24.05.2021r.

Temat: Jak pomarańczowa alternatywa walczyła z komunizmem?

Przed egzaminem lekcja z pewnym humorem o realiach życia w PRL.

https://drive.google.com/file/d/1Ltk4RtvUWZTHaQ9gplXQXVTliejUaOz8/view?usp=sharing

12.05.2021r.

Temat: Stan wojenny w Polsce.

Notatka:

 Stan wojenny w Polsce

1. Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce

a. skupienie  władzy przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego

–  od roku 1968 był ministrem obrony narodowej

– w lutym 1981 r. został premierem rządu

– w październiku zastąpił Stanisława Kanię na stanowisku I sekretarzem KC PZPR

b. sytuacja gospodarcza kraju w 1981 r. nadal się pogarszała

2. W nocy z 12/13 XII 1981 r. władze PRL wprowadziły stan wojenny

a. został wprowadzony niezgodnie z obowiązującym prawem

b. władzę przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON) z gen. Wojciechem Jaruzelskim jako przewodniczącym

c. najważniejsze skutki wprowadzenia stanu wojennego

– została zawieszona działalność wszelkich organizacji – w tym NSZZ „Solidarność”

– władze wprowadziły godzinę policyjna, zaostrzyły cenzurę i ograniczyły media – w tym prasę

– granice państwa zostały zamknięte

– wielu działaczy „Solidarności” zostało aresztowanych i internowanych

3. Społeczeństwo wobec wprowadzenia stanu wojennego

a. górnicy z kopalni „Wujek” zorganizowali strajk, który został siłą stłumiony – zginęło 9 uczestników

b. działacze opozycyjni organizowali manifestacje

c. działacze „Solidarności”, którzy uniknęli uwięzienia, utworzyli Tymczasową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność”

d. opozycyjnie nastawiona część społeczeństwa bojkotowała działania władz i organizowane przez nie imprezy

d. podziemną działalność rozpoczęło Radio Solidarność oraz zaczęły pojawiać się nielegalne publikacje – tzw. drugi obieg

f. stan wojenny został zawieszony w grudniu 1992 r., a ostatecznie zniesiony 22 lipca 1983 r.

4. Ostanie lata PRL

a. w 1984 r. został zamordowany przez funkcjonariuszy SB  kapelan „Solidarności” ksiądz Jerzy Popiełuszko

b. w 1984 r. z inicjatywy władz zostało utworzone  prokomunistyczne Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ)

c. sytuacja gospodarcza kraju systematycznie pogarszała się – przejawem były m.in. puste półki w sklepach

d. rząd podejmował nieudane próby wyprowadzenia kraju z kryzysu

10.05.2021r.

Temat: Powstanie Solidarności – utrwalenie wiadomości.

Usystematyzuj sobie wiadomości z lekcji dotyczące powstania Solidarności. Obejrzyj filmik.

Pamiętaj o zrobieniu notatki do ostatniej lekcji.

https://www.youtube.com/watch?v=lHjJHChkrxA

05.05.2021r.

Temat: Powstanie Solidarności.

1. Kryzys społeczno-gospodarczy w 1980 r.

a. w 1980 r. gospodarka polska znalazła się w stanie zapaści

– postępowało zubożenie społeczeństwa

– w sklepach brakowało podstawowych towarów

b. wybuch strajków w sierpniu 1980 r. w Szczecinie i Trójmieście

– działaczka Wolnych Związków Zawodowych Anny Walentynowicz została zwolniona z pracy

– 14 sierpnia 1980 r. w Stoczni Gdańskiej im. Lenina rozpoczął się strajk okupacyjny

– na czele strajku stanęli Bogdan Boursewicz i Lech Wałęsa

– akcji strajkowa objęła inne zakłady – strajki solidarnościowe

c. w celu koordynacji akcji strajkowej został utworzony Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS)

d. MKS ogłosił listę 21 postulatów

2. Zwycięstwo robotników

a. 31 VIII 1980 r. zostało podpisane tzw. porozumienie sierpniowe – władze zobowiązały się spełnić postulaty protestujących robotników

b. Edward Gierek ustąpił ze stanowiska I sekretarza KC PZPR

3. 17 IX 1980 r. został utworzony Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” (NSZZ „Solidarność”)

c. NSZZ „Solidarność” był pierwszą od wielu lat organizacją niezależną od PZPR

b. przewodniczącym NSZZ „Solidarność” został Lech Wałęsa

c. do NSZZ „Solidarność” wstąpiło prawie 10 milionów osób

Nastąpił „ karnawał wolności”

4. Na drodze do konfrontacji:

– ZSRS zaniepokojone

– w lutym 1981r. nowym premierem zostaje Wojciech Jaruzelski

 – władza utrudnia działanie NSZZ Solidarność, np. nie realizuje postulatów sierpniowych,

– kryzys bydgoski

28.04.2021r.

Temat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce. Lekcja na Teams.

notatka:

1. Kryzys społeczno-gospodarczy w 1976 r.

a. po pierwszych korzystnych latach rządów Edwarda Gierka sytuacja gospodarcza zaczęła się pogarszać.

b. władze podjęły decyzję o znacznych podwyżkach cen na niektóre towary

c. reakcją na podwyżkę cen były strajki, które wybuchły 25 VI 1976 r. w Radomiu, Ursusie i Płocku

d. do stłumienia protestów władze skierowały Zmotoryzowane Oddziały Milicji Obywatelskiej (ZOMO)

e. uczestników protestów dotknęły represje

f. zapadła natychmiastowa decyzja o wstrzymani podwyżek

g. na towary, których brakowało, władze wprowadziły kartki

a. w 1976 r. został utworzony Komitet Obrony Robotników (KOR)

b. KOR został utworzony przez 14 działaczy, m.in.: Jana Józefa LipskiegoJacka Kuronia i Antoniego Macierewicza

c. formy działania KOR-u

–  organizowanie pomocy materialnej dla robotników zwolnionych z pracy

– organizowanie pomocy prawnej dla sądzonych robotników

– wydawanie „Biuletynu Informacyjnego KOR” oraz pisma „Robotnik”

d. w 1977 r. został zamordowany współpracownik KOR, student Stanisław Pyjas

3. Kształtowanie się opozycji

a. w 1977 r. Komitet Obrony Robotników przekształcił się w Komitet Samoobrony Społecznej „KOR” (KSS „KOR”)

b. w 1977 r. powstał Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO)

c. w 1978 r. powstały Wolne Związki Zawodowe (WZZ) – m.in. Andrzej GwiazdaAnna Walentynowicz

d. w 1979 r. powstała Konfederacja Polski Niepodległej (KPN) – Leszek Moczulski

e. działalność Ruchu Młodej Polski – Aleksander Hall

4. Znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II dla społeczeństwa polskiego

a. 16 X 1978 r. kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przyjął imię Jana Pawła II

b. wybór Polaka na papieża został przyjęty przez polskie społeczeństwo z ogromnym entuzjazmem

c. w czerwcu 1979 r. odbyła się pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.

26.04.2021r.

Temat: Sprawdzian wiadomości – cz.2

21.04.2021r.

Temat: Sprawdzian wiadomości.

19.04.2021r.

Temat: Powtórzenie wiadomości.

Spotykamy się w środę na lekcji, wtedy wyznaczę kogo pytam.

Prosze o mikrofon i kamerkę. Jeśli jest z czymś problem proszę o informację od rodzica wcześniej – umówimy się inaczej na zalczenie sprawdzianu.

https://drive.google.com/file/d/1JUtEdVNL4a1sKZiIJKgh2EoKtjEGzBBa/view?usp=sharing

14.04.2021r.

Temat: Polska w latach 70 – tych XX wieku. Lekcja na Teams.

notatka:

Zmiana polityki w pierwszych latach rządów Edwarda Gierka

a. zmiany w aparacie władzy po wydarzeniach grudnia 1970 r.

– po ustąpieniu Władysława Gomułki Edward Gierek został I sekretarzem KC PZPR

– po dymisji Józefa Cyrankiewicza premierem rządu został Piotr Jaroszewicz

b. Edward Gierek zdołał pozyskać zaufanie społeczeństwa dzięki:

c. program gospodarczy budowy „drugiej Polski”

– władze dokonywały zakupu licencji na Zachodzie

– budowa nowych zakładów przemysłowych – rozwój przemysłu ciężkiego

– rozwój infrastruktury transportowej

2. Efekty polityki gospodarczej Edwarda Gierka

a. symbole „dekady Gierka”

– szybko rozwijało się budownictwo mieszkalne z tzw. wielkiej płyty

– do masowej produkcji wprowadzono Fiata 126p, co przyczyniło się do motoryzacji polskiego społeczeństwa

– poprawiło się zaopatrzenia w żywność, w tym produkty importowane (banany, cytrusy)

b. stopniowo nasilały się negatywne zjawiska w gospodarce

– szybko wzrastało zadłużenie kraju – w 1980 r. zadłużenie wynosiło już 20 mld dolarów

– niektóre zakupione na zachodzie licencje w momencie zakupu były przestarzałe

– polski przemysł był pracochłonny, energochłonny i materiałochłonny

– w gospodarce pojawiło się ukryte bezrobocie – zakłady zatrudniały więcej osób, niż było potrzeba, aby zapewnić wszystkim pracę

3. Kultura „dekady Gierka”

a. szybko rozwijała się telewizja, która od 1971 r. nadawała w kolorze

b. szybko rozwijała się muzyka rozrywkowa – ogromną sławę zyskały m.in.:

– Maryla Rodowicz

– Budka Suflera

– Maanam

c. wizerunek władzy poprawiały osiągnięcia sportowe, np.:

– sukcesy piłkarskie kadry Kazimierza Górskiego

– sukcesy siatkarzy Huberta Wagnera

4. W 1976 r. została znowelizowana Konstytucja z 1952 r.

a. Polska Zjednoczona Partia Ludowa została uznana za „przewodnią siłę” narodu

b. wprowadzono zapis, że Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) jest krajem socjalistycznym

12.04.2021r.

Temat: Polska w latach 1956 – 1970 – dokończenie tematu.

https://drive.google.com/file/d/1g9_h7CnPnMw0iS9G4AdZ9UPNn5PLYQUr/view?usp=sharing

notatka:

1. Okres rządów Władysława Gomułki umownie nazywany jest „małą stabilizacją”

a. wydarzenia w dziedzinie kultury:

– dzięki wybitnym reżyserom (Andrzej Wajda, Andrzej Munk) sławę zyskała tzw. polska szkoła filmowa

– silną pozycję zdobył tygodnik „Polityka”

b. sytuacja bytowa ludności w okresie planu pięcioletniego (1956-1960)

– poprawiło się zaopatrzenie ludności w towary pierwszej potrzeby

– w 1970 r. Polska podpisała z RFN układ graniczny – RFN uznała granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej

2. Polityka państwa wobec Kościoła

a. wrogość komunistycznych władz wobec Kościoła wynikała z

– dążenia władz do wykluczenia religii z życia społecznego

– dążenia do wychowania młodego pokolenia w duchu ateizmu

– rywalizacji z prymasem Stefanem Wyszyńskim o wpływy w społeczeństwie

b. Władysław Gomułka od 1958 r. zaczął zaostrzać politykę wobec Kościoła

– zostały zlikwidowane lekcje religii w szkołach

c. władze komunistyczne z wrogością odniosły się do orędzia biskupów polskich z 1965 r. skierowanego do biskupów niemieckich ponieważ zawierały one słowa: „udzielamy przebaczenia i prosimy o nie”

d. polem rywalizacji państwa z Kościołem stały się obchody Tysiąclecia Chrztu Polski (1966 r.)

3. Początek opozycji

a. pojawiły się nowe podziały w elitach władzy:

– rewizjoniści – dążyli do ograniczonej liberalizacji życia publicznego

– dogmatycy – starali się utrwalić dotychczasową politykę

4. Wydarzenia marca 1968 r.

a. zakaz dalszego wystawiania Dziadów Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka wywoła rozruchy studenckie

b. władze wobec protestujących studentów użyły siły (8 III 1968 r.)

5. Protesty robotnicze w grudniu 1970 r.

a. protesty były spowodowane niespodziewaną podwyżką cen na żywność

b. głównym ośrodkiem protestów robotniczych była Stocznia Gdańska im. Lenina

c. 15 XII 1970 r. władze przeciw protestującym robotnikom użyły broni

d. 17 XII wojsko otworzyło ogień do ludzi idących do pracy (czarny czwartek)

c. w wydarzeniach grudniowych (14-21 XII) na Wybrzeżu łącznie zginęło 45, a rany odniosło aż 1165 osób

6. Zmiany w polskich władzach

a. ze stanowiska I sekretarza KC PZPR został odsunięty Władysław Gomułka, a Józef Cyrankiewicz ze stanowiska premiera

b. nowym I sekretarzem KC PZPR został Edward Gierek

07.04.2021r.

Temat: PRL w latach 1956 – 1970. Lekcja na Teams.

Dokończenie tematu i notatka na następnej lekcji.

31.03.2021r.

Temat:Polski październik. – Lekcja na Teams.

 Sytuacja w Polsce po śmierci Józefa Stalina .

1. Zmiany w stylu sprawowania władzy – system kolegialny.

2. Osłabienie cenzury – działalność „Po Prostu”

3. Dyskusyjny Klub Krzywego Koła

4. Podziały wewnętrzne w PZPR

a) puławianie – zwolennicy liberalizacji i demokratyzacji

b) natolińczycy – przeciwnicy liberalizacji

II. Poznański czerwiec

1. Strajk w Zakładach Przemysłu Metalowego H. Cegielski – 28 czerwca 1956 r.

2. Demonstracja przekształca się w zbrojne starcie

3. W starciach zbrojnych zginęło ponad 70 osób

III.  Polski Październik

1. Obrady VIII Plenum KC PZPR – październik 1956 r. – wizyta Nikity Chruszczowa

2. Wybór Władysława Gomułki  na stanowisko I sekretarza PZPR

3. Porozumienie z Kościołem katolickim

a) uwolnienie prymasa Stefana Wyszyńskiego

b) przywrócenie religii w szkołach

c) prasa katolicka: „Tygodnik Powszechny”

4. Rezygnacja z pełnej kolektywizacji rolnictwa

5. Reforma aparatu bezpieczeństwa – utworzenie Służby Bezpieczeństwa

IV. Odejście od programu demokratyzacji

1. Proces stopniowego ograniczania swobód demokratycznych

2. Zamknięcie pisma „Po prostu”

29.03.2021r.

Temat: Socrealizm w architekturze.

Na podstawie filmiku podaj cechy , cele budynków socrealistycznych oraz  ich przykłady.

Pracę odeślij do środy do 8.00 razem z ostatnią notatką.

https://www.youtube.com/watch?v=82xTXqkCQkw

24.03.2021r.

Temat: Polska w okresie stalinizmu – lekcja na teams.

notatka:

I. Zjednoczenie ruchu robotniczego w Polsce:

1. Odsunięcie od władzy Władysława Gomułki za odchylenie prawicowe

2. Kongres zjednoczeniowy  15 grudnia 1948 r.

a) Połączenie Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej –

Powstaje Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) w 1948r.

b) na czele PZPR Bolesław Bierut 

II. Ujednolicenie polskiej sceny politycznej

1. Likwidacja nielegalnej opozycji (WiN, NSZ)

2. Utworzenie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (ZSL)

3. Likwidacja odrębności Stronnictwa Pracy przez połączenie ze Stronnictwem Demokratycznym

III. Represje polityczne

1. Prześladowania działaczy Polskiego Państwa Podziemnego – Egzekucja gen. Augusta Emila Fieldorfa

2. Prześladowania duchowieństwa

– zamordowanie biskupa Jana Padewskiego

– pokazowy proces biskupa Czesława Kaczmarka

– aresztowanie prymasa Stefana Wyszyńskiego   (1953 – 1956) 

IV. Propaganda Komunistyczna

1. Sztuka i kultura w służbie propagandy komunistycznej – socrealizm (realizm socjalistyczny)

2. Budowa Pałacu Kultury i Nauki

V. Indoktrynacja młodzieży

1. Związek Młodzieży Polskiej

2. Służba Polsce

VI Plan Sześcioletni 1950 – 1955  – zakładał rozbudowę przemysłu ciężkiego ( powstała Nowa Huta) VII Konstytucja PRL 1952r. ( zmiany w godle, likwidacja urzędu prezydenta

22.03.2021r.

Teamt: Zniszczenia w powojennej Polsce.

https://drive.google.com/file/d/1Ia8j7yShdOsQspXxU3BpxXIzMiyRvy5U/view?usp=sharing

notatka z lekcji:

1. Zniszczenia wojenne:

 • W Polsce zniszczenia wyniosły 38% majątku przedwojennego
 • ¾ strat w sieci komunikacyjnej
 • 1/3 strat urządzeń komunikacyjnych
 • Utrata wielu dóbr kultury

2. Na Ziemiach Odzyskanych istniało: szabrownictwo, rabunek przez Armię Czerwoną

3. Reforma rolna:

 • Dekret PKWN z 6 .09.1944r. przewidywał odebranie majątków osobom , które miały powyżej 50 ha i rozdano ją biednym chłopom lub zabrało państwo. Zlikwidowano około 10 tys. Majątków i w ten sposób zniszczono ziemiaństwo jako grupę społeczną
 • Ziemiaństwo zabierano też budynki, zakazywano mieszkania w pobliżu .
 • Dużą pomoc uzyskali chłopi od UNRRA ( organizacja w ramach ONZ) , ale potem komuniści zakazali przyjmowania od UNRRA zwierząt, ziarna

4.Nacjonalizacja przemysłu i handlu – czyli upaństwowienie

 • Od 1946r. zaczęto likwidować własność prywatną, państwo przejmowało zakłady za niewielkim odszkodowaniem dla właścicieli
 • Również państwo przejęło prywatne sklepy poprzez nakładanie wysokich podatków oraz utrudniając zakup towarów w hurtowniach prywatnym właścicielom

5.Gospodarka planowa:

 • Plan trzyletni 1947 – 49 – zakładał odbudowę znoszeń wojennych, rozwój przemysłu lekkiego i spożywczego, jedyny plan, który się powiódł.

15.03.2021r.

Temat: Opór społeczny wobec komunizmu – cz. 2.

https://drive.google.com/file/d/18aOXgS9awdqj_CyE7JwbmmtR-7DTZcQq/view?usp=sharing

notatka:

Po wyborach do sejmu w 1947 r. komuniści umocnili swoją władzę w Polsce. Zwalczaniem „wrogów ludu” zajmowało się Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) i Urząd Bezpieczeństwa (UB). Część żołnierzy AK podjęła działalność konspiracyjną, do najważniejszych należały: organizacja „Niepodległość”(NIE) oraz Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”. W latach 1945-1947 większość organizacji niepodległościowych została rozbita. Żołnierzy podziemia antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski, nazywamy żołnierzami niezłomnymi lub wyklętymi. 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W okresie stalinowskim prześladowania objęły ok.1mln osób. Zginęło ok. 8600 żołnierzy organizacji niepodległościowych. Sądy wydały ok. 9 tys. wyroków śmierci na więźniów politycznych.

Najsłynniejsze postacie żołnierzy wyklętych:

 • „Łupaszka” Zygmunt Szendzielarz
 • „Inka” Danuta Siedzikówna
 • „Zagończyk” Franciszek Jaskulski
 • Hieronim Dekutowski „Zapora”
 • „Lalek”Józef Franczak
 • „ Nil” Emil Fieldorf
 • „ Witold” Witold Pilecki

08.03.2021r.

Temat: Omówienie sprawdzianu.

https://drive.google.com/file/d/1ca8Tq9O_6AVAkrFz93_0g9jE7hMNvzaY/view?usp=sharing

01.03.2021r.

Temat: Początki władzy komunistów w Polsce.

https://drive.google.com/file/d/1AzKfmbo0FVDqjr_7xopDoaSDo8-lUSHe/view?usp=sharing

notatka:

 I Tzw. Polska Lubelska

1. Powstanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN) 21 lipca 1944 r. w Lublinie – przewodniczącym  Edward Osóbka-Morawski

2. Manifest Do Narodu Polskiego – 22 lipca 1944 r.

3. Przekształcenie PKWN w Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej (Edward Osóbka-Morawski)

II Zmiany granic Polski

1. Podpisanie przez PKWN polsko-radzieckiego porozumienia  w sprawie granicy polsko-radzieckiej (27 lipca 1944 r.)

2. Postanowienia konferencji teherańskiej w sprawie granic:

a) granica na linii Curzona na wschodzie

b) nabytki terytorialne kosztem Niemiec

c) problemy graniczne polsko-czechosłowackie (Zaolzie i Kotlina Kłodzka)

III. Migracje ludności

a) wysiedlenia ludności niemieckiej (na mocy postanowień konferencji poczdamskiej), granica na Odrze i Nysie Łuzyckiej

b) emigracja ludności żydowskiej (po pogromie w Kielcach – 1946)

c) akcja „Wisła” – wysiedlanie na ziemie tzw. Odzyskane z Kresow Wschodnich

d) emigracja polityczna 

IV Rozstrzygnięcie walki o władzę w Polsce

1. Ustanowienie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej (TRJN) 28 VI 1945 r.

a) premierem Edward Osóbka Morawski

b) Stanisław Mikołajczyk  wicepremierem

2. Powstanie Polskiego Stronnictwa Ludowego  (PSL) – Stanisław Mikołajczyk

3. Referendum – 30 czerwca 1946 r. – wyniki zostały sfałszowane

4. Wybory do Sejmu Ustawodawczego 19 I 1947 r.

a) represje wobec działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

b) utworzenie tzw. Bloku Demokratycznego w skład którego wchodziły:

– Polska Partia Robotnicza (PPR)

– Polska Partia Socjalistyczna (PPS)

– Stronnictwo Ludowe (SL)

– Stronnictwo Demokratyczne (SD)

c) w wyniku sfałszowania wyborów zwycięstwo odniósł Blok Demokratyczny

5. Utworzenie nowych władz w Polsce:

a) Bolesław Bierut  – prezydentem

b) Józef Cyrankiewicz  – premierem

c) wobec groźby aresztowania Stanisław Mikołajczyk musiał opuścić Polskę

24.02.2021r.

Temat: Przemiany społeczno – kulturalne w II poł. XX wieku – cz.2. Lekcja na Teams.

notatka:

1. Rewolucja obyczajowa:

 • Rewolucja seksualna – odrzucenie tradycyjnych wzorców , tabletka antykoncepcyjna
 • Krytyka przez młodzież rodziny, Kościoła, polityków
 • Wpływ muzyki a zgłasza zespołów rockowych na poglądy

2. Ruchy kontestatorskie – kwestionowały dotychczasowe normy życia społecznego. Pojawiały się subkultury np. hipisi

3. Bunty studenckie – w latach sześć dziesiątych  XX wieku dochodziło do protestów np. we Francji, USA, gdzie studenci występowali np. przeciwko wojnie, żądali zmian w szkolnictwie.

4. Walka z segregacją rasową – w USA do walki z rasizmem wystąpił m.in.Marcin Luter King, pastor. Organizował marsze, protesty, bojkot. W 1964r. zniesiono segregacją rasową.

5. Sobór Watykański II – za papieża Jana XXIII od 1962 – 65r. Wprowadzono na mszy języki narodowe, kapłan przodem do ołtarza, ekumenizm.

22.02.2021r.

Temat: Świat po II wojnie światowej – powtórzenie wiadomości.

W środę dokończymy ostatni temat. Dziś przesyłam Wam zagadnienia na sprawdzian.

Sprawdzenie wiedzy obejmuje dział III od str. 101 do 154. Termin sprawdzianu – 03.03.3021r.

Zagadnienia na sprawdzian obejmują m.in.:

1. Skutki II wojny światowej: gospodarcze, polityczne.

2. Podział świata na układ dwubiegunowy.

3. Znacie pojęcia: żelazna kurtyna, zimna wojna, na mapie wskazać państwa komunistyczne.

4. Co to był proces norymberski, plan Marshalla, Kryzysy berlińskie

5. Postanowienia konferencji poczdamskiej w sprawie Niemiec

6. Rok: Powstanie NATO, Układu warszawskiego, RFN, NRD, śmierć Stalina, powstanie węgierskie

7. Komunizm na Dalekim Wschodzie: Chiny, Korea, Wietnam, ( postacie Mao Zedong, Kim Ir Sen, Ho Szi Min)

8. Rozpad świata kolonialnego: powstanie Indii , bierny opór, Rok Afryki, neokolonializm.

9. Bliski Wschód – powstanie Izraela i konflikty jego z krajami arabskimi np. kryzys suezki, Jom Kippur

10. Czego dotyczył kryzys kubański, wyścig zbrojeń, wojna w Wietnamie, praska wiosna

11. Proces powstawania wspólnot europejskich – po co? Kto był inicjatorem. Traktat w Maastricht 1992.

17.02.2021r.

Temat: Przemiany społeczno – kulturalne w II poł. XX wieku. Lekcja na Teams.

15.02.2021.

Temat: Droga ku wspólnej Europie.

https://drive.google.com/file/d/18urwsRyOWazk2JpW8-a8XZQ_BJeKyFq6/view?usp=sharing

I. Początki Integracji europejskiej

1. Powstanie pierwszych międzynarodowych organizacji gospodarczych.

a) Powstanie Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC) – 1948 r.

b) Powstanie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – 1960 r.

c) powstanie krajów Beneluxu : Belgia, Holandia, Luksemburg

2. Ojcowie integracji europejskiej –

– Konrad Adenauer     (RFN)

– Robert Schuman (Francja)

– Alcide De Gasperi (Włochy)

3. Utworzenie Rady Europy – 1949 r.

II Od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali do Unii Europejskiej

1) Powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS) – 1952 r.

2) traktaty rzymskie – 1957

a) sygnatariusze: Francja, RFN, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg

b) utworzenie:

– Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) 1957r.

– Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom)1957r.

c) utworzenie Parlamentu Europejskiego

d) Porozumienie w Schengen – 1985 r.

e) Traktat z Maastricht (1992 r.) – na jego mocy utworzono 1 XI 1993 r. Unię Europejską. Wprowadzenie Euro

III. Powstanie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – 1959 r.

IV. Powstanie Parlamentu Europejskiego.

V. Współpraca gospodarcza państw komunistycznych – utworzenie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) – 1949 r.

Zad. Dom. Wpisz po kolei jak rozszerzała się Unia Europejska o nowych członków. Wypisz Twoim zdaniem plusy i minusy przynależności Polski do Unii. Pracę odeślij do środy godz.8.00

08.02.2021.

Temat: Zimna wojna i wyścig zbrojeń.

https://drive.google.com/file/d/1XtFsET3sL_NY8pOBWFPJA1G6pMKZDZcS/view?usp=sharing

03.02.2021r.

Temat: Konflikt na Bliskim Wschodzie – lekcja na teams.

Notatka

 1. Powstanie Izraela:
 2. Holocaust Żydów spowodował nastroje prożydowskie, dlatego z części Palestyny w 1947r. ONZ utworzyło Izrael
 3. W latach 1948 – 1949 była wojna palestyńsko – izraelska, którą wygrał Izrael. Pierwszym premierem został Dawid Ben Gurion

2. Kryzys sueski – Egipt znacjonalizował Kanał Sueski w roku 1954 , wywołało to wojnę w 1956r.z Izraelem Wielka Brytania  i Francją. Ostatecznie nacisk USA i ZSRS spowodował wycofanie się obcych wojsk z Egiptu.

3. Wojna sześciodniowa – 1967r. kraje arabskie przygotowywały się do ataku na Izrael, który je wyprzedził. Zajął płw. Synaj i cześć Jordanii.

4. Jom Kippur – w 1973r. w żydowskie święto Egipt zaatakował Izrael. Wojna nie przerodziła się w światową dzięki interwencji USA i ZSRS.

5. Układ w Camp Dawid w 1978 – premierzy Izraela i Egiptu porozumieli się : Synaj wrócił do Egiptu.

6.W Palestynie powstała Organizacja Wyzwolenia Palestyny na czele z Jasirem Arafatem. Organizowali akty terrorystyczne, aby skłonić Izrael do wycofania się z Zachodniego Brzegu Jordanu.

Zad. Dom. Czego dotyczył konflikt w Iranie ? Jakie miał etapy?

01.02.2021r.

Temat: Rozpad świata kolonialnego.

https://drive.google.com/file/d/1dAGT655UThCy-JKwhP17-jjAv3hGDcEf/view?usp=sharing

NOTATKA

1. Przyczyny upadku systemu kolonialnego:

 • Upadek mitu „ białego człowieka”
 • Wzrost nastroi niepodległościowych
 • Dekolonizacja – wyzwalanie się

2. Indie :

 • Ogromna rola w uzyskaniu niepodległości Indii była Mahatmy Gandiego, który nawoływał do biernego oporu
 • Brytyjczycy wycofując się z Indii utworzyli muzułmański Pakistan i hinduskie Indie w 1947r.

3. Upadek kolonializmu w Afryce:

 • Rok 1960 – rok niepodległości Afryki ( 17 państw uzyskało niepodległość)
 • W Algierii odbyło się referendum
 • W wielu państwach powstały systemy totalitarne np. Ghana

4. Kraje Trzeciego Świata – słabo rozwinięte, ale również takie które nie stoją ani po stronie państw kapitalistycznych ani komunistycznych

5. Neokolonializm – niby państwo jest niepodległe, ale gospodarczo uzależnione, kontrolowane przez inne

01.02.2021r.

Temat: Rozpad systemu kolonialnego.

https://drive.google.com/file/d/1dAGT655UThCy-JKwhP17-jjAv3hGDcEf/view?usp=sharing

NOTATKA

1. Przyczyny upadku systemu kolonialnego:

 • Upadek mitu „ białego człowieka”
 • Wzrost nastroi niepodległościowych
 • Dekolonizacja – wyzwalanie się

2. Indie :

 • Ogromna rola w uzyskaniu niepodległości Indii była Mahatmy Gandiego, który nawoływał do biernego oporu
 • Brytyjczycy wycofując się z Indii utworzyli muzułmański Pakistan i hinduskie Indie w 1947r.

3. Upadek kolonializmu w Afryce:

 • Rok 1960 – rok niepodległości Afryki ( 17 państw uzyskało niepodległość)
 • W Algierii odbyło się referendum
 • W wielu państwach powstały systemy totalitarne np. Ghana

4. Kraje Trzeciego Świata – słabo rozwinięte, ale również takie które nie stoją ani po stronie państw kapitalistycznych ani komunistycznych

5. Neokolonializm – niby państwo jest niepodległe, ale gospodarczo uzależnione, kontrolowane przez inne

Temat: Rozpad systemu kolonialnego.

27.01.2021r.

Temat: Świat po II wojnie – sprawdzenie wiadomości. Kartkówka na teams.

25.01.2021r.

Temat: Daleki Wschód po II wojnie światowej.

https://drive.google.com/file/d/1kuQWoBxFZC_FE705XB4s-TuxEiGIfSH1/view?usp=sharing

Wypunktuj w zeszycie najważniejsze wydarzenia z tematu i krótko je opisz!

20.01.2020r.

Temat: Za żelazną kurtyną. ( lekcja na teams)

Notatka

1. ZSRS po II wojnie światowej:

 • Powiększyło swoje terytorium o np. Besarabię,
 • Sowietyzacja
 • Żdanowszczyzna – od Andrieja Żdanowa okres terroru i prześladowań w ZSRS,
 • Zsyłki do łagrów, więzienia

2.Kraje demokracji ludowej to np.  Bułgaria, NRD, Polska, Czechosłowacja ,Węgry. Tam wprowadzono komunizm na wzór ZSRS tzn. : kolektywizacja rolnictwa, uprzemysłowienie, ateizacja. Powstało RWPG czyli Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, organizacja gospodarcza zrzeszająca kraje komunistyczne.

3. Odwilż w bloku wschodnim – złagodzenie represji nastąpiło w ZSRS po śmierci Stalina w 1953r. Nowy przywódca Nikita Chruszczow potępił pewne działania Stalina np. jego kult. Wypuszczono wtedy z więzień wiele osób.

4. 1955 – powstał Układ warszawski organizacja wojskowa państw komunistycznych

5. Powstanie wegierskie 1956r. – przyczyną była próba uniezależnienia się Węgier od ZSRS, kiedy przywódca Węgier był Imre Nagy. Efektem było wysłanie wojsk Układu warszawskiego do Węgier i walki. Zginęło ok. 20 tys. Węgrów a 200 tys wyjechało z kraju.

Zad. Dom.

Opisz politykę odprężenia ( podr. Str.120)

18.01.2020r.

Temat: Początek zimnej wojny .https://drive.google.com/file/d/1pS9Fl0xSMmQzd2BJGrVa65Pu1pgOIoj0/view?usp=sharing

21.12. 2020r.

Temat: Zwyczaje bożonarodzeniowe.

Kochani z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia chcę Wam życzyć wszystkiego co najlepsze.

Jako potwierdzenie Waszej obecności na lekcji proszę wykonać do godz.19.00 tego świątecznego kahoota.

https://kahoot.it/challenge/03724863?challenge-id=4590493d-e28d-44e6-bf6d-e261309bac23_1608536824537

14.12.2020r.

Temat: Powojenny podział świata.

https://drive.google.com/file/d/1AXwoN1JKeUz7fSJLySDTEaDRkS9NcEy1/view?usp=sharing

notatka

1. Skutki II wojny światowej

a. podczas wojny życie straciło ponad 50 mln ludzi

b. rejony objęte działaniami wojennymi uległy zniszczeniom

c. koszty prowadzenia działań bojowych pochłonęły ogromne sumy pieniędzy

d. wojna pozostawiła po sobie setki tysięcy inwalidów, sierot i bezdomnych

2. Ostatnia konferencja Wielkiej Trójki odbyła się w Poczdamie (17 VII – 2 VIII 1945 r.)

a. uczestnicy:

– Stany Zjednoczone – Harry Truman

– Wielką Brytanię reprezentował Winston Churchill, a po zmianie premiera – Clement Attle

– ZSRS – Józef Stalin

b. najważniejsze decyzje dotyczące Niemiec

– zostały pozbawione zdobyczy oraz części terytorium przedwojennego

– zapadła decyzja o okupacji Niemiec

– Niemcy zostały zobowiązane do wypłacenia reparacji wojennych

– została ustanowiona Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec

3. Procesy zbrodniarzy wojennych

a. w Norymberdze od XI 1945 do X 1946 r. odbyły się procesy 22 głównych nazistowskich przywódców

b. zbrodniarzy wojennych osądził Międzynarodowy Trybuna

c. 12 oskarżonych skazano na śmierć, a pozostałych na wieloletnie więzienia

d. odrębne procesy zbrodniarzy wojennych odbyły się w krajach okupowanych przez III Rzeszę

4. Powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ)

a. w kwietniu 1945 r. w San Francisco odbyła się konferencja założycielska ONZ

b. 26 VI 1945 r. została podpisana Karta Narodów Zjednoczonych

c. struktura organizacyjna ONZ

– sekretarz generalny

– Sekretariat

– Zgromadzenie Ogólne ONZ

– Rada Bezpieczeństwa

d. siedziba ONZ znajduje się w Nowym Jorku

e. jednym z najważniejszych aktów ONZ jest Powszechna deklaracja praw człowieka

5. Okupacja Niemiec

a. Niemcy zostały podzielone na cztery strefy okupacyjne, kontrolowane przez:

– USA

– Wielką Brytanię

– ZSRS

– Francję

b. główne cele okupacji – tzw. zasady czterech D:

– denazyfikacja – likwidacja organizacji nazistowskich

– demokratyzacja – przywrócenie systemu demokratycznego w państwie

– demilitaryzacja – rozbrojenie

– dekartelizacja – likwidacja wielkich monopoli przez ich podział na części

07.12.2020r.

Temat: Sprawa polska pod koniec wojny.

notatka:

Notatka:

1. Etapy tworzenia władzy komunistycznej w okupowanej Polsce.

1942r. – powstanie Polskiej Partii Robotniczej ( PPR), przywódcy Wł. Gomułka, Edward Osóbka – Morawski

Z 31.12 1943r. na 01.01.1944r. – Krajowa Rada Narodowa, przywódca Bolesław Bierut

22 lipca 1944 – manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego przewodniczący Edward Osóbka Morawski

2. Konferencja w Jałcie luty 1945r.

 –  granica Polski linia Curzona

– miał powstać Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej ( połączony rząd na emigracji i  PKWN)

3. Represje wobec polskiego państwa podziemnego:

a) proces szesnastu – czołowi działacze Polskiego Państwa Podziemnego zostali aresztowani i oskarżeni o zdradę i współpracę z Niemcami ( aresztowanym był m.in. Leopold Okulicki, Jan Jankowski) b) Powstanie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej , Premierem został Edward Osóbka – Morawski a wice premierem – Wł. Gomułka i Stanisław

02.12.2020r.

Lekcja na teams

Temat: Polacy w koalicji antyhitlerowskiej – praca z tekstem

30.11.2020r.

Temat: Ćwiczenia – utrwalamy wiadomości.

https://drive.google.com/file/d/1mZKuW7O5iW7S_oBqHQ37rw4vEIthu89l/view?usp=sharing

16.11.2020r.

Temat lekcji: Plan „Burza” i powstanie warszawskie.

Na podstawie filmu https://www.youtube.com/watch?v=G-t1j2YErE8o

odpowiedz w zeszycie na pytania:

1. Na czym miała polegać Akcja Burza.

2. Kto wydał rozkaz akcji?

3. Jak przebiegać miała akcja?

4. Dlaczego ujawnianie się polskich żołnierzy było ryzykowne?

4. Jak skończył się plan Akcji Burza?

Na podstawie filmu  https://www.youtube.com/watch?v=fA_QV6QGSoM

„ Powstanie warszawskie – dlaczego Polacy to zrobili” wypisz do zeszytu siedem argumentów, które spowodowały wybuch powstania warszawskiego.

2. Jaka rolę odegrali sowieci w powstaniu ?

3. Dlaczego mogą oburzać słowa Okulickiego ?

Pracę odeślij do środy do godz.8.00

09.11.2020r.

Temat: Społeczeństwo polskie pod okupacją.

https://drive.google.com/file/d/1Wf0zKEF0u7AtQwWKT03NQMgiAAA3818g/view?usp=sharing

04.11.2020r.

Temat: Polskie państwo podziemne.

Kliknij link – moja lekcja.

https://drive.google.com/file/d/1XqJb5CZgJMnVGAa6wUmmWcfH4jaPD83m/view?usp=sharing

notatka do lekcji:

Polskie Państwo Podziemne

1. Początki ruchu oporu w Polsce

a. Polacy nie podjęli kolaboracji z Niemcami na większą skalę

b. już w pierwszych miesiącach okupacji w Polsce powstało ponad 300 organizacji konspiracyjnych

2. Powstanie ogólnokrajowych organizacji zbrojnych – pion wojskowy Polskiego Państwa Podziemnego

a.  na rozkaz marsz. Edwarda Śmigłego-Rydza we wrześniu 1939 r. powstała Służba Zwycięstwu Polski, której

dowódcą został gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz

b. 13 XI 1939 r. gen. Władysław Sikorski powołał Związek Walki Zbrojnej (ZWZ)

c. 14 II 1942 r. ZWZ został przekształcony w Armię Krajową (AK)

d. dowódcy ZWZ-AK

– pierwszym dowódcą ZWZ był gen. Kazimierz Sosnkowski, którego Komenda Główna działała we Francji

– pierwszym Komendantem Głównym w kraju został w czerwcu 1940 r. gen. Stefan Rowecki-„Grot” –aresztowany przez gestapo w VI 1943 r.

– w czerwcu 1943 r. Komendantem Głównym Armii Krajowej został gen. Tadeusz Komorowski-„Bór”

3. Pion polityczny Polskiego Państwa Podziemnego

a. główne polskie partie polityczne działające w konspiracji

– Stronnictwo Narodowe  (SN)

– Polska Partia Socjalistyczna  (PPS) w konspiracji działała jako Wolność Równość Niepodległość (WRN)

– Stronnictwo Ludowe  (SL)

– Stronnictwo Pracy  (SP)

b. utworzenie przez główne partie polityczne Politycznego Komitetu Porozumiewawczego (PKP) – II 1940 r.

c. przekształcenie się PKP w Radę Jedności Narodowej  (RJN) – I 1944 r

 4.Działalność ZWZ-AK

a. głównym celem ZWZ i AK było przygotowanie ogólnokrajowego powstania zbrojnego

b. sabotaż – udział Szarych Szeregów (zakonspirowane Harcerstwo Polskie)

c. działalność dywersyjna

– akcje zbrojne wymierzona w niemiecki transport i magazyny

– organizacją działań dywersyjnych zajmowało się Kierownictwo Dywersji  (Kedyw)

d. największe akcje zbrojne Armii Krajowej

– tzw. akcja pod Arsenałem – odbicie Janka Bytnara-„Rudego” (26 III 1943 r.)

– zamach na gen. SS Franza Kutscherę (1 II 1944 r.)

28.10.2020r. Lekcja na Teams.

Temat: Władze polskie na uchodźctwie.

Notatka z lekcji.

1. Powstanie rządu polskiego na emigracji.

Po internowaniu władz polskich w Rumunii, został wybrany rząd na emigracji z siedzibą w Paryżu a od 1940r. w Londynie. Prezydentem został Władysław Raczkiewicz a premierem i naczelnym wodzem Władysław Sikorski.. Celem rządu było zachowanie ciągłości państwa.

2. Nawiązanie stosunków dyplomatycznych z ZSRS.

Po ataku niemieckim na ZSRS za sprawą Wielkiej Brytanii został podpisany układ Sikorski – Majski 30.07.1941r. Jego celem było:

 • Wznowienie stosunków dyplomatycznych,
 • Sformowanie armii polskiej w ZSRS z dawnych żołnierzy polskich, których miano wypuścić z łagrów

3. Armia Władysława Andersa w ZSRS – spór o armię pomiędzy Stalinem a Andersem.

4. Sprawa katyńska – zerwanie stosunków dyplomatycznych w kwietniu 1943r.

5. Katastrofa gibraltarska – śmierć Władysława Sikorskiego. Premierem zostaje teraz Stanisław Mikołajczyk a Naczelnym Wodzem Kazimierz Sosnkowski.

Zad. Dom.

Jak doszło do powstania polskiej władzy komunistycznej  ( podr. Str.64).

Kategorie: 8A8B