Słupno, 28.10.2020 r.

Temat: Ruch obrotowy i obiegowy Ziemi.

My już na lekcji mówiliśmy, że Ziemia jest w ciągłym ruchu, nigdy się nie zatrzymuje, wykonuje jednocześnie dwa ruchy:

ruch obrotowy Ziemi – to ruch Ziemi wokół własnej osi, obrót Ziemi o 360 stopni trwa dobę, czyli 24 godziny, Ziemia obraca się z zachodu na wschód

Skutki ruchu obrotowego Ziemi:

– pozorny ruch gwiazd na niebie

– pozorna „wędrówka” Słońca po niebie

– dzień i noc, na oświetlonej półkuli trwa dzień, na nieoświetlonej półkuli trwa noc

– różnice czasu na Ziemi , 24 strefy czasowe (patrz podręcznik str. 31)

– ruch obiegowy Ziemi – to ruch Ziemi wokół Słońca, Ziemia wraz z innymi planetami Układu Słonecznego obiega Słońce po torze zwanym orbitą, czas trwania tego ruchu to 365 dni i 6 godzin, czyli rok kalendarzowy, ruch ten odbywa się w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.

Skutki ruchu obiegowego:

– zmiany oświetlenia Ziemi przez Słońce

– astronomiczne pory roku

– zmiana długości dnia i nocy w ciągu roku

– zjawisko dnia polarnego i nocy polarnej

zapoznajcie się z informacjami z podręcznika od str. 27-38, przepiszcie do zeszytu powyższą notatkę

Do domu: Ćwiczenie 5 (b) str. 22 oraz ćwiczenie 2 i 3 str. 25,

nie przesyłajcie na mobidziennik, porozmawiamy o tych zadaniach na następnej lekcji on-line

Słupno, 04.11.2020 r.

Temat: Strefy oświetlenia Ziemi.

Nasza planeta Ziemia jest nierównomiernie oświetlona przez Słońce. Za taki stan odpowiedzialny jest ruch obiegowy Ziemi oraz kąt nachylenia Ziemi do płaszczyzny orbity, który jest stały i nie zmienia się (66 stopni i 34 minuty). Ponieważ nachylenie osi ziemskiej nie ulega zmianie (jak masz w domu globus, to zobacz, że ziemia jest pochylona) podczas ruchu obiegowego Ziemi zmienia się oświetlenie półkuli północnej i półkuli południowej. Ma to wpływ na ilość energii słonecznej jaka dociera do różnych obszarów Ziemi (najwięcej na równiku, najmniej na biegunach).

W związku z tym wyróżniono pięć stref oświetlenia Ziemi: – jedna strefa międzyzwrotnikowa, – dwie strefy umiarkowane, – dwie strefy podbiegunowe. (patrz podręcznik str. 40)

Dzięki tak nierównomiernemu oświetleniu Ziemi występują na naszej planecie znacznie różniące się od siebie strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe (patrz podręcznik str. 42)

Zapoznajcie się z informacjami w podręczniku na str. 39 – 43, przepiszcie powyższą notatkę do zeszytu

Praca domowa:

Ćwiczenie 3 str. 29 i ćw. 4 str. 30, dla chętnych ćw. 6 str. 31

nie przesyłajcie na mobidziennik pracy domowej, sprawdzimy na następnej lekcji on-line

UWAGA!!!

Dla klasy VI a Proszę w zeszycie napisać życiorys Mikołaja Kopernika z uwzględnieniem najważniejszych etapów jego życia, czego dokonał, co udowodnił, jakie uprawiał zawody, w jakich miastach Polski przebywał, jakie uczelnie ukończył.

Praca zostanie oceniona, przesyłajcie, czas wykonania 18.11.2020 r. za dwa tygodnie

Dla klasy VI b i VI c nie wszyscy odesłali życiorys Mikołaja Kopernika, czekam do 09.11.2020 r.

Pozdrawiam Jolanta Czubak

Słupno, 12.11.2020 r.

Temat na dziś: Powtórzenie wiadomości z działu: Ruchy Ziemi. (lekcja on-line)

W ramach powtórzenia proszę przeanalizujcie podsumowanie działu w podręczniku na str. 44
Proszę wykonać w zeszycie test powtórzeniowy Sprawdź się ! str. 45 – 46 w podręczniku na mobidziennik proszę przesłać odpowiedzi zgodnie z numerami zadań
Przypominam o przesyłaniu życiorysu Mikołaja Kopernika Pozdrawiam.

Słupno, 18.11.2020 r.

KASA VI B I VI C TEMAT REALIZUJE NA NAJBLIŻSZEJ LEKCJI ON-LINE !!!

Witam, 
Temat na dziś: Położenie i ukształtowanie powierzchni Europy.

Europa to kontynent o stosunkowo niewielkiej powierzchni, który w całości leży na półkuli północnej oraz w przeważającej części na półkuli wschodniej i w niewielkiej części na półkuli zachodniej. Od zachodu Europę oblewają wody Oceanu Atlantyckiego a od północy wody Oceanu Arktycznego. Na południu Europę od Afryki oddziela Morze Śródziemne. Natomiast na wschodzie naturalna granica między Europą i Azją przebiega wzdłuż gór Uralu, jest to granica lądowa. Linia brzegowa Europy jest bardzo urozmaicona z dużą liczbą półwyspów, wysp i licznych zatok. (patrz podręcznik str. 52)
Ukształtowanie powierzchni Europy ma charakter nizinny, szczególnie część wschodnia. Natomiast część środkowa i zachodnia ma bardziej urozmaiconą rzeźbę terenu, górzystą z łańcuchami górskimi: Karpaty, Alpy Pireneje. (patrz mapa ogólnogeograficzna w podręczniku str. 49)
Zapoznajcie się z informacjami w podręczniku od str. 48 – 54, przepiszcie notatkę do zeszytu
Praca domowa na ocenę !!!
Proszę wykonać w ćwiczeniu ćw. 3 (a, b, c) str. 35 skorzystajcie z atlasu geograficznego, przesyłajcie na mobidziennik
Pozdrawiam.

Słupno, 25.11.2020 r.
KLASA VI B TEMAT REALIZUJE 26.11. KLASA VI C 30.11.
Temat: Wulkany i trzęsienia Ziemi na Islandii.
Skalną powłokę Ziemi tworzą płyty litosfery, które są zbudowane ze skał, mają grubość kilkudziesięciu kilometrów. Islandia to wyspa, leży w strefie granic dwóch płyt litosfery (płyta północnoamerykańska i płyta euroazjatycka), które rozsuwają się względem siebie. (patrz podręcznik str. 56)
Charakterystycznymi elementami krajobrazu Islandii są:
– wulkany (25 czynnych),
– gejzery, gorące źródła,
– lodowce,
– liczne wodospady.
Nieodosobnionym zjawiskiem wywoływanym nagłym, gwałtownym przemieszczaniem się płyt litosfery są trzęsienia ziemi czyli jej  drgania.
Zapoznajcie się z informacjami w podręczniku str. 55 -61, przepiszcie notatkę do zeszytu.
Praca domowa:
Wykonajcie w zeszycie ćwiczeń ćw. 3 (b i c) oraz 4 str. 39 i ćw. 5 i 6 str. 40 przesyłajcie na mobidziennik
Pozdrawiam.
Słupno, 02.12.2020 r.

  Temat: Zróżnicowanie klimatyczne Europy.
Na ternie Europy występuje duże zróżnicowanie klimatyczne. Za taki stan rzeczy odpowiadają następujące czynniki:
 nierównomierne oświetlenie Ziemi w różnych porach roku, energii słonecznej,
 położenie Europy między Oceanom Atlantyckim a Azją,
prądy morskie, szczególnie ciepły Prąd Północnoatlantycki,
 ukształtowanie powierzchni Europy, wzrost wysokości bezwzględnej.
Europa znajduje się w zasięgu trzech stref klimatycznych: podwzrotnikowej, umiarkowanej i okołobiegunowej.
Zapoznajcie się z informacjami w podręczniku od str. 62 – 67, przepiszcie notatkę do zeszytu.
Praca domowa:
Wykonajcie ćw. 4 (a, b, c) str. 44, dla chętnych 5 i 6 str.45 przesyłajcie na mobidziennik
Pozdrawiam.

Słupno, 09.12.2020 r.


Temat: Podział polityczny Europy.
 
Europa została podzielona na 47 państw. (patrz mapa w podręczniku str. 48) Na przestrzeni lat podział polityczne Europy zmieniał się ze względów historycznych (konflikty, walki narodowowyzwoleńcze, wojny).
Największym państwem Europy i świata jest Rosja, najmniejszym Watykan
Na terenie Europy została powołana organizacja Unia Europejska mająca na celu rozwijanie współpracy gospodarczej pomiędzy zrzeszonymi krajami. (patrz podręcznik str. 70 – 71)
Zapoznajcie się z informacjami w podręczniku str. 68 – 72, przepiszcie notatkę do zeszytu.
Praca domowa:
Ćwiczenie 5 str.48 oraz dla chętnych ćw. 6 str. 49, przesyłajcie na mobidziennik
Pozdrawiam.
Temat: Zróżnicowanie klimatyczne Europy.
Na ternie Europy występuje duże zróżnicowanie klimatyczne. Za taki stan rzeczy odpowiadają następujące czynniki:
 nierównomierne oświetlenie Ziemi w różnych porach roku, energii słonecznej,
 położenie Europy między Oceanom Atlantyckim a Azją,
prądy morskie, szczególnie ciepły Prąd Północnoatlantycki,
 ukształtowanie powierzchni Europy, wzrost wysokości bezwzględnej.
Europa znajduje się w zasięgu trzech stref klimatycznych: podwzrotnikowej, umiarkowanej i okołobiegunowej.
Zapoznajcie się z informacjami w podręczniku od str. 62 – 67, przepiszcie notatkę do zeszytu.
Praca domowa:
Wykonajcie ćw. 4 (a, b, c) str. 44, przesyłajcie na mobidziennik
Pozdrawiam. dla chętnych 5 i 6 str. 45

Słupno, 21.12.2020 r.

Temat: Podsumowanie pracy zdalnej na lekcji geografii.

Na zajęciach posumowaliśmy pracę zdalną, zostały wystawione oceny przewidywane za I semestr.

Pozdrawiam.

WESOŁYCH ŚWIĄT !!!!

Słupno, 18.01.2021 r.

  Temat: Rozmieszczenie ludności. Starzenie się społeczeństw.

Ludność w Europie jest rozmieszczona w miarę równomiernie. Wpływ na rozmieszczenie ludności mają korzystne warunki przyrodnicze (łagodny klimat, nizinne ukształtowanie powierzchni, występowanie surowców mineralnych). W Europie występują obszary o większej gęstości zaludnienia (Europa Zachodnia i Południowa) oraz obszary o znacznie mniejszej gęstości zaludnienia (Europa Północna – Skandynawia).
Prawie we wszystkich krajach Europy występuje tendencja wydłużonego wieku życia, społeczeństwo się starzeje. Dzieje się to dlatego, że wzrasta liczba osób starszych w stosunku do liczby osób młodych, rodzi się mniej dzieci.
Zapoznajcie się z informacjami w podręczniku od str. 73 – 77, przepiszcie notatkę do zeszytu.
Praca domowa:
Ćwiczenie 3 i 4 str. 52, dla chętnych 5 i 6 str. 53, przesyłajcie na mobidziennik
Pozdrawiam.

Słupno, 25.01.2021 r. kl. VI a 27.01.2021 r. kl. VI b 28.01.2021 r.


Temat: Zróżnicowanie ludności Europy. Migracje.

Europa to atrakcyjny kontynent dla wielu narodowości o różnej kulturze, wyznaniu, tradycjach, wyglądzie (rasa). Szacuje się, że w Europę zamieszkuje około 100 narodowości. Jest to kontynent otwarty dla innych, bardzo zróżnicowany. Do Europy napływa ludność z całego świata, która chce zamieszkać w kraju europejskim ze względu na wysoki poziom rozwoju gospodarczego oraz wysoką jakość życia.
Polacy, tak jak przedstawiciele innych narodów, zmieniają miejsce zamieszkania, czyli migrują.

Migracja to zmiana miejsca zamieszkania na pobyt stały lub na dłuższy czas:
migracja wewnętrzna, w obrębie własnego kraju,
migracja zagraniczna, zewnętrzna, poza granice własnego kraju.

Osoby, które opuszczają swoje miejsce zamieszkania są emigrantami, a gdzie się osiedlają, zamieszkują to dla tego miejsca są imigrantami.

Przyczyny migracji – patrz podręcznik str. 79 – schemat
Zapoznajcie się z informacjami w podręczniku str. 78 – 84, przepiszcie notatkę do zeszytu.
Praca domowa:
Ćwiczenie 3 i 4 str. 55 oraz ćw. 5,6,7 str.56, nie przesyłajcie na mobidziennik
Pozdrawiam.

Słupno, 01.02.2021 r. kl. VI a 03.02.2021 r. kl. VI b 04.02.2021 r.

Temat: Wielkie miasta Europy: Paryż i Londyn.

Miasta Europy liczą coraz więcej mieszkańców. Oferują większą możliwość znalezienia pracy oraz lepsze warunki życia. Zapewniają łatwiejszy dostęp do szkół, wyższych uczelni, teatrów, kin, galerii handlowych, pomocy medycznej.
Przykładem wysokorozwiniętych, nowoczesnych miast Europy jest Paryż (stolica Francji) i Londyn (stolica Wielkiej Brytanii), które są światowymi metropoliami. Oba miasta są przykładem wielokulturowości. W Paryżu wielu mieszkańców jest pochodzenia afrykańskiego, natomiast w Londynie pochodzenia azjatyckiego. To miasta, które stanowią symbol nowoczesnej przedsiębiorczości i są ważnymi na arenie międzynarodowej ośrodkami handlu i przemysłu.

Londyn – centrum finansowe (patrz podręcznik str. 88)

Paryż – centrum kultury (patrz podręcznik str. 89)

Zapoznajcie się z informacjami w podręczniku str. 85 – 90, przepiszcie notatkę do zeszytu

Praca domowa:
Ćwiczenie 3 i 4 str. 59 oraz ćw. 5 str. 60 przesyłajcie na mobidziennik
Pozdrawiam.

Słupno, 08.02.2021 r. kl. VI a 10.02.2021 r. kl. VI b 11.02.2021 r.

  Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: Środowisko przyrodnicze i ludność Europy.
 
Powtórzenie dotyczy działu 3 od str. 48 – 94 w podręczniku
Sprawdzian on-line odbędzie się za 2 tygodnie tj.
22.02.2021 r. (poniedziałek) klasa VI c
24.02.2021 r. (środa) klasa VI a
25.02.2021 r. (czwartek) klasa VI b

Praca domowa:
Ćwiczenie 3 str. 63 oraz ćw. 4, 5 i 6 str. 64 przesyłajcie na mobidziennik (na zadania)
Pozdrawiam.

Słupno, 15.02.2021 r.

Temat: Rolnictwo Danii i Węgier.

Zapoznajcie się z informacjami w podręczniku od str. 96 – 105
Zmiana terminu sprawdzianu:
01.03.2021 r. kl. 6 c
03.03.2021 r. kl. 6 a
04.03.2021 r. kl. 6 b
Powtarzajcie materiał do sprawdzianu, do tego tematu jeszcze wrócimy na następnej lekcji.
Pozdrawiam.

Słupno, 22.02.2021 r. kl. VI a 24.02. 2021 r. kl. VI b 25.02.2021 r.

Temat: Powtórzenie do sprawdzianu: Środowisko przyrodnicze i ludność Europy – ustalenie NaCoBeZu.

NaCoBeZu (na co będziemy zwracać uwagę przygotowując się do sprawdzianu)
1. Położenie i granice Europy (wskazać na mapie).
2. Europejskie wyspy, półwyspy i morza. (patrz ćwiczenie 3 str.35)
3. Dlaczego Islandia jest wyjątkową wyspą? (płyty litosfery, wulkany, gejzery, gorące źródła, trzęsienia ziemi, bazalt)
4. Jakie czynniki mają wpływ na klimat Europy?
5. Ile jest państw w Europie ? (największe państwo, najmniejsze państwo, które państwa leżą na dwóch kontynentach)
6. Co to znaczy, że społeczeństwo się starzeje?
7. Wyjaśnij pojęcia: migracja, emigrant, imigrant, kraj emigracyjny, kraj imigracyjny.
8. Przyczyny migracji. (patrz podręcznik str. 79)
9. Największe miasta Europy: Paryż i Londyn – z czego słyną ?
POWODZENIA !!!

Słupno, 08.03.2021 r. kl. VI a 10.03.2021 r. kl.VI b 11.03.2021 r.

Temat: Rozwój rolnictwa w Danii i na Węgrzech.

Rolnictwo to uprawa roślin i hodowla zwierząt. O rozwoju rolnictwa O warunkach rozwoju rolnictwa decydują dwa czynniki:
czynniki przyrodnicze (klimat, ukształtowanie terenu, gleby)
czynniki pozaprzyrodnicze (polityka rolna państwa, własność i wielkość gospodarstw rolnych, wykształcenie rolników, stosowanie nowoczesnych metod upraw i hodowli, mechanizacja rolnictwa)

Rolnictwo Danii i rolnictwo Węgier zostało przedstawione w podręczniku str. 100 – 102, przepiszcie notatkę do zeszytu.

Praca domowa:
Ćwiczenie 5 i 6 str. 67 dla chętnych 7 str. 68, przesyłajcie na zadania w mobidzienniku
Pozdrawiam.

Słupno, 15.03.2021 r.

Temat: Przemysł i usługi we Francji. 

Przemysł to ważny sektor gospodarki, z którego wytworów nieustannie korzystamy, wytwarzanie produktów.
Nowoczesny przemysł Francji (patrz podręcznik str. 108 -109)
Usługi to część gospodarki, która ma na celu zaspokojenie potrzeb ludzi, które nie są związane z wytwarzanie konkretnych produktów.
Usługi we Francji (patrz podręcznik str.110 -111)

Praca domowa:
Ćwiczenie 4 i 5 str. 70 oraz ćw. 5,6,7 str. 71 przesyłajcie przez zadania na mobidzienniku
Pozdrawiam.

Słupno, 08.04.2021 r. klasa VI c 12.04.2021 r.

Temat: Turystyka w Europie Południowej.

Dzisiejszy temat pozwoli nam oderwać się od otaczającej nas rzeczywistości, poznamy walory turystyczne południowej Europy, krajów Basenu Morza Śródziemnego, gdzie niektórzy z Was pewnie mieli okazję spędzić tam wakacje.
Zapoznajcie się z informacjami w podręczniku od str. 120 – 124, przeanalizujcie mapę na str. 122, zwróćcie szczególną uwagę, jakie państwa zaliczamy do najbardziej atrakcyjnych pod względem turystycznym w tym rejonie Europy.

Praca domowa
Proszę wykonajcie ćwiczenie 2 str. 77
UWAGA!
Praca na ocenę, sposób wykonania prezentacja
proszę udzielić odpowiedzi na pytanie:
Dlaczego turyści często i chętnie spędzaja urlop w krajach Europy Południowej ? ( uzasadnij wypowiedź, zwróć uwagę na walory przyrodnicze i kulturowe, infrastrukturę, podaj konkretne przykłady ) pracę proszę przesłać na zadania w mobidzienniku
Termin wykonania
klasa VI a 21.04.
klasa VI b 22.04.
klasa VI c 26.04.

Słupno, 14.04.2021 r.

Temat: Europa – oczami podróżnika.
patrz zadania
za tydzień prezentacja!!!

Słupno, 21.04.2021 r.

Temat: Powtórzenie wiadomości: Gospodarka Europy.

Prezentacje Kraje Europy Południowej.

Słupno, 28.04.2021 r.

Witam, zaczynamy nowy dział: Sąsiedzi Polski.

Czy wiecie z jakimi krajami Polska sąsiaduje, ilu mamy sąsiadów? Otóż, Polska sąsiaduje z siedmioma państwami: Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa, Rosja (obwód Kaliningradzki). Na kolejnych zajęciach będziemy omawiać naszych sąsiadów, poznawać ich kulturę, przyrodę, atrakcje turystyczne.

Temat: Zmiany w przemyśle Niemiec.

Polska z Niemcami sąsiaduje od strony zachodniej, naturalną granicę wyznaczają rzeki: Nysa Łużycka i Odra. Niemcy to kraj wysoko rozwinięty, to potega gospodarcza Europy, w którym znaczącą rolę odgrywa rozwój przemysłu: górnictwo, przetwórstwo przemysłowe, którego produkty są znane na całym świecie: motoryzacja, elektronika, wyroby chemiczne i farmaceutyczne, odzież, artykuły spożywcze.

Zapoznajcie się z informacjami z podręcznika od str. 130 – 137, zwróćcie uwagę na aspekty kulturowe, co warto zwiedzić odwiedzając Niemcy?
Pozdrawiam.

Słupno, 05.05.2021 r.

Temat: Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji.

Drodzy Uczniowie!

Nadal będziemy poznawać naszych sąsiadów, z którymi dzielimy granicę naszego państwa. Może niektórzy z was odwiedzili te kraje i maja wiele wspomnień. Czechy i Słowacja to nasi południowi sąsiedzi, którzy słyna z pięknych tras narciarskich, tras rowerowych, nowoczesnej infrastruktury, formacji skalnych, jaskiń oraz basenów geotermalnych.
Zapoznajcie się z informacjami z podręcznika od str. 140 – 144, wypiszcie w zeszycie największe i najbardziej znane atrakcje turystyczne Czech i Słowacji.
Na następnej lekcji bardziej szczegółowo omówimy temat!

Praca na zadaniach!

Słupno, 13.05.2021 r. kl. VI c 17.05. kl. VI a 19.05.

Temat: Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi.

Litwa i Białoruś to państwa, które stosunkowo niedawno odzyskały swoją suwerenność, niezależność. Powstały po rozpadzie Związku Radzieckiego, obecnej Rosji, był to rok 1991. Te kraje są bardzo zbliżone do siebie pod względem przyrodniczym jak i kulturowym.

Praca domowa na zadaniach!
Kategorie: 6A6B6C