———————————————————————————————-

21.05.2021

Temat: Wzmacniamy relacje społeczne z klasą i w klasie – reintegracja uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej.

14.05.2021

Temat: Tryb i procedury egzaminacyjne.

https://ponadpodstawowe-plock.nabory.pl//Page/Artykul/Artykul.aspx?id=1882&nazwa=Opis%20rekrutacji%20zasadniczej

11.03.2021

Temat: Niepodległa. Miejsce spotkań.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Moi Drodzy, jeśli jesteście zainteresowani rękodziełem i śpiewem tradycyjnym, możecie zajrzeć do ogrodu „Niepodległa. Miejsce spotkań” gdzie odbywają się wirtualne „Twórcze spotkania”. Co poniedziałek, o godzinie 17:00, zostanie opublikowany nowy odcinek warsztatów rękodzieła i śpiewu tradycyjnego! Premiera na profilach Facebook Niepodległa. Miejsce spotkań. ( www.facebook.com/niepodlegla.miejsce) Odcinki warsztatów rękodzieła i śpiewu tradycyjnego zostaną opublikowane w trzy kolejne poniedziałki, od 15 do 29 marca oraz we wtorek 6 kwietnia, zawsze o godzinie 17:00. Haftowanie niepowtarzalnej biżuterii, tworzenie działających na zmysły dzienników miejsca, śpiewanie przedwojennej kołysanki i wyklejanie kolaży bazujących ma rodzinnych zdjęciach to wyjątkowy sposób na odkrywanie historii otaczającej przestrzeni oraz swojej rodziny! Cykl „Twórcze spotkania” składa się z 4 odcinków: 1. Biżuteria haftowana. 2. Dziennik miejsca. 3. Śpiew tradycyjny. 4. Kolaż rodzinny.

24.03.2021

Temat: Egzamin ósmoklasity – podsumowanie informacji.

17.02.2021

Temat: Egzaminy próbne od CKE.

Od 17 do 19 marca tzw. próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić testy diagnostyczne od 17 do 19 marca br. Przedstawiamy szczegółowy harmonogram.

Harmonogram przeprowadzania testów diagnostycznych

 • 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski
 • 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
 • 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Materiały Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną w pierwszej kolejności udostępnione dyrektorom szkół za pośrednictwem systemu SIOEO oraz/lub serwisów OKE przeznaczonych dla dyrektorów szkół.

O terminie przekazania materiałów okręgowe komisje egzaminacyjne poinformują dyrektorów szkół w pierwszym tygodniu marca br. Materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego zostaną udostępnione na tyle wcześnie, aby umożliwić dyrektorom szkół powielenie ich w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów uczestniczących w tym teście.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/od-17-do-19-marca-tzw-probne-egzaminy-osmoklasisty-organizowane-przez-centralna-komisje-egzaminacyjna

10.02.2021

Temat: Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022.

Najważniejsze informacje

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
 • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

22.01.2021

Temat: Powrót po feriach – nowe wytyczne.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała aneksy do informatorów o egzaminie z polskiego, matematyki i angielskiego, które stanowią doprecyzowanie tegorocznych wymagań. Informatory i aneksy są dostępne na stronie: cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

18.12.2020

Temat: Egzamin ósmoklasisty – aktualizacja wymagań.

04.12.2020

Temat: Ile kultur mieści się w jednym mieście?

Kultura (z łac. colere, ‚uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie’) – wieloznaczny termin pochodzący od łac. cultus agri („uprawa roli”), interpretowany w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Najczęściej jest rozumiana jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych, takich jak wzory myślenia i zachowania.

Bardzo polecam posłuchać wywiadu:

https://rmixx.pl/wywiady/plock-miasto-wielu-kultur
Katedra Płocka - Duszpasterski Płock

27.11.2020

Temat: Czy wolontariat może być kluczem do kariery?

Punkt pośrednictwa wolontariatu - Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20
Wolontariat - Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro

20.11.2020

Temat: Zmiany w egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/21.

13.11.2020

Temat: Narodowe Święto Niepodległości.

06.11.2020

Temat: Netykieta, czyli savoir-vivre w Internecie.

W życiu codziennym kulturalnego człowieka poznajemy po tym, że przestrzega norm zachowania nazywanych etykietą. Może ona dotyczyć poprawnych zachowań przy stole (podczas spożywania posiłków) lub podczas prowadzenia rozmów. Etykieta może być spisana, albo przekazywana ustnie. Może też być częścią ogólnych zasad obowiązujących w różnych okolicznościach. Zasady te obowiązują również ciebie.
W Internecie obowiązują również określone zasady zachowania. Znane są pod nazwą netykieta.
Netykieta mówi między innymi o tym, iż nie należy:

 • komunikując się z innymi użytkownikami Internetu, używać brzydkich wyrazów;
 • korzystać z programów, za które nie zapłaciliście;
 • zaglądać bez pozwolenia do cudzych plików.

Chcąc być dobrze postrzeganym przez internautów, czyli przez osoby korzystające z usług internetowych, pamiętaj o trzech głównych zasadach:

 • nie sprawiaj przykrości innym;
 • nie działaj na czyjąś szkodę;
 • nie nadużywaj zasobów Internetu w celu przyswojenia sobie czyjejś własności.

W przypadku korzystania z poczty elektronicznej przestrzegaj poniżej przedstawionych zasad netykiety.

Savoir vivre w Internecie - Epodreczniki.pl
Kategorie: 8B