19.05.21

Temat: Czy przesłanie wiersza Edwarda Stachury jest aktualne do dziś?

Przeczytaj wiersz ze str.346. Zapisz notatkę.

Przepisz do zeszytu drugą zwrotkę.

ten fragment zawiera przenośnię. Ziemia jest tu ukazana jako dom, skoro niebo jest jej dachem.

W tym wierszu mamy do czynienia z liryką zwrotu do adresata.

Podmiot liryczny zwraca się do ludzi z apelem o pokój. Wiersz możemy też odczytać jako modlitwę, na co wskazuje tytuł. To przesłanie jest ciągle aktualne, bo ludzie nadal prowadzą wojny.

18.05.21

Temat: Czego możemy się nauczyć od bohaterów lektury „Dywizjon 303”?

Zapisz w zeszycie odpowiedź na pytanie postawione w temacie np.:

patriotyzmu,

odwagi i waleczności,

nieustępliwości i wytrwałości,

pomysłowości,

pracy zespołowej, współdziałania, pomagania sobie nawzajem,

zachowywania opanowania w trudnych sytuacjach,

ambicji i dobrej rywalizacji,

odpowiedzialności za wykonywaną pracę, zaangażowania w zadanie,

Przypomnij sobie konkretne sytuacje, które to potwierdzają.- ustnie

Pd. Napisz zachętę do przeczytania książki Arkadego Fiedlera „Dywizjon 303”. Użyj argumentów odwołujących się do treści lektury. Zastanów się, komu szczególnie byś ją polecił/ła. Napisz co najmniej 5 zdań.

17.05.21

Temat: „Dywizjon 303” jako przykład literatury faktu.

Zapisz notatkę:

Literatura faktu obejmuje gatunki z pogranicza literatury pięknej i dziennikarstwa. Ma ona charakter dokumentalny, opisuje prawdziwe wydarzenia, brak w niej fikcji literackiej, bo jej celem jest wiarygodna relacja z prawdziwych wydarzeń.

Odpowiedz na pytania:

Jakie wydarzenia zostały ukazane w książce Arkadego Fiedlera ? Kto jest jej bohaterem zbiorowym? Kiedy powstała?

Zapisz dwa pytania i odpowiedzi do jednego z rozdziałów.

14.05.21

Temat: Charakterystyka postaw bohaterów opowiadania „Lew” Sławomira Mrożka.

Przeczytaj opowiadanie ze str. 354.

Wykonaj zadania:

1/355 -pisemnie

3/355-ustnie

4/356-pisemnie

Pd. Doczytaj lekturę – „Dywizjon 303”.

13.05.21

Temat: Analiza i interpretacja utworu Pawła Lekszyckiego „Sim city”.

Przeczytaj wiersz ze str. 91.

Pisemnie odpowiedz na pytania:

Kto jest bohaterem lirycznym?

Co robi?

Na kogo się kreuje?

Co byś mu powiedział/a, gdyby był twoim znajomym?

12.05.21

Temat: „Treny” Jana Kochanowskiego – przypomnienie.

Przeczytaj „Tren I” ze str. 147.

Odpowiedz pisemnie na pytania:

Do czego poeta zwraca się w apostrofie zaczynającej wiersz? – Co poeta zaprasza do swojego domu?

Jakie porównanie homeryckie występuje w tym tekście – co i do czego zostało porównane?

Zacytuj jedno wykrzyknienie.

W ostatnich linijkach podmiot liryczny stawia pytanie retoryczne – zastanawia się, jak należy przeżywać ból i rozpacz – czy lepiej jest go wyrażać jawnie , czy lepiej za wszelką cenę starać się zachować spokój?

Naucz się wybranego trenu na pamięć.

11.05.21

Temat: Jak opisać sytuację?

Przypomnij sobie sytuację, podczas której byłeś/łaś np. zadowolony/a, zakłopotany/a, rozbawiony/a, zdenerwowany/a, usatysfakcjonowany/a, smutny/a.

Przeczytaj informacje z ramki na str. 290 oraz z ramki na str. 291.

Opisz dokładnie wybraną przez siebie sytuację, stosując się do podanych w ramkach zasad. Staraj się jak najdokładniej rozwinąć swój opis. Napisz minimum 1 stronę. Nie zapomnij o akapitach.

10.05.21

Temat: Antyprzykazania w wierszu Kazimierza Wierzyńskiego.

Przeczytaj wiersz ze str. 286.

Porównaj go z tekstem Dekalogu z ćw. 1/286- ustnie.

Przypomnij sobie, co to jest parafraza. – str.16.

Zapisz w zeszycie definicję parafrazy.

Wiersz Kazimierza Wierzyńskiego jest parafrazą tekstu biblijnego.

Wykonaj pisemnie zad. 5/287.

Pd. Zad. 5/318.

07.05.21

Temat: Spór o podatki tematem fragmentu powieści.

Zastanów się, do czego służą podatki, kto powinien je płacić, a kto mógłby być z tego zwolniony? – ustnie

Przeczytaj tekst ze str. 288-289.

Wykonaj zad. 1/289 – pisemnie w dowolnej formie.

Zad. 2/289 – ustnie.

Pd. Zad. 6/318 – pisemnie.

06.05.21

Temat: Debata przy okrągłym stole.

Przeczytaj tekst „Okrągły Stół” – str. 287-288.

Wykonaj pisemnie zadania: 1/288 oraz 7/285.

05.05.21

Temat: Kiedy stawiamy przecinek w wypowiedzeniu?

Przeczytaj zasady z niebieskich ramek na str. 316 i 317.

W notatce zapisz przykład z przecinkiem po wołaczu oraz wymień spójniki, przed którymi stawiamy przecinek i przed którymi go nie stawiamy.

Pisemnie wykonaj zad. 1a/317 i 2/317.

04.05.21

Temat: Czytamy opowiadanie Andrzeja Pilipiuka.

Przeczytaj czytankę – str. 349-353.

Wykonaj zad. 3/353- ustnie.

Zad. 1/353 – pisemnie. Odpowiedz całymi zdaniami.

29.04.21

Temat: Utrwalenie wiadomości i umiejętności.cd.

Wykonaj zadania:

7/308 – ustnie

10 a i b/308 – pisemnie.

28.04.21

Temat: Utrwalenie wiadomości i umiejętności.

Przeczytaj fragment utworu St. Lema – str. 305-306.

Wykonaj zad. 1/307 i 2/307 . Zapisz odpowiedzi całymi zdaniami.

Wykonaj zad. 6/307- część a) ustnie, b) pisemnie.

Pd. 5/307.-pisemnie

27.04.21

Temat: Co zapamiętaliśmy i czego się nauczyliśmy?

Wykonaj zad.3/303 i 1/304 pisemnie.

Zad.4/305- ustnie.

Pd. 3/305 i wybrany wyraz z zad. 4/305 wyjaśnij pisemnie.

26.04.21

Temat: Wypowiedzenie z imiesłowowym równoważnikiem zdania.

Przeczytaj informacje z niebieskiej ramki na str. 302.

Zapisz notatkę o wypowiedzeniu z imiesłowowym równoważniku i podaj przykład z wykresem.

Wykonaj pisemnie zad. 1, 2 i 4/303.

23.04.21

Temat: Przerzutnia i średniówka w wierszu.

Na podstawie informacji z ramki na str.327 zrób w zeszycie notatkę o przerzutni i średniówce.

Zacytuj dwa ostatnie wersy z Inwokacji ze str. 326 i podkreśl w nich przerzutnię.

22.04.21

Temat: Między bezpieczeństwem a wolnością-poznajemy fragmenty utworu „Heban” Ryszarda Kapuścińskiego.

Przeczytaj czytankę ze str.343.

Wykonaj pisemnie zad. 1/344 – zacytuj odpowiedzi.

21.04.21

Temat: Piszemy opowiadanie o dalszych losach Skawińskiego.

Napisz, jak sobie wyobrażasz dalsze losy bohatera noweli Henryka Sienkiewicza.

W swojej pracy uwzględnij co najmniej pięć informacji z lektury.

W opowiadaniu postaraj się wykorzystać co najmniej sześć elementów spośród podanych – opis, charakterystyka bohatera, czas akcji, miejsce akcji, zwrot akcji, puenta, punkt kulminacyjny, dialog, monolog, retrospekcja.

retrospekcja – wprowadzenie do utworu literackiego lub filmowego wydarzeń poprzedzających akcję właściwą, wcześniejszych, zakłócających chronologiczny układ fabuły.

Napisz minimum 200 słów. Pamiętaj o akapitach.

20.04.21

Temat: „Latarnik” Henryka Sienkiewicza jako przykład noweli.

Zapisz notatkę o noweli na przykładzie ramki ze str. 343. Wymień w niej najważniejsze cechy noweli.

Które z tych cech występują w „Latarniku”?- pisemnie.

Przeczytaj informacje o punkcie kulminacyjnym – ramka na str. 343.

Które wydarzenia są punktem kulminacyjnym „Latarnika”?- odpowiedz pisemnie.

Przeczytaj zad. 5 i 6/ 342.- ustnie.

19.04.21

Temat: Życie w latarni.

Przypomnij sobie, jak wyglądało życie Skawińskiego w latarni- czym się zajmował, jak się czuł? Zapisz swoje spostrzeżenia na ten temat w formie punktów.

Pisemnie wykonaj zad. 4b/342. Napisz minimum 5 zdań rozwiniętych, złożonych.

16.04.21

Temat: Charakterystyka głównego bohatera noweli „Latarnik”.

Napisz charakterystykę głównego Skawińskiego.

Uwzględnij:

 1. Przedstawienie postaci.
 2. Wygląd.
 3. Charakter, usposobienie, zachowanie.
 4. Podsumowanie.

Pamiętaj o akapitach.

Postaraj się wybrać i wykorzystać z swojej pracy przynajmniej jeden cytat.

15.04.21

Temat: Rekonstrukcja dziejów bohatera noweli Henryka Sienkiewicza pt. „Latarnik”.

Zapisz w punktach kolejne wydarzenia z życia Skawińskiego. Uwzględnij jego miejsca walki i pracy.

14.04.21

Temat: Inwokacja do „Pana Tadeusza” jako wyraz tęsknoty za ojczyzną.

Przeczytaj definicję inwokacji z ramki ze str. 327. Zapisz w zeszycie notatkę, w której wyjaśnisz, co to jest inwokacja.

Przeczytaj Inwokację do „Pana Tadeusza” ze str. 326 oraz krótki tekst wprowadzający znajdujący się przed nią. Na tej podstawie wykonaj pisemnie zad. 2/327 i 1/327.

Przeczytaj definicję aluzji literackiej ze str. 328 oraz fraszkę „Na zdrowie” Jana Kochanowskiego.

Zastanów się, czy dostrzegasz podobieństwo Inwokacji do tej fraszki, czyli aluzję literacką. – ustnie

13.04.21

Temat: Budowa sonetu na przykładzie wiersza Adama Mickiewicza.

Przeczytaj wiersz „Stepy akermańskie” ze str. 315.

Wykonaj zad. 1/315. Odpowiedz na pytania w zeszycie.

Na podstawie informacji z zielonej ramki ze str. 316 zanotuj w punktach cechy sonetu.

Uzupełnij tabelkę z zad. 2/315.- pisemnie.

12.04.21

Temat: Kim była Emilia Plater?

Przeczytaj wiersz Adama Mickiewicza ze str. 323-324.

Wykonaj zad. 1/324. – ustnie

Pisemnie w zeszycie wykonaj zad. 2/324 – zacytuj odpowiednie fragmenty.

Zbadaj budowę wiersza, zapisz o tym notatkę – sprawdź, ilość i długość zwrotek, układ rymów, długość wersów.

Zapisz datę urodzenia i śmierci Adama Mickiewicza, wyszukaj w odpowiednich źródłach informacje o poecie, podaj pięć faktów z jego życia.

09.04.21

Temat: Sugestia i aluzja – komunikacja nie wprost.

Wykonaj ustnie zad. 1/328.

Wyjaśnij pisemnie w zeszycie, czym jest sugestia i aluzja – wykorzystaj wiadomości z zielonej ramki ze str. 329.

Pisemnie wykonaj zad.3/330.

Zad.4/330 – ustnie.

Czytaj lekturę „Latarnik” Henryka Sienkiewicza – podr. s. 331.

08.04.21

Temat: Refleksje nad współczesną Polską w utworze Marcina Świetlickiego „Nowe pogo”.

Przeczytaj tekst ze str.348.

Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytania: Dlaczego osoba wypowiadająca się na problemy ze snem? Na jakie cechy jej charakteru to wskazuje?

Przeczytaj definicję prozy poetyckiej ze str. 348.

Porównaj utwór Świetlickiego i omówiony wczoraj wiersz Norwida. Jakie dostrzegasz podobieństwa i różnice? – ustnie.

07.04.21

Temat: Obraz ojczyzny w wierszu Cypriana Kamila Norwida „Moja piosnka (II)”.

Przeczytaj informacje o epoce romantyzmu z końca str. 312 oraz informacje biograficzne o Norwidzie z przypisu obok wiersza na str. 313.

Następnie odczytaj wiersz ze str. 313.

Wykonaj ustnie zad. 1/313.

Zapisz notatkę:

Norwid w swoim wierszu przedstawia ojczyznę jako kraj ludzi dobrych i szlachetnych, którzy dbają o tradycję, wiarę, szanują pracę, życzliwie odnoszą się do przyrody, są uczciwi, bo „mają tak za tak – nie za nie”. Poeta idealizuje Polskę.

Wykonaj pisemnie zad. 2a/314.

31.03.21

Temat: Co określa naszą tożsamość?

Zastanów się, co rozumiesz pod słowem tożsamość.

Przeczytaj definicję słownikową z zad. 1/310.

Zapisz notatkę:

tożsamość – świadomość siebie, swoich cech, własnej odrębności lub świadomość wspólnych cech, poczucie jedności społecznej, narodowej

Wykonaj pisemnie zad. 2/310. Wybierz co najmniej cztery słowa. Uzasadnij wybór dwóch z nich.

Zad. 4/310. – ustnie.

Przeczytaj tekst ze str. 311. W zeszycie zapisz jego autora i tytuł. Zacytuj w zeszycie ostatnie zdanie.

30.03.21

Temat: Lubię komiksy czy nie lubię komiksów?-rozprawka.

Przypomnij sobie zasady dotyczące pisania rozprawki ze str. 135, 136, 174.

Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy lubisz komiksy. W przykładach odwołaj się do do treści przynajmniej jednego komiksu.

29.03.21

Temat: Środki wyrazu w komiksie – zabawna historia Lila i Puta.

Przeczytaj komiks ze str.292-298.

Jakie podobieństwo dostrzegasz w treści komiksu i w „Świteziance” Adama Mickiewicza? Jaki nastrój panuje w komiksie, a jaki w balladzie Mickiewicza?

Przypomnij sobie wiadomości o komizmie ze str.299 – zielona ramka.

Wymień w zeszycie rodzaju komizmu.

Podaj tytuły znanych ci komiksów – pisemnie.

26.03.21

Temat: Imiesłowy – zadania sprawdzające.

Rozwiąż zadania przesłane przez dziennik. Prześlij odpowiedzi do sprawdzenia.

25.03.21

Temat: Pisownia partykuły „nie” z imiesłowami.

Zapisz w zeszycie, jak piszemy partykułę nie z imiesłowami przymiotnikowymi, a jak z przysłówkowymi. Wiadomości na ten temat znajdziesz na str. 285. Zapamiętaj je.

Wykonaj zad. 8/285. Do wyboru -przepisz tylko imiesłowy z nie lub cały tekst.

24.03.21

Temat: Poprawne używanie imiesłowów przysłówkowych.

Przeczytaj informacje z ramki na str. 284. W notatce w zeszycie zapisz przykłady zdań z prawidłowo zastosowanymi imiesłowami. (3 wybrane zdania).

Wykonaj pisemnie zad. 5 i 6/285.

23.03.21

Temat: O imiesłowach -cd.

Wykonaj w zeszycie zadania:

Zad. 3/283. – Podziel znalezione imiesłowy na przymiotnikowe i przysłówkowe. W dwóch wybranych imiesłowach przymiotnikowych określ przypadek, liczbę i rodzaj.

Zad. 4/283- Przepisz uzupełnione frazeologizmy do zeszytu, podkreśl imiesłowy.

Zad.2/283. Tabelkę uzupełnij pisemnie w zeszycie.

22.03.21

Temat: O imiesłowach.

Przeczytaj wiadomości ze str. 282 o czasownikach. (nad niebieską ramką). Wymień w zeszycie nieosobowe formy czasownika.

Na podstawie niebieskiej ramki z wykrzyknikiem zapisz notatkę o imiesłowach. Uwzględnij w niej: jakie imiesłowy wyróżniamy, jakie mają końcówki i podaj przykład każdego z nich.

19.03.21

Temat: Czego od Oskara i pani Róży dowiadujemy się o życiu, śmierci i wierze?

Pojęcia wymienione w temacie należą do zagadnień filozoficznych. Przypomnij sobie rozmowę Oskara i pani Róży na ich temat – z listu, w którym Oskar ma 70-80 lat.

Co możesz powiedzieć o życiu? Napisz własną odpowiedź.

Zastanów się, dlaczego ludzie nie lubią rozmawiać o śmierci. Przypomnij sobie, co pani Róża powiedziała na ten temat.

O co Oskar prosił Boga w swoich listach? Wymień pisemnie.

A Ty, o co byś poprosił/poprosiła?

18.03.21

Temat: Humor i język potoczny w powieści E.E.Schmitta.

Zapisz notatkę:

Autor „Oskara i pani Róży” zastosował w swojej powieści język, który może zaskoczyć czytelnika. Pojawiają się tu sformułowania z języka potocznego, a nawet wulgaryzmy. Dzięki temu pisarz uzyskuje efekt komiczny.

Humor i język potoczny zastosowany w utworze sprawia, że tak trudny temat, jakim jest śmierć dziecka, staje się mniej straszny. Czytelnik dzięki temu poczuje się rozbawiony, a nie przygnębiony.

Podaj przykład sformułowań zaczerpniętych z języka potocznego. Zacytuj odpowiedni fragment. – pisemnie

17.03.21

Temat: Pani Róża – co o niej wiemy?

Wykonaj pisemnie zadania:

Zapisz, co wiadomo o pani Róży – jej wieku, wyglądzie, rodzinie.

Odpowiedz na pytanie: Co pani Róża zrobiła dla Oskara? Wymień kilka rzeczy.

Nazwij dwie cechy charakteru pani Róży – z krótkim uzasadnieniem.

Odpowiedz na pytanie:

Kto dla ciebie jest równie ważny jak pani Róża dla Oskara? Wymień osobę i krótko uzasadnij.

16.03.21

Temat: Jak w kilka dni przeżyć wszystko?

Przedstaw w kilku zdaniach Oskara – pisemnie.

Zrób notatkę, w której uwzględnisz najważniejsze wydarzenia z kolejnych etapów jego życia. Zacznij:

1 dzień – 10 -20 lat: pierwsza miłość, pierwsze pocałunki, problemy z kolegami, zazdrość, niedogadywanie się z rodzicami.

2 dzień – 20-30 lat: małżeństwo z Peggy Blue.

Dokończ notatkę. Doprowadź ją do końca życia Oskara.

15.03.21

Temat: „Oskar i pani Róża” – test dla uważnych.

Zapisz pytania w zeszycie i odpowiedz na nie ustnie.

Ile lat ma Oskar?

Gdzie i kiedy rozgrywa się akcja?

Na co choruje chłopiec?

Co wiadomo o rodzinie Oskara?

W jaki dzień tygodnia odwiedzali go rodzice?

Jakiej muzyki lubił słuchać Oskar? Podaj tytuł utworu.

Jaki prezent otrzymał Oskar od rodziców?

Skąd wzięło się przezwisko Bekona a skąd Peggy Blue?

Jakie przezwisko nosił Oskar?

Kim była pani Róża?

Jak Oskar miał prawo nazywać panią Różę?

Jaką nietypową terapię wymyśliła pani Róża, aby pomóc Oskarowi?

Co Oskar zrobił ze swoim starym misiem, Bernardem?

Co pani Róża dała chłopcu w prezencie na święta?

Kim była Dusicielka z Langwedocji?

W jaki sposób pani Róża pokonała Sarę Bum Bum?

Którą dziewczynę pocałował Oskar?

W jaki sposób chłopiec uciekł ze szpitala?

Jaką książkę Oskar czytał z Peggy Blue?

O co Oskar poprosił w swoim pierwszym liście?

Kto jest autorem ostatniego listu?

Wymyśl jedno własne pytanie i je zapisz.

12.03.21

Temat: Rola przyrody w balladach Adama Mickiewicza.

Przeczytaj informacje z ramki ze str. 256- pod obrazem i ze str.262-pod zad. 4. – ustnie.

Pisemnie w zeszycie wykonaj zad. 3/262- wybierz cytaty z dowolnej ballady Mickiewicza.

Uzupełnij w zeszycie zad. 6/262.

Pamiętaj, że w poniedziałek zaczynamy omawiać lekturę.

11.03.21

Temat: Ballada „Świtezianka” jako źródło inspiracji.

Utwory literackie mogą zainspirować np. twórców sztuki filmowej, muzyków, malarzy, rzeźbiarzy.

Obejrzyj filimki zrealizowane przez uczniów na podstawie ballady A. Mickiewicza. Wpisz w wyszukiwarkę internetową: lektury w kadrze Świtezianka.

Obejrzyj ilustrację ze str. 256 w podręczniku.

Odpowiedz pisemnie na pytanie – Czy ten obraz mógłby być ilustracją do „Świtezianki”? Uzasadnij odpowiedź, odwołując się do treści ballady.

10.03.21

Temat: Ballada „Lilije” jako wyraz romantycznego zainteresowania grozą.

Przeczytaj informację o balladzie z ramki ze str. 262.

Zapisz notatkę o balladzie, w której uwzględnisz cechy i pochodzenie gatunku.

Przeczytaj balladę „Lilije” – s. 257 -261.

09.03.21

Temat: Redagujemy opowiadanie na podstawie ballady Adama Mickiewicza.

Powtórz sobie, co powinno znaleźć się w opowiadaniu przeczytaj informacje o opowiadaniu – str.263.

Zapisz notatkę o mowie zależnej i niezależnej. Podaj przykłady. Wykorzystaj ramkę ze str.264.

Napisz opowiadanie pt. „Świtezianka” na podstawie poznanej ballady.

08.03.21

Temat: Tajemniczy świat ballady Adama Mickiewicza – „Świtezianka”.

Przeczytaj utwór Adama Mickiewicza ze str.253-255.

Pisemnie wykonaj zad. 1/255.

Ustnie wykonaj zad. 2 i 3/255.

05.03.21

Temat: Jak przemawiać, aby odnieść zamierzony skutek?

Przeczytaj informacje o przemówieniu ze str. 281 (dwie ramki).

Zapisz w notatce, co to jest przemówienie i jakie środki retoryczne są w nim stosowane.

Przeczytaj czytankę – str. 275-280.

Pisemnie wykonaj zad. 4a/280.

04.03.21

Temat: Słownictwo związane z reklamą.

Wykonaj w zeszycie podane zadania:

Uporządkuj alfabetycznie słowa:

billboard, agencja reklamowa, reklama społeczna, broszurka, baner, copywriter, event, slogan, logo, agencja PR, spot

Wyjaśnij trzy wybrane terminy.

03.03.21

Temat: Reklama jako komunikat językowy.

Przeczytaj tekst ze str.251.

Zapisz notatkę:

Reklamy są częściowo fikcyjne. Ich celem jest sprzedaż produktów i usług. Powinny mieć wyraźnie zaznaczoną granicę, inaczej będą kryptoreklamą. Posługują się językiem w stylu nawiązującym np. do baśni, tekstu naukowego, liryki.

Ustnie wykonaj zad. 4/252.

Pisemnie zareklamuj siebie, jako przyjaciela lub zareklamuj wybrany przedmiot, którego uczysz się w szkole.

02.03.21

Temat: Czy reklama może ograniczać wolność?

Przeczytaj felieton ze str. 248.

Pisemnie wykonaj zad. 1/249.

Z zielonej ramki ze str.128 wypisz trzy cechy charakterystyczne dla felietonu.

Jakie jest twoje zdanie na temat reklam? Napisz o tym kilka zdań. (minimum ok.7)

01.03.21

Temat: Co to jest homonim?

Przeczytaj definicję ze str. 246. (zielona ramka)

Zapisz, co to jest homonim i podaj przykład.

Wykonaj ustnie zad. 3 i 4/ 247.

Pisemnie wykonaj zad. 5 i 6/247.

Wybierz zad. 7/247 lub 8/247 i zapisz odpowiedź w zeszycie.

26.02.21

Temat: Niecodzienna lekcja języka angielskiego z profesorem Keatingiem.

Przeczytaj tekst ze str. 239-240.

Pisemnie wyjaśnij, co to jest konformizm, korzystając z przypisów na marginesie.

Zapisz notatkę:

Celem eksperymentu przeprowadzonego przez profesora było wyjaśnienie uczniom, czym jest konformizm. Nauczyciel chciał im pokazać, że trudno jest zachować własny sposób działania pod naciskiem otoczenia.

Zastanów się nad zad. 3/241 – ustnie.

Pisemnie wykonaj zad. 6/241.

25.02.21

Temat: Ćwiczenia ortograficzne.

Przypomnij sobie zasady ze str.244.

Pisemnie w zeszycie wykonaj zad. 3 i 4/ 245.

24.02.21

Temat: Iqbal Masih – mały wielki człowiek.

Zastanów się, czy na całym świecie dzieci mają zagwarantowane prawo do nauki i czy prawa dzieci są przestrzegane.

Przeczytaj informacje i tekst ze str. 242-243.

Pisemnie wykonaj zad.1/244 oraz zad.2b/244.

Przeczytaj definicję literatury faktu ze str. 146.

Zapisz w zeszycie, co to jest literatura faktu.

23.02.21

Temat: Pisownia partykuły nie z różnymi częściami mowy.

Przeczytaj informacje dotyczące zasad ortograficznych ze str.244. Postaraj się je zapamiętać.

Ułóż zdania z wyrazami: niejeden, niewiele, nieraz.

Ustnie wykonaj zad. 1/245.

Z zad. 2/245 przepisz wyrazy z nie. Ustal, jakie to części mowy.

Pisemnie wykonaj zad. 6/245.

22.02.21

Temat: Anafora w wierszu Wisławy Szymborskiej.

Przeczytaj wiersz ze str. 237-238.

Wykonaj pisemnie zad. 1a,b/238.

Zapisz notatkę o anaforze – wykorzystaj ramkę na str. 238.

Wybierz fragment wiersza, który szczególnie do Ciebie przemówił. Zacytuj. Uzasadnij swój wybór, napisz jak go rozumiesz, odwołaj się do własnych doświadczeń.

19.02.21

Temat: Poetycki opis walki w wierszu Adama Mickiewicza.

Zbadaj długość wersów i układ rymów w „Reducie Ordona”. Zapisz, co zauważyłeś/łaś.

W tym utworze występują liczne porównania, ale pojawiają się także pytania retoryczne, wyliczenia, wykrzyknienia, epitety, ożywienia.

W pierwszej części utworu str. 318-319 znajdź 4 porównania i zapisz własnymi słowami co i do czego zostało porównane.

Zastanów się nad zad. 5/322. – ustnie.

Pisemnie wykonaj zad. 6/322.

18.02.21

Temat: Obraz męstwa Polaków w „Reducie Ordona” Adama Mickiewicza.cd.

Wykonaj poniższe zadania:

1/322 – Odpowiedz pisemnie całym zdaniem.

2a/322 – Odpowiedz pisemnie całymi zdaniami.

2b/322 -Przepisz uporządkowany plan wydarzeń do zeszytu.

17.02.21

Temat: Obraz męstwa Polaków w „Reducie Ordona” Adama Mickiewicza.

Przeczytaj informacje wprowadzające ze str.318 – z ramki zielonej i szarej

Przeczytaj utwór Adama Mickiewicza str.318-321.

Zapisz notatkę w zeszycie: autora i tytuł wiersza, zacytuj 6 ostatnich wersów oraz napisz własnymi słowami, jak rozumiesz zawartą w nich przestrogę poety – do kogo ją kieruje? przed czym ostrzega?

16.02.21

Temat: Ćwiczymy zadawanie pytań dotyczących treści lektury „Syzyfowe prace”.

Ułóż 6 pytań dotyczących treści lektury.

Zapisz też odpowiedzi. Zwróć uwagę na to, bo odpowiadać całymi zdaniami. Sprawdź poprawność zapisu.

W dowolnym źródle znajdź informacje o Stefanie Żeromskim – podaj lata jego życia i tytuł innej jego książki.

15.02.21

Temat: Praca z tekstem powieści Stefana Żeromskiego „Syzyfowe prace”

Zastanów się – czy „Syzyfowe prace” to dobry pomysł na lekturę szkolną?.

Podaj argument potwierdzający.

Podaj argument zaprzeczający.

Zapisz je od akapitów.

Opowiedz o przygodzie Marcina związanej z postacią Szymona Nogi – pisemnie.

12.02.21

Temat: Młode pokolenie nadzieją narodu – przedstawiamy drugoplanowych bohaterów powieści. cz.2.

Przedstaw kolejnych reprezentantów uczniów z „Syzyfowych prac”.

Wykonaj notatkę o Bernardzie Zygierze i Annie Stogowskiej.

Jakie wrażenie sprawiają dorośli przedstawieni w powieści Stefana Żeromskiego? Odwołaj się do dwóch przykładów. – pisemnie

11.02.21

Temat: Młode pokolenie nadzieją narodu – przedstawiamy drugoplanowych bohaterów powieści. cz.1.

wątek – wydarzeni powiązane z jednym bohaterem

Napisz streszczenie wątku Andrzeja Radka. Pamiętaj, że streszczenie ma uwzględniać najważniejsze wydarzenia.

10.02.21

Temat: Marcin Borowicz – charakterystyka głównego bohatera.

Napisz charakterystykę Marcina Borowicza. Pamiętaj o zastosowaniu podziału na akapity.

Uwzględnij odpowiedzi na pytania:

I. Skąd znamy postać? Co wiemy o jego rodzinie? Ile ma lat? Do jakich szkół uczęszczał?

II. Jak Marcin wyglądał jako dziecko? ( wykorzystaj cytat z 1 rozdziału).

III. Jakie cechy można w nim dostrzec? Kiedy je widać – w jakich sytuacjach, zachowaniu? Weż pod uwagę m. in. inteligencję, ambicje, wrażliwość, spokojny charakter tego bohatera. Jaki był przebieg rusyfikacji w życiu Marcina? jakie miał relacje z kolegami?

IV. Jakie wnioski dzisiaj mogą się nasunąć młodemu czytelnikowi, który pozna historię Borowicza? Co o nim myślisz?

09.02.21

Temat: „Syzyfowe prace” – powieść o dorastaniu.

Przypomnij sobie najważniejsze wydarzenia z życia Marcina Borowicza. zapisz je w formie planu ramowego.

Zacznij np.

 1. Nauka Marcina w szkole początkowej w Owczarach.

08.02.21

Temat: Dlaczego „Syzyfowe prace”?- rusyfikacja narodu polskiego w świetle powieści Stefana Żeromskiego.

Zapisz notatkę:

Czas akcji: lata 70 XIX wieku, jakiś czas po powstaniu styczniowym

syzyfowa praca – daremny trud, praca bez efektów

Tytuł powieści wskazuje na to, że rusyfikacja Polaków była syzyfową pracą Rosjan, bo mimo ich starań Polacy zachowali swoją kulturę i tożsamość.

Przejawy rusyfikacji:

nauka w języku rosyjskim ( w szkole w Owczarach i w Klerykowie), zakaz rozmawiania po polsku podczas przerw, zakaz posiadania polskich książek na stancjach, nudne, nieobowiązkowe lekcje polskiego prowadzone po rosyjsku, przedstawianie polskiej historii i tradycji religijnej w fałszywym, negatywnym świetle, zachęcanie do poznawania literatury rosyjskiej i udziału w rosyjskich spektaklach teatralnych.

Odpowiedz pisemnie na pytanie: Jakie wydarzenie doprowadziło do przebudzenia świadomości narodowej Marcina?

05.02.21

Temat: Współczesny zbiór praw człowieka.

Przeczytaj tekst ze str. 231.

Odpowiedz pisemnie – zad.1/232.

Z zad. 4a/232 wybierz artykuł, który uważasz za szczególnie istotny i zapisz go starannie w zeszycie zdanie:

Nazwij części mowy i części zdania w zdaniu: Każda osoba ma prawo do nauki.

04.02.21

Temat: Historia powstania starożytnego miasta utrwalona w komiksie.

Przeczytaj opowiadanie i komiks ze str. 60-62.

Wykonaj w zeszycie zad.3/63.

03.02.21

Temat: Czy słowa szesnastowiecznego poety są nadal aktualne?

Przeczytaj wiersz J. Kochanowskiego ze str. 235.

Zapisz autora i tytuł.

Zacytuj apostrofę z pierwszego wersu.

Napisz, do kogo poeta kieruje swoją wypowiedź.

Zapisz w notatce tezy Kochanowskiego:

Rządzący powinni dbać o wspólne dobro, a nie o osobiste korzyści. Każdy rządzący ma nad sobą Boga, przed którym odpowie za swoje czyny. Wszyscy ludzie wobec Boga są równi.

Zacytuj dwa ostatnie wersy z wiersza. Pod cytatem zapisz komentarz: Zła władza może zniszczyć nawet najpotężniejsze państwo.

Przeanalizuj budowę wiersza. Odpowiedz na pytania: z ilu zwrotek się składa? ile wersów jest w zwrotkach? w jakim układzie występują rymy?

Przeczytaj informacje z ramki na str. 236. Wykorzystując je, określ rym władacie-trzymacie.

02.02.21

Temat: Zasady poprawnej komunikacji niewerbalnej.

niewerbalny – bez używania słów

Przeczytaj informacje podane na początku str. 234. Pogrubione zdanie zapisz w zeszycie.

Przeanalizuj scenki z zad. 1/234 – ustnie.

Przeczytaj informacje z ramki – str. 234.

Wybierz jedną, na którą chcesz zwrócić szczególną uwagę i zapisz ją.

Ustnie wykonaj zad. 3/235

Wróć na str. 230. Odczytaj jeszcze raz wypowiedź Merlina od słów ” Lecz teraz posłuchajcie…”. Zapisz na ich podstawie kilka zasad obowiązujących rycerza np.

 1. Rycerz postępuje sprawiedliwie.

01.02.21

Temat: Przy okrągłym stole – symboliczny początek rycerstwa.

Przeczytaj czytankę – str. 228

Pisemnie wykonaj zad. 1 i 2/231.

29.01.21

Temat: Powtórzenie wiadomości o budowie zdania pojedynczego -cd.

Przeczytaj informacje z ramki ze str. 227.

Zapisz w zeszycie przykład:

Sowa jest alegorią mądrości.

Sowa – podmiot wyrażony rzeczownikiem

jest alegorią – orzeczenie imienne wyrażone czasownikiem (łącznik jest) i rzeczownikiem (orzecznik alegorią)

mądrości – dopełnienie wyrażone rzeczownikiem.

Samodzielnie rozpisz w ten sposób zdanie: Alegoria sprawiedliwości trzyma miecz.

28.01.21

Temat: Jak rozpoznać alegorię sprawiedliwości?

Zad. 1/223 – wykonaj ustnie. Zastanów się, dlaczego postać wyobrażająca sprawiedliwość trzyma wagę, miecz i ma zawiązane oczy.

Przeczytaj definicję alegorii ze str. 224. W zeszycie zapisz czym alegoria różni się od symbolu.

Wykonaj pisemnie zad. 4 a i b/ 224. Nie musisz przerysowywać tabelki w 4a. W 4b zacytuj odpowiedni wers i wyjaśnij, jak go rozumiesz.

27.01.21

Temat: Cyceron w obronie sprawiedliwości – czytamy fragment powieści historycznej.

Zapisz notatkę:

Powieść historyczna to powieść, w której czas świata przedstawionego jest wcześniejszy niż czas, w którym żyje autor. W powieści historycznej występują bohaterowie fikcyjni i postaci historyczne.

Przeczytaj informacje o postaciach historycznych umieszczone na końcu str. 222.

Przeczytaj czytankę – str. 218-221.

Na podstawie przeczytanego tekstu uzupełnij w zeszycie tabelkę – zad. 3/222.

26.01.21

Temat: Powtórzenie wiadomości o budowie zdania pojedynczego (części zdania)

Wymień znane ci części zdania.

Sprawdź, czy dobrze je wymieniłeś/łaś – ramka na str. 226.

Przypomnij sobie wiadomości o częściach zdania ze str. 226.

Przeanalizuj wykres zdania pojedynczego podany na stronie 226 i korzystając z tego wzoru, narysuj wykres zdania:

Tomek świetnie odpowiedział z matematyki.

Podpisz części zdania.

W zadaniu 5/227 rozpoznaj zdania pojedyncze i złożone oraz równoważnik – ustnie.

Narysuj wykres zdania i podpisz jego części do drugiego zdania z zad. 5/227 ( Z tej okazji ….)

25.01.21

Temat: Jak umiejętnie korzystać z tekstów innych autorów?

Przeczytaj informacje o opisie bibliograficznym ze str. 213 (ramki).

Zwróć uwagę na przecinki w zapisie przykładowego opisu bibliograficznego.

Uporządkuj opisy z zad. 2/213. Dwa wybrane zapisz do zeszytu.

Przeczytaj informacje dotyczące zasad cytowania ze str. 215. ( z ramki)

Wykonaj zad. 4 a i b/214 – pisemnie w zeszycie.

22.01.21

Temat: Ćwiczymy pisanie dłuższej wypowiedzi pisemnej na komputerze.

Używając czcionki Times New Roman w rozmiarze 12, z odstępem 1,5 napisz pracę długości od 2 do 3 stron (3264-4896 znaków).

Temat pracy – „Przedstaw swoją wizję rozwoju gminy Słupno do roku 2030”.

Na napisanie czasu masz tydzień. Zastanów się, co chciałbyś widzieć w swojej miejscowości i innych z terenu gminy. Zapytaj inne osoby np. w swojej rodzinie, jak one to widzą.

Osoby uczęszczające na zajęcia dodatkowe z j. polskiego piszą mogą ograniczyć objętość pracy do 1 strony.

21.01.21

Temat: Dekalog – tekst biblijny i jego średniowieczna ilustracja.

Przeczytaj informacje ze str. 215 (ramka pod „Biblijne przykazania”) i zapisz w zeszycie trzy ostatnie zdania (drugi akapit).

Przeczytaj fragment „Biblii” zamieszczony poniżej i obejrzyj ilustrację, ze str. 216.

20.01.21

Temat: Jakie kwestie regulował Kodeks Hammurabiego?

Przeczytaj tekst ze str. 211.

Wykonaj w zeszycie zad.1/212.

Z „Kodeksu Hammurabiego” wybierz prawo, które wydaje ci się zbyt surowe lub słuszne. Krótko uzasadnij swój wybór. – pisemnie

Wymyśl i zapisz 3 prawa, które mogłyby obowiązywać w szkole.

19.01.21

Temat: Człowiek i prawo – ćwiczenia językowe.

Z zad. 2/226 przepisz wszystkie wyrazy z pierwszego zdania i określ ich formę gramatyczną w przypadku tych, które się odmieniają (liczbę, rodzaj, przypadek lub osobę, czas, tryb, aspekt dokonany lub niedokonany czasownika )

Ze strony 210 przeczytaj związki wyrazów z zad. 1a. Wykonaj to zadanie ustnie.

Pisemnie wykonaj zad. 2a/210. Uzupełnij zwroty i określ ich przypadek np. przestrzegać prawa (kogo?czego?) dopełniacz.

18.01.21

Temat: Powtórzenie wiadomości o budowie zdania pojedynczego.

Przeczytaj informacje ze strony 225 w podręczniku.

Przepisz wyrazy z zadania 1/226 i nazwij części mowy.

Z zadania 2/226 wypisz zaimki , podaj ich nazwę oraz określ ich formę gramatyczną.

22.12.20

Temat: Zebranie i utrwalenie zagadnień z zakresu literatury. -cd.

Wykonaj pisemnie zad.3/203. Skorzystaj z indeksu na końcu podręcznika.

Ustnie wykonaj zad. 4/203.

21.12.20

Temat: Zebranie i utrwalenie zagadnień z zakresu literatury.

Na podstawie lekcji przeprowadzonych podczas omawiania rozdziału „Śladami cywilizacji – dom” uzupełnij tabelkę z zad. 2/203. Czas powstania utworu określ epoką lub wiekiem np. starożytność lub wiekiem np. XVI.

Zapisz tabelkę w zeszycie.

Przerysuj staranie schemat rodzajów literackich z zad.1 str. 202. Możesz podać dowolne przykłady utworów z określonych gatunków z tego roku lub poprzednich lat nauki. Z gatunków liryki warto uwzględnić: hymn, pieśń i tren i odwołać się do przykładów z twórczości Jana Kochanowskiego.

18.12.20

Temat: Budowa „Opowieści wigilijnej”.

Zapisz notatkę:

gatunek: opowiadanie

Utwór Charlesa Dickensa dzieli się na strofki (rozdziały). Jest ich pięć. Każda tworzy zamkniętą całość.

W I znajduje się ekspozycja ( przedstawienie bohatera) i zawiązanie akcji (odwiedziny ducha Jakuba Marleya). W II,III i IV akcja się rozwija (przybywają kolejne duchy) i wreszcie następuje punkt kulminacyjny (Scrooge widzi własny grób). W V dochodzi do rozwiązania akcji (przemieniony bohater zmienia swoje postępowanie) i na samym końcu pojawia się krótki epilog, z którego dowiadujemy się, jak dalej wyglądało życie Ebenezera Scrooga.

Odpowiedz pisemnie na pytanie: Co myślisz o tej lekturze? (Jak ją oceniasz?)

17.12.20

Temat: „Opowieść wigilijna” źródłem nawiązań i inspiracji.

Zapisz notatkę:

Opowiadanie Charlesa Dickensa ukazało się pierwszy raz 19 grudnia 1843 roku. Historia przemiany Ebenezera Scrooge’a zyskała wielką popularność. W następnym stuleciu powstało wiele filmów na jej podstawie. Były to wierne ekranizacje lub swobodne przeróbki. Niektóre z nich adresowane były do dzieci i stworzone w formie animowanej (np. „Opowieść wigilijna Myszki Miki” i wiele innych). Bohater Dickensa stał się źródłem inspiracji dla np. postaci komiksowego Sknerusa McKwacz.

Do dziś twórcy wielu filmów, zwłaszcza z gatunku komedii romantycznych, wykorzystują wymyślony przez Dickensa motyw przemiany samotnego, zapracowanego bohatera podczas Bożego Narodzenia.

Wykonaj wybrane zadanie:

Znajdź w zasobach internetowych informacje o 2 dowolnych filmach zrealizowanych na podstawie „Opowieści wigilijnej” – podaj rok produkcji i reżyserów.

lub

Obejrzyj dowolną wersję „Opowieści wigilijnej” z dostępnych w Internecie. Napisz, czy jest wierna w stosunku do pierwowzoru książkowego.

16.12.20

Temat: Niezwykła przemiana Ebenezera Scrooge’a.

1.Odmień przez przypadki imię i nazwisko głównego bohatera „Opowieści wigilijnej”. – ustnie

2.Napisz charakterystykę Ebenezera Scrooge’a.

Uwzględnij:

W przedstawieniu postaci – informacje o pracy i rodzinie oraz informacje o przeszłości bohatera.

W opisie wyglądu – informacje z pierwszej strofki ( Przeczytaj akapit „Och, twardą …”) oraz korzystne zmiany po przemianie bohatera np. uśmiech, energiczny chód.

W opisie charakteru i usposobienia – to jak się zmienił i w jakich okolicznościach ( wykorzystaj wyrazy: skąpy, chciwy, okrutny, bezwzględny – hojny, rozrzutny, miły, troskliwy, a także samotny, egoistyczny – otwarty na potrzeby innych, towarzyski).

Pamiętaj o podaniu przykładów zachowania Scrooge’a.

W ostatnim akapicie – ocenę postaci, z uwzględnieniem jej życia przed przemianą i po niej.

15.12.20

Temat: Co przytrafiło się bohaterowi „Opowieści wigilijnej”?

Napisz plan wydarzeń – ramowy lub szczegółowy.

Zacznij punktem: 1.Przedstawienie Ebenezera Scrooge’a.

Ułóż po 5 pytań dotyczących każdego z Duchów Świąt. ( Tak by odpowiedzi znajdowały się w tekście).

14.12.20

Temat: Świat przedstawiony w „Opowieści wigilijnej”.

Zapisz notatkę:

Rodzaj literacki: epika.

Ten utwór należy do epiki. Możemy tu wyróżnić narrację i świat przedstawiony (czas i miejsce akcji, bohaterów, wydarzenia).

Narrator opowieści wigilijnej jest trzecioosobowy, ale czasami ujawnia swoją obecność i wypowiada się w pierwszej osobie.

Miejsce akcji realistycznej to Londyn. W akcji fantastycznej Ebenezer Scrooge z duchami przenosi się także do innych miejscowości.

Czas akcji realistycznej: popołudnie, wieczór i noc wigilijna, Boże Narodzenie, poranek dnia po Bożym Narodzeniu

Czas akcji fantastycznej: trzy kolejne noce, podczas których ukazują się duchy .

Wymień bohaterów realistycznych fantastycznych tej opowieści. (pisemnie)

11.12.20

Temat: Jak należy traktować rozmówcę? O etyce słowa.

Etyka słowa to zasady określające, jak należy traktować osobę, z którą rozmawiamy. Etyka słowa polega na okazywaniu szacunku i mówieniu prawdy.

Wykonaj zad. 1/196 . (ustnie)

Przeczytaj dialogi z 2/196. Określ je podanymi wyrazami. (pisemnie)

Oceń wypowiedzi z zad. 5/198. (ustnie)

Pisemnie wykonaj zad.3c/197. Odpowiedz w kilku zdaniach.

10.12.20

Temat: Rozwiązywanie zadań z zakresu słowotwórstwa.

Rozwiąż zadania przekazane w załączniku przez dziennik.

Można je wydrukować i wkleić lub ręcznie zapisać odpowiedzi .

09.12.20

Temat: Analiza wypowiedzi i sposobu zachowania bohatera powieści Ewy Nowak.

Przeczytaj tekst. str. 188-191.

Wykonaj zad. 1 i 2/191. – ustnie.

Zastanów się nad pytaniami z zad. 3e/191.

Zapoznaj się z definicją ironii ze str. 192.

Napisz w zeszycie notatkę o tym, czym jest ironia.

08.12.20

Temat:Sprawdzenie opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu podstawy programowej.-cd.

Przeczytaj wiersz T. Różewicza „Ojciec” str. 207 obok zad. 7.

Ułóż notatkę o wierszu, wykonując poniższe zadania:

Pisemnie odpowiedz na pytania : Kim jest bohater utworu? W jaki sposób przedstawił go poeta? (Jakim był człowiekiem?)

Znajdź w wierszu przykłady: porównania, przenośni, epitetu i pytania retorycznego. Zacytuj.

Wyjaśnij jak rozumiesz słowa „Idzie przez moje serce”.

Wykonaj zad. 7c/207.

Przypomnij sobie wiadomości ze str. 131 i 142.

Ustnie wykonaj zad. 11/208 oraz 13/208.

Pisemnie uzupełnij w zeszycie schemat z zad.14/208.

07.12.20

Temat: Co można zrobić, gdy w rodzinie źle się dzieje?

Przeczytaj tekst ze str.199.

Zastanów się nad. zad. 3/201 (ustnie).

Wykonaj pisemnie zad.2/201 lub 6/202.

Wyszukaj w Internecie informacje dotyczące instytucji i organizacji pomagających osobom mającym problemy w rodzinie np. Rzecznik Praw Dziecka, „Niebieska Linia”, telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. (ustnie)

04.12.20

Temat: Sprawdzenie opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu podstawy programowej.-cd.

Powtórz wiadomości ze str.123-125, 131 i 142 ( z niebieskich ramek).

Wykonaj zadania: 9, 10, 11/208.

03.12.20

Temat: Sprawdzenie opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu podstawy programowej.

Przeczytaj tekst ze str. 204-205.

Pisemnie wykonaj zad. 1/206 oraz 4/206-207. Odpowiedzi zapisz całymi zdaniami.

02.12.20

Temat: Piszemy rozprawkę. -cd.

Przypomnij sobie bohaterów lektur: „Zemsta” i „Dziady”. Zastanów się, co możesz powiedzieć o ich doświadczeniach życiowych. Jakie było ich życie? Co w nim było dobrego lub złego? Czy ich doświadczenia mogą czegoś nauczyć czytelników?

Napisz ciąg dalszy swojej rozprawki. Przykłady z lektur wykorzystaj w argumentacji. Zastosuj wybrane słownictwo ze str. 174 (z ramek).

01.12.20

Temat: Piszemy rozprawkę. cz.1.

Powtórz wiadomości o rozprawce ze str. 135-137 oraz 174.

Wykorzystując podane informacje i przykład rozprawki ze str. 137, zacznij pisać swoją rozprawkę na podany temat : Czy doświadczenia życiowe bohaterów literackich mogą być pouczające dla czytelników? Odwołaj się do lektur „Zemsta” i „Dziady”.

Napisz tylko wstęp do swojej rozprawki.

30.11.20

Temat: Funkcja eufemizmów i prozaizmów.

Przeczytaj definicję eufemizmu ze str. 183.

Zapisz notatkę, w której uwzględnisz odpowiedz na pytania:

Co to są eufemizmy? W jakich dwóch celach ich używamy? W notatce podaj też przykład eufemizmu.

Ustnie wykonaj zad. 2 i 3/183.

Przeczytaj definicję prozaizmu ze str. 184. W notatce zanotuj najważniejsze informacje(pierwsze zdanie).

Poszukaj prozaizmów we fragmentach utworów poetyckich – zad. 7/ 184. ( ustnie)

Wykonaj pisemnie zad. 1/183. W razie wątpliwości poszukaj odpowiedzi w słownikowych zasobach internetowych.

27.11.20

Temat: Badamy na czym polega satyryczny charakter obrazu W. Hogartha „Przy śniadaniu”.

Wykonaj pisemnie zad. 2/180 . (powtórzenie z poprzedniej lekcji)

Obejrzyj reprodukcję obrazu ze str. 181 i przeczytaj informacje o dziele zamieszczone na dole strony.

Zastanów się nad pytaniami z zad. 1/182 (ustnie)

Przeczytaj definicję satyry ze str. 182. (zielona ramka)

Jakie dostrzegasz podobieństwo obrazu i utworu Ignacego Krasickiego? (ustnie)

Napisz, jakie rady dałbyś/łabyś bohaterom satyry literackiej lub bohaterom obrazu.

26.11.20

Temat: Ośmieszenie zachowania i postaw w satyrze Ignacego Krasickiego „Żona modna”. -cd.

Dokończ czytać tekst I. Krasickiego – str. 177-179.

Dokończ plan wydarzeń.

25.11.20

Temat: Ośmieszenie zachowania i postaw w satyrze Ignacego Krasickiego „Żona modna”.

Przeczytaj informacje o satyrze ze strony 180 (z zielonej ramki).

Zapisz w notatce najważniejsze informacje (zwróć uwagę na pogrubiony tekst).

Przeczytaj początek satyry I. Krasickiego ze str. 175 i 176.

Zapisz plan wydarzeń.

Zacznij np. tak:

 1. Spotkanie przyjaciela i pogratulowanie Piotrowi ożenku.
 2. Opowieść młodego męża o małżeństwie.

a) Poznanie przyszłej żony i przygotowania do ślubu.

b) Trudności z wzajemnym zrozumieniem.

24.11.20

Temat: W jaki sposób Stefan Żeromski przedstawia uczucia matki i syna?

Przeczytaj fragment powieści zamieszczony w podręczniku – str. 166.

Odpowiedz na pytania z tabelki – 1 a /168. (tabelki nie trzeba przerysowywać).

Znajdź fragmenty do zad. 2/168. (ustnie)

Zastanów się nad pytaniami z zad. 4/168.

Pisemnie wykonaj zad. 3/168 (około 1 strony).

23.11.20

Temat: Funkcja zdrobnienia i zgrubienia w tekście.

Zapisz notatkę:

Zapamiętaj!

Słowa mogą wyrażać nasze nastawienie emocjonalne. Mówimy, że wyrazy mogą być nacechowane ekspresywnie lub neutralne. Wśród tych nacechowanych wyróżniamy zgrubienia i zdrobnienia.

Zapisz dwa zdrobnienia od swojego imienia.

Zdrobnienia wyrażają pozytywne nastawienie emocjonalne, zgrubienie często negatywne.

Wykonaj zad. 1a/169 (ustnie). Ułóż jedno zdanie z wybranym wyrazem nacechowanym ekspresywnie (pisemnie).

Zad. 2/169 – nie zapisuj odpowiedzi.

Przeczytaj formanty, których najczęściej używamy do utworzenia zdrobnień i zgrubień. – str. 170 (zielona ramka)

Pisemnie wykonaj zadanie 3/170 i 5/170.

20.11.20

Temat: Dom źródłem postaw – analiza fragmentu „Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego.

Przeczytaj fragment „Kamieni na szaniec” zamieszczony w podręczniku na str. 145.

Pisemnie wykonaj zad. 1/146.

Zapoznaj się z informacjami o literaturze faktu – str. 146 (zielona ramka).

19.11.20

Temat: Na ratunek bratu. Refleksje po lekturze fragmentu utworu Anny Onichimowskiej.

Przeczytaj opowiadanie ze str. 159.

Odpowiedz na pytanie : Jakie problemy zostały ukazane w tym opowiadaniu?

18.11.20

Temat: Powrót Odyseusza do domu tematem różnych tekstów kultury.

Zapisz notatkę:

Homer jest autorem „Iliady” i „Odysei”. Utwory te należą do epiki, są eposami. W „Odysei” poeta opowiada o powrocie Odyseusza do domu.

Przeczytaj wstęp i fragment księgi I z podr. str. 150.

Do kogo poeta kieruje pierwsze słowa dzieła? Odpowiedz pisemnie.

Zapisz informacje o apostrofie – podr. str. 153.

Zacytuj fragment z apostrofą z księgi I.

Przypomnij sobie treść mitu o Odyseuszu. Napisz kilka zdań o jednej z przygód Odyseusza wymienionych na początku strony 150. Skorzystaj ze źródeł internetowych.

17.11.20

Temat: Przypowieść biblijna jako temat dzieła malarskiego.

Przypomnij sobie omówioną przypowieść o synu marnotrawnym.

Obejrzyj reprodukcję obrazu Hieronima Boscha – podr. s.173.

Przeczytaj informacje dotyczące dzieła z zad. 2/173. Zwróć uwagę na symboliczne znaczenie elementów przedstawionych na obrazie.

Odpowiedz krótko na pytanie z zad. 3/174. (u góry strony)

Wyobraź sobie, że jesteś synem marnotrawnym. Wybierz jedną z czterech sytuacji wymienionych na stronie 172 (nad obrazem). Napisz, co mógłbyś czuć jako syn marnotrawny w wybranej sytuacji. Możesz przypomnieć sobie słownictwo nazywające uczucia i przeżycia ze str. 156.

16.11.20

Temat: Co powinniśmy wiedzieć o skrótach i skrótowcach?

W języku zdarza się nam zastępować rozbudowane nazwy wielowyrazowe skrótowcami np. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej to GOPS.

Wyróżniamy wśród nich literowce, głoskowce, sylabowce i skrótowce mieszane. Znajdź ich przykłady i napisz w notatce w zeszycie. – podr. str.164 (niebieska ramka z wykrzyknikiem)

Przeczytaj zasady odmieniania skrótowców – 164 str. (ramka z lupką).

Wykonaj zadanie 5/164.

W przypadku skrótów należy znać zasady ich zapisywania. Trzeba się ich nauczyć, aby wiedzieć, kiedy stawiamy kropkę po skrócie, a kiedy nie stawiamy.

Naucz się zasad podanych na stronie 165. (w niebieskiej ramce)

Wykonaj zad. 9/166.

13.11.20

Temat: Czy „Dziady”  Adama Mickiewicza lepiej czytać czy oglądać?

Odpowiedz na pytanie postawione w temacie. Przedstaw swoje stanowisko. Podaj co najmniej 2 argumenty. 

Zapisz notatkę.

Zapamiętaj!

Motto – cytat umieszczony przed tekstem utworu, związany z jego tematem lub ideą przewodnią; także maksyma, dewiza postępowania – motto życiowe.

Przeczytaj cytat z Szekspira, który Adam Mickiewicz wybrał na motto swojego dramatu. Jak rozumiesz słowa angielskiego dramaturga? Zacytuj motto.

Na końcu dramatu ukazuje się jeszcze milczące Widmo. Jaka może być przyczyną tego, że nie odzywa się i nie słucha Guślarza? Wymyśl własne uzasadnienie tego zjawiska.

12.11.20

Temat: Adaptacje teatralne i filmowe „Dziadów cz.II” Adama Mickiewicza.

„Dziady” to utwór sceniczny. Dramat Adama Mickiewicza był wielokrotnie przenoszony na scenę i został także zekranizowany.

Korzystając z zasobów internetowych, obejrzyj kilka fragmentów:

Wpisz w wyszukiwarkę na przykład:

 1. lektury w kadrze „Dziady cz. II” – znajdziesz adaptację przygotowaną przez uczniów.

2. „Dziady cz.2” w Polskim Teatrze w Żytomierzu – zwróć uwagę na charakterystyczny wschodni akcent aktorki grającej Guślarza.

3. „Lawa. Opowieść o „Dziadach” A. Mickiewicza” – to film na podstawie wszystkich części. Fragment dotyczący II części pojawia się około 20 minuty i 40 sekundy do 29 minuty.

4. Fragment „Dziadów” z Sierpca – grają w nim aktorzy z Teatru Dramatycznego w Płocku.

10.11.20

Temat: Jaką naukę żyjącym przekazały duchy podczas obrzędu dziadów?

Uczestnicy obrzędu wywoływali duchy, aby pomóc zmarłym, ulżyć w ich cierpieniach. Pojawiające się zjawy przekazały zgromadzonym rady, które mogły pozwolić im lepiej postępować w życiu.

Napisz notatkę, w której uwzględnisz odpowiedzi na poniższe pytania:

Jakie duchy ukazały się podczas dziadów? W jakiej kolejności i porze?

Za pomocą jakich czynności sprowadzono kolejne duchy?

O co zmarli poprosili zgromadzonych?

Jaką naukę przekazały duchy?- zacytuj odpowiednie fragmenty dramatu.

Napisz własnymi słowami, jak rozumiesz rady duchów. O czy w życiu warto pamiętać?

09.11.20

Temat: Na czym polegał obrzęd dziadów opisany w dramacie Adama Mickiewicza?

Przeczytaj wiadomości wstępne umieszczone przed „II częścią Dziadów”.

W podr. znajdziesz je na str.265.

Napisz pytania do przeczytanego tekstu.

Ułóż co najmniej 10 pytań dotyczących obrzędu i zapisz je w zeszycie.

Przykład: Gdzie obchodzono dziady?

Zapisz określenia nastroju dzieła.

Nastrój panujący w „Dziadach. Cz.II” można określić jako poważny, ponury, tajemniczy, pełen grozy, przerażający, niesamowity, uroczysty, mrożący krew w żyłach, wywołujący dreszcze, jeżący włos na głowie.

06.11.20

Temat: Co powinniśmy wiedzieć o wyrazach złożonych?

Nowe wyraz nie zawsze powstają przez dodawanie formantów do podstaw słowotwórczych. Czasami powstają przez połącznie różnych podstaw słowotwórczych. W ten sposób powstają złożenia, zestawienia i zrosty.

Przeczytaj informacje ze strony 163 w podręczniku. (z ramki na bladoniebieskim tle)

Podaj przykład złożenia, zrostu i zestawienia.

Przeczytaj zad.1/163. Zapisz utworzone nazwy.

Wykonaj zad. 4/164. Zapisz odpowiedzi całymi zdaniami.

Przeczytaj przykłady analizy słowotwórczej z niebieskiej ramki na str. 163.

Dokonaj własnej analizy słowotwórczej wybranego wyrazu ze zad.2/164.

Utwórz zrosty – zad.3/164.

05.11.20

Temat: Redagujemy opisy przeżyć.

Przeczytaj słownictwo przydatne do nazywania przeżyć ze str. 156 w podręczniku.

Wykonaj ustnie zadanie 1/157 w podr.

Napisz własne opowiadanie z elementami opisującymi uczucia i przeżycia pt. Jedno z moich najprzyjemniejszych wspomnień.

W swojej pracy wykorzystaj słownictwo podane na stronie 156. Napisz minimum 2 strony.

04.11.20

Temat: Jakie uniwersalne treści zawiera przypowieść o synu marnotrawnym?

Zapamiętaj!

Przypowieść – gatunek literacki, który przekazuje pewne uniwersalne prawdy moralne za pomocą opowiedzianej historii.

Przeczytaj przypowieść o synu marnotrawnym ze str. 154.

Odpowiedz na pytania do tekstu – zad. 1/156.

Podaj po trzy cechy: ojca, starszego syna i młodszego syna. Zwróć uwagę na te pozytywne i negatywne. Zapisz je w zeszycie.

Zastanów się jakimi motywami kieruje się ojciec, jakimi starszy syn, a jakimi młodszy.

Oceń zachowanie bohaterów. Zapisz swoje uwagi w zeszycie.

03.11.20

Temat: W obliczu cierpienia – „Treny” Jana Kochanowskiego.cd.

 1. Przeczytaj „Tren V” ze str. 147.
 2. Napisz dokładnie do czego zostało porównane krótkie życie Urszulki.
 3. Zapisz notatkę: Zapamiętaj! Porównanie homeryckie – to taki rodzaj porównania, w którym drugi człon (to do czego porównujemy) jest przedstawiony w formie rozbudowanego obrazu.
 4. Znajdź w tym utworze apostrofę i pytanie retoryczne. Zacytuj.

30.10.20

Temat: W obliczu cierpienia – „Treny” Jana Kochanowskiego.

Tren – gatunek poezji żałobnej; wiersz wyrażający żal po czyjejś śmierci.

Treny znano już w starożytności, ale zazwyczaj pisano je po śmierci osób znanych, ważnych. Natomiast Jan Kochanowski napisał je po śmierci małego dziecka.

Poeta po śmierci swojej córki, Urszulki, napisał cykl 19 trenów.

Przeczytaj „Tren VIII” i „Tren VII”. – str. 148. Porównaj je. Odpowiedz na pytania:

W jakiej sytuacji znajduje się podmiot liryczny? Jakie uczucia wyznaje?

Do kogo się zwraca?

Wyszukaj informacje o poecie w podręczniku lub internecie. Napisz notatkę o Janie Kochanowskim.- 10 zdań.

29.10.20

kl. VIIc,b

Temat: Piszemy fragment utworu dramatycznego.

Odczytaj fragment utworu science-fiction  Stanisława Lema  „Wierny robot” –  str. 92.

Zwróć uwagę na sposób zapisywania. Weź pod uwagę didaskalia i role.

Zaproponuj ciąg dalszy według własnego pomysłu. – minimum strona

28.10.20

Kl.VII b i c

Temat: Dom i dzieciństwo jako temat poetyckich wspomnień.

Przeczytaj wiersz Józefa Barana „Dom rodzinny” – str. 139.

Przerysuj do zeszytu tabelkę z zad. 3b/139.

Uzupełnij tabelkę informacjami z wiersza. Nie cytuj. Pisz własnymi słowami. Nie pisz całymi zdaniami, używaj skróconej formy zapisywania.

Zastanów się nad metaforami ( przenośniami)użytymi w zad. 5/139.

27.10.20

Kl. VIIb i VIIc

Temat: Uniwersalny charakter bajki  Michela Piquemala – przygotowanie do dyskusji.

Zapisz definicję bajki. To powtórzenie tego,  o czym się już uczyliśmy w poprzednich latach.

Zapamiętaj!

Bajka to krótki utwór epicki (należący do epiki) o charakterze dydaktycznym (pouczającym). Często jest pisana wierszem. Zazwyczaj zawiera morał sformułowany bezpośrednio, choć przesłanie  może być też ukryte.

Przeczytaj bajkę – podr. s.140.

Znajdź morał i zapisz go w zeszycie – zacytuj.

Przeczytaj zasady prowadzenia dyskusji ze str.141.(w zielonej ramce)

Przygotuj swoją wypowiedź do zad. 4/141.  – tylko kilka zdań.

Kategorie: 7B7C