wtorek, 27.10.2020 r.

Temat: Czynniki kształtujące klimat Polski. (lekcja on-line)

Główne czynniki kształtujące klimat w Polsce:

– szerokość geograficzna

– położenie pomiędzy Oceanem Atlantyckim a Azją

– wpływ ciepłych prądów morskich

– układ rzeźby terenu 6 pasów

– położenie nad Morzem Bałtyckim

– przemieszczanie się mas powietrza

Proszę zapisać notatkę w zeszycie.

Do domu: Ćwiczenie 3 str. 33

Słupno, 29.10.2020 r.

Temat na dziś: Cechy klimatu Polski.

Polska leży w strefie klimatów umiarkowanych z wyraźnie różniącymi się od siebie porami roku. W związku z takim położeniem klimat Polski nazywamy klimatem umiarkowanym ciepłym przejściowym. W oparciu o średnie dobowe wartości temperatury powietrza (temperatura wciągu dnia i nocy) wyznaczono w Polsce sześć termicznych pór roku:

przedwiośnie, średnia temperatura powietrza w przedziale od 0-5 stopni

wiosna, średnia temperatura powietrza w przedziale od 5-15 stopni C

lato, średnia temperatura powietrza w przedziale powyżej 15 stopni C

jesień, średnia temperatura powietrza w przedziale od 5-15 stopni C

przedzimie, średnia temperatura powietrza w przedziale od 0-5 stopni C

zima, średnia temperatura powietrza w przedziale poniżej o stopni C

Najzimniejszym miesiącem w Polsce jest styczeń, najcieplejszym lipiec. Polska to przykład kraju, w którym występuje duża zmienność warunków pogodowych co ma znaczący wpływ na gospodarkę kraju (patrz podręcznik str. 52 – 53)

Zapoznajcie się z informacjami z podręcznika od str. 49 – 53, przepiszcie do zeszytu powyższą notatkę

Do domu:

Wykonajcie ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń str. 35, 36

nie przesyłajcie na mobidziennik, omówimy pracę domowa na lekcji on-line

Pozdrawiam Jolanta Czubak

Słupno, 03.11.2020 r.

Temat: Rzeki w Polsce i w Europie – wody powierzchniowe. (lekcja on-line)

Rzeki Polski i Europy zasilane są przede wszystkim opadami (deszcze) oraz topniejącym śniegiem i lodem. Dlatego wiosną oraz latem zdarzają się powodzie. Sieć rzeczna zachodniej Europy charakteryzuje się dużą gęstością, którą tworzą dosyć krótkie rzeki. Najwięcej jezior znajduje się w północnej części Europy, za co odpowiada lądolód, który kształtował rzeźbę terenu Europy i Polski.

Najdłuższą rzeką główną Polski jest Wisła (1022 km długości) oraz Odra (840 km całkowitej długości, po stronie polskiej 742 km).

Jezioro to zbiornik wodny powstały w wyniku wypełnienia zagłębienia terenu wodą. Najwięcej jezior jest w północnej części Polski, w pasie pojezierzy. Na południe od pojezierzy liczba jezior maleje. Większość istniejących tam jezior zanikła i zarosła.

Zapoznajcie się z tematem lekcji podręcznik str. 54-59, przepiszcie notatkę do zeszytu

Praca domowa

Wykonajcie Ćwiczenia ze str. 39 – 40, nie przesyłajcie na mobidziennik, prace domową omówimy na następnej lekcji on-line

Pozdrawiam Jolanta Czubak

Słupno, 05.11.2020 r.

Temat: Ochrona przeciwpowodziowa a występowanie i skutki powodzi.

O powodziach w Polsce słyszymy zazwyczaj wczesną wiosną, czego powodem są roztopy (topniejący śnieg, który spływa z gór do rzek) oraz latem, podczas długotrwałych, obfitych i intensywnych opadów deszczu.

Powódź to podwyższenie poziomu wody w zbiorniku wodnym, np. w rzece poziom wody podnosi się na tyle wysoko, że występuje z brzegów i dochodzi do zalania przyległych terenów. Skutki powodzi mogą być bardzo dotkliwe, stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt a także powodują poważne straty materialne, czasami ludzie tracą dobytek swojego życia. Najbardziej narażonymi na powódź w Polsce są tereny województwa dolnośląskiego (dorzecze dolnej Odry) oraz województwa małopolskiego (dorzecze dolnej i środkowej Wisły).

Zapoznajcie się z tematem w podręczniku od str. 62 – 65, przepiszcie notatkę do zeszytu.

Praca domowa:

Proszę w zeszycie wykonać polecenia: (proszę przesłać pracę na mobidziennik, do wtorku tj. 10.11.2020.r.

Wymień trzy główne przyczyny występowania powodzi na obszarze Polski:

1.

2.

3.

Wymień trzy główne działania podejmowane w celu zapobiegania powodziom na obszarze Polski:

1.

2.

3.

Pozdrawiam Jolanta Czubak

Słupno, 10.11.2020 r. (lekcja on-line)

Temat: Morze Bałtyckie.

Morze Bałtyckie jest położone na północy Europy. Z Morzem Północnym połączone jest poprzez Cieśniny Duńskie (Mały Bełt, Wielki Bełt, Sund, Kattegat, Skagerrak), które bardzo ograniczają mieszanie się wód między tymi akwenami. Jest to jedną z przyczyn niewielkiego, lecz zróżnicowanego zasolenia wód Bałtyku. W części zachodniej wody są bardziej słone niż w części wschodniej. Ogólnie Bałtyk zaliczamy do mórz półsłonych (słonawych), w związku z tym spotykamy tam organizmy słonowodne (typowo morskie) oraz organizmy słodkowodne (charakterystyczne dla jezior i rzek). Morze Bałtyckie ma bardzo urozmaiconą linię brzegową, tj. ( liczne wyspy, półwyspy, zatoki), najmniej urozmaiconą ma od strony Polski. Jest morzem dosyć płytkim (średnia głębokość to 52 m) a zarazem dosyć zanieczyszczonym.

Zapoznajcie się z informacjami w podręczniku od str. 66 – 71, przepiszcie notatkę do zeszytu

Praca domowa:

Wykonajcie z użyciem atlasu geograficznego ćw. 2 str. 45 (prześlijcie na mobidziennik) oraz ćw. 5 i 6 str. 46, dla chętnych ćw. 7 str. 47

Pozdrawiam.

Słupno, 12.11.2020 r.

Temat: Gleby w Polsce.

Powstawanie gleby to proces zachodzący prze tysiące lat, tworząc poziomy glebowe (patrz podręcznik str. 72).

Główne typy gleb w Polsce:

– gleba bielicowa – mało żyzna,

– gleba brunatna – średnio żyzna,

– rędzina – gleba żyzna,

– mada rzeczna – gleba żyzna,

– czarnoziemy – bardzo żyzna,

– gleba górska – mało żyzna.

W Polsce dominują gleby o małej i średniej żyzności (urodzajności), tj. gleby brunatne i bielicowe. (patrz mapa w podręczniku str. 74)

Zapiszcie notatkę w zeszycie, ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń wykonamy na lekcji on-line.

Pozdrawiam.

Słupno, 17.11.2020 r.

Temat: Lasy w Polsce. (lekcja on-line)

Lasy w Polsce zajmują około 1/3 powierzchni naszego kraju. Na terenie naszego kraju dominują lasy liściaste i lasy mieszane.

Lasy należy chronić, ponieważ:

– zapobiegają erozji gleb,

– dostarczają tlen do atmosfery,

– zatrzymują nadmiar wód opadowych,

– wpływają na zdrowie ludności (wypoczynek i relaks),

– ograniczają negatywne skutki emisji pyłów i gazów przemysłowych,

– stanowią surowiec dla przemysłu: papierniczego, meblarskiego i budownictwa.

LASY TO WIELKIE BOGACTWO NASZEGO KRAJU, DLATEGO KONIECZNA JEST ICH OCHRONA.

Praca domowa:

Ćwiczenie 2 str. 50 oraz ćw. 3 i 4 str. 51 – nie przesyłajcie na mobidziennik

Pozdrawiam.

Słupno, 19.11.2020 r.

Temat: Ochrona środowiska przyrodniczego.

Człowiek wywiera wpływ na środowisko przyrodnicze od chwili pojawienia się na Ziemi. Obecnie ten wpływ jest zbyt duży. Aby zachować przyrodę dla przyszłych pokoleń, ludzie muszą ją chronić.

Ze względu na globalne skutki zanieczyszczenia środowiska, ochrona przyrody wymaga zaangażowania wszystkich mieszkańców Ziemi i współpracy wielu państw. Polska również podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska.

W Polsce najważniejszymi formami ochrony są:

– parki narodowe (23 parki)

– rezerwaty przyrody,

– parki krajobrazowe,

– pomniki przyrody,

– ochrona gatunkowa.

Zapoznajcie się z informacjami w podręczniku od str. 79 – 83, przepiszcie notatkę do zeszytu.

Praca domowa: (bieżąca)

Proszę wykonać w zeszycie ćwiczeń ćw. 1, 2 i 3 str. 52, nie przesyłajcie na mobidziennik

UWAGA !!! PRACA NA OCENĘ !!!

Również Ty masz swój udział w kształtowaniu środowiska przyrodniczego, podejmując działania na rzecz ochrony przyrody.

Przedstaw w formie prezentacji multimedialnej propozycje: Jak możesz chronić przyrodę? podaj przykłady zachowań, które mogą mieć korzystny wpływ na stan środowiska.

Czas wykonania pracy 03.12.2020 r.

Pozdrawiam.

Słupno, 24.11.2020 r.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: Środowisko przyrodnicze Polski. (lekcja on-line)

Zakres powtórzenia podręcznik od str. 18 – 86

W ramach powtórzenia proszę wykonać w zeszycie ćwiczeń Sprawdź, czy potrafisz str. 55 – 56, przesyłajcie na mobidziennik, zbierajcie plusy za pracę zdalną, która zostanie oceniona

Pozdrawiam.

Słupno, 26.11.2020 r.

Temat: Mapa polityczna Europy i podział administracyjny Polski.

W klasie szóstej omawialiśmy kontynent, w którym mieszkamy, Europę. W Europie znajduje się 47 państw (patrz Mapa Polityczna Europy, podręcznik str. 91). Omawialiśmy również podział administracyjny Polski (patrz Mapa Administracyjna Polski i schemat podziału, podręcznik str. 92).

Zapoznajcie się z informacjami w podręczniku .

Praca domowa

Wykonajcie ćw. 1, 2, 3 str. 57 oraz ćw. 4 str. 58 nie przesyłajcie na mobidziennik, omówimy pracę domową na lekcji on-line.

Pozdrawiam.

Słupno, 01.12.2020 r.

Temat: Zmiany ludności Polski i Europy. (lekcja on-line)

Gdy w dość szybkim tempie rośnie liczba ludności na świecie to w Polsce i Europie to liczba mieszkańców nieznacznie się zmienia. Wpływ na taki stan rzeczy mają następujące czynniki:

– przyrost naturalny (różnica między liczbą urodzeń a liczbą zgonów), mówimy wówczas o wyżu demograficznym, gdy przyrost naturalny jest wysoki, lub o niżu demokratycznym, gdy przyrost naturalny jest niski,

– sytuacja ekonomiczna,

– względy społeczne,

– polityka państwa – programy prorodzinne.

Zapoznajcie się z tematem w podręczniku od str. 93 – 96, przepiszcie notatkę do zeszytu.

Praca domowa:

Wykonajcie ćw. 2 str. 59 (patrz powyższy schemat oraz w podręczniku Samouczek str. 94) i ćw. 3 i 4 str. 60, nie przesyłajcie na mobidziennik

Pozdrawiam.

Słupno, 03.12.2020 r.

Temat: Struktura płci i wieku.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) na terenie Polski prowadzi statystyki, zbiera informacje na temat:

– przyrostu naturalnego,

– liczby ludności,

– średniej długości trwania życia Polaków (mężczyźni – kobiety),

– liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym (0 – 17 lat),

– liczby ludności w wieku produkcyjnym ( kobiety 18 – 59 lat; mężczyźni 18 – 64 lata),

– liczby ludności w wieku poprodukcyjnym (kobiet od 60 lat; mężczyźni od 65 lat).

W oparciu o zebrane dane można stwierdzić, że społeczeństwo Polski się starzeje, świadczy o tym wzrastająca długość życia i mała liczba urodzeń ( średnia długość trwania życia mężczyzn przeciętnie przypada na wiek 66 – 74 lata; natomiast kobiet średnia długość trwania życia przypada na wiek 75 – 81 lat). Wynika z tego, że na dzień dzisiejszy kobiety w naszym kraju żyją dłużej. (patrz w podręczniku str. 99 – Piramida płci i wieku ludności Polski)

Zapoznajcie się z informacjami w podręczniku str. 97 – 99, przepiszcie notatkę do zeszytu

Praca domowa:

Wykonajcie ćw. 1, 2, 3 i 4 str. 62 – 63, nie przesyłajcie na mobidziennik , omówimy na lekcji on-line.

WAŻNE!!!

wczoraj, tj. 03.12. upłynął termin przesłania prezentacji, są osoby, które do tej pory nie przesłały, w związku z tym otrzymają ocenę niedostateczną (czekam do 05.12.), w klasie 7 a – 8 osób, 7 b – 3 osoby, 7 c – 5 osób, pozostali mają wystawione oceny w mobidzienniku)

Pozdrawiam.

Słupno, 08.12.2020 r.

Temat: Rozmieszczenie ludności w Polsce.

Rozmieszczenie ludności zależy od wielu czynników, świadczy o tym gęstość zaludnienia ( liczba mieszkańców przypadająca na 1 km kwadratowy) na danym obszarze, a mianowicie:

– czynniki przyrodnicze,

– czynniki społeczno – ekonomiczne,

– czynniki historyczne.

Zapoznajcie się z informacjami w podręczniku str. 100 – 101, przepiszcie notatkę do zeszytu.

Praca domowa:

Ćwiczenie 1, 2, 3, 4 str. 65 – 66, dla chętnych 5 str. 66, przesyłajcie na mobidziennik

Pozdrawiam.

Słupno, 10.12.2020 r.

Temat: Migracje Polaków.

Migracje – przemieszczanie się ludności czyli zmienianie miejsca zamieszkania.

Typy migracji:

migracja wewnętrzna – w obrębie jednego państwa,

migracja zagraniczna, zewnętrzna – opuszczanie granic swojego kraju, zamieszkanie w innym państwie.

Osoby, które wyprowadzają się z danego obszaru (miasta, województwa, państwa) taki stan nazywamy emigracją, osoby te są emigrantami.

Osoby, które przybywają na dane terytorium, osiedlają się tam – taki stan nazywamy imigracją, osoby te są imigrantami.

Zapoznajcie się z informacjami w podręczniku str.102 – 105, przepiszcie notatkę do zeszytu.

Praca domowa:

Ćwiczenie 1 i 2 str.67, nie przesyłajcie na mobidziennik, omówimy na lekcji on-line

Pozdrawiam.

Słupno, 15.12.2020 r.

Temat: Migracje wewnętrzne Polaków.

temat omówimy na zajęciach on-line, we wtorek 22.12.2020 r.

Pozdrawiam.

Słupno, 17.12.2020 r.

Temat: Migracje zagraniczne Polaków.

temat omówimy na zajęciach on-line, we wtorek 22.12.2020 r.

Pozdrawiam.

Słupno, 22.12.2020 r.

Temat: Podsumowanie pracy zdalnej.

Podsumowaliśmy pracę zdalną, zostały wystawione oceny przewidywane z geografii za I semestr.

Pozdrawiam.

WESOŁYCH ŚWIĄT !!!

Słupno, 21.01.2021 r.

Temat: Struktura zatrudnienia i bezrobocie.

Poziom rozwoju danego kraju określa się w oparciu o strukturę zatrudnienia, wielkość bezrobocia a także jakości życia mieszkańców. Poziom rozwoju gospodarczego danego państwa określa się na podstawie zatrudnienia jego mieszkańców w poszczególnych sektorach gospodarki:

sektor rolnictwa

sektor przemysłu

sektor usług

Jeżeli w danym kraju duży procent jego mieszkańców jest zatrudnionych w sektorze usług, świadczy to o tym, że dany kraj ma wysoki poziom rozwoju gospodarczego (patrz podręcznik str. 116 – 117).

Jednym z największych problemów w gospodarce danego kraju jest stopa bezrobocia (patrz podręcznik str. 118 – 119).

Zapoznajcie się z informacjami w podręczniku od str. 116 – 120, przepiszcie notatkę do zeszytu

Praca domowa:

Ćwiczenie 1, 2, 3 str. 75 nie przesyłajcie na mobidziennik, omówimy na następnych zajęciach

Pozdrawiam.

Słupno, 26.01.2021 r.

Temat: Miasta w Polsce.

W okresie ostatnich kilkudziesięciu lat nastąpił widoczny proces urbanizacji miast w Polsce. Urbanizacja to dynamiczny rozwój już istniejących miast i powstawanie nowych. Wpływ na to ma przede wszystkim upowszechnienie miejskiego stylu życia oraz wzrost liczby ludzi pracujących w przemyśle i usługach.

Zespoły blisko położonych miast tworzą aglomeracje. Wyróżniamy dwa typy aglomeracji:

aglomerację monocentryczną (w jej centrum znajduje się jedno duże miasto, a wokół niego wiele mniejszych), np. aglomeracja warszawska

aglomerację policentryczną, czyli konurbację (tworzy ją wiele miast, wśród których nie ma jednego ośrodka dominującego), np. konurbacja katowicka.

Zapoznajcie się z informacjami w podręczniku od str. 121 – 126, przepiszcie notatkę do zeszytu

Praca domowa:

Ćwiczenie 4 i 5 str. 78, nie przesyłajcie na mobidziennik

Pozdrawiam.

Słupno, 28.01.2021 r.

slupno.eu/konkurs-przedstaw-swoja-wizje-rozwoju-gminy-slupno-do-2030-roku

Temat: Urbanizacja – rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich.

W ostatnich latach mieszkańcy wielu miast podejmują decyzję o zmianie miejsca zamieszkania na tereny podmiejskie. Taka właśnie sytuacja ma miejsce w Gminie Słupno, która jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Co ma wpływ na takie decyzje? (patrz podręcznik str. 127)

W gminach położonych w sąsiedztwie większych miast następują ciągłe zmiany związane z użytkowaniem i zagospodarowaniem terenu jak i dynamicznie wzrasta liczba mieszkańców, tak dzieje się w Gminie Słupno.

UWAGA!!! UWAGA!!!

Wójt Gminy Słupno ogłosił konkurs dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Słupno

nt: ” Przedstaw Swoją Wizję Rozwoju Gminy Słupno do 2030 roku”

Zgłoszenia prac konkursowych do 08.02.2021r.

Nad tematem zamieściłam – link, który przedstawia szczegóły konkursu, również informacje można znaleźć na stronie internetowej Gminy Słupno.

Konkurs indywidualny, nie można zgłaszać grup.

Na zajęciach we wtorek chciałabym uzyskać od Was informację, kto weźmie udział w konkursie, który jest adekwatny do naszych obecnie omawianych tematów na geografii. W związku z konkursem oferuję swoją pomoc.

Pozdrawiam.

Słupno, 02.02.2021 r.

Temat: Wizja rozwoju Gminy Słupno do 2030 roku.

Informacja dla uczestników konkursu:

Uczniowie klasy VII b i VII c przesyłają zgody do pani Ołdakowskiej.

Uczniowie klasy VII a przesyłają zgody do mnie, proszę wykonać zdjęcie zgody (dwie strony) i przesłać przez mobidziennik.

KARTKÓWKA we wtorek 09.02.2021 r. z trzech ostatnich lekcji

Proszę wykonać ćw. 4 str. 81, nie przesyłajcie na mobidziennik

Pozdrawiam.

Słupno, 04.02.2021 r.

Temat: Migracje do stref podmiejskich.

Pod koniec XX wieku i na początku XXI wieku wielu mieszkańców większych miast podjęło decyzję o przeprowadzce na obrzeża tych miast. Gmina Słupno jest tego najlepszym przykładem.

Praca domowa:

Podaj przykłady przyczyn i skutków migracji ludności z miast do stref podmiejskich, zapisz w zeszycie i prześlij na mobidziennik

Migracje do stref podmiejskich:

– przyczyny:

– skutki:

Pozdrawiam.

Słupno, 09.02.2021 r.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: Ludność i urbanizacja w Polsce.

Powtórzenie dotyczy działu 2 str. 90 – 132 w podręczniku

SPRAWDZIAN 23.09.2021 r. (wtorek)

Praca domowa:

Ćwiczenie 4, 5, 6 str.83, przesyłajcie na mobidziennik

Pozdrawiam.

Słupno, 11.02.2021 r.

Temat: Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce.

Rozwój rolnictwa zależy od warunków przyrodniczych i pozaprzyrodniczych, tzn.:

warunki przyrodnicze (uksztaltowanie terenu, klimat, długość okresu wegetacyjnego, rodzaj gleby)

warunki pozaprzyrodnicze (wielkość i forma własności gospodarstw rolnych, udział osób pracujących w rolnictwie, poziom mechanizacji i chemizacji, polityka rolna państwa).

Zapoznajcie się z informacjami w podręczniku str. 136 – 139, przepiszcie notatkę do zeszytu

Praca domowa:

Ćwiczenie 1 i 2 str. 84, nie przesyłajcie na mobidziennik

Pozdrawiam.

Słupno, 02.03.2021r.

Temat: Produkcja roślinna i zwierzęca w Polsce. lekcja on – line

Zapoznajcie się z informacjami w podręczniku str. 140 – 145

Praca domowa patrz zakładka zadania w mobidzienniku i przesyłaj przez zadania!

Pozdrawiam.

Słupno, 04.03.2021 r.

Temat: Zmiany w polskim przemyśle.

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku str. 146 – 149, zwróćcie szczególną uwagę na słowo klucz: restrukturyzacja ( wyjaśnienie na str. 147 -148) uwzględnijcie przyczyny i skutki tego procesu

Temat szczegółowo omówimy na zajęciach on-line.

Pozdrawiam.

Słupno, 09.03.2021 r.

Temat: Restrukturyzacja przemysłu w Polsce po 1989 roku.

Restrukturyzacja – zmiany w sposobie organizacji pracy oraz w strukturze produkcji przemysłowej. Zapoczątkowana W Polsce poprzez przemiany polityczne i gospodarcze, które zaszły w roku 1989.

W wyniku tych zmian:

sprywatyzowano państwowe zakłady produkcyjne (sprzedano inwestorom krajowym lub zagranicznym),

– podjęto działania w celu zmniejszenia roli tradycyjnych działów przemysłu (górnictwo, hutnictwo, produkcja wyrobów tekstylnych)

– zwiększenie produkcji towarów wysoko przetworzonych ( urządzenia elektroniczne, samochody, sprzęt AGD)

Praca domowa:

Ćw. 3 str. 91 oraz ćw. 4 i 5 str. 92 przesyłajcie przez zdania na mobidzienniku

Pozdrawiam.

Słupno, 11.03.2021 r.

Temat: Wpływ zmian w przemyśle na strukturę zatrudnienia po 1989 roku w Polsce.

Zapoznajcie się z informacjami w podręczniku str. 151 – 153 ze szczególnym uwzględnieniem różnic pomiędzy gospodarką centralnie sterowaną a gospodarka rynkową.

Ważne!

Proszę być przygotowanym do odpowiedzi ustnych. (Rozwój rolnictwa w Polsce, Zmiany w polskim przemyśle)

Pozdrawiam.

Słupno, 18.03.2021 r.

Temat: Energetyka w Polsce.

Na obecne czasy bardzo aktualny temat. W podręczniku str. 154 – 157 opisano źródła energii (odnawialne i nieodnawialne), przeanalizujcie te informacje.

Praca domowa:

Na ocenę, proszę w formie pisemnej udzielić konkretnej odpowiedzi na pytanie:

Co decyduje o wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej ? (uwzględnij wszystkie możliwości ), podaj konkretne przykłady wykorzystania tej energii w twoim otoczeniu.

proszę przesłać na zadania w mobidzienniku do 08.04.20201r.

Życzę miłej pracy! POZDRAWIAM!!!

Słupno, 08.04.2021 r.

Temat: Gospodarka morska w Polsce.

Bardzo proszę o zapoznanie się z informacjami w podręczniku od str. 161 – 163 ze zwróceniem szczególnej uwagi na rozmieszczenie portów morskich w Polsce i jakie rodzaje towarów są przeładowywane w polskich portach.

WAŻNE przypominam o wykonaniu pracy na ocenę z poprzedniej lekcji (patrz poniżej) termin wykonania do 08.04.20201 r. nie wszyscy przesłali pracę! ostateczny termin wtorek 13.04.2021 r.

Pozdrawiam.

Słupno, 13.04.2021 r.

Temat: Przeładunki w portach morskich w Polsce.

Praca domowa podana na zadania!

Słupno, 15.04.2021 r.

Temat: Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego.

Stan środowiska przyrodniczego w Polsce niestety nie jest zbyt zadowalający. O stanie zanieczyszczeń jesteśmy informowani, jednak wiemy, że to działalność człowieka ma największy wpływ na środowisko i to człowiek jest za to odpowiedzialny.

Negatywny wpływ na środowisko naturalne ma rozwój przemysłu (emisja pyłów i gazów cieplarnianych do atmosfery, ścieki przemysłowe, odpady poprodukcyjne), a także rolnictwo (nawozy sztuczne – degradacja wód gruntowych) oraz usługi (przede wszystkim transport samochodowy, lotniczy), gospodarstwo domowe (ścieki i odpady komunalne).

Zapoznajcie się z informacjami w podręczniku od str. 164 – 167, zwróćcie uwagę na skutki zanieczyszczenia środowiska.

Praca domowa na zadaniach!!!

Słupno, 20.04.2021 r. / 22.04.2021 r.

Temat: Powtórzenie wiadomości: Rolnictwo i przemysł w Polsce.

Za tydzień kartkówka – zakres:

Zmiany w polskim przemyśle. podr. str. 146 – 150

Energetyka. podr. str. 154 – 160

Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego. podr. str. 164 – 167

Praca domowa na zadaniach!

Przygotowujcie się do kartkówki!

Słupno, 29.04.2021 r. / 04.05.2021 r.

Temat: Usługi w Polsce. Transport i łączność.

O dziale gospodarki, czyli usługach mówiliśmy wcześniej, przypomnijcie sobie, że usługi (edukacja, handel, transport, łączność, komunikacja, zdrowie) umożliwiają zaspokojenie potrzeb ludzkich i stanowią jedną z głównych gałęzi gospodarczej kraju, gdzie znajduje zatrudnienie znaczna część społeczeństwa.

Proszę zapoznać się z informacjami zawartymi w podreczniku od str. 174 – 178 ze szczególnym zwróceniem uwagi na rodzaje transporu i usług telekomunikacyjnych, dzieki którym w obecnej chwili możemy być w kontakcie.

Praca domowa na zadaniach.

Pozdrawiam.

Słupno, 13.05.2021 r. / 18.05.2021 r.

Temat: Handel międzynarodowy Polski.

Handel międzynarodowy inaczej zagraniczny to wymiana towarów i usług pomiędzy państwami całego świata.

Słowa klucz związane z handlem to:

import – zakup towarów z innego kraju,

eksport – sprzedaż towarów za granicę,

z którymi krajami handlujemy w znacznym stopniu przedstawia wykres kołowy na str. 182 w podręczniku.

Zapoznajcie się z informacjami z podręcznika, zwróćcie uwagę czym handlujemy, wypiszcie w zeszycie towary importowane i eksportowane, które polskie firmy odniosły sukces za granica (patrz podręcznik str. 184).

Kategorie: 7A7B7C