27.10.2020r.

Katecheza

Temat: Bóg objawia człowiekowi swoje zamiary.

Każda Msza święta składa się z dwóch głównych części, które nazywamy: Liturgią Słowa i Liturgią Eucharystyczną. 

W czasie każdej Mszy Świętej jest taki moment, w którym słuchamy słowa – wtedy Bóg mówi do każdego, kto przychodzi na Mszę świętą. Moment ten nazywa się Liturgią słowa. Po modlitwie zwanej kolektą (pamiętacie z poprzedniego tematu?) wszyscy wierni zgromadzeni w kościele siadają (jeśli jest to możliwe), aby słuchać słów, które Bóg kieruje do każdego z nich.

Jakie są elementy Liturgii słowa?

I czytanie: najczęściej jest to fragment Starego Testamentu. 
Psalm: Fragment z Księgi Psalmów. Najczęściej jest śpiewany. Wszyscy powtarzają refren.
II czytanie: jest to fragment z Nowego Testamentu. 
Śpiew przed Ewangelią: zazwyczaj jest to śpiew Alleluja, ale teraz w Wielkim Poście będzie to śpiew „Chwała Tobie, Słowo Boże” lub
„Chwała Tobie, Królu Wieków”. W czasie tego śpiewu wszyscy wierni wstają
Ewangelia: Fragment Ewangelii, czyli księgi, która opowiada o życiu Pana Jezusa i przekazuje Jego naukę.
Homilia: zwana również kazaniem. Ksiądz wyjaśnia obecnym w kościele usłyszane  słowo Boże.
Wyznanie wiary: wierni wyznają wiarę, a tym samym mówią Bogu swoje „Tak”, potwierdzają
wierność i posłuszeństwo Jego nakazom. 
Modlitwa wiernych: prośby zanoszone do Boga. Kończy ona pierwszą część Mszy Świętej. Wypada,
aby ta modlitwa była zanoszona za święty Kościół, za tych, którzy sprawują władzę, za tych,
którzy są w różnych potrzebach, oraz za wszystkich ludzi, a także o zbawienie całego świata.

Podczas Mszy świętej przyjmujemy odpowiednie postawy. Możemy siedzieć, stać lub klęczeć. Wszystko zależy od tego jaki mamy moment Mszy świetej. W czasie liturgii słowa zasadniczo przyjmujemy dwie postawy – albo siedzimy albo stoimy.

Słowo Boże nieustannie głoszone w liturgii jest ciągle żywe i skuteczne dzięki mocy Ducha Świętego. W nim Bóg objawia swoją miłość miłość do ludzi.

28.10.2020r.

Katecheza

Temat: Bóg karmi człowieka.

Ostatnia wieczerza

Co to jest Eucharystia?

Jezus celebrując z uczniami w Wieczerniku Ostatnią Wieczerzę ustanowił Eucharystię jako pamiątkę swej męki i zmartwychwstania – doskonałego wyzwolenia ludzkości z niewoli grzechu i śmierci. Uobecnił swą Tajemnicę Paschalną, którą polecił swoim uczniom celebrować aż do swego powtórnego przyjścia. Tajemnica a uobecnia ofiarę złożoną przez Jezusa na krzyżu. Wtedy też ustanowił Apostołów kapłanami Nowego przymierza.

► KKK 1322: Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.

► KKK 1323: Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy – Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały.

► KKK 1325: Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu.

► KKK 1326: W końcu, przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich.

vKKK 1327: Eucharystia jest więc streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary. Nasz sposób myślenia zgadza się z Eucharystią, a Eucharystia ze swej strony potwierdza nasz sposób myślenia.

► KKK 1328: Wielość nazw, jakimi jest określany ten sakrament, wyraża jego niewyczerpane bogactwo. Każda z nich ukazuje pewien jego aspekt. Nazywa się go:

            Eucharystią, ponieważ jest dziękczynieniem składanym Bogu. Greckie wyrazy eucharistein (Łk 22,19; 1 Kor 11, 24) i eulogein (Mt 26, 26; Mk 14, 22) przypominają żydowskie błogosławieństwa, które – szczególnie podczas posiłku – wychwalają dzieła Boże: stworzenie, odkupienie i uświęcenie.

► KKK 1329: Wieczerzą Pańską (1 Kor, 11, 20), ponieważ chodzi o Ostatnią Wieczerzę, którą Chrystus spożył ze swymi uczniami w przeddzień męki, i zapowiedź uczty godów Baranka w niebieskim Jeruzalem.

            Łamaniem Chleba, ponieważ ten obrzęd, charakterystyczny dla posiłku żydowskiego, został wykorzystany przez Jezusa, gdy błogosławił i dawał uczniom chleb jako gospodarz stołu, zwłaszcza podczas Ostatniej Wieczerzy. Po tym geście uczniowie rozpoznają Jezusa po Zmartwychwstaniu. Pierwsi chrześcijanie będą w ten sposób nazywać swoje zgromadzenia eucharystyczne.. Oznacza to, że wszyscy, którzy spożywają jeden łamany Chleb Chrystusa, wchodzą we wspólnotę z Nim i tworzą w Nim jedno ciało.

            Zgromadzeniem eucharystycznym (synaxis), ponieważ Eucharystia jest w zgromadzeniu wiernych, które jest widzialnym znakiem Kościoła

► KKK 1330: Pamiątką Męki i Zmartwychwstania Pana.

            Najświętszą Ofiarą, ponieważ uobecnia jedyną ofiarę Chrystusa Zbawiciela i włącza w nią ofiarę Kościoła. Używa się także nazwy ofiara Mszy świętej, „ofiara pochwalna” (Hbr 13, 15), ofiara duchowa, ofiara czysta i Święta, ponieważ dopełnia i przewyższa wszystkie ofiary Starego Przymierza.

            Świętą i Boską liturgią, ponieważ celebrowanie tego sakramentu zajmuje centralne miejsce w całej liturgii Kościoła i jest jej najgłębszym wyrazem. W tym samym znaczeniu nazywa się również ten sakrament celebrowaniem świętych Misteriów. Mówi się także o Najświętszym Sakramencie, ponieważ jest to sakrament sakramentów. Nazwa ta odnosi się szczególnie do postaci eucharystycznych przechowywanych w tabernakulum.

► KKK 1331: Komunią, ponieważ przez ten sakrament jednoczymy się z Chrystusem, który czyni nas uczestnikami swojego Ciała i swojej Krwi, abyśmy tworzyli z Nim jedno ciało. Nazywa się jeszcze Eucharystię rzeczami świętymi i jest to pierwotne znaczenie „komunii świętych” (świętych obcowania), o której mówi Symbol Apostolski. Nazywa się ją również chlebem 948 aniołów, chlebem z nieba, lekarstwem nieśmiertelności.

► KKK 1332: Mszą świętą, ponieważ liturgia, w której dokonuje się misterium zbawienia, kończy się posłaniem wiernych (missio), aby pełnili wolę Bożą w codziennym życiu.

► KKK 1340: Celebrując Ostatnią Wieczerzę z Apostołami podczas uczty paschalnej, Jezus wypełnił w sposób ostateczny Paschę żydowską. Istotnie, przejście Jezusa do Ojca przez śmierć i zmartwychwstanie jest uprzedzane podczas Ostatniej Wieczerzy i celebrowane w Eucharystii, która wypełnia Paschę żydowską i uprzedza ostateczną Paschę Kościoła w chwale Królestwa.

03.11.2020r.

Katecheza

Temat: Jezus Chrystus ratuje człowieka.

Uzdrowienie paralityka

17 Pewnego dnia, gdy nauczał, siedzieli faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. A była w Nim moc Pańska, tak że mógł uzdrawiać. 18 Wtem jacyś mężczyźni, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim. 19 Nie mogąc w żaden sposób go przenieść z powodu tłumu, weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem na sam środek, przed Jezusa. 20 On, widząc ich wiarę, rzekł: «Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy».
21 Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: «Kimże on jest, że wypowiada bluźnierstwa? Któż może odpuścić grzechy prócz samego Boga?» 22 Lecz Jezus przejrzał ich myśli i w odpowiedzi [na nie] rzekł do nich: «Co za myśli nurtują w sercach waszych? 23 Cóż jest łatwiej powiedzieć: „Odpuszczone są ci twoje grzechy”, czy powiedzieć: „Wstań i chodź”? 24 Otóż żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów» – rzekł do sparaliżowanego: «Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu!» 25 I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do swego domu, wielbiąc Boga.
26 Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: «Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj».

Zobacz obraz źródłowy

04.11.2020r.

Katecheza

Temat: Człowiek oczekuje spełnienia obietnic Boga.

1. Co to jest adwent?

Adwent – jest to czas radosnego oczekiwania na powtórne przyjście Zbawiciela na świat.

2. Ile czasu trwa adwent?

Adwent zaczyna się od I nieszporów czwartej z kolei poprzedzającej Święto Bożego Narodzenia niedzieli do zmierzchu 24 grudnia.

3. Tradycje adwentowe:

a) Roraty – Msza święta do Najświętszej Maryi Panny. Nazwa „roraty” wywodzi się od pierwszych słów pieśni, wykonywanej na rozpoczęciu mszy w okresie adwentowym („Rorate coeli…”).

Zobacz obraz źródłowy

b) Świeca roratnia, kalendarzowa i Maryjna.

Zobacz obraz źródłowy

c) Wieniec adwentowy – na którym znajdują się 4 świece (zapala się je w kolejne niedziele adwentu).

Zobacz obraz źródłowy

d) 6 grudnia – Mikołajki.

Zobacz obraz źródłowy

e) Przygotowanie ozdób choinkowych, prezentów.

Zobacz obraz źródłowy

09.11.2020r.

Katecheza

Temat: Grzech niszczy jedność.

1. Co to jest grzech?

3MC – Trzyminutowy Katechizm – 41. Co to są grzechy?YouTube · Wyświetleń: 31 000+ · 21.01.2016 · — autor Donjojohannes – Birett Ballett – Kathmedia

2. Grzech przyczyną rozbicia Kościoła Katolickiego:

Zobacz obraz źródłowy

10.11.2020r.

Katecheza

Temat: Bóg uzdrawia człowieka.

1. Co to jest sakrament pokuty i pojednania?

Zobacz obraz źródłowy

2. Obejrzyj film:

3MC – Trzyminutowy Katechizm – 44. Co to jest spowiedź?YouTube · Wyświetleń: 50 000+ · 22.01.2016 · — autor Donjojohannes – Birett Ballett – Kathmedia

Obraz znaleziony dla: co to jest sakrament pokuty i pojednania
Jezu ufam Tobie

3. Zapamiętaj!!!

Sakrament pokuty i pojednania daje człowiekowi nową możliwość nawrócenia się i odzyskania łaski usprawiedliwienia.

Miłego dnia:)

16.11.2020r.

Katecheza

Temat: Jezus Chrystus odpuszcza grzechy.

Witam Was serdecznie i zapraszam do modlitwy:

Wzrost Wiary | wzrastajmy w wierze: Akt żalu
 1. Pokuta – jest radykalną przemianą życia, powrotem do Boga, zerwaniem z grzechem i odwróceniem się od czynienia zła oraz postanowieniem zmiany życia.
 2. Warunki sakramentu pokuty: – rachunek sumienia – żal za grzechy – mocne postanowienie poprawy – spowiedź szczera – zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.
 3. Zachęcam do obejrzenia prezentacji: Warunki sakramentu pokuty – ppt video online pobierzslideplayer.pl › slide3:18Prezentacja na temat: „Warunki sakramentu pokuty„— Zapis
hofman vlastimil
Spowiedź

Miłego dnia:)

17.11.2020r.

Katecheza

Temat: Jezus daruje kary za grzechy.

Droga młodzieży zapraszam Was do modlitwy:

Zobacz obraz źródłowy

1. Co to jest odpust?

Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy” (KKK 1471). W sakramencie pojednania (spowiedzi) grzesznik otrzymuje przebaczenie wyznanych grzechów, za które szczerze żałuje. Dzięki temu może on osiągnąć wieczne zbawienie.

2. Co to jest odpust zupełny?

Odpust zupełny –  uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w całości.

3. Co to jest odpust cząstkowy?

Odpust cząstkowy – uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w części, jest oznaczany bez określania dni lub lat. Kryterium miary tego odpustu stanowi wysiłek i gorliwość, z jaką ktoś wykonuje dzieło obdarzone odpustem cząstkowym.

4. Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

1. Wzbudzić intencję jego otrzymania.
2. Być w stanie łaski uświęcającej.
3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.
5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.

5. Co to jest grzech?

3MC – Trzyminutowy Katechizm – 41. Co to są grzechy?YouTube · Wyświetleń: 35 000+ · 22.01.2016 · — autor Donjojohannes – Birett Ballett – Kathmedia

6. Co to jest niebo?

3MC – Trzyminutowy Katechizm – 62. Co będziemy robić w niebie?YouTube · Wyświetleń: 27 000+ · 22.01.2016 · — autor Donjojohannes – Birett Ballett – Kathmedia

7. Co to jest czyściec?

3MC – Trzyminutowy Katechizm – 63. Co to jest czyściec?YouTube · Wyświetleń: 25 000+ · 22.01.2016 · — autor Donjojohannes – Birett Ballett – Kathmedia

Zobacz obraz źródłowy

8. Co to jest piekło?

Piekło – utrwalona na wieki konsekwencja odwrócenia się od Boga i zwrócenia się ku stworzeniu, własnego egoizmu, który zamknął człowieka wyłącznie w kręgu jego własnych spraw; źródłem cierpienia w piekle jest brak Boga, świadomość niewykorzystanej szansy, brak miłości. Piekłem jest brak nadziei.

Zobacz obraz źródłowy

Miłego dnia:)

23.11.2020r.

Katecheza

Temat: Jezus wspomaga w cierpieniu.

Zapraszam do modlitwy:

1. Co to jest namaszczenie chorych?

3MC – Trzyminutowy Katechizm – 45. Co to jest namaszczenie chorych?YouTube · Wyświetleń: 28 000+ · 22.01.2016 · — autor Donjojohannes – Birett Ballett – Kathmedia

Zobacz obraz źródłowy

2. Obrzędy namaszczenia chorych:

– przybycie kapłana

– pokropienie wodą święconą

– namaszczenie

– błogosławieństwo

3. Sakrament namaszczenia chorych często poprzedzony jest udzieleniem sakramentu pokuty i pojednania, a następnie udzielenie choremu Komunii Świętej.

Miłego dnia:)

24.11.2020r.

Katecheza

Temat: Kościół uczy rozwijać Boże życie.

Zapraszam do modlitwy:

Zobacz obraz źródłowy

1. Co to jest Wielki Post?

Wielki PostYouTube · Wyświetleń: 26 000+ · 12.03.2014 · — autor Cathpedia

2. Kiedy zaczyna się Wielki Post?

Wielki post zaczyna się w środę popielcową.

3. Ile dni trwa Wielki Post?

Wielki Post trwa 40 dni.

4. Kiedy kończy się Wielki Post?

Wielki post kończy się w Wielkanoc.

5. Jakie nabożeństwa odbywają się w kościele katolickim w okresie Wielkiego Postu?

– Rekolekcje

– Gorzkie żale

– Droga krzyżowa.

6. Okres Wielkiego Postu ma podwójny charakter:

– Uświadamia wierzącym o Bożych darach otrzymanych w sakramencie chrztu i związanych z nim zobowiązaniach człowieka.

– Służy przygotowaniu do obchodów chrześcijańskiej Paschy (świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa, Wielkanocy).

30.11.2020r.

Katecheza

Temat: Kościół uczy zaufania Panu Bogu.

Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu:

Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu. - ppt video online pobierz
Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu. - ppt video online pobierz
Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu. - ppt video online pobierz
Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu. - ppt video online pobierz
Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu. - ppt video online pobierz
Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu. - ppt video online pobierz
Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu. - ppt video online pobierz

Miłego dnia:)

01.12.2020r.

Katecheza

Temat: Kościół świętuje tajemnicę zbawienia.

Zapraszam do modlitwy.

Modlitwy dziecka - online presentation

Kościół, wierząc w bezinteresowną miłość Boga do człowieka, każdego roku świętuje zbawcze wydarzenia męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa, obchodząc Triduum Paschalne.

 1. Zapraszam do obejrzenia filmu:

Święty Dominik Savio – YouTubewww.youtube.com › watch

7:16Święty Dominik Savio. Watch later. Share. Copy link. Info. Shopping. Tap to unmute. If playback doesn’t …16 lut 2016 · Przesłany przez: Siostra Salezjanka

2. Wiarę i wdzięczność za dar zbawienia chrześcijanie wyrażają, obchodząc pamiątkę zbawczych wydarzeń z Wielkiego Czwartku. Wielkiego Piątku, Wigilii Paschalnej i Niedzieli Zmartwychwstania (Wielkanocy).

Wielki Czwartek – Wikipedia, wolna encyklopedia
Wielki Czwartek- ostatnia wieczerza.
Wielki Piątek - tradycje Podkarpackie i nie tylko
Wielki Piątek – ukrzyżowanie Pana Jezusa
Wielka Sobota – oczekiwanie na zmartwychwstanie | religia | raciborz.com.pl
Wielka Sobota
OBYCZAJE NASZE
Wielka Niedziela – zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Miłego dnia:)

07.12.2020r.

Katecheza

Temat: Jezus uczy służby.

Ojcze nasz | wydawnictwowam.pl
 1. Co to są sakramenty?

Sakramenty święte – YouTubewww.youtube.com › watch

4:08Krótka katecheza o sakramentach w Kościele Katolickim. … 3MC – Trzyminutowy Katechizm – 10. Z …2 kwi 2014 · Przesłany przez: Cathpedia

SIEDEM SAKRAMENTÓW. - ppt video online pobierz

2. Zapraszam do obejrzenia prezentacji.

SIEDEM SAKRAMENTÓW. – ppt video online pobierzslideplayer.pl › slide5:28Podział sakramentów Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej Chrzest Bierzmowanie Eucharystia Sakramenty …30 cze 2018

Miłego dnia:)

08.12.2020r.

Katecheza

Temat: Zwyczaje Bożonarodzeniowe.

MAGNES - Zdrowaś Maryjo 11x9cm Dewocjonalia Sklep Internetowy - Chrzest & Komunia

BOŻONARODZENIOWE ZWYCZAJE – ppt video online pobierzslideplayer.pl › slide4:15Tradycje bożonarodzeniowe w Polsce. Boże Narodzenie Wesołych Świąt ! … Prezentacja na temat …30 cze 2018

Miłego dnia:)

14.12.2020r.

Katecheza

Temat: Jezus umacnia życie małżeńskie i rodzinne.

Akt miłości - YouTube
 1. Co to jest małżeństwo?

3MC – Trzyminutowy Katechizm – 48. Co to jest małżeństwo?www.youtube.com › watch

3:273MC – Trzyminutowy Katechizm – 48. Co to jest małżeństwo? 57,370 views57K views. • Jan 21 …22 sty 2016 · Przesłany przez: Donjojohannes – Birett Ballett – Kathmedia

Obrączki ślubne Na Biblii święte Pisma Zdjęcie Stock - Obraz złożonej z pisma, ślubne: 88144450

2.

Sakrament MałżEńStwa W Nauczaniu KośCiołA
Sakrament MałżEńStwa W Nauczaniu KośCiołA
WARTOŚĆ PRZYSIĘGI
MAŁŻEŃSKIEJ
 „I ślubuję Ci…”
„… Miłość…”
  Prawdziwie kochać oznacza
  przebaczać na podobieństwo
  Chrystusa: nie raz, nie dwa, a
  „siedemdzi...
„…Wierność…”
                    Małżonek powinien być
                    pierwszy ...
„…Uczciwość Małżeńską…”
       Uczciwość to lojalność
       małżonków względem siebie.

       Uczciwoś...
„… że Cię nie opuszczę aż do śmierci
   …”

  Wydaje się, że te słowa
  przysięgi są zrozumiałe. „Nie
  opuścić” ...
„…Tak mi dopomóż Panie Boże wszechmogący w
   Trójcy Jedyny i wszyscy święci …”

  Przysięga małżeńska jest
  bardz...

15.12.2020r.

Katecheza

Temat: Człowiek oczekuje spełnienia obietnic Boga.

Wśród nocnej ciszy

Zapraszam na prezentację nt..mp4https://slupno-my.sharepoint.com/personal/aowczarek_spslupno_pl/_layouts/15/dow

Zwyczaje bożonarodzeniowe Z.S.pptxhttps://slupno-my.sharepoint.com/personal/zsiwek_spslupno_pl/_layouts/15/download

Prezentacja – Świety Mikołaj- – Julka Siwek 7B.pptxhttps://slupno-my.sharepoint.com/personal/jsiwek_spslupno_pl/_layouts/15/download.a

Prezentacja (3).pptxhttps://slupno-my.sharepoint.com/personal/bwiniarek_spslupno_pl/_layouts/15/download.aspx?UniqueId=f31d93f5-86ec-470c-a71d-15fdbb7e8230&Translate=false&tempauth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJub25lIn0.eyJhdWQiOiIwMDAwMDAwMy0wMDAwLTBmZjEtY2UwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAvc2x1cG5vLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tQGMyMTk4ZTd

22.12.2020r.

Katecheza

Temat: Jezus uzdalnia do działania w Jego imieniu.

 1. Co to jest kapłaństwo?

„Lekcja religii” – Święcenia i kapłaństwo – YouTubewww.youtube.com › watch8:45Więcej: http://religia.tv/index.php?typ=program&id=969.27 mar 2014 · Przesłany przez: Religia TV

Kapłaństwo | RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA PW. NMP WSPOMOŻENIA WIERNYCH W PILE

2. Kto to jest kapłan?

kapłan«osoba wykonująca czynności kultowe w którejś z religii pierwotnych lub politeistycznych; w Kościołach chrześcijańskich: duchowny mający święcenia uprawniające do odprawiania nabożeństw i udzielania sakramentów».


3MC – Trzyminutowy Katechizm – 46. Kto to jest … – YouTubewww.youtube.com › watch3:42
Święcenia kapłańskie – Dominikanie 2013 … Jak ksiądz odkrył swoje powołanie do kapłaństwa? … Siedem …22 sty 2016 · Przesłany przez: Donjojohannes – Birett Ballett – Kathmedia

Jezus Chrystus, najwyższy i wieczny Kapłan | Zakony
Jezus Chrystus najwyższy kapłan
Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Gorzowie Wielkopolskim
MEN IN BLACK CZYLI SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA. - ppt pobierz
MEN IN BLACK CZYLI SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA. - ppt pobierz
MEN IN BLACK CZYLI SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA. - ppt pobierz
MEN IN BLACK CZYLI SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA. - ppt pobierz
MEN IN BLACK CZYLI SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA. - ppt pobierz
Wesołych Świąt - życzenia od ekipy ITHardware.pl | IThardware.pl | ITHardware
Aniołeczki:)

18.01.2021r.

Katecheza

Temat: Jezus okazuje troskę o zbawienie wszystkich ludzi.

 1. Zapraszam do wysłuchania fragmentu Ewangelii świętego Jana: J, 10, 1-21 – BIBLIJNI.pl
Ja jestem bramą owiec - J 10, 1 - 10
Jezus – Dobry Pasterz

2. Dlaczego Pana Jezusa nazywamy DOBRYM PASTERZEM?


Pasterz – YouTubewww.youtube.com › watch

Miłego dnia:)

25.01.2021r.

Katecheza

Temat: Bóg wyposaża człowieka w zasady życia.

Bóg jest Miłością - Home | Facebook
 1. Co to jest prawo naturalne? Prawo naturalne (ius naturale) to uniwersalne, pierwotne prawo (zbiór norm) wynikające z natury ludzkiej, z samego faktu istnienia człowieka, nie jest ustanowione przez władców, sędziów czy instytucje i obowiązuje niezależnie od tego czy zostało zatwierdzone przez władze państwowe, ponadto jest niezbywalne, wiec nikt nie może go człowieka pozbawić.
 2. Co to jest prawo objawione? Prawo Objawione to prawo zawarte w Piśmie Świętym.
 3. Stary Testament ——DEKALOG
O Wspólnocie Chrystusa Odkupiciela i Kręgach: Dekalog a sumienie
DEKALOG
 1. Nowy Testament ——- KAZANIE NE GÓRZE
Kazanie na górze Przypowieści Pana Jezusa Przykazania | EWANGELIA O ZSTĄPIENIU KRÓLESTWA
Kazanie na górze

Miłego dnia:)

27.01.2021.

Katecheza

Temat: Bóg objawia prawo życia.

Ojcze nasz (Papież Franciszek) książka w księgarni TaniaKsiazka.pl
 1. Co to jest Dekalog?


3MC – Trzyminutowy Katechizm – 42. Co to jest 10 przykazań …www.youtube.com ›

dekalog | Sztuka życia-to cieszyć się małym szczęściem

2. Zapraszam do obejrzenia prezentacji.

DEKALOG Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi …slideplayer.pl › slide2:55Prezentacja na temat: „DEKALOG Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej,”— Zapis …25 gru 2017

3. ZAPAMIĘTAJ !!!

Dekalog nie zniknie ze szkół – Super Nowości24
Dekalog

Miłego dnia:)

01.02.2021r.

Katecheza

Temat: Bóg wyposaża człowieka w zasady życia.

Wzrost Wiary | wzrastajmy w wierze: Akt wiary

1. Zapraszam do obejrzenia prezentacji.


kl. IG t. 14 Sumienie i jego kształtowanie by s … – Geniallyhttps://view.genial.ly › interactive-image-kl-i-g-t-14-su…
19 kwi 2020 — Discover more about kl. I G t. 14 Sumienie i jego kształtowanie ✌️ – Interactive Image.

Miłego dnia:)

Katecheza

Temat: Bóg ustala zasady życia człowieka.

Znalezione obrazy dla zapytania: prawo objawione

Zapraszam do obejrzenia prezentacji:


Untitled genially by kichocik111 on Geniallyview.genial.ly › video-presentation-untitled-genially
6 maj 2020 — Prawo objawione. ” Od początku Bóg zakorzenił w sercach ludzkich zasady prawa naturalnego. Potem ograniczył się do ich przestrzegania.

Miłego dnia:)

09.02.2021r.

Katecheza

Temat: Katolik czci Boga z Maryją.

Znalezione obrazy dla zapytania: zdrowaś maryjo
 1. Zapraszam do obejrzenia prezentacji:

Maryja Matka Jezusa i Kościoła by anna.z620 on Geniallyview.genial.ly › interactive-image-maryja-matka-jezusa…

Znalezione obrazy dla zapytania: Maryja
Maria z Nazaretu

Miłego dnia:)

15.02.2021r.

Katecheza

Temat: Bóg troszczy się o harmonię życia.

Uczynki miłosierne względem duszy i względem ciała – MISERICORS – Codzienna aplikacja Miłosierdzia

Krok 1 – Zobacz, kim jest Jezus.

Poznać Jezusa, to poznać Go jako zbawiciela, który mi przebacza i podnosi. Który nie przechodzi obojętnie obok mojego życia, który poruszony miłością do mnie chce być moją codziennością, chce mnie obdarzać swoim życiem i szczęściem. Jeżeli znasz Go takim, to jesteś szczęśliwy.

Krok 2 – Zobacz, że nie jesteś Bogiem.

Kiedy wiem, kim jest prawdziwy Bóg, wtedy mogę spokojnie wypuścić ze swoich rąk stery kierowania światem i mogę być sobą – ks. Krzysztofem Porosło. „Jaka to będzie ulga – pisał ks. Halík – gdy wypuszczę świat z rąk, jaka wolność, jaka radość, że nie jestem Bogiem”!

Krok 3 – Bądź sobą.

„Bóg nie będzie cię sądzić za to, że nie byłeś Abrahamem, Mojżeszem czy Samsonem. Bóg będzie cię sądzić za to, czy i w jakim stopniu byłeś Mayerem”. Jestem szczęśliwy wtedy, kiedy jestem sobą – z wadami, słabościami, niedoskonałościami, ale sobą – kiedy jestem ks. Krzysztofem Porosło, a nie utopijnym wyobrażeniem siebie.

Krok 4 – Przyjmij swoją przeszłość.

Wiara i szczęście zaczynają się tam, gdzie zaczynam widzieć Boga działającego, Chrystusa, który zbawia także moją przeszłość. Im bardziej Go znam, tym bardziej wiem, że całe moje życie jest w Jego rękach – a wszystko, co jest w Jego rękach, jest szczęśliwe.

Krok 5 – Zaufaj na przyszłość.

Nie troszcz się, bo jesteś w rękach Ojca, który nie jest obojętny na ciebie, jesteś we wspólnocie, która się o ciebie zatroszczy. Bądź szczęśliwy, bo tak wiele masz od Ojca.

Krok 6 – Zobacz ile masz.

Szukaj szczęścia w tym, co masz, a nie w niezadowoleniu, że kto inny posiada więcej niż ty. Zobacz, jak wiele masz i po prostu się uśmiechnij – bo masz powody do radości.

Krok 7 – Uśmiechnij się i przestań narzekać.

Innego życia nie będziesz miał! Bądź sobą – to w tobie jest ukryty cały potencjał twojego szczęścia. Bo twoje życie jest darem dla ciebie od Boga.

Miłego dnia:)

16.02.2021r.

Katecheza

Temat: Wielki Post.

Znalezione obrazy dla zapytania: Akt żalu

Zaczynamy Wielki Post by Ania on Genially

https://view.genial.ly › presentation-zaczynamy-wielki-…9 lut 2021 — Discover more about Zaczynamy Wielki Post ✌️ – Presentation.

Znalezione obrazy dla zapytania: droga krzyżowa

PRACA DOMOWA

NAPISZ NOTATKĘ NA TEMAT WIELKIEGO POSTU.

Postaraj się, zamieścić w niej najważniejsze informacje dotyczące tego okresu (kiedy zaczyna się Wielki Post, ile dni trwa, kiedy się kończy, jakie są najważniejsze nabożeństwa, jakie dni wchodzą w skład Wielkiego Tygodnia).

Zrób zdjęcie, prześlij na mobidziennik, otrzymasz ocenę.

Prace należy przesłać w terminie do 23.02.2021r.

Miłej pracy:)

22.01.2021r.

Katecheza

Temat: Bóg umacnia więzi rodzinne.

Zdrowaś Maryjo | Modlitwy | Piosenki i pieśni religijne
 1. Człowiek, stworzony przez Boga mężczyzną i kobietą, ma wpisane w swej naturze powołanie do życia rodzinnego. Dlatego do prawidłowego rozwoju i dojrzewania potrzebuje rodziny w okresie swej młodości, a później, po osiągnięciu dojrzałości sam zakłada rodzinę i w niej się spełnia.
Świat bez cierpień — wiarygodna obietnica dana przez Boga
Rodzina
 1. W Świętej Rodzinie Jezus miał matkę. Miał też ojca. Maryja, według powszechnego przekonania tradycji była najczulszą z matek. Kochała Jezusa matczynym sercem, karmiła Go, przyodziewała. Znając zaś Jego tajemnicę, obserwowała wszystkie przejawy Jego życia, postępowania, odzywania się. W Jej sercu zachowywały się wspomnienia niezwykłych wydarzeń związanych z narodzeniem Jezusa i Jego wzrastaniem. Szczególnie wyraziście zapisały się w świadomości Maryi nawiedziny w świątyni Jerozolimskiej, odbywane przez Nią i Józefa w towarzystwie Jezusa. To Maryja przekazała Kościołowi najwięcej wiadomości z okresu ukrytego życia Jezusa, życia w rodzinie. Dzięki Maryi – Matce, Jezus – Dziecko miał prawdziwe ciepło rodzinne. Płynęło ono z miłości, także tej, jaką Maryja żywiła do Józefa, swego dziewiczego małżonka. Józef w Domu Nazaretańskim pełnił rolę Ojca. Wszyscy uważali Go za ojca Jezusa. Nawet Maryja zwykła Józefa nazywać ojcem (por. Łk 2, 41-52), chociaż Ona jedyna wiedziała, że Józef nie był ojcem Jezusa w sensie fizycznym. Ojcowska opieka stanowiła więź, która łączyła najściślej Józefa z Jezusem i z Maryją.
Święta Rodzina.
Święta Rodzina

24.02.2021r.

Katecheza

Temat: Miłosierdzie Boże – Święta Faustyna Kowalska.

Koronka do Miłosierdzia Bożego - Kurier Plus
 1. Zapraszam do obejrzenia prezentacji:
  siostra Faustyna Boże Miłosierdzie by fidelis.op on Geniallyview.genial.ly › presentation-siostra-faustyna-boze-milo…

13 kwi 2020 — … wezwanie do służby Bożej, ale rodzice nie wyrażali zgody na jej wstąpienie do klasztoru. Dzieciństwo s. Faustyny Kowalskiej. Dom Rodzinny.Brakujące: faustynaa ‎| Musi zawierać słowo: faustynaa

25. rocznica beatyfikacji siostry Faustyny Kowalskiej – RadioMaryja.pl
Święta Faustyna Kowalska

2. Praca samodzielna

Zachęcam do wykonania pracy o Świętej Faustynie Kowalskiej (forma pracy dowolna: notatka lub prezentacja multimedialna – przynajmniej 8 slajdów, jeśli masz zdolności manualne możesz narysować lub namalować plakat. Na wykonanie zadania masz tydzień czasu (03.08.2021r.) Zrób zdjęcie prześlij pracę na mobidziennik. Otrzymasz ocenę:)

01.03.2021r.

Katecheza

Temat: Bóg broni życia.

DWA DEKALOGI – Dlaczego niedziela?

1. Wysłuchajcie fragmentu przemówienia świętego Jana Pawła II:

Jan Paweł II DEKALOG – V przykazanie. Nie zabijaj. – YouTube

www.youtube.com › watch14:18… do fragmentów homilii wygłoszonej przez Jana Pawła II w Radomiu w 1991r. Rozważania do – V …9 sie 2011 · Przesłany przez: Dorota DorotaG

2. Czego domaga się V przykazanie Dekalogu?

► KKK 2258: Życie ludzkie jest święte, ponieważ od samego początku domaga się «stwórczego działania Boga» i pozostaje na zawsze w specjalnym odniesieniu do Stwórcy, jedynego swego celu. Sam Bóg jest Panem życia, od jego początku aż do końca. Nikt, w żadnej sytuacji, nie może rościć sobie prawa do bezpośredniego niszczenia niewinnej istoty ludzkiej.

PADRE JAREK » Oficjalna strona ks. Jarosława » Święci Adam i Ewa, pierwsi rodzice (24.12.2017)
Adam i Ewa

► KKK 2259: Pismo święte w opisie zabójstwa Abla przez jego brata Kaina ukazuje od początku historii ludzkości obecność w człowieku gniewu i pożądliwości, skutków grzechu pierworodnego. Człowiek stał się nieprzyjacielem swego bliźniego. Bóg osądza zbrodniczość tego bratobójstwa: „Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku Mnie… Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego, przelaną przez ciebie” (Rdz 4,10-11).

Quiz - Kain zabił Abla czy Abel Kaina? Pamiętasz? Sprawdź się w tym quizie z biblijnych historii - Gazeta.pl
Kain i Abel

► KKK 2260: Przymierze Boga i ludzkości przypomina o Bożym darze życia i o zbrodniczej przemocy człowieka: Upomnę się o waszą krew przez wzgląd na wasze życie… [Jeśli] kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego, bo człowiek został stworzony na obraz Boga (Rdz 9, 5-6). Stary Testament zawsze uważał krew za święty znak życia. Pouczenie to jest konieczne w każdym czasie.

► KKK 2261: Pismo święte określa szczegółowo zakaz zawarty w piątym przykazaniu: „Nie wydasz wyroku śmierci na niewinnego i sprawiedliwego” (Wj 23, 7). Zamierzone zabójstwo niewinnego człowieka pozostaje w poważnej sprzeczności z godnością osoby ludzkiej, ze „złotą zasadą” i ze świętością Stwórcy. Prawo, które tego zakazuje, jest prawem powszechnie obowiązującym: obowiązuje wszystkich i każdego, zawsze i wszędzie.

► KKK 2262: W Kazaniu na Górze Pan przypomina przykazanie: „Nie zabijaj!” (Mt 5, 21) i dodaje do niego zakaz gniewu, nienawiści i odwetu. Co więcej, Chrystus żąda od swojego ucznia nadstawiania drugiego policzka, miłowania nieprzyjaciół. On sam nie bronił się i kazał Piotrowi schować miecz do pochwy.

Kazanie na górze – Wikipedia, wolna encyklopedia
Kazanie na górze

► KKK 2263: Uprawniona obrona osób i społeczności nie jest wyjątkiem od zakazu zabijania niewinnego człowieka, czyli dobrowolnego zabójstwa. Z samoobrony może wyniknąć dwojaki skutek: zachowanie własnego życia oraz zabójstwo napastnika. Pierwszy zamierzony, a drugi nie zamierzony.

► KKK 2264: Miłość samego siebie pozostaje podstawową zasadą moralności. Jest zatem uprawnione domaganie się przestrzegania własnego prawa do życia. Kto broni swojego życia, nie jest winny zabójstwa, nawet jeśli jest zmuszony zadać swemu napastnikowi śmiertelny cios: Jeśli ktoś w obronie własnego życia używa większej siły, niż potrzeba, będzie to niegodziwe. Dozwolona jest natomiast samoobrona, w której ktoś w sposób umiarkowany odpiera przemoc… Nie jest natomiast konieczne do zbawienia, by ktoś celem uniknięcia śmierci napastnika zaniechał czynności potrzebnej do należnej samoobrony, gdyż człowiek powinien bardziej troszczyć się o własne życie niż o życie cudze.

► KKK 2265: Uprawniona obrona może być nie tylko prawem, ale poważnym obowiązkiem tego, kto jest odpowiedzialny za życie drugiej osoby. Obrona dobra wspólnego wymaga, aby niesprawiedliwy napastnik został pozbawiony możliwości wyrządzania szkody. Z tej racji prawowita władza ma obowiązek uciec się nawet do broni, aby odeprzeć napadających na wspólnotę cywilną powierzoną jej odpowiedzialności.

► KKK 2266: Wysiłek państwa, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się zachowań, które łamią prawa człowieka i podstawowe zasady obywatelskiego życia wspólnego, odpowiada wymaganiu ochrony dobra wspólnego. Prawowita władza publiczna ma prawo i obowiązek wymierzania kar proporcjonalnych do wagi przestępstwa. Pierwszym celem kary jest naprawienie nieporządku wywołanego przez wykroczenie. Gdy kara jest dobrowolnie przyjęta przez winowajcę, ma wartość zadośćuczynienia. Poza ochroną porządku publicznego i bezpieczeństwa osób kara ma wartość leczniczą; powinna w miarę możliwości – przyczynić się do poprawy winowajcy.

► KKK 2267: Kiedy tożsamość i odpowiedzialność winowajcy są w pełni udowodnione, tradycyjne nauczanie Kościoła nie wyklucza zastosowania kary śmierci, jeśli jest ona jedynym dostępnym sposobem skutecznej ochrony ludzkiego życia przed niesprawiedliwym napastnikiem. Jeżeli jednak środki bezkrwawe wystarczą do obrony i zachowania bezpieczeństwa osób przed napastnikiem, władza powinna ograniczyć się do tych środków, ponieważ są bardziej zgodne z konkretnymi uwarunkowaniami dobra wspólnego i bardziej odpowiadają godności osoby ludzkiej. Istotnie dzisiaj, biorąc pod uwagę możliwości, jakimi dysponuje państwo, aby skutecznie ukarać zbrodnię i unieszkodliwić tego, kto ją popełnił, nie odbierając mu ostatecznie możliwości skruchy, przypadki absolutnej konieczności usunięcia winowajcy są bardzo rzadkie, a być może już nie zdarzają się wcale.

Piąte przykazanie Boże broni człowieka w dwóch wymiarach jego życia: w wymiarze fizycznym i duchowym. W interpretacji Jezusa przykazanie to zostaje naruszone nie tylko przez konkretne czyny godzące w ludzkie życie, ale także przez ludzkie myśli i słowa.

NIE ZABIJAJ - e-civitas.pl | Portal o tematyce katolicko-społecznej
Nie zabijaj

Miłego dnia:)

02.03.2021r.

Katecheza

Temat: Bóg broni cnoty człowieka.

Akt miłości - YouTube

09.03.2021r.

Katecheza

Temat: Bóg broni własności człowieka.

Nie kradnij by Paweł Zawada

Przykazanie ,,Nie kradnij” nakazuje praktykowanie sprawiedliwości i miłości, umiarkowania i solidarności. Sprawiedliwość domaga się naprawienia krzywd, czyli zwrotu skradzionego dobra. Przykazanie siódme obejmuje też dotrzymywanie obietnic i przestrzeganie umów zawartych pomiędzy ludźmi oraz naprawienie popełnionej niesprawiedliwości i zwrotu rzeczy bezprawnie nabytej. Zobowiązuje do umiarkowanego korzystania z bogactw mineralnych, roślinnych i zwierzęcych całego świata.

(…) Wykroczeniem przeciw 7 przykazaniu jest: korupcja, przywłaszczenie sobie własności wspólnej i korzystanie z niej w celach prywatnych, źle wykonywana praca, przestępstwa podatkowe, fałszowanie dokumentów, nadmierne wydatki i marnotrawstwo.

Podręcznik strona 182 – 183.

Miłego dnia:)

15.03.2021r.

Katecheza

Temat: Bóg broni dobrego imienia człowieka.

Katecheza mutlimedialna
TEMAT 12: ÓSME PRZYKAZANIE - ppt pobierz
Przykazanie ósme - prezentacja
Przykazanie ósme - prezentacja
Przykazanie ósme - prezentacja
TEMAT 12: ÓSME PRZYKAZANIE - ppt pobierz

16.03.2021r.

Katecheza

Temat: Bóg broni czystości ludzkiego serca.

22.03.2021r.

Katecheza

Temat: Bóg porządkuje świat ludzkich potrzeb.

Socjalizm

Prezentacja o X przykazaniu Dekaloguwodna.edu.pl › files › pliki › 10przykazanie-www

PDFŹródła – gdzie szukać informacji. 2. Brzmienie przykazania w Starym Testamencie. 3. Czym jest pożądanie, którego zabrania X przykazanie? 4. Interpretacja 

Praca domowa

Wykonaj plakat (dla chętnych) lub notatkę (dla wszystkich) na temat Dekalogu. W swojej pracy zamieść najważniejsze informacje:

Co to jest dekalog?

Jak dzieli się dekalog?

Kto, komu, gdzie przekazał dekalog?

Co zawierają poszczególne przykazania dekalogu?

Na wykonanie zadania macie tydzień czasu. Termin nadsyłania prac upływa 30.03.2021r. Zachęcam do skorzystania z podręcznika strony od 139 do 199 lub praca zdalnaspslupno.pl.

Miłej pracy:)

24.03.2021r.

Katecheza

Temat: Niedziela Palmowa.

Wjazd Jezusa do Jerozolimy
Wjazd Jezusa do Jerozolimy.

Radośnie witamy Jezusa Króla- Niedziela Palmowa … – Geniallyview.genial.ly › interactive-image-radosnie-witamy-jez…

1 kwi 2020 — Oto krótki film, który przedstawia jak mógł wyglądać wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy.Obejrzyjcie:https://www.youtube.com/watch?v= …

Niedziela Palmowa – 14.04.2019 – Zakopane – Bernardyni

29.03.2021R.

Katecheza

Temat: Triduum Paschalne.

Triduum Paschalne - porządek nabożeństw i adoracji | Parafia Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu

Triduum Paschalne VIII by aldi.w on Geniallyhttps://view.genial.ly › interactive-image-triduum-pasch…

30 mar 2020 — Discover more about Triduum Paschalne VII ✌️ – Interactive Image. … 5. 6. 7. 8. Triduum PaschalneGenially Logo. Want to make creations …

31.03.2021r.

Katecheza

Temat: Tradycje Wielkanocne.

Tradycje wielkanocne - zwyczaje i tradycje wielkanocne

Ludowe tradycje i zwyczaje wielkanocne. … – Geniallyhttps://view.genial.ly › presentation-ludowe-tradycje-i-z…

10 kwi 2020 — Discover more about Ludowe tradycje i zwyczaje wielkanocne. ✌️ – Presentation. … 10. Wielkanoc. Zwyczaje i tradycje. ludowe. Opracowała …

Wesołych Świąt Wielkanocnych :: NSZZ Solidarność w MAN Bus w Starachowicach
życzy K. Olenderek-Majewska

07.04.2021r.

Katecheza

Temat: Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Białoruscy katolicy przygotowują do Wielkanocy – Radio Doxa FM – Opole, Kędzierzyn, Nysa, Racibórz

Zapraszam do p0bejrzenia prezentacji:

Zmartwychwstanie by on Geniallyhttps://view.genial.ly › video-presentation-zmartwychw..

19 mar 2020 — Discover more about Zmartwychwstanie ✌️ – Video Presentation. … ZMARTWYCHWSTANIE. PANA. JEZUSA. wg Ewangelii św. Mateusza.

Miłego dnia:)

12.04.2021r.

Katecheza

Temat: Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

Wniebowstąpienie Pańskie – Wikipedia, wolna encyklopedia
Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Zapraszam do obejrzenia prezentacji:

wniebowstąpienie by teolog555 on Geniallyhttps://view.genial.ly › presentation-wniebowstapienie

16 maj 2020 — (Dz 1, 8-11). Z Pisma Świętego. a TERAZ OBRAZ. Możesz obejrzeć… Miejscem wniebowstąpienia Jezusa była Góra Oliwna.Z tej góry, gdzie …

Miłego dnia:)

14.04.2021r.

Katecheza

Temat: Jezus wyjaśnia istotę Dekalogu.

Akt miłości - YouTube
 1. Wysłuchajcie fragmentu Ewangelii:

Łk, 10, 30-37 – BIBLIJNI.plhttp://www.biblijni.pl › Łk,10,30-37

Łk10, 30-37 Miłosierny Samarytanin 30 Jezus, nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców.

Nie zamykaj oczu - www.gosc.pl
Miłosierny Samarytanin
 1. Co to jest miłosierdzie? Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie VI, artykuł VII rozdział II pisze, że „uczynkami miłosierdzia są dzieła miłości, przez które przychodzimy z pomocą naszemu bliźniemu w potrzebach jego ciała i duszy” (KKK 2447).
 2. Uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała:
Wzrost Wiary | wzrastajmy w wierze: Uczynki miłosierdzia względem duszy
Wzrost Wiary | wzrastajmy w wierze: Uczynki miłosierdzia względem ciała

3. Sistra Faustyna Kowalska – Apostołka Miłosierdzia Bożego:

Zapraszam do obejrzenia filmu:
Św. Faustyna Kowalska – MISERICORS – Codzienna …misericors.org › swieta-s-faustyna-kowalska8:21
Przecież twoje orędzie Bożego Miłosierdzia zrodziło się jakby w przeddzień straszliwego kataklizmu II wojny …1 lut 2001 · Przesłany przez: Faustyna 2016

Miłego dnia:)

19.04.2021r.

Katecheza

Temat: Kościół odkrywa znaczenie przykazania miłości.

religia - Szkoła Podstawowa w Geniuszach
Piotr Skarga

PIOTR SKARGA

Szkoła życia

Urodził się 2 lutego 1536 roku na Mazowszu (centralne rejony Polski), w rodzinie pochodzenia szlacheckiego. Był jednym z sześciorga dzieci Michała i Anny.
Studiował na Wydziale Filozoficznym Akademii Krakowskiej. Uczelnię krakowską darzył szacunkiem i zawsze ją sobie cenił. W Warszawie był rektorem gimnazjum przy kościele św. Jana. Wówczas, jego talent pedagogiczny i prawość zostały dostrzeżone przez senatora, a jednocześnie kasztelana krakowskiego – Andrzeja Tęczyńskiego, który poprosił Piotra o zajęcie się wychowaniem i edukacją swojego syna – Jana. W związku z tym, przez pięć lat przebywał w Wiedniu i na dworze Tęczyńskich. Tam, prócz pobożnego stylu życia, wykazał się także talentem krasomówczym. Nie umknęło to uwadze arcybiskupa lwowskiego – Pawła Tarły, który poprosił, by Piotr został w jego diecezji diakonem-kaznodzieją. Tak też się stało. Wkrótce potem, wyświęcono go na prezbitera i otrzymał swoją parafię. Szybko zasłynął z charyzmatycznych i poruszających kazań i po raz kolejny awansował: został kanonikiem i kaznodzieją metropolii lwowskiej. Od tamtej pory poświęcił się całkowicie nowej funkcji. Zrezygnował z parafii, a zyskany czas przeznaczał na kontakt z potrzebującymi, odwiedzał szpitale i więzienia. Dbał też o życie duchowe oraz szacunek dla chorych i skazańców.

Czy jest coś więcej?

Coraz częściej myślał o tym, by jeszcze bardziej poświęcić się przybliżeniu Boga ludziom i ludzi Bogu. Nie tylko głosił, ale też pokutował za grzeszników. Kładł również nacisk na walkę z pojawiającą się coraz częściej herezją. Był dobrym doradcą i kierownikiem duchowym. Podczas jednej z rozmów ze swoim duchowym podopiecznym – Szymonem Wysockim – poproszony został o radę odnośnie zakonu, w którym człowiek ten mógłby się spełniać w służbie Bogu. Księdzu Piotrowi przychodziło na myśl tylko jedno zgromadzenie i to w dodatku takie, którego jeszcze nie było w Polsce: Towarzystwo Jezusowe, czyli jezuici. Swoją siedzibę mieli w Niemczech i we Włoszech. Ksiądz Piotr otrzymał wtedy mocne przynaglenie do wstąpienia w szeregi jezuitów wraz z Szymonem. Po odpowiednim czasie rozeznania, pozamykaniu wszystkich spraw i zobowiązań we Lwowie, obydwaj wyruszyli do Rzymu. Piotr miał wtedy 32 lata.

Jezuicka ścieżka Piotra.

Po dwuletnim nowicjacie i złożeniu ślubów, wysłano Piotra do Polski. Tu wpierw służył jako jezuita w Pułtusku, potem został wysłany na Łotwę. Doszedł do porozumienia z ówczesnym królem Polski – Stefanem Batorym, który wspierał go w dziele na rzecz walki z herezjami (przypominamy, był to czas reformacji, po wystąpieniu Marcina Lutra). Dzięki przychylności króla, w Polsce i sąsiednich państwach pojawiały się kolejne kolegia jezuickie, kształcące młodych zakonników-ewangelizatorów. W 1574 r. wyjechał do Wilna. Kiedy tamtejszą kolegiatę jezuicką przekształcono na Akademię Wileńską – został jej pierwszym rektorem. W międzyczasie przyczynił się też do powstania kolegiów w Połocku, Rydze i Dorpacie.

Z krakowskim rozmachem 

Sam osiadł w końcu w Krakowie, gdzie został przełożonym w kościele św. Barbary. W roku 1588, mianowano go kaznodzieją na dworze króla Zygmunta III. Pełnił tę posługę przez 24 lata. Głosił płomienne kazania, po których wielu ludzi się nawracało. Modlił się dużo przed każdym, skrzętnie przygotowanym kazaniem. Dodatkowo umartwiał się, biczując się i wierząc, że „tyle łaski spłynie na kazanie, ile bólu sobie zada”. Krakowianie bardzo cenili sobie jego troskę i przejęcie ich losem. Ojciec Piotr dawał im konkretne wskazówki, jak dbać o swoje życie i o siebie nawzajem. Nie paraliżowała go ani liczba ludzi zebranych w kościele, ani ich stanowiska. Zależało mu na dobru i zbawieniu każdego z nich. Zachęcał też do częstej spowiedzi i przyjmowania Komunii Świętej. Od samego początku swojej działalności duszpasterskiej, leżało mu na sercu dobro ojczyzny.

Dzięki kontaktom z dworem królewskim miał świadomość zagrożeń, które niosła ze sobą reformacja i niektóre działania polityczne, sprzyjające nowym prądom. Z wielkim oddaniem napominał i ostrzegał Polaków przed letniością wiary i obojętnością na losy państwa. Był gorącym patriotą, lecz za jego odwagę i śmiałość wielokrotnie go prześladowano. Proroczo przepowiedział upadek państwa Polskiego w swoich Kazaniach sejmowych – w jednym z dwóch najbardziej poczytnych dzieł jego autorstwa. Drugim, kilkukrotnie wydanym jeszcze za jego życia, dziełem były Żywoty świętych. Zachęcał w nich wiernych do śmiałego proszenia świętych patronów o wstawiennictwo w każdej potrzebie.

Troszczył się także o wygląd kościołów, które w tym czasie były bardzo zaniedbane. Wrażliwość estetyczna przeplatała się w nim z wrażliwością na piękno drugiego człowieka. Z wielką pokorą i szacunkiem pochylał się nad potrzebującym człowiekiem. Wynajdował coraz to nowsze sposoby walki z ubóstwem, z którym często się stykał, przemierzając ulice królewskiego miasta Krakowa.

Wszystko przed nami

Ojciec Piotr Skarga żył 76 lat. Zmarł w opinii świętości dnia 27 września 1612 r. w Krakowie i został pochowany w tutejszym kościele św. Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej, prowadzącej do Rynku Głównego.
Nie tak dawno, bo 12 czerwca 2013 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny jezuity. Być może będzie nam dane być świadkami jego beatyfikacji, a nawet i kanonizacji.
Zdopingowani Piotrowymi namowami, by modlić się o wstawiennictwo ludzi świętych, prośmy także o jego wstawiennictwo przed Bogiem w naszych sprawach!

Miłego dnia:)

20.04.2021r.

Katecheza

Temat: Kościół żyje przykazaniem miłości.

Sąd Ostateczny

Zapraszam do obejrzenia prezentacji:

PRZYKAZANIE MIŁOŚCI Geniallyhttps://view.genial.ly › presentation-przykazanie-milosci

Discover more about PRZYKAZANIE MIŁOŚCI ✌️ – Presentation. … PRZYKAZANIE MIŁOŚCI. Created on 16/04/2021. Reuse this genially.

w nauczaniu Jezusa i świętego Pawła - ppt pobierz

Miłego dnia:)

26.04.2021r.

Katecheza

Temat: Maryja Królowa Polski.

Zapraszam do obejrzenia prezentacji:

Maryja Królowa Polski by Geniallyhttps://view.genial.ly › presentation-maryja-krolowa-po…

23 kwi 2020 — Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nabożeństwa Majowe. Dziękuję.Brakujące: majowa ‎| Musi zawierać słowo: majowa

28.04.2021r.

Katecheza

Temat: Nabożeństwo Majowe.

MAGNES - Zdrowaś Maryjo 11x9cm Dewocjonalia Sklep Internetowy - Chrzest & Komunia

Zapraszam do obejrzenia prezentacji:
Najświętsza Maryja Panna – Nabożeństwa majowe … – Geniallyhttps://view.genial.ly › dossier-najswietsza-maryja-pann…

20 kwi 2020 — The tool to creation interactive communication experiences that make your audience fall in love. Communicate, educate, and seduce like never …Brakujące: 8 ‎| Musi zawierać słowo: 8

Nabożeństwa majowe - historia i ludowe zwyczaje | Werandacountry.pl
Nabożeństwo Majowe

Miłego dnia:)

04.05.2021r.

Katecheza

Temat: Uczyni Cię dorosłym.


Sakrament bierzmowania Geniallyhttps://view.genial.ly › presentation-sakrament-bierzmo…

26 paź 2020 — Discover more about Sakrament bierzmowania ✌️ – Presentation. … bierzmowanie. Umocnienie Duchem Świętym. Genially Logo. Want to …

NIECH ZSTĄPI DUCH ŚW. – BIERZMOWANIE | Parafia Świętego Krzyża w Zabrzu

05.05.2021r.

Katecheza

Temat: Bóg umacnia więzi rodzinne.

Akt miłości - YouTube

Bóg w czwartym przykazaniu uczy nas jakie powinny być relacje między nami i naszymi rodzicami, ale nie tylko. Oddawanie czci rodzicom to sprawiedliwa wdzięczność za dar życia, wychowania i trud opieki. Jest to także obowiązek i możliwość odwzajemnienia się rodzicom w przyszłości poprzez opiekę nad nimi w ich starości.

Przykazanie czwarte zobowiązuje nas również do posłuszeństwa rodzicom dopóki nie osiągniemy dojrzałości i samodzielności, ale z pewnymi wyjątkami. Możemy okazać nieposłuszeństwo w sytuacji, kiedy z całkowitą pewnością jesteśmy przekonani w sumieniu, że wykonanie polecenia rodzica jest czymś złym. Nadrzędne posłuszeństwo winniśmy bowiem najpierw Panu Bogu i Jego woli.

Przykazanie czwarte swoim zasięgiem obejmuje również dziadków innych członków rodziny, ale także przełożonych, nauczycieli. Określa ponadto obowiązek miłowania swojej Ojczyzny i realizowania wobec niej sprawiedliwych zobowiązań.

Budowanie więzi rodzinnych • Mirosław Wielchorski | Nasze Inspiracje
Rodzina

Miłego dnia:)

11.05.2021r.

Katecheza

Temat: Sztuka owocnego życia.

W przeciwieństwie do darów, których Bóg udziela w różnym stopniu różnym osobom, owoce są wynikiem ścisłej współpracy człowieka z Duchem Świętym i są te same dla wszystkich.

OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO — grudzień | Wspólnota Krwi Chrystusa (WKC)

UWAGA !!!!!

PRACA SAMODZIELNA !!!!

NAPISZ WSZYSTKO CO WIESZ NA TEMAT NABOŻEŃSTWA MAJOWEGO (bardzo proszę, żeby praca była wykonana w formie notatki , napisana własnoręcznie nie na komputerze).

Pracę można przesyłać do 12.05.2021r.

Otrzymacie ocenę.

Miłego dnia:)

Kategorie: 8A8B