władze króla
 • Jest unia personalna polsko – saksońska
 • Zawarł sojusz z Rosją, Danią i Prusami przeciwko Szwecji, czego konsekwencją będzie wojna północna 1700 – 1721

Skutki wojny północnej:

 • Konfederacje przeciwko królowi, wybrano drugiego króla Stanisława Leszczyńskiego
 • Wojna domowa w Polsce,
 • Przemarsze obcych wojsk przez Polskę, czego efektem SA zniszczenia, rozboje
 • 1717r.  – sejm niemy – jest dowodem na słabość Polski i pierwsza ingerencją Rosji w sprawy Polski
 • Wygrana Rosji w wojnie – daje jej Inflanty i Estonię

04.03.2021r.

Temat: Powtórzenie wiadomości – lekcja na teams.

Zagadnienia na sprawdzian ( forma – odpowiedź ustna).

1. Czym charakteryzowały się rządy w monarchii absolutnej, parlamentarnej? Kto rządził, kto wprowadził ten typ rządów?

2. Cechy monarchii absolutnej oświeconej n przykładzie Austrii, Rosji i Prus ( znam władców i ogólne reformy).

3. Jak doszło do powstania USA, ważne postacie, daty.

4. Dlaczego doszło do obalenia rządów Karola I?

5. Ważne inne pojęcia to np. purytanie, rojaliści, „ bostońskie picie herbaty”, oświecenie, ateizm, klasycyzm.

6. Działacze oświecenia i ich dzieła, poglądy.

Poćwicz sobie!

https://kahoot.it/challenge/04148690?challenge-id=4590493d-e28d-44e6-bf6d-e261309bac23_1614840514075

01.03.2021r.

Temat: Powstanie USA – ćwiczenia.

Przypomnij sobie to co omówiliśmy na ostatniej lekcji.

https://www.youtube.com/watch?v=ApXoll_3Xwc

Teraz zrób notatkę:

1. w XVII w. na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej powstało 13 angielskich kolonii.

2. Konflikt między metropolią a koloniami angielskimi

a. polityka władz angielskich wobec kolonii

– traktowanie kolonii jako źródła surowców i rynku zbytu na własne towary

– władze ograniczały rozwój przemysłu i handlu w koloniach

b. formy buntu kolonistów

– koloniści bojkotowali towary angielskie

– w 1773 r. wyrzucili do morza ładunek herbaty – tzw. bostońskie picie herbaty

c. rząd angielski postanowił stłumić bunt siłą – wysłał wojsko do kolonii

3. Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki

a. 4 lipca 1776 r. przedstawiciele kolonii ogłosili Deklarację niepodległości

b. dowódcą wojsk Stanów Zjednoczonych został Jerzy Waszyngton 

c. Amerykanie otrzymali pomoc ze strony Francji, Hiszpanii oraz Holandii

d. po początkowych porażkach wojska amerykańskie odniosły zwycięstwo pod Saratogą

e. armia amerykańska odniosła decydujące zwycięstwo w 1781 r. pod Yorktown

d. na mocy pokoju zawartego w 1783 r. Wielka Brytania uznała niepodległość Stanów Zjednoczonych

4. Udział Polaków w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych

a. Kazimierz Pułaski  poległ w bitwie pod Savannah

b. Tadeusz Kościuszko

5. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA)

a. w 1787 r. została uchwalona Konstytucja Stanów Zjednoczonych

b. w USA obowiązywał monteskiuszowski trójpodział władzy

– władza ustawodawcza – Kongres składający się z Senatu i Izby Reprezentantów

– władza wykonawcza – prezydent wybierany na czteroletnią kadencję

– władza sądownicza – niezależne sądy

c. konstytucja gwarantowała obywatelom wolność słowa i wyznania oraz nietykalność osobistą

Poćwicz sobie – wykonaj quizz

https://quizizz.com/join/quiz/57f3dc71c812020978ed87ba/start?studentShare=true

25.02.2021r.

Temat: Powstanie USA – lekcja na Teams.

22.02.2021r.

Temat: Nowe potęgi w Europie – dokończenie tematu.

notatka:

Absolutyzm oświecony – król sprawuje władzę absolutną, ale dokonuje licznych reform w państwie zgodnie z hasłami oświecenia np. przyznawanie poddanym pewnych swobód

Nowe potęgi w Europie w XVIII wieku to: Austria, Prusy i Rosja.

We wszystkich tych państwach władcy zwiększali i unowocześniali armię. Zakładali manufaktury, rozwijali oświatę poprzez zakładanie nowych szkół. Podporządkowali sobie kościół.

Do największego rozkwitu państw doszły podczas rządów:

Rosja – Piotr I Wielki i potem caryca Katarzyna II

Austria – Maria Teresa i Józef II

Prusy – Fryderyk II Wielki ( od 1701 r. Prusy są Królestwem)

Zad. Dom.

Ćwiczenia str.69 – 71

Sprawdź czy wszystko rozumiesz z lekcji .

Obejrzyj podsumowanie.

https://www.youtube.com/watch?v=_wDKFgEs32Y

18.02.2021r.

Temat: Nowe potęgi w Europie – lekcja na teams.

15.02.2021.

Temat: Praca z ćwiczeniami i podręcznikiem.

Do ostatniej lekcji przepiszecie do zeszytu poniższą notatkę oraz proszę wykonać zadania w ćwiczeniach do tematu o Oświeceniu. W najbliższy czwartek będę pytać z 3 ostatnich lekcji.

Notatka:

II poł. XVII wieku i cały XVIII to wiek Oświecenia, czyli wiek rozumu. Rozwinęły się wówczas nauki przyrodnicze np. fizyka, chemia i biologia.

Cechy Oświecenia:

 1. Występowanie przeciwko religii  – ateiści ( twierdzili , że Boga nie ma),
 2. Nowe ruchy filozoficzne:

a) empiryzm – wiedza czerpana z doświadczenia

b) racjonalizm – wiedza udowodniona rozumowo

c) Trójpodział władzy  – zaproponowany przez Karola Monteskiusza , który krytykował monarchię absolutna i chciał podziału władzy na ustawodawczą , sądowniczą i wykonawczą

d) Jan Jakub Rousseau – „ ludzie rodzą się wolni i równi”

3.Nowe wynalazki, odkrycia:

a) James Watt – maszyna Parowa

b) bracia Montgolfier – balon

c) Anders Celsjusz- nowy pomiar temperatury

d) Karol Linneusz- klasyfikacja zwierząt i roślin

e) Izaak Newton – prawo powszechnego ciążenia

4. Sztuka – powracała znowu wzorami do starożytności

Klasycyzm – ład, harmonia, symetria np. Panteon w Paryżu

11.02.2021r.

Temat: Oświecenie w Europie – lekcja na teams.

08.02.2021r.

Temat: Ćwiczenia utrwalające wiadomości.

Praca na dziś na teams w zadaniach!

04.02.2021r.

Temat: Monarchia parlamentarna w Anglii. Lekcja na Teams.

notatka

W XVI wieku w Anglii istniał parlament dwuizbowy: Izba Lordów i Izba Gmin. Ograniczenie roli parlamentu rozpoczęło się za panowania Karola I Stuarta.
Nieudolna polityka króla doprowadziła do wojny domowej w 1642 roku. W 1645 Cromwell pokonał siły królewskie, a w cztery lata później król został skazany na śmierć i wyrok wykonano.

 Rządy obejmuje Oliwier Cromwell i w roku 1651 wydaje akt Nawigacyjny ( zakaz przywożenia towarów do Anglii przez statki inne niż angielskie lub kraju z którego pochodzą  towary ). W roku 1653 Cromwell przejmuje tytuł lorda protektora . W roku 1679 wydaje akt o nietykalności osobistej. Następnym władcą Anglii  był Jakub II. Podjął próbę przywrócenia w Anglii katolicyzmu. Nie zyskał poparcia i został detronizowany. Jego następcą był Wilhelm Orański.

W 1689 r.  parlament wydał  „Deklarację Praw Narodu Angielskiego”. Anglia przekształciła się w monarchię parlamentarną. Od tej pory król ma władze ograniczoną a parlament podejmuje decyzje o finansach, polityce zagranicznej i wewnętrznej.

zad. dom.

Zrób zadania do tematu w zeszycie ćwiczeń.

01.02.2021r.

Temat: Omówienie sprawdzianu.

https://drive.google.com/file/d/1ScVOgYRwnnA0CYym3-tSZOr4M9OHaKBv/view?usp=sharing

28.01.2021r.

Temat: Rzeczpospolita w XVII wieku – sprawdzian.

25.01.2021r.

Temat: Moda baroku.

Dziś na wesoło podsumujemy to co mówiliśmy o modzie i higienie za  panowania Ludwika XIV we Francji.

Zapraszam do obejrzenia filmiku ( niestety bardziej dla dziewczynek, nie znalazłam typowej mody dla panów).

https://www.youtube.com/watch?v=5o1LRDCUcZI

21.01.2021r.

Temat: Monarchia absolutna we Francji.

notatka

1. Umacnianie władzy królewskiej we Francji w XVI wieku:

 • Król Henryk IV Burbon wydał edykt nantejski w 1598r. , który zakończył wojny religijne
 • Przystał zwoływac Stany Generalne, czyli parlament
 • Ludwik XIII wzmocnił swoją władzę dzięki pierwszemu ministrowi Richelieu
 • Ludwik XIV wprowadził monarchię absolutną, nazwał się „ królem słońce”: zbudował Wersal, ustanawiał prawa, miał też władzę sądowniczą. Mawiał „ Państwo to Ja”

2. Potęga Francji za Ludwika XIV:

 • Rozwój handlu, wzmacnianie własnych towarów, zakaz importu
 • Zniesienie ceł wewnętrznych,
 • Dozbrajanie, armia liczyła ok. 250 tys.
 • Rozwój literatury n. Molier,
 • Francja stała się wzorem w modzie, kulturze

18.01.2021r.

Temat: Rzeczpospolita w XVII wieku – powtórzenie.

https://drive.google.com/file/d/1bUuwcK-Plh1tCsXOGM89HbNbZ3fJKJQh/view?usp=sharing

21.12.2020r.

Temat: Zwyczaje Bożonarodzeniowe.

Kochani z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składam Wam najlepsze życzenia.

Chciałabym, abyście zrobili tego kahoota – jako zaliczenia Waszej obecności ( do godz.19.00 , dziś).

https://kahoot.it/challenge/05655757?challenge-id=4590493d-e28d-44e6-bf6d-e261309bac23_1608535992403

17.12.2020r.

Temat: Barok i sarmatyzm – lekcja na teams.

notatka

Barok – epoka w architekturze i sztuce pod koniec XVI w. przez XVIIw.

Barok oznacza – perłę o nieregularnym kształcie. Był bardzo ozdobny.

I. Barok w Polsce

– Pałac w Wilanowie

– Pałac Krasińskich w Warszawie

– Zamek Królewski w Warszawie (przebudowa)

– Pałac Krasickich w Warszawie  

– zamek Ossolińskich Krzyżtopór pod Ujazdem

II. Polska literatura barokowa

– Jan Andrzej Morsztyn

– Wacław Potocki – Wojna Chocimska

– Jan Chryzostom Pasek

III. Sarmatyzm

1. Ideologia sarmacka

a. mit pochodzenia – przekonanie o pochodzeniu od antycznych Sarmatów, którzy swoje pierwotne siedziby mieli nad Morzem Czarnym

b. postawy

– kult wolności osobistej.

-Wolność, patriotyzm, wiara

– ksenofobia – niechęć do cudzoziemców wynikające z zagrożenia zewnętrznego

2. Kultura sarmacka

a. cechy kultury życia codziennego

– wystawność

– gościnność

– rubaszność

– zamiłowanie do ceremoniałów

c. sztuka sarmacka

– wykształcenie się typu wiejskiej rezydencji magnackiej

– portret magnacki

– portret trumienny

14.12.2020r.

Temat: Kryzys Rzeczypospolitej w XVII w.

https://drive.google.com/file/d/1umyUIMMdeeaEQEU90_16YbrR5zTt81dD/view?usp=sharing

Na podstawie nagrania, podręcznika wypisz do zeszytu skutki wojen:

Terytorialne

Społeczne,

Polityczne,

Religijne

10.12.2020r.

Temat: Kahoot sprawdzający wiadomości z 3 ostatnich lekcji

Zajęcia na Teams.

07.12.2020r.

Temat: Wojny z Turcją.

Notatka:

 1. Przyczyny wojen:

– prohabsburska polityka króla Zygmunta III Wazy

– najazdy Kozaków na tereny imperium osmańskiego

– najazdy Tatarów krymskich na tereny Polski

– najazdy polskich magnatów na Mołdawię

wojna 1620-1621 – przebieg:

przegrana dla Polaków bitwa pod Cecorą (1620, śmierć Stanisława Żółkiewskiego) – nieudane oblężenie polskiego obozu Chocimia 1621 – traktat pokojowy

wojna 1672-1699

sytuacja Polski: powstanie kozackie, potop szwedzki, wojna z Rosją

przebieg: zdobycie Kamieńca Podolskiego przez Turków (1672) – układ w Buczaczu (oddanie Turcji części Ukrainy i płacenie haraczu) – zwycięska dla Polaków bitwa pod Chocimiem (1673, Jan Sobieski) – wybór Jana Sobieskiego na króla Polski (1674) – sojusz Polski z Austrią – bitwa pod Wiedniem (1683) – odzyskanie ziem ukraińskich z rąk Turków dzięki pomocy austriackich Habsburgów (1699)

Ważne wydarzenie:

Bitwa pod Wiedniem – 1683, wojska polsko-niemiecko-austriackie dowodzone przez Jana III Sobieskiego rozbiły armię turecką; zdobycie łupów: siodeł, broni, Sztandaru Proroka podarowanego potem papieżowi; zwycięstwo nie przyniosło Polakom politycznych korzyści

1699 – pokój w Karłowicach i odzyskanie Podola i cześci Ukrainy.

03.12.2020r.

Temat: Potop szwedzki – lekcja na teams.

notatka:

1. Potop szwedzki to wojna w latach 1655 – 1660r.

Rozejm ze Sztumskiej Wsi z 1635r.został zerwany przez Szewcję.Pretekstem był fakt, że król Jan Kazimierz tytułował się  – król Szwecji. Ze względu na ogromne zniszczenia wojnę tę nazwano potopem

2. Najważniejsze wydarzenia:

1655 – Obrona Jasnej Góry ( przeor Augustyn Kordecki)

1656 – śluby lwowskie

1656 – bitwa pod Warką ( Stefan Czarniecki)

1660 – pokój w Oliwie

3. Stefan Czarniecki prowadził walkę podjazdową – atak z zaskoczenia odosobnionych oddziałów szwedzkich

4. Skutki potopu:

– ogromne zniszczenia  – Szwedzi rabowali to co się dało

 – utrata Inflant

– zmniejszenie się ludności z 11 do 7 mln

-Prusy Książęce przestały być lennem Polski

link do ćwiczeń:

https://quizizz.com/join?gc=22000580

30.11.2020r.

Temat: Powstanie Chmielnickiego.

https://drive.google.com/file/d/1-fby6C3nSOinZfGklAO5Dmwu-g6uEF4H/view?usp=sharing

notatka

1. Kozacy – ludność wolna, mieszkająca na dzikich Polach ( Zaporoże, Ukraina), zajmowali się głównie rabunkiem, byli to często zbiegli chłopi pańszczyźniani. Wykorzystywani do walki przez władców polskich, którzy ich wciągali w rejestr.

2. Przyczyny powstania Chmielnickiego:

 • Próba ograniczenia rejestru kozackiego
 • Chęć uczynienia z Kozaków chłopów pańszczyźnianych,
 • Różnice religijne

3. Powstanie 1648 – 1667

Kozacy pod wodzą Bohdana Chmielnickiego sprzymierzyli się z Tatarami.

Główne bitwy: Żółte Wody, Korsuń, Piławce, Zbaraż, Beresteczko

Kozacy sprzymierzyli się w 1654r. z Rosją podpisując ugodę w Perejasławiu.

4. Skutki powstania:

Rozejm w Andruszowie w 1667r. – na jego mocy Ukraina zostaje podzielona pomiędzy Polskę i Rosję. Polska traci Smoleńszczyznę.

Zad. Dom.  – ćw. Str.48 – 49

16.11.2020r.

Temat: Początek wojen polsko – szwedzkich.

https://drive.google.com/file/d/1yy3CaJzHtQBZYD9fnDBPZ31TDLBtKa8y/view?usp=sharing

12.11.2020r. – lekcja na Teams.

Temat: Wojny z Rosją.

Nieobecni niech zobaczą nagraną lekcję. Notatka jest na końcu nagrania.

https://drive.google.com/file/d/1M1xauJSBURZ4eFRDmR_Rmx39gnNviYmm/view?usp=sharing

Zachęcam do objrzenia:

09.11.2020r.

Temat: Ćwiczenia utrwalające wiadomości.

Na mobidziennik w zadaniach otrzymacie do wykonania kartę pracy . Proszę wykonana odesłać do czwartku do godz. 8.00.

https://drive.google.com/file/d/1VkWyzrq5rWYie_duZErOsNPGAPHtaY6f/view?usp=sharing

05.11.2020r. Lekcja na Teams

Temat: Pierwsze wolne elekcje.

notatka do lekcji

1. Wolne elekcje.

Śmierć Zygmunta II Augusta zakończyła panowanie dynastii Jagiellonów w Polsce. Od tej pory to szlachta podczas wolnej elekcji wybierała króla. Pierwsza wolna elekcja odbyła się w 1573r. , a królem elekcyjnym został książę francuski Henryk Walezy.

2. Przebieg wolnej elekcji:

 • Władzę przejmował interrex ( prymas Polski)
 • Ogłoszenie czasu i miejsca elekcji
 • Elekcje najczęściej odbywały się we wsi Wola ( dzisiaj Warszawa)

3.Każdy król elekcyjny podpisywał:

a) artykuły henrykowskie – gwarantowały przywileje szlacheckie

b) pacta conventa – osobiste przyrzeczenia każdego króla

4. Skutki wolnej elekcji:

 • Spory miedzy szlachtą,
 • Ingerowanie obcych państw w wybór króla,
 • Ograniczony zakres władzy króla

29.10.2020r. Lekcja na Teams kl. VI a i VIc

Temat: „Państwo bez stosów”.

kl. VI b 27.10.2020r. – lekcja na teams

Temat: ” Państwo bez stosów”.

notatka do tematu:

Notatka do tematu: „Państwo bez stosów”

W Polsce na pocz. XVI w. było kilka wyznań:

 • Katolicyzm
 • Prawosławie
 • Judaizm
 • Islam

Wraz z rozwojem reformacji w Europie szlachta i mieszczaństwo przechodzili na kalwinizm i luteranizm. W wielu krajach Europy innowierców prześladowano. W Rzeczpospolitej była tolerancja wyznaniowa tzn. wolność wyznania. W 1573 sejm w Warszawie uchwalił akt konfederacji warszawskiej. Na jej mocy wprowadzono równouprawnieni dla osób różnego wyznania. Dlatego o Polsce mówiono „ państwo bez stosów”, bo nikogo nie prześladowano z powodu religii.

Raków– ośrodek arian ( bracia polscy, odrzucali wojny)

Pińczów – ośrodek kalwinizmu w Polsce.

Synagoga – kościół judaizmu

Meczet – świątynia islamu

Cerkiew – świątynia prawosławia

Kategorie: 6A6B6C