Słupno, 30.10.2020 r.

Temat: Bliski Wschód – kultura i gospodarka. (lekcja on-line)

Bliski Wschód to region leżący na pograniczu trzech kontynentów Azji, Afryki i Europy. Zdecydowana większość mieszkańców Bliskiego Wschodu (prawie 95%) to wyznawcy islamu czyli muzułmanie. W większości państw Bliskiego Wschodu islam jest religią państwową, tzn. wspierana przez państwo. Religia ta ma ogromny wpływ na gospodarkę oraz życie mieszkańców tego regionu. To roponośny region, gdzie znajdują się ogromne zasoby surowców energetycznych:

– ropy naftowej (prawie 50% światowych zasobów)

– gazu ziemnego ( prawie 40% światowych zasobów).

Jest to region licznych konfliktów zbrojnych na tle religijnym, etnicznym, granicznym oraz walka o wpływy i władzę. Skutkiem tych konfliktów jest cierpienie ludności, osłabienie gospodarki, zniszczenia infrastruktury, wzrost cen ropy naftowej, masowe migracje ludności.

Zapoznajcie się z informacjami w podręczniku od str. 52 – 57, przepiszcie powyższa notatkę do zeszytu

Praca domowa:

Ćwiczenie 5 str. 25

Pozdrawiam Jolanta Czubak

Słupno, 06.11.2020 r.

Witam,
Temat na dziś: Powtórzenie wiadomości z działu: Azja.

Na dzisiejszych zajęciach dokonamy powtórzenia wiadomości o największym kontynencie na świecie, który jest kontynentem geograficznych kontrastów i rekordów.  W podręczniku na str. 58 zostały zebrane najważniejsze informacje o tym pięknym, zróżnicowanym kontynencie jakim jest Azja.

W ramach powtórzenia i podsumowania proszę wykonać z podręcznika test Sprawdź się ! od str. 59 do 60, odpowiedzi zanotujcie w zeszycie i prześlijcie 
Praca zdalna będzie oceniona, za przesłane zadania zbieracie plusy, które zamienią się w oceny.

Pozdrawiam Jolanta Czubak

Słupno, 13.11.2020 r.
 
Temat na dziś: Środowisko przyrodnicze Afryki.

Afryka to jedyny kontynent na kuli ziemskiej, który leży na czterech półkulach: (patrz mapa w podręczniku str. 62 – 63)
– na półkuli północnej (nad równikiem)
– na półkuli południowej (pod równikiem)
– na półkuli zachodniej (na zachód od południka zerowego)
– na półkuli wschodniej (na wschód od południka zerowego).

Jest to drugi co do wielkości kontynent z bardzo regularną linią brzegową, którą ukształtowały wody dwóch oceanów od zachodu Ocean Atlantycki a od wschodu Ocean Indyjski. ukształtowanie powierzchni Afryki to przeważnie wyżyny poprzecinane rozległymi kotlinami.
Afryka nie bije rekordów geograficznych jak wcześniej omawiana Azja, jednak to w Afryce znajduje się największa pustynia świata – Sahara. Największym półwyspem Afryki jest Półwysep Somalijski (wschodnia część Afryki), największą wyspą Afryki jest wyspa Madagaskar. Najwyższym szczytem Afryki jest Kibo (5895 m n.p.m.), który jest położony w masywie wulkanicznym Kilimandżaro. Najdłuższą rzeką Afryki jest rzeka Nil uznawana do niedawna jako najdłuższa rzeka świata.
Zapoznajcie się z informacjami z podręcznika od str. 64 – 70, przepiszcie notatkę do zeszytu
Praca domowa:
Wykonajcie ćw. 6 i 7 str. 30, przesyłajcie na mobidziennik !
Pozdrawiam.

Słupno, 20.11.2020 r.

Temat: Rolnictwo Afryki.

Afryka jest kontynentem, na którym znaczny odsetek mieszkańców utrzymuje się z pracy w rolnictwie. Warunki przyrodnicze nie są sprzyjające: niedostatek wody, częste susze, mało żyzne gleby, szkodniki niszczące uprawy i zbiory (szarańcza), ma to wpływ na niską wydajność produkcji rolnej. Niewielka powierzchnia gospodarstw rolnych jak i prymitywne metody upraw, niestabilna sytuacja społeczno-polityczna, konflikty zbrojne to istotny problem afrykańskiego rolnictwa. 
Typy rolnictwa w Afryce:
– rolnictwo żarowo odłogowe
– rolnictwo plantacyjne.

Zapoznajcie się z informacjami w podręczniku od str. 71 – 76, przepiszcie notatkę do zeszytu

Praca domowa: 
Wykonajcie ćw. 5 i 6 str. 33 – 34 nie przesyłajcie na mobidziennik
Pozdrawiam.

Słupno, 27.11.2020 r.

Temat: Przemysł i usługi w Afryce.

Afryka to kontynent o bardzo dużym zróżnicowaniu pod względem poziomu rozwoju gospodarczego.
Rozwój gospodarki wielu państw Afryki jest ograniczony przez:
– brak funduszy na nowe inwestycje,
 – bardzo duże zadłużenie wobec innych większych, bogatych państw,
– wysoki poziom analfabetyzmu a co się z tym wiąże niski poziom wykwalifikowanych pracowników,
– wojny domowe, ataki terrorystyczne,
– niestabilna sytuacja polityczna.
Jest to kontynent zasobny w surowce mineralne (około połowa światowej produkcji). Znajdują się tam duże pokłady kobaltu, platyny, chromu, złota, diamentów a także ropy naftowej i rudy miedzi.
Od kilku lat w gospodarkach krajów afrykańskich wzrasta rola turystyki oraz telekomunikacji.
Zapoznajcie się z informacjami zawartymi w podręczniku na str. 77 – 81, przepiszcie notatkę do zeszytu, wykonajcie ćw. 5 str. 37 (nie przesyłajcie)

UWAGA !
Praca domowa na ocenę !!!
Zaproponuj działania, które mogłyby podjąć kraje wysokorozwinięte, aby wspomóc rozwój przemysłu i usług w Afryce. przesyłajcie na mobidziennik
Pozdrawiam.

Słupno, 04.12.2020 r.

  Temat: Etiopia – problemy głodu i niedożywienia.

Etiopia to jeden z najuboższych krajów świata. Kraj te kojarzy się przede wszystkim z głodem, zacofaniem, biedą to jest krajem z przepiękną przyrodą, bogatą historią i wielką gościnnością. rudne warunki przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne przyczyniły się do występowania na terenie Etiopii głodu i niedożywienia.
Przyczyny przyrodnicze:
– klęski żywiołowe,
– pustynnienie,
– plagi szkodników.
Przyczyny społeczno-ekonomiczne:
– bardzo wysoki przyrost naturalny,
– niski poziom rozwoju rolnictwa,
– ubóstwo ludności,
– konflikty zbrojne.

Zapoznajcie się z informacjami w podręczniku str. 82-89, przepiszcie notatkę do zeszytu
Praca domowa:
Wykonajcie ćw. 6 str. 39 oraz dla chętnych ćw. 7 str. 40, przesyłajcie na mobidziennik
Pozdrawiam.

Słupno, 11.12.2020 r.

Temat: Kenia – potencjał turystyczny.


Kenia pretenduje do miana jednego z najbardziej popularnych turystycznie krajów Afryki. Zadecydowały o tym warunki przyrodnicze a mianowicie:
– dzika, nieokiełznana przyroda,
– niepowtarzalne, unikalne krajobrazy,
piękne plaże z piaskiem niezwykłym i widokiem na mieniący się kolorami Ocean Indyjski,
– symbol afrykańskiej fauny- Big Five, tzw. Wielka Afrykańska Piątka  zwierząt, do której zaliczamy: lwa, słonia sawannowego, bawołu, nosorożca czarnego, lamparta,
– bogactwo dziedzictwa kulturowego.
Mówi się, że Kenia to „Afryka w pigułce”, każdy znajdzie coś dla siebie.
Zapoznajcie się z informacjami w podręczniku str. 90 – 95, przepiszcie notatkę do zeszytu.

Praca domowa:
Ćwiczenie 4 i 5 str. 42, dla chętnych ćw. 6 str. 43 przesyłajcie na mobidziennik, za tydzień podsumujemy pracę zdalną !
Pozdrawiam.

Słupno, 18.12.2020 r.

Temat: Powtórzenie wiadomości: Afryka.

Na dzisiejszych zajęciach podsumowaliśmy pracę zdalną, wystawione zostały oceny przewidywane na I semestr.

Pozdrawiam.
WESOŁYCH ŚWIĄT !!!!

Słupno, 29.01.2021 r.


Temat: Tornada i cyklony tropikalne w Ameryce Północnej.
 
W Ameryce Północnej występują ekstremalne zjawiska meteorologiczne. Do najbardziej niszczycielskich zaliczamy:
 
tornada, trąby powietrzne, które tworzą lej i  przemieszczają się na odległość nawet kilkudziesięciu kilometrów, ich skutki zależą od ich siły (patrz podręcznik str. 111), najwięcej tornad występuje w Stanach Zjednoczonych, tzw. Alei Tornad, która rozciąga się na szerokość około 650 km, między Teksasem a Dakotą Południową,
 
cyklony tropikalne, które tworzą się nad silnie nagrzanymi ocenami (temperatura wody musi przekraczać 25 stopni Celsjusza i być wyższa od temperatury powietrza) powstają w obszarach międzyzwrotnikowych, mają kształt olbrzymiego wiru, w którego centralnej części znajduje się oko cyklonu. Skutki cyklonów tropikalnych (patrz str. 114).
 
Zapoznajcie się z informacjami zawartymi w podręczniku str. 110 – 115, przepiszcie notatkę do zeszytu

Praca domowa:
Ćwiczenie 5 i 6 str. 48 oraz ćw. 4 i 5 str. 51 dla chętnych ćw. 6 str. 52 przesyłajcie na mobidziennik

UWAGA!!! UWAGA!!!

Wójt Gminy Słupno ogłosił konkurs dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Słupno
nt: ” Przedstaw Swoją Wizję Rozwoju Gminy Słupno do 2030 roku”

Zgłoszenia prac konkursowych do 08.02.2021r.

poniżej przesyłam link o warunkach konkursu

slupno.eu/konkurs-przedstaw-swoja-wizje-rozwoju-gminy-slupno-do-2030-roku
 Konkurs indywidualny, nie można zgłaszać grup!

Osoby zainteresowane konkursem proszę o informację przez mobidziennik.

Pozdrawiam.

Słupno, 05.02.2021 r.

Temat: W Amazonii.

Amazonia to przede wszystkim wilgotne lasy równikowe, obszarowo największe na świecie, które w Ameryce Południowej nazywamy selwą. Wilgotne lasy równikowe Amazonii nazywa się zielonymi płucami świata a także nazywane są lasem deszczowym. 

W wilgotnym lesie równikowym występują specyficzne warunki, bardzo sprzyjające rozwojowi bujnej roślinności. (patrz podręcznik str. 117)

Zapoznajcie się z informacjami w podręczniku str. 116 – 121, przepiszcie notatkę do zeszytu

Praca domowa
Ćwiczenie 2 str. 53 oraz ćw. 3,4,5 str. 54 przesyłajcie na mobidziennik
Pozdrawiam.

Słupno, 12.02.2021 r.

  Temat: Fauna i flora Amazonii.

Amazonię porasta największy na świecie kompleks wilgotnych lasów równikowych. Panują tam bardzo sprzyjające warunki dla rozwoju i wzrostu roślin i zwierząt (wysokie temperatury powietrza, obfite i regularne opady deszczu – deszcz zenitalny, brak pór roku). 
Amazonia to wyjątkowa różnorodność fauny i flory, największa na kuli ziemskiej. Badania wykazują, że występują tam między innymi:
– ok. 2,5 mln gatunków owadów
– ok. 40 tys. gatunków roślin
– ok. 420 gatunków ssaków
– ok. 1,3 tys. ptaków
– ok. 3 tys. gatunków ryb.

Praca domowa  NA  OCENĘ !!!
Proszę przedstawić w formie pisemnej
Zaproponuj działania mające na celu ochronę walorów przyrodniczych Amazonii.
Czas wykonania pracy do 26.02.2021 r.
Wykonajcie ćw. 6 i 7 str. 55 oraz ćw. 8 str. 56 przesyłajcie na mobidziennik
Pozdrawiam.

Słupno, 26.02.20121 r.

Temat: Ludność Ameryki Północnej i Południowej.

Ludność obu Ameryk Północnej i Południowej jest bardzo zróżnicowana zarówno pod względem koloru skóry (odmiana żółta, odmiana biała, odmiana czarna) jak i grup etnicznych.
W Ameryce Północnej i Południowej żyją również przedstawiciele odmian mieszanych:
– Metysi
– Mulaci
– Zambosi
Zróżnicowanie to jest związane z migracjami ludności, która przebiegała w postaci kilku wielkich fal migracji:
– napływ ludności żółtej pochodzenia azjatyckiego, którzy stanowią rdzenną ludność Ameryki (obszary obecnej Kanady),
– napływ białej ludności pochodzenia europejskiego, dotarcie Krzysztofa Kolumba do wybrzeży Ameryki,
– napływ ludności czarnoskórej pochodzenia afrykańskiego.

Praca domowa:
Ćw. 4 i 5 str. 58, przesyłajcie na zakładkę zadania w mobidzienniku
UWAGA !
Za tydzień kartkówka, zakres podany na zadania
Pozdrawiam.

Słupno, 05.03.2021 r.

Temat: Ludność rdzenna Ameryki.

Indian, Aluetów i Inuitów traktuje się obecnie jako rdzenną ludność Ameryki.
Przyczyny zanikania kultur pierwotnych w Ameryce:
– wyniszczanie ludności rdzennej w czasie kolonizacji Ameryki (walki o terytorium)
– wypieranie Indian z tradycyjnie zajmowanych terenów (zamykanie ich w rezerwatach)
– upowszechnianie kultury europejskiej
– zastępowanie tradycyjnych przedmiotów kultury indiańskiej produktami przemysłowymi
– pojawienie się nowych umiejętności, czytanie i pisanie (edukacja).
Te działania doprowadziły do rozpadu tradycyjnego społeczeństwa indiańskiego. Doprowadziło również do zanikania języków plemiennych.
Pozdrawiam.

Słupno, 12.03.2021 r.

  Temat: Urbanizacja w Ameryce Północnej i Południowej.

Urbanizacja – rozwój miast i powstawanie nowych. Większość mieszkańców obu Ameryk mieszka w wielkich miastach, co świadczy o wysokim wskaźniku urbanizacji, gdzie w miastach mieszka około 80% społeczeństwa.
Tak dynamiczny napływ ludności do miast spowodował powstanie miast – gigantów, zwanych megamiastami (Meksyk – stolica Meksyku, Nowy Jork, Los Angeles, Sao Paulo, Rio de Janeiro w Brazylii czy Buenos Aires w Argentynie).
Pod wpływem rozrastania się miast, tworzą się silnie zurbanizowane obszary zwane aglomeracjąmegalopolis:
– największe magalopolis znajduje się na wschodnim wybrzeżu  Ameryki Północnej jako BosWash, która obejmuje miasta Boston i Waszyngton
– megalopolis południowokalifornijske na zachodnim wybrzeżu USA, która obejmuje miasta Los Angeles i San Francisco
– megalopolis Wielkich Jezior ChiPitts, która obejmuje miasta Chicago, Detroit, Pittsburgh
– magalopolis brazilijskie, która obejmuje miasta Sao Paulo i Rio de Janeiro.
Zapoznajcie się z informacjami w podręczniku na str. 126 – 131, przepiszcie notatkę do zeszytu
Praca domowa na zadaniach przesyłajcie przez zadania!!!
Pozdrawiam.

Słupno, 09.04.2021 r.

Temat: Kanada – środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa.

Kanada to odległy od Europy kraj, ale jak piękny. To w tym kraju występuje tak odmienny od innych układ stref klimatycznych oraz duże różnice wartości temperatury powietrza. W Kanadzie mieszka dużo Polaków, którzy przybyli do tego kraju podczas emigracji, gdyż jest to jeden z najlepiej rozwiniętych gospodarczo krajów świata.

Zapoznajcie się z informacjami w podręczniku od str. 132 – 139, wówczas lepiej poznacie ten ciekawy kraj.

Praca domowa podana na zadania w mobidzienniku, przesyłajcie!

Słupno, 16.04.2021 r.

Temat: Stany Zjednoczone – potęga gospodarcza świata.

Nadal jesteśmy w Ameryce Północnej, zapoznaliście się z bogatym państwemó, Kanadą, przyszedł czas na największa gospodarkę świata, czyli Stany Zjednoczone Ameryki – USA.
Stany Zjednoczone Ameryki to najbardziej rozpoznawalne państwo świata. Zawdzięcza to przede wszystkim wysoko rozwiniętej gospodarce, wielkości, położeniu geograficznemu, militarnemu zaangażowaniu na świecie. Codziennie w mediach możemy usłyszeć informacje dotyczące tego kraju.
Zapoznajcie się z informacjami w podręczniku od str.140 – 147, zwróćcie szczególna uwagę na rozwój przemysłu zaawansowanych technologii (Dolina Krzemowa – co ona oznacza, co wpłynęło na jej rozwój)
Praca domowa na zadaniach – przesyłajcie!

Słupno, 23.04.2021 r.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: Ameryka Północna i Ameryka Południowa.

Zakończyliśmy dział, w którym poznaliśmy Amerykę Północną i Amerykę Południowa.
W ramach powtórzenia wykonajcie test z podręcznika: Sprawdź się! str. 149 – 150, odpowiedzi zapiszcie w zeszycie, dokonajcie samooceny, wystawcie sobie ocenę w oparciu o punktację na str.150, wykonajcie ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń str. 69 – 70 prześlijcie na zadania

PRACA PISEMNA NA OCENĘ !!!
W oparciu o zgromadzone informacje dokonajcie prezentacji wybranego przez siebie kraju Ameryki Północnej czy Południowej ze zwróceniem szczególnej uwagi na atrakcyjność pod względem turystycznym (walory przyrodnicze, kulturowe, infrastruktura) oraz gospodarczym (rozwój miast), uzasadnijcie, dlaczego wybraliście właśnie ten kraj.
Pozostawiam wam wybór w jakiej formie dokonacie prezentacji (filmik, zdjęcia, slajdy, opis…) według własnego pomysłu.

Prezentacja – czas wykonania 07 majaKategorie: 8A8B