24.05.21

Temat: Między poezją a malarstwem. Analizujemy obrazy i związane z nimi utwory poetyckie.

Obejrzyj obrazy ze str. 306.

Wybierz jeden i zapisz pytanie, które chciałbyś/łabyś zadać na jego temat lub swoją refleksję z nim związaną.

Przeczytaj wiersze ze str.307.

Zastanów się, jakie są wrażenia podmiotu lirycznego i jakie refleksje wyraża podmiot liryczny w każdym z nich.

14.05.21

Temat: Szybka powtórka przed egzaminem – „Quo vadis”.

Rozwiąż zadania przesłane przez dziennik.

13.05.21

Temat: Powtórzenie przed egzaminem utworów Adama Mickiewicza – „Reduta Ordona”, „Śmierć Pułkownika”, „Świtezianka”.

Przypomnij sobie treść utworów wymienionych w temacie i odpowiedz pisemnie na pytania:

O jakich wydarzeniach historycznych jest mowa w wierszu „Reduta Ordona”? Kto o nich opowiada?

Kto jest bohaterem utworu „Śmierć Pułkownika”? W jakich wydarzeniach historycznych brała udział ta osoba?

Kim była tytułowa Świtezianka? Za co został ukarany strzelec i w jaki sposób”?

12.05.21

Temat: Vincent van Gogh o swojej pracy.

Przeczytaj „List do brata” ze str. 282.

Wykonaj pisemnie zad. 5/284.

Przeczytaj wywiad ze str. 285-286.

Ustnie wykonaj zad. 1/287.

Pd. Nazwij części mowy i ich formy gramatyczne w zdaniu: Chciałbym robić rysunki, które by przemawiały…

11.05.21

Temat: Brak porozumienia między ludźmi tematem wiersza Wisławy Szymborskiej.

Wykonaj zad. 1/252 – pisemnie.

Zad. 2/253 – ustnie.

Przeczytaj wiersz Wisławy Szymborskiej ze str. 252.

Zastanów się, co dostrzegasz w jego treści.

Zad. 2/253 – ustnie.

Zad. 3b/253 – pisemnie.

Określ rodzaj mowy w podanych zdaniach (zależna czy niezależna?)

Ona powiedziała: „Już jesteśmy spóźnieni”.

Zapytałem, jak mogę im pomóc.

Pd. Ułóż 2 zdania w mowie niezależnej i przekształć je na mowę zależną.

10.05.21

Temat: Rozwiązujemy zadania utrwalające wiadomości.

Przeczytaj tekst ze str. 262.

Wykonaj pisemnie zadania: 5,6,7 i 9/263.

Ustnie zadania: 8,10 i 11/263.

Pd. Zad.1/262-pisemnie.

07.05.21

Temat: Szybka powtórka przed egzaminem – „Mały Książę”

Rozwiąż zadania przesłane przez dziennik. (bez rozprawki)

Nazwij części mowy i części zdania w zdaniu – Ten pomysł wszyscy chętnie zaakceptowali.

06.05.21

Temat: Powtórzenie przed egzaminem – „Treny” Jana Kochanowskiego.

Tren – gatunek poezji żałobnej.

Przypomnij sobie „Tren VII” i „Tren VIII” Jana Kochanowskiego.- skorzystaj z zasobów internetowych.

Odpowiedz na pytania:

Komu Jan Kochanowski poświęcił cykl trenów?

Jaka sytuacja liryczna została przedstawiona w „Trenie VII”? (Co robi podmiot liryczny?)

Do czego kieruje swoją wypowiedź?

Jaki środek stylistyczny rozpoznajesz we fragmencie „ujął ją sen żelazny, twardy, nieprzespany”?

Jaka sytuacja liczna została przedstawiona w „Trenie VIII”? (Na co się skarży podmiot liryczny?)

Do kogo się zwraca?- zacytuj.

05.05.21

Temat: Doświadczenie i poglądy artysty jako odbiorcy sztuki.

Przeczytaj wywiad ze str. 308 – 312.

Ustnie wykonaj zad. 1/312.

Przeprowadź i zapisz wywiad z wybraną osobą (np. ktoś z rodziny, przyjaciel) na temat wyjątkowej dla tej osoby książki. Minimum 1 strona.

04.05.21

Temat: Sprawdź siebie – indywidualna praca z tekstem.

Przeczytaj tekst 2 ze str. 274.

Wykonaj pisemnie zad. 4, 5 i 6/275.

Wykonaj ustnie zad. 8/275, 9/276, 10/276 i 12/276.

Pd. zad. 13/276 – pisemnie.

29.04.21

Temat: Powtórka przed egzaminem – „Latarnik”.

Odpowiedz pisemnie na pytania dotyczące noweli Henryka Sienkiewicza:

 1. Jak nazywa się jej główny bohater?
 2. Gdzie toczy się akcja?
 3. W jakich okolicznościach opuścił swoją ojczyznę?
 4. W jakich krajach walczył?
 5. Jakie prace podejmował?
 6. Dlaczego marzy o pracy latarnika?
 7. Kto przesłał mu polskie książki?
 8. Co stało się, gdy zaczął czytać „Pana Tadeusza”?

Dokończ swoje opowiadanie z poprzedniej lekcji i prześlij je do sprawdzenia – do wtorku włącznie.

28.04.21

Temat: Piszemy opowiadanie na podstawie lektury.

Napisz opowiadanie o jednym dniu, który spędziłeś w świecie wybranej lektury obowiązkowej, podczas którego zrozumiałeś coś ważnego. Postaraj się pokazać w nim, że dobrze znasz treść wybranej lektury.

W opowiadaniu postaraj się także zastosować co najmniej sześć elementów spośród podanych – opis, charakterystyka bohatera, czas akcji, miejsce akcji, zwrot akcji, puenta, punkt kulminacyjny, dialog, monolog, retrospekcja.

retrospekcja – wprowadzenie do utworu literackiego lub filmowego wydarzeń poprzedzających akcję właściwą, wcześniejszych, zakłócających chronologiczny układ fabuły.

27.04.21

Temat: Opowieść o walce i uczuciach.

Określ czas akcji i miejsce akcji, napisz plan ramowy wydarzeń – pisemnie.

Opowiadanie E. Hemingwaya porusza problem walki człowieka z przeciwnościami losu. Santiago walczy nie tylko z rekinami i marlinem, ale też z własną samotnością, starością i pechem. Wypowiada ważne słowa : „Człowiek nie jest stworzony do klęski. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać”. Stary rybak ocala poczucie wartości, godność i honor, chociaż traci swoją rybę.

Drugim ważnym wątkiem w tym opowiadaniu jest przyjaźń Manolina i Santiago.

Wypisz informacje o Manolinie.

Jakie cechy powinno mieś dobre opowiadanie? Odpowiedz pisemnie.

26.04.21

Temat: Bohaterowie opowiadania Ernesta Hemingwaya „Stary człowiek i morze”.

O czym jest ta książka? Napisz odpowiedź jednym zdaniem złożonym.

Wypisz w krótkich punktach wszystkie informacje o Santiago – uwzględnij jego zawód, rodzinę, wygląd, cechy charakteru, zainteresowania, przyjaciół.

23.04.21

Temat: Szybka powtórka przed egzaminem – „Zemsta” (cd.)

Dokończ rozwiązywanie przesłanych zadań – wiązka 2.

Przeczytaj charakterystykę porównawczą Cześnika i Rejenta ze str. 159-160.

Wymień pytania przydawki, okolicznika i dopełnienia. – pisemnie

22.04.21

Temat: Szybka powtórka przed egzaminem – „Zemsta”.

Wykonaj zadania z wiązki 1.

21.04.21

Temat: Reklama, czyli sztuka manipulacji.

Przeczytaj tekst poświęcony reklamie – str.317.

Wykonaj zad.2/320 – ustnie.

Zad.4/321 – pisemnie. Przedstaw swoje stanowisko z uzasadnieniem.

Napisz kilka zdań o reklamie, która zrobiła na tobie szczególne wrażenie.

20.04.21

Temat: Sprawdź siebie – indywidualna praca z tekstem.

Przeczytaj tekst ze str.273.

Wykonaj pisemnie zadania: 1/273, 2 i 3/274.

Nazwij części zdania i części mowy w zdaniu: Niedługo będziemy kończyli szkołę podstawową.

19.04.21

Temat: Podmiot i orzeczenie – powtórzenie o częściach zdania.

Przeczytaj informacje ze str. 346 o podmiotach i orzeczeniach.

W podanych zdaniach podkreśl podmioty i orzeczenia, podaj ich nazwy.

Tadeusz jest synem Jacka Soplicy.

Jacek Soplica przybrał miano księdza Robaka.

Sędzia był właścicielem Soplicowa.

Bratanek Sędziego powrócił ze szkół do domu.

Telimena zajmowała się wychowaniem Zosi.

Znała się ona na modzie i sztuce.

Na pierwszej uczcie nie było Zosi.

Wykonaj pozostałą część przesłanego testu str. 1-5, 12-13.

16.04.21

Temat: Szybka powtórka przed egzaminem. – „Pan Tadeusz”

Wykonaj zadania przesłane przez dziennik związane z wiązką 2 – str.6-11.

15.04.21

Temat: Analiza konfliktu Jacka Soplicy ze Stolnikiem.

Przeczytaj fragment „Pana Tadeusza” z podręcznika – str. 198-206.

Wykonaj pisemnie zadanie 1/207.

14.04.21

temat: Przećwicz przed egzaminem – ćwiczenia sprawdzające.

Przeczytaj wiersz ze str. 31 oraz fragment mitu z zad. 5b/32.

Wykonaj pisemnie zad. 1. 2, 3b/32.

Wykonaj zad. 7/33 – pisemnie.

Zad. 10/33 – ustnie.

Uzupełnij zdania – zad. 9 ai b/33 – pisemnie.

13.04.21

Temat: Na czym polega magia teatru?

Przeczytaj tekst ze str.312.

Streść go – dokończ zdania:

Tematem tego tekstu jest …

Autorka zauważa …

Na końcu dochodzi do wniosku…

Powtórz środki stylistyczne – przeczytaj informacje i przykłady ze str. 360-361.

Nazwij części zdania i określ, czym są wyrażone (część mowy) w zdaniu:

Teatr jest dziedziną sztuki.

12.04.21

Temat: Charakterystyka osoby mówiącej w utworze Wisławy Szymborskiej „W zatrzęsieniu”.

Przeczytaj informacje o liryce – zielona ramka str. 15.

Przeczytaj wiersz – str.12.

Jaki rodzaj liryki rozpoznajesz w tym wierszu? – odpowiedz pisemnie.

Ustnie wykonaj zad. 3/14.

Pisemnie w zeszycie zad. 5b/14.

09.04.21

Temat: Interpretacja obrazu Wasilija Wereszczagina.

Obejrzyj reprodukcję obrazu ze str. 269.

Pisemnie wykonaj zad. 1/269.

Zastanów się nad zad. 2/269 – ustnie.

Przeczytaj wyjaśnienie słowa apoteoza z zad. 3/269. Zastanów się nad znaczeniem tytułu obrazu.

Zad.4/270 – pisemnie.

Czytaj lekturę „Stary człowiek i morze”.

08.04.21

Temat: Szybka powtórka przed egzaminem.

Rozwiąż zadania przesłane przez dziennik. Odpowiedzi zapisz w zeszycie lub wydrukuj test.

07.04.21

Temat: Jak walczyć z cyberprzemocą?

Przeczytaj tekst ze str.264.

Pisemnie w zeszycie wykonaj zad. 3/265.Odpowiedzi zapisuj całymi zdaniami.

31.03.21

Temat: Powtarzamy zasady ortograficzne i piszemy rozprawkę.

Przeczytaj zasady ortograficzne ze str.353.

Przypomnij sobie wiadomości o rozprawce ze str. 125.

Napisz rozprawkę na temat: Czym należy kierować się przy wyborze szkoły? Odnieś się w niej do swojego wyboru oraz obserwacji.

30.03.21

Temat: Utrwalamy wiedzę i umiejętności z zakresu podstawy programowej.

Przeczytaj definicję słowa konwersacja z zad. 6/237. – ustnie.

Przeczytaj wiersz ze str. 236.

Wykonaj pisemnie zadania: 3/236, 5/236 oraz 2/236 i 8/237.

Przeczytaj zasady ortograficzne ze str. 352. Wymień w zeszycie przykłady wyrazów zapisywanych wielką i małą literą ze względów znaczeniowych, z każdej z podanych tam kategorii. Najlepiej wymyśl własne lub przepisz z podręcznika, jeśli nie masz własnego pomysłu.

29.03.21

Temat: Odczytanie nawiązań biblijnych kluczem do zrozumienia wiersza Piotra Macierzyńskiego.

Przeczytaj wiersz ze str. 267-268.

Zapisz w notatce, o jakich wydarzeniach historycznych jest w nim mowa. Wykorzystaj informacje z wiersza i z przypisów na marginesie.

Zanotuj także:

Wiersz nawiązuje swoją budową do biblijnego opisu stworzenia świata – 7 części wiersza odpowiada 7 dniom z opisu stworzenia świata przez Boga. Dzięki temu poeta uzyskał efekt kontrastu, który podkreśla okrucieństwo wojny.

Zastanów się, dlaczego poeta napisał taki wiersz, co chciał przez to wyrazić, jaka jest wymowa utworu?- pisemnie.

26.03.21

Temat: Apel o pokój na świecie tematem dzieł współczesnych artystów.

Obejrzyj ilustracje zamieszczone w pod. na str. 241 i 242.

Zwróć uwagę na przesłanie tych obrazów. (zad. 2/242 – ustnie).

Przeczytaj definicję perswazji.

Zastanów się nad. zad. 4/242 – ustnie.

Napisz swoje zdanie na temat wojen. W wypowiedzi odwołaj się do przykładu wybranego utworu literackiego.

25.03.21

Temat: „Kamienie na szaniec” – zadania typu egzaminacyjnego.

Rozwiąż test przesłany przez mobidziennik. Odpowiedzi zapisz w zeszycie lub na wydruku.

24.03.21

Temat: Omówienie wyników egzaminu próbnego.

23.03.21

Temat: Alek, Rudy i Zośka – skąd się biorą bohaterowie?-cd.

Zastanów się, z którym z bohaterów lektury najchętniej byś się zaprzyjaźnił. Weź pod uwagę ich charakter, zdolności, zainteresowanie działalność. Uzasadnij swój wybór, odwołując się do treści „Kamieni na szaniec”. – wykonaj to zadanie pisemnie, napisz kilka zdań.

22.03.21

Temat: Alek, Rudy i Zośka – skąd się biorą bohaterowie?

Zastanów się, jakie czynniki wpłynęły na rozwój charakterów postaci opisanych w „Kamieniach na szaniec”.

Uwzględnij : dom rodzinny, szkołę, harcerstwo, sytuację Polski. Co możesz o nich powiedzieć? Zapisz notatkę.

Porównaj pisemnie Alka, Zośkę i Rudego. Weź pod uwagę ich wygląd oraz cechy charakteru, usposobienia, zdolności.

17.03.21, 18.03.21, 19.03.21

Temat: Egzamin próbny.

Zastanów się, które z zadań były dla ciebie najtrudniejsze, co chciałabyś jeszcze powtórzyć.

16.03.21

Temat: Akcja pod Arsenałem. cz.2.

Przypomnij sobie, jak dokładnie przebiegała akcja – kto ją prowadził? gdzie przygotowano zasadzkę? jakie problemy pojawiły się w jej trakcie?

Opowiedz przebieg akcji pod Arsenałem. – ustnie.

W punktach zapisz wydarzenia, które zaszły już po zakończeniu akcji, w ciągu kolejnych dni.

15.03.21

Temat: Akcja pod Arsenałem.cz.1.

Przypomnij sobie dokładnie treść rozdziału dotyczącego akcji pod Arsenałem.

Zwróć uwagę na wydarzenia:

a) poprzedzające akcję,

b) pojawiające się podczas akcji,

c) występujące po jej zakończeniu.

Zapisz datę akcji pod Arsenałem i określ jej cel.

Zapisz w punktach tylko wydarzenia poprzedzające akcję pod Arsenałem.- plan ramowy lub szczegółowy.

12.03.21

Temat: Działalność harcerzy z Szarych Szeregów podczas okupacji.

Uzupełnij przesłaną przez dziennik kartę pracę informacjami z lektury.

11.03.21

Temat: Ta historia jest prawdziwa- „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego.

Zapisz notatkę. Wykonaj zadania.

Aleksander Kamiński – harcerz, twórca zuchów, współtwórca Szarych Szeregów, komendant główny Organizacji Małego Sabotażu „Wawer”. Pisząc swoją książkę, opierał się na relacjach świadków oraz pamiętniku Tadeusza Zawadzkiego.

Wyjaśnij pojęcia: Szare Szeregi, organizacja Wawer

„Kamienie na szaniec” to dzieło zaliczane do literatury faktu, czyli gatunku z pogranicza literatury pięknej i dziennikarstwa. Zawiera też elementy gawędy.

W książce padają konkretne daty wydarzeń. Akcja właściwa rozpoczyna się latem 1939 roku przed wybuchem II wojny.

Zapisz kilka innych dat i wydarzeń np. przejścia do Małego Sabotażu, akcji pod Arsenałem.

Wymień głównych bohaterów książki.

Podaj nazwę szkoły, której byli absolwentami. Jaki zespół tworzyli? Kto był ich ulubionym nauczycielem?

Rozwiąż krzyżówkę przesłaną przez dziennik.

10.03.21

Temat: Obraz zrujnowanej Warszawy widziany oczyma reportera.

Przeczytaj tekst ze str. 227.

Przypomnij sobie, co to jest retrospekcja ( str.232) i zapisz wyjaśnienie terminu w zeszycie.

09.03.21

Temat: Ofiarność wobec ojczyzny ukazana w wierszu Jana Lechonia pt. „Przypowieść”.

Przeczytaj wiersz Jana Lechonia ze str. 234.

Zapisz notatkę, kończąc podany tekst:

Bohaterem utworu jest żołnierz, który rozmawia z kimś kwestionującym sens jego walki. Porównaj ich postawę – jakie wartości można przypisać każdemu z nich?

Wykonaj zad. 3/235. Odwołaj się do definicji przypowieści ze str. 234. -pisemnie

08.03.21

Temat: Obraz zrujnowanej Warszawy utrwalony na taśmie filmowej.

Korzystając z wyszukiwarki internetowej, obejrzyj krótki film „Miasto ruin”.

Zapisz co najmniej trzy określenia, którymi można by opisać zrujnowaną stolicę. Mogą to być epitety, porównania, przenośnie.

Podaj nazwy co najmniej dwóch uczuć, które taki film może wzbudzać w odbiorcy.

05.03.21

Temat: Wiersz Baczyńskiego jako metafora losu pokolenia doświadczonego przez wojnę.

Zapisz notatkę:

W swoim wierszu poeta nie ukazał losów jednej konkretnej osoby, ale doświadczenia wojenne dotyczące całego młodego pokolenia Polaków.

Przeczytaj jeszcze raz wierz ze strony 233. Zastanów się, o czym mówi poeta za pomocą przenośni – jaki był świat otaczający bohatera lirycznego?

Wykonaj pisemnie zad. 5/234 i 4 ab/234.

04.03.21

Temat: „Elegia o… (chłopcu polskim)” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Przeczytaj wiersz ze str. 233.

Zwróć uwagę na informacje podane na marginesie o elegii.

Zapisz notatkę:

Bohaterem lirycznym jest młody człowiek, na co wskazują formy „syneczku”, „synku”. Jego młodość przypada na okrutne czasy wojny, ukazane w licznych obrazach poetyckich za pomocą przenośni. Na czasy wskazuje też data napisania utworu. Bohater liryczny na końcu utworu umiera.

W ostatniej zwrotce podmiot liryczny stawia pytanie: „Czy to była kula, synku, czy to serce pękło?”, w którym wyraża przekonanie, że w wojennej rzeczywistości nie da się żyć. Wojna zabija zwłaszcza ludzi wrażliwych.

Przeczytaj informacje o pokoleniu Kolumbów ze str. 234.

Czytaj lekturę „Kamienie na szaniec”.

03.03.21

Temat: Jak przedstawić zdarzenia z powstania warszawskiego?

Zapisz notatkę:

Miron Białoszewski w „Pamiętniku z powstania warszawskiego” przedstawia obraz powstania z perspektywy ludności cywilnej. Pisarz stosuje różne zabiegi stylistyczne np. wykorzystuje liczne wyrazy dźwiękonaśladowcze, wyliczenia, skrócone zdania, równoważniki. Dzięki temu język utworu lepiej oddaje przeżycia ludzi podczas powstania – atmosferę stałego zagrożenia życia, lęku, niepewności, zmęczenia.

Praca domowa: Czytaj lekturę „Kamienie na szaniec”.

02.03.21

Temat: Losy Żydów w okupowanej Warszawie na podstawie pamiętnika Władysława Szpilmana.

Zastanów się, co wiesz o II wojnie światowej- z czym ci się kojarzy? kiedy trwała?- ustnie.

Przeczytaj tekst ze str. 217-219.

Wykonaj zad. 1/220.- pisemnie.

Odpowiedz na pytania z zad. 4/220 – pisemnie.

01.03.21

Temat: Scott Mc Claud o komiksie jako odrębnej dziedzinie sztuki.

Przeczytaj komiks – str. 314.

Pisemnie odpowiedz na pytania z zad.1/316

26.02.21

Temat: Przygotowujemy się do egzaminu – praca z tekstem.cd.

Wykonaj zad. 7/163 – pisemnie.

Przeczytaj bajkę z zad. 10/163.

Pisemnie wykonaj zad. 11/163.

Zapisz antonimy skąpstwo-hojność i podaj po dwa przykłady z lektur obowiązkowych postaci odznaczających się skąpstwem i hojnością.

Wymień imiesłowy, podaj ich przykłady.

25.02.21

Temat: Przygotowujemy się do egzaminu – praca z tekstem.

Przeczytaj tekst Moliera ze str. 161-162.

Pisemnie w zeszycie wykonaj zadania: 1 i 2/162 oraz 5/163.

Ustnie wykonaj zad. 4/163.

24.02.21

Temat: Bohaterowie ukazani w epizodzie wojennym w opowiadaniu Ernesta Hemingwaya.

Przeczytaj opowiadanie ze str. 214-215.

Ustnie wykonaj zad. 1/216 – wykorzystaj wiadomości podane w przypisie pod tekstem.

Zastanów się nad zachowaniem starego mężczyzny. – 2/216 ustnie i narratora – 3/216 ustnie.

Pisemnie odpowiedz na pytania 5/216.

Nazwij części mowy i określ formę gramatyczną wyrazów odmiennych w zdaniu: Kwiaty doniczkowe trzeba regularnie podlewać.

23.02.21

Temat: Piszemy podania.

Przeczytaj informacje o podaniu ze str. 237.

Zapoznaj się z przykładem podania na str. 238.

Wykorzystując podany przykład wykonaj pisemnie zad. 1/238.

Powtórz wiadomości o częściach mowy i częściach zdania.

22.02.21

Temat: Jak zdefiniować sztukę?

Przeczytaj zad. 3/278.

Pisemnie wykonaj zad. 2/278 – tylko pierwsze zdanie z polecenia.

19.02.21

Temat: Charakterystyka wybranych stylów.

Przeczytaj informacje o stylach wypowiedzi ze str.243-245.

Zapisz w notatce, co to jest styl, przepisz przykłady trzech zdań z pierwszej ramki i wymień przykłady stylów (nie opisuj ich).

Nazwij części zdania i części mowy oraz określ formę gramatyczną części mowy w zdaniu:

Istnieją różne definicje sztuki.

18.02.21

Temat: Artysta jako kreator w wierszu „Radość pisania” Wisławy Szymborskiej.

Zastanów się – Kim jest artysta? Czym się zajmuje? Skąd wiadomo, że jest prawdziwym artystą?

Przeczytaj wiersz ze str. 279.

Pisemnie wykonaj zad. 1, 1a/280.

Znajdź w wierszu dwie przenośnie i zacytuj je w zeszycie.

17.02.21

Temat: Piszemy rozprawkę z odwołaniem do lektury „Quo vadis”.- cd. Omówienie wyników próbnego egzaminu.

16.02.21

Temat: Piszemy rozprawkę z odwołaniem do lektury „Quo vadis”.

Napisz rozprawkę na temat: Czy powieść Henryka Sienkiewicza „Quo vadis” to dobry pomysł na lekturę szkolną? Odwołaj się do treści lektury oraz twoich własnych doświadczeń przy czytaniu.

Zbadaj tę hipotezę, pamiętając o argumentach o kontrargumentach.

Przypominam, że na str. 125 w podręczniku znajduje się słownictwo, z którego warto skorzystać.

15.02.21

Temat: Czy Chilon Chilonides był dobrym człowiekiem?

Napisz jak najdokładniejszą notatkę o postaci Chilona Chilonidesa.

Uwzględnij w niej np. kiedy go poznajemy, kim był, czym się zajmował, co mówił o sobie, co okazuje się później, jak traktowali go inni – poganie i chrześcijanie, w jaki sposób potraktował chrześcijan i dlaczego właśnie tak, w jaki sposób skończył życie i co miało na to wpływ?

W podsumowaniu swojej notatki odpowiedz na pytanie postawione w temacie.

12.02.21

Temat: Winicjusz i Ligia – co o nich wiemy?

Zestaw w tabelce informacje o Winicjuszu i Ligii. Weź pod uwagę pochodzenie, pozycję, wygląd, cechy charakteru. Przy postaci Marka uwzględnij przyczynę przyjęcia przez niego chrześcijaństwa i zmianę, jak w nim zaszła.

Podaj przykłady innych lektur z klas VII-VIII (także w wierszach), w których pojawia się motyw miłości i wzajemnych relacji ( szczęśliwej lub nie). – pisemnie.

10.02.21 i 11.02.21

Temat: Powieść „Quo vadis” przeniesiona na ekran.

Wyszukaj w legalnych w zasobach internetowych ekranizację powieści H. Sienkiewicza „Quo vadis” lub jej część. Obejrzyj i zapisz kilka zdań na temat wrażenia, jakie na tobie wywarła. pamiętaj, aby podać rok jej powstania i reżysera.

Czy Twoim zdaniem taką lekturę lepiej się czyta czy ogląda? Uzasadnij.

09.02.21

Temat: Egzamin próbny ósmoklasistów.

08.02.21

Temat: Opowiadanie czy rozprawka? – powtórzenie przed egzaminem próbnym.

Przypomnij sobie wiadomości o rozprawce ze str. 125. Postaraj się zapamiętać wybrane słownictwo właściwe dla rozprawki.

Pamiętaj, aby w opowiadaniu uwzględnić: odpowiedniego narratora, informacje o czasie i miejscu akcji, elementy charakteryzujące lub opisujące bohaterów. Opowiadanie wzbogacaj dialogiem. Zwróć uwagę na interpunkcję dialogu.

Nie zapominaj o dzieleniu pracy na akapity.

Zastanów się, którą lekturę chciałbyś wykorzystać podczas pisania wypracowania. Przypomnij sobie dokładnie jej treść.

05.02.21

Temat: Praca samodzielna z tekstem lektury „Quo vadis”.

Przeczytaj fragment lektury ze str. 148 w podręczniku.

Pisemnie wykonaj zad. 4,5,6 i 8/148.

Sprawdź, czy rozumiesz pojęcia związane z filmem z zad. 9/148. Poszukaj znaczenia pojęć, które nie są dla ciebie zrozumiałe w zasobach słowników internetowych.

04.02.21

Temat: Sprawdź, jak dobrze pamiętasz treść lektury „Quo vadis”.

Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytania przesłane w wiadomości przez dziennik.

03.02.21

Temat: Chrześcijanie w „Quo vadis”.

Zapisz w zeszycie wartości cenione przez pogan: odwaga, chciwość/zachłanność, bogactwo/przepych, pycha, kłamstwo, intrygi, zawiść, okrucieństwo. Zastanów się, w których momentach powieści możemy to odnaleźć.

Zapisz wartości, którymi kierują się chrześcijanie: wiara, poświęcenie/altruizm, miłość do ludzi, przebaczanie, skromność, odwaga, modlitwa, bezinteresowność. Zastanów się, które momenty w powieści na to wskazują.

Zapisz, jakie były przyczyny prześladowania chrześcijan a jakie skutki.

Odpowiedz na pytanie:

Dlaczego Winicjusz przyjął chrześcijaństwo a Petroniusz nie zdecydował się zostać chrześcijaninem?

02.02.21

Temat: „Quo vadis”- dokąd idziesz? Systemy wartości.

Przypomnij sobie scenę, w której św. Piotr wypowiada słowa „Quo vadis, Domine?”.

Tytuł powieści można zrozumieć dosłownie, w nawiązaniu do tej sceny, lub metaforycznie, jako wezwanie do przyjrzenia się naszemu życiu.

Zastanów się, z czym kojarzą ci się chrześcijanie a z czym poganie.

Wykonaj notatkę:

W powieści świat pogan i chrześcijan są ukazane kontrastowo.

Zapisz tabelkę, w której porównasz te światy. Weź pod uwagę:

Ile lat rozwija się religia chrześcijańska, a ile trwa starożytny Rzym? ( w przybliżeniu)

W co wierzą chrześcijanie? W co wierzą poganie?

Jak chrześcijanie traktują ludzkie życie, jak odnoszą się do ludzi, a jak to czynią poganie?

Jakie podejście do śmierci mają chrześcijanie a jakie poganie?

Podaj po pięć nazw cech świata wartości, które cenią chrześcijanie i pięć takich, które cenią poganie.

np. chrześcijanie – altruizm (poświęcenie), poganie – chciwość.

01.02.21

Temat: Liczne wątki, wielu bohaterów – świat przedstawiony w powieści „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.-cd.

Krótko opisz wybrany wątek powieści. W swojej wypowiedzi zamieść zdania opisujące i oceniające.

29.01.21

Temat: Liczne wątki, wielu bohaterów – świat przedstawiony w powieści „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.

Zapisz notatkę i wykonaj polecenia:

Rodzaj literacki: epika

Gatunek: powieść historyczna.

W epice mamy do czynienia z narracją i światem przedstawionym, który tworzą czas i miejsce akcji, bohaterowie i wydarzenia.

Czas akcji : 63/64 – 66, w epilogu 68 rok.

Miejsce akcji: Rzym, Ancjum

Wątek tworzą wydarzenia związane z jednym bohaterem lub grupą. W tej powieści możemy wyróżnić wiele wątków, np. wątek miłości Winicjusza i Ligii, wątek chrześcijan, wątek Nerona, wątek Petroniusza, wątek Chilona Chilonidesa.

Jeden z powyższych wątków rozwiń w formie ramowego planu wydarzeń.

28.01.21

Temat: „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza – powieść historyczna.

Zapisz notatkę:

Powieść historyczna to powieść, w której czas świata przedstawionego jest wcześniejszy niż czas, w którym żyje autor.

Wyszukaj w odpowiednich źródłach i zaznacz na osi czasu lata panowania Nerona oraz lata życia Henryka Sienkiewicza.

W powieści historycznej występują bohaterowie fikcyjni i postacie fantastyczne.

Wypisz po 5 bohaterów historycznych i fikcyjnych z powieści Henryka Sienkiewicza.

Sprawdź, w którym roku pisarz otrzymał Nagrodę Nobla za „Quo vadis”.

27.01.21

Temat: Uczymy się pisać recenzję.

Zastanów się, gdzie możemy spotkać recenzję i czego mogą one dotyczyć. – ustnie.

Przeczytaj definicję recenzji ze str. 209. (zielona ramka)

Przeczytaj przykładowe recenzje z zad. 1/209-210 i ustnie wykonaj zad. 2/210 .

Pisemnie wykonaj zad. 5/211.

26.01.21

Temat: Poetyckie rozważania na temat oceniania innych.

Wykonaj pisemnie zadanie wstępne, które znajduje się przed wierszem na str. 164. Pamiętaj:

synonimy – wyrazy bliskoznaczne

antonimy- wyrazy przeciwstawne

Przeczytaj wiersz Mariana Hemara „Teoria względności”.

Zapisz notatkę:

Ludzie, według poety oceniają innych, kierując się zasadą względności – oceniają ich z różnych punktów widzenia, nieobiektywnie, niejednoznacznie. W zależności, czy ktoś oceniany należy do „własnego obozu” czy też jest jego przeciwnikiem, jest oceniany pozytywnie lub negatywnie.

Wybierz określenia, które pasują do dwóch ostatnich zwrotek – z zad. 3/164. (pisemnie).

W wierszu można dostrzec eufemizmy. Co to jest eufemizm? Wyjaśnij i podaj dowolny przykład. – pisemnie

Krótko napisz, co powinno według ciebie być miernikiem zachowania ludzi – na podstawie czego, powinno się ich oceniać?

25.01.21

Temat: Części zdania – powtórzenie.

Przeczytaj informacje ze str. 346-347 o częściach zdania.

Obejrzyj wykres ze str.348.

Zwróć uwagę na to, jakich wyrazów nie umieszczamy na wykresie. ( zapis pod wykresem)

Narysuj wykresy podanych zdań:

Moi przyjaciele kupili mi prezent urodzinowy.

Niedługo ukończymy szkołę podstawową.

Lektura „Quo vadis” będzie omawiana od czwartku.

Podpisz na wykresie części zdania.

22.01.21

Temat: Językowe sposoby osiągania porozumienia.

Przeczytaj informacje z ramki na str. 196. Wykorzystując je, wykonaj zad. 1/196 – ustnie.

Zad.2/196 wykonaj pisemnie.

21.01.21

Temat: Części mowy – powtórzenie.

Przypomnij sobie wiadomości o częściach mowy – str. 338-345.

Nazwij części mowy i określ formę (np. liczbę, rodzaj, przypadek lub osobę, czas, tryb) odmiennych z poniższych zdań:

Nie daj się sprowokować.

Manipulowanie kimś jest nieetyczne.

20.01.21

Temat: W jaki sposób bronić się przed manipulacją?

Przeczytaj informacje o kłamstwie, manipulacji i prowokacji ze str. 254. (niebieska ramka)

Przeanalizuj zad. 1/254- ustnie.

Wyjaśnij, co to jest manipulacja. – pisemnie.

Przeczytaj tekst z zad. 2/ 255

Odpowiedz pisemnie na pytanie: Co poradziłbyś/łabyś rodzicom Kamili?

19.01.21

Temat: Przygotowujemy się do egzaminu ósmoklasisty. -cd.

Wypisz w zeszycie w dwóch grupach odmienne i nieodmienne części mowy.

Wykonaj zad. 9/213 – ustnie.

Przypomnij sobie wiadomości o zdaniach złożonych i ich wykresach.

Wykonaj zad. 10 i 11/ 213 – pisemnie.

Z zadania 13/213 wybierz postaci znane ci z omówionych lektur i wykonaj polecenie ustnie.

Zadanie 14/213- zastanów się nad argumentami, nie musisz ich zapisywać.

W zadaniu 15/ 213 nie pisz całej rozprawki, tylko wybierz wybrany cytat i zapisz go w zeszycie. Następnie podaj argument i kontrargument. Rozwiń je, podaj przykłady, zapisz je w dwóch akapitach, tak, aby wypowiedź zajęła około strony.

18.01.21

Temat: Przygotowujemy się do egzaminu ósmoklasisty.

Przeczytaj tekst ze str. 212.

Pisemnie wykonaj zad. 3, 4 , 7 i 8/212. W zad. 8 przypomnij sobie najpierw wiadomości o mowie zależnej i niezależnej.

Zastanów się nad zad. 2/212 oraz 5/212. – ustnie.

Napisz streszczenie tekstu „Piekło i niebo”.

22.12.20

Temat: Samodzielna i wspólna praca z tekstem Michała Rusinka „Postanowienia”.

Przeczytaj tekst ze str. 182.

Wykonaj pisemnie zadania: 1/183, 3/183, 4/183, 6/183, 7/183 i 9/183.

Zastanów się (ustnie) nad zadaniami: 2/183, 5/183 i 8/183.

21.12.20

Temat: Poetyckie rozważania na temat wartości słowa w utworze Tadeusza Różewicza.

Wykonaj zadanie wstępne – a/186.

Przeczytaj wiersz T. Różewicza „Słowa” – str.186.

Zapisz notatkę:

Słowa w wierszu Tadeusza Różewicza są metaforą ludzi i ich działań.

Podmiot liryczny w wierszu uważa, że w czasach jego dzieciństwa ludzie wypowiadali się lepiej, ich słowa były dobre, miłe, leczyły, wyrażały miłość, a obecnie ,otaczające go słowa, są pozbawione znaczenia, wartości, a nawet okrutne, wywołujące przemoc.

Wypowiedz się polemicznie -przekonaj poetę, że nie ma racji, podaj przykłady ze współczesnego świata, w którym można zauważyć dobre słowa. – pisemnie, w kilku zdaniach.

18.12.20

Temat: Powrót Małego Księcia – opowiadanie z dialogiem.

Zwróć uwagę na ilustrację w książce. Ich autorem również jest Antoine de Saint-Exupery.

Jak podobają ci się te ilustracje? (odpowiedz ustnie).

Napisz opowiadanie z dialogiem pt. „Powrót Małego Księcia”. W tym celu najpierw zastanów się, dokąd Mały Książę wróci w twoim opowiadaniu. Przypomnij sobie, korzystając z książki, zasady zapisywania dialogu – zwróć uwagę na interpunkcję.

Narysuj ilustrację do swojego opowiadania.

17.12.20

Temat: Słowa, które warto zapamiętać.

Zapisz notatkę:

Wiele cytatów z „Małego Księcia” weszło na stałe do języka. Ludzie używają ich, chociaż czasami nawet nie wiedzą, skąd te słowa pochodzą. Jednym z najbardziej znanych jest fragment: „Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”. Tajemnica, którą lis przekazał Małemu Księciu, głosi, że nie należy patrzeć i oceniać powierzchownie. Należy starać się spostrzegać świat głębiej, odwołując się do serca, siedziby uczuć. Kierowanie się sercem, czyli miłością, będzie lepsze niż uleganie pierwszym powierzchownym sądom i wrażeniom, lepsze niż kierowanie się pozorami.

Inne znane cytaty to na przykład:

„Stajesz się odpowiedzialny za to, co oswoiłeś.”

„Mowa jest źródłem nieporozumień.”

„Wszystkie drogi prowadzą do ludzi.”

„Nawet w obliczu śmierci przyjemna jest świadomość posiadania przyjaciela”.

„Zawsze się wydaje, że w innym miejscu będzie lepiej.”

„Znacznie trudniej jest osądzić siebie niż bliźniego. Jeśli potrafisz dobrze siebie osądzić, będziesz naprawdę mądry.”

Wybierz jeden z podanych cytatów i wyjaśnij, jak go rozumiesz. – pisemnie

16.12.20

Temat: Róża, lis i baobaby – o odpowiedzialności.

W „Małym Księciu” pojawiają się liczne symbole. Do głównych należą róża, lis i baobaby. Lis nie jest tylko zwierzęciem, a róża i baobaby nie są roślinami.

Pisemnie odpowiedz na pytania: ( wypisz po przecinku lub od nowych linijek albo całymi zdaniami)

Co wiemy o róży ?

Co wiemy o lisie?

Co wiemy o baobabach?

Zapisz notatkę:

Róża symbolizuje miłość i kobietę, lis oznacza przyjaciela, a baobaby są symbolem zła.

Tak jak należało usuwać baobaby – regularnie, dopóki są jeszcze małe – tak też należy usuwać zło, aby nie zniszczyły naszego życia, naszej planety. Według Małego Księcia to nie jest trudna praca, ale wymaga dyscypliny, bo jest nudna. Jeśli nie będziemy jej wykonywać, zło (baobaby) rozrośnie się i zniszczy naszą planetę.

Mały Książę dzięki przyjaźni z lisem, zrozumiał, że jest odpowiedzialny „za to, co oswoił”, czyli za różę i postanowił do niej wrócić.

Napisz, za co ty jesteś odpowiedzialny/na. (10 zdań)

15.12.20

Temat: Czego dorośli mogą się nauczyć od dzieci?

1.Wypisz mieszkańców kolejnych planet i zapisz, co jest ich główną cechą.

np. Król – chce mieć władzę i poddanych

2.Zapisz notatkę:

Jakimi cechami odznaczają się dzieci?

-mają wrażliwość, wyobraźnię, fantazję,

-są ciekawe, dociekliwe,

-zachwycają się prostymi rzeczami,

-poświęcają czas innym, poszukują przyjaciół.

Jacy są dorośli?

-brakuje im wyobraźni,

-są przywiązani do rzeczy materialnych,

-zasłaniają się powagą,

-żałują czasu na wiele wartościowych rzeczy,

-przywiązują się do rzeczy materialnych,

-wybierają samotność.

3.Krótko odpowiedz na pytanie postawione w temacie. ( w kilku zdaniach)

14.12.20

Temat: „Mały Książę” jako utwór epicki.

Zapisz notatkę:

„Mały Książę” to utwór należący do epiki. Możemy w nim wskazać narratora i świat przedstawiony.

Co wiadomo o narracji i narratorze?- odpowiedz pisemnie.

Zanotuj informacje o gatunkach literackich (oprócz tego, który już sam opracowałeś/łaś po ostatniej lekcji):

Baśń zawiera elementy fantastyczne, ma nieokreślony czas i miejsce zdarzeń, jej zakończenie jest szczęśliwe, występuje też wyraźny podział na dobro i zło.

Przypowieść to krótki utwór narracyjny,o prostej fabule, w którym opowiedziane wydarzenia służą zilustrowaniu pewnej prawdy moralnej, filozoficzne. Pojawiają się w niej symbole i alegorie.

Powiastka filozoficzna to krótki utwór epicki, napisany prozą, który ilustruje jakąś myśl filozoficzną. Mogą niej pojawić się elementy zaczerpnięte z fantastyki baśniowej.

W „Małym Księciu można wskazać cechy powyższych gatunków. Podaj ich przykłady.

Jakie spotkanie Małego Księcia według ciebie było najciekawsze lub najbardziej pouczające? – odpowiedz pisemnie.

11.12.20

Temat: „Mały Książę” – pytania i odpowiedzi.

 1. Jaka według Ciebie była ta lektura? Odpowiedz, używając trzech określeń.
 2. Wymyśl i zapisz trzy pytania związane z treścią lektury, na które chciałbyś/łabyś poznać odpowiedź, a w tekście jej nie ma.
 3. Przygotuj A, B lub C. A- Po czym poznajemy baśń? B – Jakie cechy ma przypowieść? C- Co to jest powiastka filozoficzna?

10.12.20

Temat: Praca z tekstem lektury „Mały Książę”.

Przepisz pytania do zeszytu i przygotuj odpowiedzi ustne.

1. Jaką pracę wykonywał narrator? 

2. Dlaczego narrator nie potrafił dobrze malować?

3. W jakim miejscu doszło do spotkania narratora i Małego Księcia?

4.Ile lat upłynęło od spotkania, gdy narrator je opisuje?

5.Co musiało się zdarzyć, by ludzie uwierzyli tureckiemu astronomowi?

6. Ile wulkanów znajdowało się na planecie Małego Księcia?

7. Kiedy i dlaczego należało wyrywać baobaby?

8.Jaką rozrywkę miał Mały Książę na swojej planecie?

9.Skąd na planecie wzięła się róża?

10.Jakie rozkazy według Króla należało wydawać?

11. Czego pragnął Próżny?

12. Dlaczego Pijak pił?

13.Co takiego posiadał Bankier?

14. Jaki problem miał Latarnik?

15.Jaki nowy wyraz Mały Książę poznał od Starszego Pana (geografa) i kogo tak określił?

16. Jakiego mieszkańca Ziemi Mały Książę spotkał jako pierwszego?

17. Z kim się zaprzyjaźnił Mały Książę?

18. Co to znaczy „oswoić”?

19. Dlaczego ludzie nie mają przyjaciół?

20. Jaki sekret zdradził Małemu Księciu Lis? 

09.12.20

Temat: Słowa, które warto ocalić od zapomnienia. Archaizmy i archaizacja.

Przeczytaj fragment utworu Jana Kochanowskiego – str. 187/188.

Zwróć uwagę na wyjaśnienia archaizmów w przypisach.

Postaraj się przełożyć pierwsze dwa zdania z wiersza na współczesny język polski. Zapisz swoją propozycję tłumaczenia.

Zapoznaj się z definicją archaizacji. – str. 188.

W notatce w zeszycie wyjaśnij, co to jest archaizacja.

Wykonaj zad. 4/ 189 – pisemnie ( Znajdź i zapisz co najmniej 3 archaizmy).

Wykonaj pisemnie zad. 5/189. Używaj współczesnego języka. Jeśli chcesz, możesz zastosować archaizację.

08.12.20

Temat: Treść i zakres znaczeniowy wyrazów.

Wyrazy mają określony zakres znaczeniowy oraz treść. Są one ze sobą powiązane. Zakres może być szerszy lub węższy, a treść bogatsza lub uboższa.

Obejrzyj uważnie schemat ze str. 189 i przeczytaj informacje z ramki.

Uporządkuj wyrazy – zad. 1 i 2/189.

Na podstawie wykonanych ćwiczeń podaj w zeszycie przykłady uporządkowanych wyrazów: a) ze względu na treść b) ze względu na zakres.

Uzupełnij schematy z zad. 2/190 – w zeszycie.

Zad. 4/190 – wykonaj ustnie.

07.12.20

Temat: Doskonalimy umiejętność pisania rozprawki.

Przypomnij sobie wiadomości o rozprawce ze str. 125. Zwróć uwagę na słownictwo typowe dla wypowiedzi argumentacyjnej.

Napisz rozprawkę na temat:

Czy warto dążyć do zgody? Odwołaj się do własnych doświadczeń i do dwóch lektur obowiązkowych.

04.12.20

Temat: Refleksje nad heroiczną postawą bohaterki wiersza Wisławy Szymborskiej.

Przeczytaj wiersz ze str. 146 oraz informacje z szarej ramki o bohaterce wiersza.

Wykonaj zad. 2/147 część a) – ustnie część b)- pisemnie, całym zdaniem.

Na podstawie dwóch ostatnich zwrotek wykonaj zad. 3/147. Zapisz wnioski z tego zadania w formie notatki.

03.12.20

Temat: Piszemy relację z pożaru. Ćwiczenia w tworzeniu wypowiedzi o charakterze publicystycznym.

Przeczytaj utwór Bolesława Prusa – str. 154.

Wyobraź sobie, ze jesteś dziennikarzem. Napisz krótką notatkę informacyjną o opisanym w „Na wakacjach” pożarze, która mogłaby się znaleźć w prasie. (brakujące informacje możesz wymyślić).

lub

Wykonaj zad. 2d/156. (pisemnie)

02.12. 20

Temat: Grzeczność językowa w wypowiedziach publicznych.

Wykonaj ustnie zad. 1/137

Przeczytaj informacje dotyczące łamania językowych norm w wypowiedziach publicznych ze str. 137 (zielona ramka)

Odwołując się do wiadomości ze str. 137 wymień błędy, które pojawiają się w wypowiedziach doktora z zad. 2/138. Popraw wybraną wypowiedź tej postaci, by była zgodna z zasadami grzeczności językowej.

01.12.20

Temat: Czytamy artykuły.

Przypomnij sobie, z jakimi gazetami zetknąłeś/łaś się w swoim życiu. Na jakie tematy zamieszczano w nich artykuły? Czego dotyczyły? (ustnie)

Przeczytaj artykuł z podręcznika – str. 111-113.

Wykonaj psemnie zad. 1/113.

Na podstawie zamieszczonej definicji ( ze str. 113) napisz notatkę o tym, co to jest artykuł.

Zapisz swoją propozycję tematu artykułu do gazetki szkolnej. (np. jednym zdaniem)

30.11.20

Temat: Interpretujemy opowiadanie Sławomira Mrożka pt. „Artysta”.

Przeczytaj tekst S. Mrożka ze str. 157.

Wybierz odpowiednie pytania z zad. 1/157. (są trzy)

Zad.2/158 – ustnie.

Odpowiedz pisemnie na pytania : Dlaczego według Ciebie Kogut nie dostał pracy? Co poradziłbyś/łabyś Kogutowi?

Napisz kilkuzdaniowe opowiadanie z wybranej perspektywy:

Albo: Dyrektor opowiada innym pracownikom cyrku o rozmowie z Kogutem.

Albo: Kogut opowiada znajomemu o przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej.

27.11.20

Temat: Ćwiczenia sprawdzające umiejętność pracy z tekstem. -cd.

W nawiązaniu do zad. 3/130 z poprzedniej lekcji przeczytaj definicję apelu ze str.72.

Wykonaj pisemnie następujące zadnia:

7/130 (szukaj w 5 zwrotce)

8/130 (poszukaj znaczenia terminów, których nie pamiętasz, korzystając z indeksu na końcu książki)

10/130 (przeczytaj a), w b) podaj zdanie z własnym przykładem)

oraz 9/130.

26.11.20

Temat: Ćwiczenia sprawdzające umiejętność pracy z tekstem.

Przeczytaj tekst piosenki ze str. 129.

Wykonaj pisemnie w zeszycie zadania:

zad. 1/129 (uważnie przeczytaj polecenie)

zad. 3/ 130 (nie zapomnij o uzasadnieniu)

oraz 5/130 (wiadomości gramatyczne możesz znaleźć w podręczniku od str. 338)

i 6/130 (najpierw przypomnij sobie, co to były synonimy i antonimy).

25.11.20

Temat: Perswazyjna funkcja wybranych zdjęć i plakatów społecznych.

Zastanów się – Dlaczego ludzie sięgają po środki uzależniające? Podaj co najmniej dwie przyczyny. (ustnie)

Pisemnie wykonaj zad. 1/151.

Zapisz notatkę o plakacie.

Plakat ma zwracać uwagę i wzbudzać emocje. Może zaciekawić, zaszokować, odwołać się do poczucia humoru. Na plakatach pojawiają się różne środki wyrazu np. parafraza, przenośnia czy wyolbrzymienie.

Aby dobrze spełniać swoją funkcję, plakat musi być przejrzysty i prosty.

Zadanie 4/151 wykonaj pisemnie.

24.11.20

Temat: Odpoczynek jako temat w malarstwie na przestrzeni wieków.

Obejrzyj reprodukcje obrazów znajdujących się na str. 126-128.

Zwróć uwagę na informacje dotyczące twórcy, czasu powstania.

Przeczytaj wiadomości o typach dzieł malarskich (zielona ramka str. 128).

Wymień typy dzieł w zeszycie.

Zastanów się, jaki typ malarstwa prezentują analizowane dzieła. Zapisz odpowiedź.

Samodzielnie, pisemnie wykonaj zad. 3a/128.

23.11.20

Temat: Cechy i funkcje reportażu.

Reportaż to gatunek z pogranicza dziennikarstwa i literatury. To tekst będący relacją z wydarzeń. Może być społeczno-obyczajowy, podróżniczy, wojenny itp.

Cechy reportażu: 1. wiarygodny i dokładny opis wydarzeń, 2.aktualność tematu, 3. styl publicystyczny – język prosty, zwięzły.

Przeczytaj reportaż „Korepetycje przy herbacie” – str. 139.

Wykonaj zad. 1/142.

20.11.20

Temat: Ćwiczenia sprawdzające stopień opanowania umiejętności objętych podstawą programową.

Przeczytaj Tekst 1 ze str. 147.

Wykonaj zadania 1 i 2/ 147.

Zapoznaj się z przykładem scenariusza filmowego zamieszczonego na str. 62 (zielona ramka). Zwróć uwagę na sposób zapisu scenariusza.

Wykonaj zad.3/147.

19.11.20

Temat: Poznajemy pojęcie gwary środowiskowej.

Przeczytaj tekst z podręcznika ze str. 152-153.

Wykonaj zad. 1/153.

18.11.20

Temat: Regionalne odmiany języka.

Obejrzyj schemat ze str. 90 w podręczniku. (żółty na zielonym tle)

Zapisz :

Zapamiętaj!

Dialekty to regionalne odmiany języka. Istnieje na przykład dialekt mazowiecki albo wielkopolski. W obrębie dialektów można wyróżnić gwary.

Przeczytaj tekst z zad. 1/90.

Wymień, czym gwary różnią się od języka ogólnego.

Poszukaj wyrazów i wyrażeń gwarowych w tekście w zad.3/91. Wypisz je w zeszycie.

Przeczytaj tekst z zad. 4a/91. Wybierz trzy zdania zapisane w gwarze podhalańskiej. Przetłumacz je na język ogólny.

17.11.20

Temat: „Balladyna” – wersja alternatywna.

Zastanów się nad problemem: Jeśli to Goplana i jej miłość do Grabca była początkową przyczyną wydarzeń opisanych w dramacie, czy Balladyna odpowiada za swoje zbrodnie? Uzasadni swoją odpowiedź.

Alternatywa to inna wersja, odmienna możliwość, wykluczająca poprzednią.

Wybierz jedno zdarzenie z dramatu Juliusza Słowackiego, które chciałbyś/łabyś zmienić.

Napisz swoją wersję wydarzeń po tej zmianie. Wykorzystaj postaci i wątki zaczerpnięte z lektury.

13.11.20 i 16.11.20

Temat: Wydarzenia fantastyczne i realistyczne w dramacie Juliusza Słowackiego.

Napisz plan najważniejszych wydarzeń używając zdań w czasie teraźniejszym.(ramowy – tylko punkty)

Znajdź fragment, w którym jest mowa o pochodzeniu korony Popiela III. Zanotuj akt i scenę.

Wyobraź sobie, że duch Balladyny ukazał się podczas obrzędu dziadów. Co powiedziałaby ona o swoim życiu, jakie pouczenie przekazałaby zgromadzonym?

Napisz monolog Balladyny.

12.11.20

Temat: Oglądamy plakaty do spektaklu „Balladyna”.

Obejrzyj plakaty zamieszczone w podręczniku na stronach: 165-174.

Wybierz ten, który zrobił na tobie największe wrażenie i zrób o nim krótką notatkę:

 1. Uwzględnij, kto jest jego twórcą, do czego został zaprojektowany.
 2. Wyjaśnij sens elementów graficznych przedstawionych na plakacie w kontekście całego dramatu Juliusza Słowackiego. (Napisz, do jakich motywów z dramatu nawiązują przedstawione na plakacie elementy)
 3. Uzasadnij swój wybór. (Dlaczego wybierasz właśnie ten plakat?)

10.11.20

Temat: Alina i Balladyna – charakterystyka porównawcza.

Przeczytaj jeszcze raz informacje o Balladynie i Alinie – akt I, scena3.

Zwróć uwagę na kontrast w przedstawieniu wyglądu sióstr.

Zastanów się, jakimi cechami odznaczała się Balladyna, a jakimi Alina. Weź pod uwagę ich słowa i czyny.

Przypomnij sobie wiadomości o charakterystyce porównawczej – str. 158-159 w podręczniku.

Korzystając ze wzoru, napisz charakterystykę porównawczą Aliny i Balladyny.

09.11.20

Temat: „Balladyna” Juliusza Słowackiego jako przykład utworu dramatycznego (tragedii).

Zapisz notatkę. Postaraj się zapamiętać wiadomości o dramacie, tragedii i tragizmie.

Rodzaj: dramat

Gatunek: tragedia

Cechy dramatu to: przekazywanie akcji poprzez dialogi i monologi, podział na akty i sceny, didaskalia.

Jakie wiadomości są przekazywane w didaskaliach? Sprawdź i odpowiedz w zeszycie.

Tragedia to gatunek literacki, którego echami są: poważna tematyka, tragizm, nieszczęśliwe zakończenie.

Tragizm to konflikt wartości i wyborów, których dokonuje bohater.

W tragedii Juliusza Słowackiego występują postaci fantastyczne oraz realistyczne.

Wymień bohaterów fantastycznych i prawdopodobnych.

Który z bohaterów jest postacią związaną z legendarnymi początkami Polski?

06.11.20

Temat: Charakterystyka porównawcza – ćwiczenia kompozycyjne i stylistyczne.

Przeczytaj informacje o charakterystyce porównawczej ze str. 158 w podr.

Zapoznaj się z przykładem takiej charakterystyki – str. 159.

Ułóż plan do tej charakterystyki. Do każdego akapitu ułóż punkty, w przypadku dłuższych także podpunkty.

Zacznij np .

1. Wstęp – krótkie zaprezentowanie bohaterów.

2. Opisanie Cześnika.

a) Przedstawienie bohatera.

b) Wygląd Raptusiewicza.

Uzupełnij tabelkę z 3a/160.

05.11.20

Temat: Piszemy rozprawkę.

Wykorzystując powtórzenie z poprzedniej lekcji, napisz rozprawkę zgodnie z poleceniem z zad.3/126.

04.11.20

Temat: Redagujemy rozprawkę.

Przypomnij sobie wiadomości o rozprawce i słownictwo związane z rozprawką ze str. 125 w podręczniku.

Zapisz wybrane przykłady słownictwa związanego z rozprawką do zeszytu – po jednym z różnych kategorii.

Do tematu: Odpoczynek w życiu człowieka sformułuj dwa wstępy – jeden z tezą a drugi z hipotezą.

03.11.20

Temat: Fraszka „O doktorze Hiszpanie” Jana Kochanowskiego.

 1. Przeczytaj fraszkę ze strony 149 w podręczniku. (tytuł w temacie lekcji)
 2. Podaj po trzy nazwy cech bohaterów – doktora i jego towarzyszy. (Jaki był doktor a jacy jego towarzysze?)
 3. Ze strony 354 w podręczniku przypomnij sobie wiadomości o mowie zależnej i niezależnej.
 4. Zapisz pierwszą wypowiedź towarzyszy doktora, używając mowy zależnej.
 5. Używając mowy niezależnej, zapisz ostatnią wypowiedź doktora.
 6. Obejrzyj adaptację filmową fraszki Kochanowskiego, przygotowaną przez uczniów jednej ze szkół. Wpisz w wyszukiwarkę: lektury w kadrze O doktorze Hiszpanie.

30. 10. 20

Temat: Ćwiczenia utrwalające wiedzę i umiejętności z zakresu podstawy programowej. cd.

Przeczytaj tekst bajek Ezopa – 3/89. Przepisz ich tytuły i dobierz odpowiednie aforyzmy.

Z bajki „Lew i wdzięczna mysz” zacytuj pierwszą wypowiedź myszy. ( całą linijkę). Zwróć uwagę na interpunkcję. Zaznaczą ją innym kolorem.

Wykonaj zadanie powtórzeniowe dotyczące kolokwializmów: 3/16 – wybierz 5 przykładów.

29. 10.20

Kl.VIIIa i b

Temat: Ćwiczenia utrwalające wiedzę i umiejętności z zakresu podstawy programowej.

Przeczytaj „Testament optymisty” Sławomira Mrożka – str. 95.

Wykonaj na jego podstawie zadania-1,2,3/96  oraz 7,8,9,10,11,12/96.

28.10.20

Kl.VIIIa i b

Temat: Jakie prawdy życiowe kryją w sobie aforyzmy?

 1. Odczytaj definicję aforyzmu – str. 88.
 2. Zacytuj podany w wierszu aforyzm. Zapisz go w zeszycie.
 3. Przeczytaj bajkę I. Krasickiego z zad. 4/89. Wypisz z niej fragment będący aforyzmem.
 4. Z aforyzmów Stanisława Leca wymienionych w zadaniu 1/88, wybierz ten, który najbardziej ci się spodobał. Zapisz go w zeszycie. Napisz, jak rozumiesz te słowa.
 5. Samodzielnie zapisz krótką notatkę wyjaśniającą, co to jest aforyzm. Nie przepisuj informacji z ramki. Wybierz najważniejsze rzeczy. Zapisz je, dokonując własnej parafrazy.

Kl.VIIIa i b

27.10.20

Temat: Co ma wpływ na nasze wyobrażenia o szczęściu?

Przeczytaj fragment powieści  – podr. str.78-80.

Wybierz zadanie, które rozwiniesz w zeszycie: 4/80 lub 5/80 podr. Zapisz je starannie. Sprawdź poprawność zapisu.

Nie zapominaj o czytaniu lektury.

Kategorie: 8A8B