13.05.2021r. – praca zdalna 8a

Temat: Organizacje międzynarodowe.

Na podstawie informacji w podręczniku na str. 168-171 oraz filmu poniżej zapamiętaj czym zajmuje się ONZ, NATO i UE. Rozwiń skrót ty organizacji. Od kiedy Polska należy do ONZ, NATO i UE?

12.05.2021r. – praca zdalna 8a

Proszę zapisać temat: Polityka zagraniczna państwa.

Kluczowym elementem polityki zagranicznej jest współpraca międzynarodowa. Uczestniczą w niej przede wszystkim organy państwa oraz m.in. organizacje obywatelskie. Na podstawie informacji w podręczniku na str. 168 oraz filmu poniżej zapisz w zeszycie zapisz co należy do zadań ambasadora oraz konsula.

06.05.2021r. – praca zdalna 8a

Sprawdzenie wiadomości i umiejętności uczniów.

05.05.2021r. – praca zdalna, klasa 8a

Proszę zapisać temat: Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej – powtórzenie wiadomości.

Wykonaj pisemnie lub ustnie ćwiczenia zamieszczone poniżej. W ten sposób przygotujesz się do jutrzejszej pracy na Teamsach. Twoim zadaniem będzie zapisanie odpowiedzi na kilka pytań dotyczących demokracji, roli Konstytucji oraz władzy wykonawczej i ustawodawczej.

28.04.2021r. – praca zdalna, klasa 8a

Proszę o zapisanie tematu: Media i opinia publiczna.

Zapoznaj się z filmem poniżej. Na podstawie informacji w filmie oraz notatki z podręcznika (str. 158-161) zapisz w zeszycie: 1. Czym jest wolność słowa?, 2. Jakie funkcje pełnią media?, 3. Czym różni się fakt od opinii?, 4. Wymień funkcje reklamy?

Przygotuj na jutrzejszą lekcję WOS-u zadanie 7 z podręcznika ze str. 163.

22.04.2021r. – praca zdalna, klasa 8a

Na podstawie informacji w podręczniku na str. 154 oraz filmu zapisz pod tematem czym jest wolontariat oraz jakie korzyści może czerpać wolontariusz z racji podejmowanych działań.

21.04.2021r. – praca zdalna, klasa 8a

Proszę zapisać temat: Organizacje obywatelskie.

Pod tematem, na podstawie informacji w podręczniku na str. 152-153, wyjaśnij na czym polega swoboda zrzeszania się, wymień , czym zajmują się organizacje pozarządowe oraz z jakimi org. pozarządowymi mamy do czynienia w Polsce.

Praca domowa: Porozmawiaj z rodzicami o zaletach i wadach przekazania 1% podatku z rozliczenia zeznania podatkowego na wybraną organizację pożytku publicznego.

14.04.2021r. – praca zdalna, klasa 8a

Temat: Władza sądownicza.

Zapisz temat i wykonaj notatkę na podstawie informacji w podręczniku na str. 146.

 1. Zapisz jakie organy sprawują w Polsce władzę sądowniczą.
 2. Wymień jakie sądy funkcjonują w Polsce.
 3. Wymień i przedstaw zasady działania sądów.

08.04.2021r. – praca zdalna, klasa 8a (temat zrealizowany na Microsoft Teams)

Temat: Rząd RP.

Proszę na podstawie notatki w podręczniku (str140-141) wymienić zadania rządu, wyjaśnić procedury powołania rządu, wyjaśnić pojęcia votum zaufania oraz kadencja.

07.04.2021r. – praca zdalna, klasa 8a

Proszę zapisać temat: Prezydent RP., a pod tematem notatkę:

Prezydent sprawuje władzę wykonawczą wspólnie z Radą ministrów. Prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję.

Kompetencje prezydenckie w polityce wewnętrznej:

 • powoływanie rządu
 • desygnowanie premiera
 • przyjmowanie dymisji Rady Ministrów
 • jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych
 • nadaje stopnie wojskowe, ordery i odznaczenia i tytuły naukowe
 • zwołuje Radę Gabinetową (obrady Rady Ministrów pod przewodnictwem prezydenta; powoływana w sprawach szczególnej wagi)
 • posiada inicjatywę ustawodawczą
 • powołuje sędziów
 • nadawanie obywatelstwa
 • prawo łaski

Kompetencje w zakresie spraw zagranicznych

 • reprezentuje państwo na arenie międzynarodowej (razem z premierem i ministrem spraw zagranicznych)
 • ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe
 • mianuje i odwołuje ambasadorów Polski

Zapoznaj się z infografiką w podręczniku na str. 142-143 i zapisz pod notatką odpowiedzi do 2 pytań.

31.03.2021r. – praca zdalna, klasa 8a

 1. Zapoznaj się z treścią zadania 7 w podręczniku na str. 139. Wykonaj trzy polecenia do zadania.
 2. W jaki sposób zachęciłbyś/-łabyś swoich rówieśników do udziału w wyborach? Przygotuj plakat, hasło lub reklamę promującą udział w wyborach.
 3. Sprawdź zadania na Mobidzienniku.

25.03.2021r. – praca zdalna, klasa 8a

Temat: Jak uchwala się ustawę?

Na podstawie informacji w podręczniku na str. 136 i 137 oraz prezentacji na lekcji przedstaw co to jest inicjatywa ustawodawcza oraz jaką role w procesie legislacyjnym odgrywa prezydent RP.

24.03.2021r. – praca zdalna, klasa 8a

Proszę zapisać temat: Parlament RP – sejm i senat.

 1. Zapisz w zeszycie zasady wyborów do sejmu i senatu.
 2. Zapisz odpowiedzi na pytania: 1. Kto jest obecnie marszałkiem sejmu?, 2. Kto jest obecnie marszałkiem senatu?, 3. Ilu posłów liczy sejm RP?, 4. Ilu senatorów liczy senat RP?, 5*. Dlaczego senat jest izbą wyższą parlamentu?

17.03.2021r. – praca zdalna, klasa 8a

Powodzenia na egzaminach próbnych!

W ramach zajęć możecie wykonać ćwiczenie:

11.03.2021r. – praca zdalna, klasa 8a – temat zrealizowany za pomocą usługi Microsoft Teams

Temat: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapisz w zeszycie krótką notatkę:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.

Preambuła – krótki uroczysty wstęp do Konstytucji RP – nawiązuje do historii, wartości, które gwarantują rozwój społeczeństwa i państwa polskiego.

Wykonaj ćwiczenie 5 z podręcznika, str. 133.

10.03.2021r. – praca zdalna, klasa 8a

Temat: Polska państwem demokratycznym.

Na podstawie informacji w podręczniku na str. 128 wyjaśnij, co oznacza stwierdzenie: „Polska jest państwem prawa”. Krótko wyjaśnij i przedstaw hierarchię aktów prawnych.

03.03.2021r. – praca zdalna, klasa 8a

Temat: Ustrój demokratyczny.

Na podstawie informacji w podręczniku zapisz w zeszycie: czym charakteryzuje się dem. pośrednia i bezpośrednia ( str. 125), cechy charakterystyczne władzy, praw obywateli, wolności słowa i ideologii państwowej w ustroju demokratycznym (tabela, str. 124).

25.02.2021r. – praca zdalna, klasa 8a

Proszę w zeszycie zapisać temat: Funkcje państwa.

Na podstawie informacji w podręczniku, str. 122-125, wyjaśnij pojęcia: państwo, państwo jednolite narodowo, p. wielonarodowe, cechy państwa: władza, terytorium, suwerenność, przymusowość, funkcje pastwa: wewnętrzne i zewnętrzne, monarchia, republika

24.02.2021r. – praca zdalna, klasa 8a

Wykonaj zadania na Teamsach.

17.02.2021r. – praca zdalna, klasa 8a

Proszę zapisać temat: Aktywność obywatelska.

Zapoznaj się z infografiką w podręczniku na str. 84-85. Wykonaj zadanie 2 (pytanie do infografiki) ze str. 85.

10.02.2021 – praca zdalna, klasa 8a

Utrwalenie wiadomości.

03.02.2021 – praca zdalna, klasa 8a

W zeszycie proszę zapisać: Temat: Powiat i województwo. Pod tematem proszę wykonać notatkę:

Powiat:

 1. Wyjaśnij kto tworzy radę i zarząd powiatu, w jaki sposób i na jaki okres są wybierane.
 2. Wymień zadania organów powiatu.
 3. Wykonaj ćwiczenie 1 ze str. 80 Województwo
 4. Wyjaśnij kto tworzy sejmik i zarząd województwa, w jaki sposób i na jaki okres są wybierane.
 5. Jaką rolę pełni wojewoda i marszałek województwa.
 6. Wykonaj ćwiczenie 6 ze str. 81

27.01.2021r. – praca zdalna, kl. 8a

Temat: Gminne dochody i wydatki.

Na podstawie infografiki w podręczniku na str. 75 wypisz źródła dochodów w gminie oraz wydatki w gminie. Wykonaj pisemnie w zeszycie „Pytania do infografiki”.

Wykonaj ćw. 4 ze str. 77.

21.01.2021r. – praca zdalna, kl. 8a

Temat: Samorząd terytorialny.

zadanie 1: wyszukaj informacji i zapisz na terenie jakiego województwa, powiatu i gminy leżą: Małe Ciche, Ustka, Gniezno, Biłgoraj.

zadanie 2: Wymień (notatka w zeszycie) nazwy i stolice 16 województw. Zapoznaj się z ich lokalizacją na mapie Polski.

20.01.2021r. – praca zdalna, kl. 8a

Proszę zapisać temat z dzisiejszą datą: Czym jest samorząd?

Pod tematem wyjaśnij pojęcia: samorząd, wymień rodzaje samorządów, samorząd terytorialny; podręcznik, str. 66-67. Na jutrzejszej lekcji omówimy szczegółowo samorząd terytorialny (gmina , powiat, województwo – proszę tych pojęć nie wyjaśniać)

17.12.2020 – praca zdalna WOS 8a

Temat: Tolerancja i przejawy ksenofobii.

Temat zraelizowany za pomocą usługi Microsoft Teams.

Wyjaśnij znaczenie pojęć: tolerancja, ksenofobia, ojkofobia, nacjonalizm, rasizm.

16.12.2020 – praca zdalna WOS 8a

Temat: Czym są stereotypy?

Na podstawie informacji w podręczniku wyjaśnij co to jest stereotyp, wymień cechy i przykłada stereotypu oraz wyjaśnij czym jest stereotyp pozytywny i negatywny. Podręcznik, str. 114

10.12.2020 – praca zdalna WOS 8a

Temat: Polonia na świecie.

Temat zrealizowany za pomocą usługi Microsoft Teams – udział w dyskusji do filmu edukacyjnego „Mniejszości narodowe i teniczne”.

09.12.2020r. -praca zdalna WOS 8a

Temat: Mniejszości narodowe i migranci.

Pod tematem, proszę na podstawie informacji w podręczniku, str. 108 – 111 wyjaśnić pojęcia: mniejszość narodowa, mniejszość etniczna, Polonia, język regionalny, emigrant, imigrant, migracja, uchodźca.

03.12.2020r. -praca zdalna WOS 8a

Temat: Patriotyzm gospodarczy.

Na podstawie notatki w podręczniku wyjaśnij, co to jest patriotyzm gospodarczy.

Wklej do zeszytu 3-4 kody kreskowe produktów polskich producentów.

Wyjaśnij jak działa aplikacja POLA.

Temat zrealizowany na Microsoft Teams

02.12.2020r. -praca zdalna WOS 8a

W zeszycie proszę zapisać temat: Postawa patriotyczne.

Na podstawie informacji z podręcznika ze stron 104 – 107 wyjaśnij pojęcia: patriotyzm (uwzględnij elementy tradycyjne i nowoczesne), przejawy patriotyzmu, patriotyzm gospodarczy.

26.11.2020r. -praca zdalna WOS 8a – temat zrealizowany na Teamsach

Temat: Obywatelstwo i narodowość.

Na podstawie informacji w podręczniku na stronach 98 – 99 wyjaśnij pojęcie – obywatelstwo, wymień sposoby uzyskania obywatelstwa, wymień prawa i obowiązki obywatela.

25.11.2020r. -praca zdalna WOS 8a

Proszę zapisać w zeszytach temat: Wartości obywatelskie.

Zadanie: Na podstawie informacji w podręczniku na stronach 100 i 101 wypisz przedstawione wartości obywatelskie. Zapoznaj się z przedstawionymi informacjami na temat działalności znanych Polaków. W zeszycie uzasadnij pisemnie, która z osób prezentowała najbliższe twemu sercu wartości.

Zadanie2. Czy znasz innych Polaków, którzy podejmują działania prospołeczne? Jeśli nie, poproś o pomoc rodziców lub starsze rodzeństwo. Przedstaw działalność tej osoby. Pracę wykonaj w dokumencie Word i odeślij w zadaniach na Teamsach. Termin wykonania pracy – 26.11., godz. 19.00

19.11.2020r. -raca zdalna – WOS

Lekcja zrealizowana za pomocą usługi Microsoft Teams

Temat: Symbole narodowe.

Na podstawie ustawy z dnia 31.01.1980r. o symbolach narodowych wyjaśnij obowiązki i prawa obywatela względem godła RP, flagi RP i Mazurka Dąbrowskiego – zagadnienia zrealizowano podczas lekcji na Teamsach.

18.11.2020r. praca zdalna – WOS

W zeszytach proszę zapisać temat: Naród i ojczyzna.

Na podstawie notatki w podręczniku na str. 92 – 95 wyjaśnij pojęcia: naród, dziedzictwo narodowe, tożsamość narodowa, ojczyzna

ćw. 1 – podręcznik str. 95 – Pytania do infografiki: wykonaj pisemnie w zeszycie polecenie 1 i 2.

ćw. 2 – str. 97, zad. 9 – udziel pisemnie w zeszycie odpowiedzi na trzy podpunkty do zadania.

Sprawdź zakładkę „Praca” na teamsach z WOSu. Wykonaj zadnie.

12.11.2020r. praca zdalna – WOS

Temat: Służby ochrony prawa. (temat zrealizowany podczas lekcji za pomocą usługi Teams)

Pod tematem wykonaj notatkę:

1.Na podstawie tematu z podręcznika wymień służby mundurowe służące społeczeństwu,

2. Wymień główne zadania: policji, straży pożarnej, straży graniczne, straży celno -skarbowej.

05.11.2020r. – praca zdalna 8a WOS – Temat: Bezpieczeństwo nieletnich. – lekcja zrealizowana na Teams

04.11.2020r. WOS 8a

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku na stronach 50 – 52, a następnie udziel odpowiedzi na pytania i zadania:

 1. Kto powołuje w Polsce Rzecznika Praw Dziecka?
 2. Wymień najważniejsze zadania RPD.
 3. Kto może zgłosić naruszenie praw dziecka?
 4. Na czym polega działalność Polskiego Czerwonego Krzyża?
 5. Kto powołuje w Polsce Rzecznika Praw Obywatelskich?
 6. Wymień najważniejsze zadania RPO.
 7. Wyjaśnij, na czym polegają ekonomiczne, kulturowe, prawne i polityczne przyczyny łamania praw człowieka.

Wejdź na stronę WWW.116111.pl i wyjaśnij do kogo kierowana jest niniejsza strona internetowa, jakie porady mogą znaleźć na niej dzieci i młodzież, czy poleciłabyś/poleciłbyś tę stronę swojemu rówieśnikowi?

Notatkę z lekcji wykonaj w zeszycie do 10.11.2020r.

29.10.2020r.

Temat: Prawa dziecka. (nauka zdalna, 29.10.2020r.) 

Zadanie 1. Zapoznaj się z prezentacją pod linkiem poniżej, a następnie wykonaj w zadaniach na teamsach ćwiczenie 1 z podręcznika ze str. 53. Powołaj się na konktretne artykuły Konwencji Praw Dziecka z prezentacji. 

Zadanie na teamsach wstawię w dniu 29.10.2020r. Do godz. 10.00, proszę odesłać je do mnie do 05.11.2020r., do godz. 17.00 

28.10.2020r.Temat: Katalog praw człowieka.

Proszę zapisać w zeszytach temat, z dopiskiem: praca zdalna, 28.10.2020r., zapoznać się z tematem w podręczniku na str. 46 i 47 oraz wykonać notatkę, w której: a. wymień jakie prawa należą do każdej z trzech generacji praw człowieka (z konkretnymi przykładami, np. PIERWSZA G.: prawa osobiste – prawo do życia, prawo do równości wobec prawa, itd., b.wykonaj ustnie ćwiczenie 1 z podręcznika, str. 48 oraz ćw. 2 i 3 pisemnie w zeszycie. (proszę nie odsyłać wykonanych ćwiczeń na Mobidziennik)

Kategorie: 8A