Słupno, 28.10.2020 r.

Temat: Co to jest krajobraz ? (lekcja on-line)

Krajobraz to co nas otacza i jest charakterystyczne dla danego obszaru. Gdy opisujemy krajobraz zwracamy uwagę na jego elementy:

– ukształtowanie terenu

– szatę roślinną i świat zwierząt

– wody powierzchniowe (rzeki, jeziora, morze)

– podłoże, skały, piasek

– wytwory działalności człowieka.

Krajobraz dzielimy na:

naturalny górski , morski, pojezierny

kulturowy miejski, przemysłowy, rolniczy

Zapoznajcie się z informacjami w podręczniku od str. 34-35, zapiszcie powyższą notatkę w zeszycie

Do domu:

Ćwiczenie 2 str. 22 i 3 (c) str. 23

Pozdrawiam Jolanta Czubak

Słupno, 04.11.2020 r.

Temat: Krajobraz nadmorski Wybrzeża Słowińskiego. (lekcja on-line)

Czynniki kształtujące krajobraz nadmorski w Polsce:

– wiatr,

– fale i prądy przybrzeżne.

Na wybrzeżu Słowińskim występują dwa typy wybrzeży:

– wybrzeże niskie (płaskie), na tego typu wybrzeżu powstają szerokie plaże, mierzeje, wydmy i jeziora przybrzeżne,

– wybrzeże wysokie (klif), na tego typu wybrzeżu brzegi są bardzo strome, niebezpieczne.

Zapoznajcie się z tematem w podręczniku od str. 40-44, przepiszcie notatkę do zeszytu

Praca domowa;

Ćw. 5 str. 26 i ćw. 6 str. 27

Słupno, 18.11.2020 r.

Temat: Krajobraz Pojezierza Mazurskiego i Niziny Mazowieckiej.

Pojezierze Mazurskie zwane Krainą Wielkich Jezior słynie z pięknych szlaków wodnych, osobliwości przyrodniczych, unikatowych zwierząt, zwłaszcza ptaków wodnych. Kraina ta swój krajobraz zawdzięcza lądolodowi skandynawskiemu, który 3 razy nachodził na teren Polski w okresie zlodowaceń. Po trzecim zlodowaceniu pozostały wzniesienia, zagłębienia, które z czasem wypełniły się wodą i tak powstały jeziora. Mazury to kraina bujnych lasów tworzących puszcze, np. Puszcza Piska, Puszcza Kurpiowska. na Mazurach można uprawiać sporty wodne, takie jak: żeglarstwo, kajakarstwo.

Zapoznajcie się z informacjami w podręczniku na str. 45-47, przepiszcie powyższą notatkę do zeszytu.

Nizina Mazowiecka to największa nizina w Polsce, której rzeźba terenu kształtowana była przez lądolód. Jaki jest krajobraz tej niziny to wystarczy abyście wyjrzeli przez okno, przecież my mieszkamy na Nizinie Mazowieckiej. Cechą charakterystyczną krajobrazu tej niziny są:

rozległe, prawie płaskie równiny,

wysoczyzny, tj. pofałdowane, dosyć wysokie wzniesienia otoczone dolinami rzek, odpowiednim przykładem tego jest nasza płocka skarpa – Wzgórze Tumskie.

Na Nizinie Mazowieckiej panuje dogodny klimat dla rozwoju rolnictwa, dlatego na przeważającej jej części występuje krajobraz rolniczy (pola uprawne, łąki, pastwiska).

Nizina Mazowiecka to także Warszawa – stolica kraju, największe miasto w Polsce, w którego sąsiedztwie znajduje się osobliwość przyrodnicza, a mianowicie Kampinoski Park Narodowy z rozległymi bagnami oraz wydmami porośniętymi lasem sosnowym.

Zapoznajcie się z informacjami w podręczniku od str. 50 – 53, przepiszcie notatkę z lekcji do zeszytu

Praca domowa:

Wykonajcie ćw. 3 str. 29 i ćw. 4 str. 30, prześlijcie na mobidziennik, zbierajcie plusy za pracę zdalną, które zamienią się w oceny !

UWAGA PRACA NA OCENĘ !!!

Na podstawie dostępnych źródeł informacji zaplanuj wycieczkę po Warszawie do najciekawszych miejsc, podaj argumenty dlaczego polecasz odwiedzić właśnie te miejsca (wybierz minimum 3 miejsca). Ciekawa jestem waszych propozycji. (forma wykonania – zaplanuj program wycieczki jednodniowej)

Życzę miłego, wirtualnego spaceru po Warszawie.

Termin wykonania 25.11.2020 r. przesyłajcie na mobidziennik

Pozdrawiam!

Słupno, 25.11.2020 r.
Temat: Krajobraz wielkomiejski Warszawy.

Stolicą Polski jest Warszawa, która jednocześnie jest największym miastem w Polsce. Jest to typowe miasto krajobrazu wielkomiejskiego, tzn. że zostało stworzone przez człowieka.
Charakterystycznymi elementami tego krajobrazu są:
– gęsta i wysoka zabudowa,
– bardzo gęsta sieć dróg,
– rozbudowana sieć linii komunikacyjnych (tramwaj, metro),
– w ścisłym centrum brak terenów zielonych.
Zapoznajcie się z informacjami w podręczniku od str. 54 – 58, przepiszcie notatkę do zeszytu
Praca domowa
Proszę wykonać ćw. 4 str. 36, przesyłajcie na mobidziennik Pozdrawiam.

Słupno, 02.12.2020r.

Temat: Krajobraz miejsko -przemysłowy Wyżyny Śląskiej.

Wyżyna Śląska to przykład krajobrazu silnie przekształconego przez człowieka. Dzięki bogatym złożom węgla kamiennego rozwinął się przemysł górniczy. Zbudowano kopalnie, huty, fabryki, osiedla i liczne miasta: Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza. To na Wyżynie Śląskiej znajduje się największe skupisko miast w Polsce. 
Negatywne skutki rozwoju przemysłu na Wyżynie Śląskiej:
– ścieki przemysłowe i miejskie, zanieczyszczenia rzeki,
– silne zanieczyszczenie powietrza,
– odpady górnicze, hałdy,
– zwałowiska szkodliwych dla zdrowia żużli i pyłów,
– szkody górnicze, zapadanie się chodników kopalnianych,
– zły stan zdrowia mieszkańców, choroby dróg oddechowych.

Zapoznajcie się z informacjami zawartymi w podręczniku od str. 59 – 63, przepiszcie notatkę do zeszytu

Praca domowa:
Wykonajcie ćw. 4 str. 38, dla chętnych ćw. 5 str. 39, przesyłajcie na mobidziennik

Pozdrawiam.

Słupno, 09.12.2020 r.

  Temat: Krajobraz rolniczy Wyżyny Lubelskiej.

Wyżyna Lubelska to typowy krajobraz rolniczy z charakterystyczną rzeźbą terenu: tereny równinne, obszary pagórkowate, wąwozy lessowe (o stromych zboczach i wąskim dnie). To prawie bezleśna kraina.
Na Wyżynie Lubelskiej panują sprzyjające warunki do rozwoju rolnictwa, a mianowicie:
– dogodne warunki klimatyczne, krótka, ciepła zima, pogodne lato,
– odpowiednia ilość opadów,
– żyzna (urodzajna) gleba, czarnoziemy, powstałe na podłożu lessowym,
 Rośliny uprawiane na Wyżynie Lubelskiej:
burak cukrowy, chmiel, tytoń, pszenica.
Zapoznajcie się z informacjami z podręcznika str. 64 – 67, przepiszcie notatkę do zeszytu
Praca domowa:
Wykonajcie ćw. 3 str. 41,
dla chętnych ćw. 4 i 5 str. 42
Przesyłajcie na mobidziennik
Pozdrawiam.

Słupno, 16.12.2020 r.


  Temat: Krajobraz Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej.

Wyżyna Krakowsko – Częstochowska leży na wschód od Wyżyny Śląskiej. W południowej części tej wyżyny leży miasto Kraków a w północnej miasto Częstochowa. 
Wyżyna ta zbudowana jest ze skał wapiennych. Zawdzięcza swój krajobraz zjawisku krasowienia, które polega na rozpuszczaniu przez wodę i zawarty w niej dwutlenek węgla skał wapiennych.
Formy krasowe, które powstały w wyniku tego procesu:
głębokie doliny o płaskich dnach i stromych zboczach, np. Dolina Prądnika,
skałki wapienne o różnych kształtach, zwane też ostańcami, np. Maczuga Herkulesa,
jaskinie wydrążone przez podziemne rzeki i wodę opadową spływającą szczelinami w głąb skały, np. Grota Łokietka.
W jaskiniach powstały formy skalne przybierające różne kształty:
stalaktyty – przypominają zwisające sople,
stalagmity – wystają z dna jaskini,
stalagnaty – przypominają kolumny powstałe w wyniku połączenia stalaktytów i stalagmitów. (patrz podręcznik str. 70)
Zapoznajcie się z informacjami w podręczniku od str. 68 – 73, przepiszcie notatkę z lekcji do zeszytu.

Pozdrawiam.
WESOŁYCH ŚWIĄT !!!!

Słupno, 20.01.2021r.

Temat: Krajobraz wysokogórski Tatr.

Góry Tatry przynależą do łańcucha górskiego Karpat. Stanowię naturalną granicę między Polską a naszym południowym sąsiadem, Słowacją. W granicach Polski Tatry zostały podzielone na:
Tatry Wysokie – zbudowane ze skał granitowych, które są odporne na trudne zjawiska atmosferyczne (woda, temperatura, wiatr).
Charakterystyczne cechy krajobrazu Tatr Wysokich to:
– duże wysokości względne i bezwzględne,
– głębokie, malownicze doliny,
– strome stoki,
– bardzo uboga roślinność lub jej brak,
– jeziora górskie zwane stawami,
– występowanie charakterystycznych form skalnych, ostre szczyty, wąskie grzbiety, pionowe zagłębienia, odłamki skalne.
Tatry Zachodnie – zbudowane ze skał wapiennych, mało odporne na działania zjawisk atmosferycznych.
Charakterystyczne cechy Tatr Zachodnich:
– wiele jaskiń i podziemnych korytarzy,
– piękne doliny, np. Dolina Chochołowska, Dolina Kościeliska.
W Tatrach często zmienia się pogoda, nawet kilkakrotnie w ciągu dnia. Czasami wieje silny, ciepły i suchy wiatr z południa – halny.

Zapoznajcie się z informacjami z podręcznika str. 74 – 81, przepiszcie notatkę do zeszytu.

Praca domowa:
Ćwiczenie 5 i 6 str. 48, dla chętnych 7 str. 49 nie przesyłajcie na mobidziennik
Pozdrawiam.

Słupno, 27.01.2021 r.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: Krajobrazy Polski.

Na dzisiejszych zajęciach powtórzyliśmy wiadomości o krajobrazach Polski i krainach geograficznych charakterystycznych dla tych krajobrazów.
W ramach powtórzenia wykonajcie ćwiczenie 5 str. 51, przesyłajcie na mobidziennik
Przypominam, że zaczynamy II półrocze!
Pozdrawiam.

Słupno, 03.02.2021 r.

Temat: Przez lądy i oceany.

Nasza planeta Ziemia ma kulisty kształt, jest kulą i jest w ciągłym ruchu, obraca się wokół własnej osi ziemskiej (umownej) oraz obiega Słońce po torze zwanym orbitą.
Oś ziemska – umowna przebiega przez środek Ziemi i dwa bieguny północny i południowy.
Najwierniej odzwierciedla kształt Ziemi – globus. Na globusie znajdują się linie, które przecinają się ze sobą, tworzą siatkę geograficzną:
– linie biegnące z północy na południe to południki
linie przecinające południki, biegnące ze wschodu na zachód to równoleżniki, najdłuższy z nich to równik (patrz podręcznik str. 87)
Ziemię podzielono na półkule:
– półkulę północną N i półkulę południową S
– półkulę zachodnią W i półkulę wschodnią E (patrz podręcznik str. 88)

Zapoznajcie się z informacjami w podręczniku str. 86 – 90, przepiszcie notatkę do zeszytu

Praca domowa:
Ćwiczenie 3 i 4 str. 53, przesyłajcie na mobidziennik
Pozdrawiam

Słupno, 10.02.2021 r.

  Temat: Kontynenty i oceany na kuli ziemskiej.

Na planecie Ziemia obszary lądowe zajmują 1/3 powierzchni kuli ziemskiej, natomiast pozostałą część 2/3 zajmuje woda. Z kosmosu nasza planeta określana jest mianem „Błękitna planeta„. 
Na Ziemi wyróżniono siedem kontynentów, które są otoczone prawie ze wszystkich stron wodami mórz i oceanów: (wg wielkości od największego)
– Azja, Afryka, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Antarktyda, Europa, Australia.
Wody słone na kuli ziemskiej tworzą Wszechocean inaczej ocean światowy, który został umownie podzielony na pięć oceanów: (wg wielkości od największego)
– Ocean Spokojny (Pacyfik)
– Ocean Atlantycki (Atlantyk)
– Ocean Indyjski
– Ocean Południowy
– Ocean Arktyczny
Zapoznajcie się z informacjami w podręczniku str.89 – 90, przepiszcie notatkę do zeszytu
Praca domowa:
Ćwiczenie 5 str. 54, przesyłajcie na mobidziennik
Przypominam, nie wszyscy przesłali poprzednią pracę domową, ponownie zbieramy plusy za pracę zdalną
Pozdrawiam.

Słupno, 24.02.2021 r.

Temat: Pierwsze podróże geograficzne.

W połowie XV wieku naszej ery rozpoczął się okres dalekich podróży morskich w poszukiwaniu nowej drogi do Indii i Chin, który został nazwany epoką wielkich odkryć geograficznych. Możliwe to było dzięki udoskonaleniu busoli (działa na zasadzie kompasu, który wyznacza kierunki geograficzne) oraz skonstruowaniu szybszego i bezpieczniejszego typu statku – karaweli, na którym można było opływać rozległe wody oceanów.

Do najważniejszych wydarzeń epoki odkryć geograficznych zalicza się przede wszystkim odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba w 1492 roku oraz pierwszą podróż dookoła świata w latach 1519 – 1522 pod dowództwem Ferdynanda Magellana, który podczas tej wyprawy poniósł śmierć w trakcie walki na Filipinach z tubylcami. Wyprawę doprowadził do końca jego zastępca Juan Sebastian Elcano. Była to znamienna wyprawa dająca świadectwo na kulistość Ziemi. 
Zapoznajcie się z informacjami w podręczniku str. 91 -95, zapiszcie notatkę w zeszycie

UWAGA ! UWAGA !
Za tydzień kartkówka „Przez lądy i oceany” (temat w podręczniku str. 86 – 90)

Praca domowa:
Ćwiczenie 4 str. 56 przesyłajcie na mobidziennik
ponownie zbieramy plusy za pracę zdalną w II semestrze
Pozdrawiam.

Słupno, 03.03.2021 r.
Temat: Dalsze poznawanie świata: wiek XVI – XIX.
Zapoznajcie się z informacjami w podręczniku str. 96 – 97
Praca domowa:
podana na zakładka zadania w mobidzienniku i tam przesyłajcie

Pozdrawiam.

Słupno, 10.03.2021 r.

  Temat: Powtórzenie wiadomości: Lądy i oceany na Ziemi.

NaCoBeZu przed sprawdzianem (na co będziemy zwracać uwagę przygotowując się do sprawdzianu)
1. Ziemia i jej model – globus.
2. Podział Ziemi na półkule, południki i równoleżniki, równik, południk zerowy.
3. Kontynenty i oceany na kuli ziemskiej ich rozmieszczenie, wskazanie na mapie,  od największego do najmniejszego.
4. Wielkie odkrycia geograficzne, wyprawy, czego dokonali wielcy odkrywcy Marco Polo, Vasco da Gama, Krzysztof Kolumb, Amerigo Vespucci, Ferdynand Magellan, James Cook.
5. Jakie towary sprowadzano z dalekich, morskich podróży?
SPRAWDZIAN 23.03.2021 r.
Praca domowa:
ćwiczenie 1, 2 str. 60
UWAGA ! UWAGA !
Proszę wykonać ćwiczenia z użyciem atlasu geograficznego na ocenę
Ćwiczenia 1 , 2, 3 str. 94
Przesyłajcie na zadania
Pozdrawiam.

Słupno, 07.04.2021 r.

Temat: Pogoda a klimat.

Pogoda – stan atmosfery w określonym czasie i miejscu, pogoda może się zmieniać w ciągu dnia kilkakrotnie. Pogodę opisujemy określając: temperaturę powietrza, zachmurzenie, opady i osady atmosferyczne, ciśnienie atmosferyczne, kierunek i prędkość wiatru.
Klimat – warunki pogodowe, które występują na danym obszarze w ciągu roku i cyklicznie się powtarzają przez kolejne lata
Jaki panuje klimat w danym miejscu możemy odczytać za pomocą klimatogramu (patrz podręcznik str. 103 – 104).

Praca domowa patrz zadania w mobidzienniku i przesyłajcie przez zadania.
Pozdrawiam.

Słupno, 14.04.2021 r.

Temat: Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe.

Na naszej planecie występują znacznie różniące się od siebie klimaty, które układają się w strefy klimatyczne, w których panuja podobne warunki pogodowe. Wyróżniamy na Ziemi pięć stref klimatycznych (patrz podręcznik str. 108 – 109)
Na Ziemi świat roślin i zwierzat bardzo różni się od siebie, w zależności od miejsca występowania, dlatego, aby to uporządkować wyróżniono strefy krajobrazowe (patrz podręcznik str. 110 – 111)

Praca domowa:
patrz na zadania i przesyłaj przez zadania w mobidzienniku!

Słupno, 21.04.2021 r.

Temat: W wilgotnym lesie równikowym.

Na dzisiejszej lekcji zapoznaliście się z wilgotnym lasem równikowym, znanym również pod nazwą lasów deszczowych. Skąd ta nazwa, otóż w tych lasach panuje wysoka temperatura powietrza i codziennie pada obfity deszcz. Lasy te obejmują obszar po obu stronach równika (patrz mapa str. 113 w podręczniku).
Zapoznajcie się ze światem roślin i zwierząt tych lasów, wypiszcie w zeszycie charakterystyczne rośliny i zwierzęta (patrz str. 114 – 115). Przeczytajcie o życiu ludzi wilgotnych lasów równikowych, kim są ich rdzenni mieszkańcy i czym się zajmują (podręcznik str. 116).

Praca domowa na zadaniach!!!

Słupno, 05.05.2021 r. / 12.05.2021 r.

Temat: Krajobrazy sawanny i stepu.

Za oknem wiosna w pełni, a mu nadal będziemy poznawać krajobrazy świata, jakże inne niż ten, który jest wokół nas.Jeśli oglądaliście film „Król lew” to obrazy przedstawiające życie zwierząt pokazywały sawannę.
Sawanna – rozległe obszary traw z pojedynczymi drzewami , występuje na obu półkulach (patrz mapa w podręczniku str. 120) z wyraźnie różniącymi się od siebie dwiema porami roku: pora sucha – bez deszczu, pora deszczowa – obfite opady deszczu.
Step – skupisko bujnych traw o różnych rozmiarach, największe obszary tego krajobrazu występują w Azji, jednak jak pokazuje mapa (patrz podręcznik str.123) stepy występują na obu półkulach i prawie na wszystkich kontynentach. W Ameryce Północnej step nazywa się preria, w Ameryce Południowej – pampa, w Europie na Wielkiej Nizinie Węgierskiej – puszta. Na stepie występują cztery pory roku z silnie wiejącymi wiatrami.
Praca domowa na zadaniach!

Słupno, 19.05.2021 r.

Temat: Krajobraz pustyni gorącej i pustyni lodowej.
Gdy słyszymy określenie pustynia, to pierwsza myśl jaka przychodzi nam do głowy to piach – pustynia gorąca. Na dzisiejszej lekcji dowiecie się, że na świecie występuje obszar pokryty lodem, wówczas mówimy o pustyni lodowej.
Istnieje jedna wspólna cecha, która występuje zarówno na pustyni lodowej i gorącej, a mianowicie bardzo uboga roślinność lub jej całkowity brak, dzieje się tak dlatego, że panują tam niesprzyjające warunki klimatyczne: bardzo gorąco – (pustynia gorąca), bardzo zimno – nie występują temperatury dodatnie (pustynia lodowa).
Obszary występowania pustyni gorącej na świecie przedstawia mapa w podręczniku na str. 127, wyróżniamy trzy rodzaje pustyni gorącej: pustynia piaszczysta, pustynia żwirowa, pustynia kamienista (patrz podręcznik str. 128)
Praca domowa na zadaniach!
Kategorie: 5