Katecheza

Temat: Bóg leczy nasze zranienia.

 1. Przeczytaj fragment Pisma Świętego:

STARY TESTAMENT

Księga Rodzaju  
Kain i Abel1
Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. 3 Gdy po niejakim czasie Kain składał dla Pana w ofierze płody roli, 4 zaś Abel składał również pierwociny ze swej trzody i z ich tłuszczu, Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę; 5 na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą. 6 3 Pan zapytał Kaina: «Dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? 7 Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną; jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować».
8 Rzekł Kain do Abla, brata swego: «Chodźmy na pole4». A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go. 9 Wtedy Bóg zapytał Kaina: «Gdzie jest brat twój, Abel?» On odpowiedział: «Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego?» 10 Rzekł Bóg: «Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi! 11 Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego, przelaną przez ciebie. 12 Gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie da ci już ona więcej plonu. Tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi!» 13 Kain rzekł do Pana: «Zbyt wielka jest kara moja, abym mógł ją znieść. 14 Skoro mnie teraz wypędzasz z tej roli, i mam się ukrywać przed tobą, i być tułaczem i zbiegiem na ziemi, każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić!» 15 Ale Pan mu powiedział: «O, nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie!» Dał też Pan znamię Kainowi, aby go nie zabił, ktokolwiek go spotka5.
16 Po czym Kain odszedł od Pana i zamieszkał w kraju Nod, na wschód od Edenu.

2.Co to jest grzech?

Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych.

3. Jakie są grzechy główne?

1. Pycha

2. Chciwość

3. Nieczystość

4. Zazdrość

5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu

6. Gniew

7. Lenistwo.

Katecheza

Temat: Bóg ochrania człowieka.

 1. Przeczytaj fragment Pisma Świętego (Rdz9,11-17): 11Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię». 12 Po czym Bóg dodał: «A to jest znak przymierza, które ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: 13 Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną a ziemią. 14 A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, 15 wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie żadnego jestestwa. 16 Gdy zatem będzie ten łuk na obłokach, patrząc na niego, wspomnę na przymierze wieczne między mną a wszelką istotą żyjącą w każdym ciele, które jest na ziemi».17 Rzekł Bóg do Noego: «To jest znak przymierza, które zawarłem między Mną a wszystkimi istotami, jakie są na ziemi».
Arka Noego - największa przygoda wszystkich czasów | PortalMorski.pl
Arka Noego

2. Zapisz w zeszycie:

Historia Noego jest częścią prehistorii biblijnej i nie można jej odczytać dosłownie. Ukazuje konsekwencje grzechu oraz Boga, który chce ratować człowieka. Bóg pragnie, aby człowiek nawiązał z z Nim wzajemny kontakt, czyli wchodził w relację. Modląc się, uwielbiamy Boga i zachwycamy się Nim. Ten rodzaj modlitwy nazywa się modlitwą uwielbienia.

3. Dla chętnych!!!

W wolnej chwili obejrzyj film.


ARKA NOEGO – Stary Testament – PL – YouTubewww.youtube.com › watch

09.11.2020r.

Katecheza

Temat: Bóg uczy nas pokory.

1. Przeczytaj fragment Pisma Świętego:

Księga Rodzaju

Wieża Babel

1 Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. 2 A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinears i tam zamieszkali.
3 I mówili jeden do drugiego: «Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu». A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, 4 rzekli: «Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób zdobędziemy sobie imię, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi».
5 A Pan zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie, 6 i rzekł: «Są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. 7 Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego!»
8 W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta. 9 Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi. Oto Słowo Boże…

Zobacz obraz źródłowy
Wieża Babel

2. Obejrzyj krótki film:

3MC – Trzyminutowy Katechizm – 43. Co to jest 7 grzechów głównych?YouTube · Wyświetleń: 18 000+ · 22.01.2016 · — autor Donjojohannes – Birett Ballett – Kathmedia

3. Zapamiętaj !!!

Siedem grzechów głównych

1. Pycha
2. Chciwość
3. Nieczystość
4. Zazdrość
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
6. Gniew
7. Lenistwo

4.Wykonaj zadanie 3 z podręcznika strona 61.

10.11.2020r.

Katecheza

Temat: Bóg zawiera przymierze z Abrahamem.

1.Kim był Abraham?

Abraham — ojcem wszystkich wierzących

Bóg wezwał Abrahama do współdziałania w zbawieniu ludzi. Dał mu obietnice, które odnoszą się do wszystkich. Abraham był posłuszny wezwaniu Bożemu. Udał się do kraju, który mu Bóg wskazał, chociaż był to kraj zupełnie obcy. Gdy Bóg obiecał, że uczyni go ojcem wielu narodów, Abraham uwierzył, mimo że był człowiekiem starym i nie spodziewał się, że będzie miał syna. O jego mocnej wierze mówi Pismo św. w opowiadaniu o ofierze z jedynego syna Izaaka.

Abraham wierzy, ufa i jest posłuszny Bogu.

,,…Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego : « Abrahamie ! » A gdy on odpowiedział : «Oto jestem» — powiedział : « Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę ». Nazajutrz rano Abraham osiodłał swego osiołka, zabrał z sobą dwóch swych ludzi i syna Izaaka, narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, o której mu Bóg powiedział. Na trzeci dzień Abraham, spojrzawszy, dostrzegł z daleka ową miejscowość. I wtedy rzekł do swych sług : « Zostańcie tu z osiołkiem, ja zaś i chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do was ». Abraham zabrawszy drwa do spalenia ofiary włożył je na syna swego Izaaka, wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj się oddalili.

Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama : « Ojcze mój ! » A gdy ten rzekł : « Oto jestem, mój synu » — zapytał « Oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na całopalenie ? » Abraham odpowiedział : « Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój ». I szli obydwaj dalej. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł : « Abrahamie, Abrahamie ! ».

A on rzekł : « Oto jestem ». Powiedział mu : « Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego ! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet twego jedynego syna ».

Abraham obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna” (Rdz 22, 1-13).

Potem Abraham otrzymał potwierdzenie obietnicy otrzymanej już dawniej od Boga. „Ponieważ uczyniłeś to, iż nie oszczędziłeś syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza…

Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia na wzór twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu” (Rdz 22, 16b-18).

Bóg wzywa nas, abyśmy Mu wierzyli, ufali i byli posłuszni.

Zobacz obraz źródłowy
Abraham wraz z żoną Sarą i synem Izaakiem.

2. Co to jest przymierze?

Przymierze – jest to umowa, zawarta pomiędzy Bogiem a człowiekiem, w której strony zobowiązują się do wypełnienia warunków umowy. Jeśli jedna ze stron nie dotrzyma słowa, druga ma prawo zerwać przymierze.

3. Praca domowa!!!! TERMIN 16.11.2020R.

Zadanie 3 strona 61 – podręcznik.

Zadanie 2 strona 68 – podręcznik.

Zachęcam do wykonania zadań; otrzymacie oceny:)

4. Dla chętnych:)

Obejrzyj film.

20 S.T. Abraham i Izaak.aviYouTube · Wyświetleń: 116 000+ · 10.01.2012 · — autor Jan1423c

WĘDRÓWKA ABRAHAMA – Stary Testament – PLYouTube · Wyświetleń: 65 000+ · 14.08.2014 · — autor BB KIDS TV

Miłej pracy:)

16.11.2020r.

Katecheza

Temat: Bóg błogosławi Jakubowi.

Błogosławieństwo jest modlitwą, którą przyzywa się błogosławieństwa Bożego nad nami. Jedynie Bóg jest Tym, od którego pochodzi wszelkie błogosławieństwo. Błogosławieństwem jest Jego dobroć, Jego bliskość i Jego miłosierdzie. YC484

Drogie dzieci na dzisiejszej katechezie opowiem Wam, jak Pan Bóg błogosławił Jakubowi.

 1. Kim był Jakub? Jakub był synem Izaaka i Rebeki. Miał brata bliźniaka Ezawa. Biblia określa Jakuba jako człowieka spokojnego, a Ezawa – jako zręcznego myśliwego. Ezaw był faworyzowany przez ojca, a Jakub – przez matkę.
Jakub, Ezaw i dziedzictwo | Lekcje z Biblii dla dzieci
Jakub i Ezaw

2.Wysłuchajcie opowiadania o Jakubie i Ezawie:

Naszym dzieciom o Biblii – Jakub i Ezaw – YouTubewww.youtube.com › watch8:45Opowieści biblijne.22 sty 2017 · Przesłany przez: Dzieci dla Pana Jezusa

3.Co to znaczy błogosławić? Błogosławić – to znaczy dobrze komuś czynić.

Błogosławieństwo otrzymujemy w sakramentach, żyjąc w wierności Bogu.Wystarczy chcieć, a Pan Bóg wszystkim hojnie go udziela.

Miłego dnia:)

17.11.2020r.

Katecheza

Temat: Bóg troszczy się o Józefa.

Bóg działa zarówno przez wielkie wydarzenia historyczne, jak również poprzez prozaiczne zdarzenia w naszym życiu, nie naruszając jednak naszej wolności i nie traktując nas jak marionetki wykonujące Jego wieczne zamiary. YC49

Drodzy uczniowie, dziś opowiem Wam, w jaki sposób Bóg troszczył się o Józefa.

1. Kim był Józef?

Józef był najmłodszym synem Jakuba i Racheli. Ojciec kochał go najbardziej ze wszystkich swoich synów. Zazdrośni bracia chcieli go zabić. W końcu sprzedali Józefa Egipcjanom, donosząc ojcu, że został zabity przez dzikie zwierzę. Józef doznawał w Egipcie wielu krzywd. Bóg był z Józefem i dlatego wiodło mu się dobrze i był w domu swego pana Egipcjanina – Potifara. W niedługim czasie, Józef został przez niego mianowany zarządcą swego majątku. Żona Potifara oskarżyła Józefa, o coś czego nie zrobił i za to trafił do więzienia. Tam zasłynął jako tłumacz snów współwięźniów przepowiadając jednemu z nich powrót do dawnych godności, a drugiemu śmierć. Pewnej nocy Faraonowi śniło się siedem krów tłustych i siedem chudych, siedem kłosów pełnych i siedem pustych. Wtedy podczaszy przypomniał sobie Józefa i polecił go Faraonowi. Wezwano więc go na dwór, gdzie wyjaśnił, że krowy symbolizują lata dobrych zbiorów i nieurodzajów, a powtórzony motyw w drugim śnie oznacza, iż stanie się to niebawem. Zaproponował też władcy gromadzenie zapasów żywności w oczekiwaniu na siedem lat nieurodzajów. Faraon ustanowił wtedy Józefa zarządcą całego Egiptu. Józef ożenił się z córką egipskiego kapłana. Józef zgromadził podczas siedmiu lat dobrych zbiorów znaczne zapasy zboża, które później sprzedawał w latach głodu. Głód zmusił też jego ojca, Jakuba, do wysłania dziesięciu synów do Egiptu w celu nabycia zboża. Józef początkowo oskarżył ich o szpiegostwo i uwięził Symeona, ale przy drugiej wizycie dał się poznać i przebaczył swoim braciom. Następnie sprowadził ojca i całą rodzinę do Egiptu. Zmarł mając 110 lat.

Zobacz obraz źródłowy

2. Zapraszam do obejrzenia filmu:

JÓZEF I JEGO BRACIA – Stary Testament | Odcinek 12 | Bajka po polsku | Serial animowany dla dzieciYouTube · Wyświetleń: 5 000+ · 19.03.2019 · — autor KIDFLIX [PL]

3.Praca domowa

Podręcznik – zadanie 1,2, strona 74.

Termin wykonania zadania 23.11.2020r.

Nic nie przesyłacie!!!

Sprawdzimy na katechezie.

Miłego dnia Aniołeczki:)

23.11.2020r.

Katecheza

Temat: Bóg powołuje Mojżesza.

Zapraszam do modlitwy:

Zobacz obraz źródłowy

Drogie dzieci, opowiem Wam dzisiaj o Mojżeszu.

1. Po śmierci Józefa i kolejnych władców Egiptu obecność Izraelitów nad Nilem wywołała niepokój.

2. Faraon nakazał zatrudnić Izraelitów do budowy piramid, a małych chłopców zabić.

3. Pewna kobieta włożyła swego syna do kosza i położyła na wodach Nilu.

4. Córka faraona znalazła dziecko, nadała mu imię Mojżesz ,,wydobyty z wody”.

5. Mojżesz wychował się na dworze faraona. Pewnego dnia stanął w obronie Izraelity. Zabił egipskiego żołnierza.

6. Mojżesz uciekł i ukrył się w górach. Został pasterzem.

7. Ukazał mu się Bóg w postaci gorejącego krzewu na górze Horeb.

8. Bóg objawił swoje imię ,,Jestem, który Jestem” – oznaczało ono, że Bóg był, jest i będzie po wszystkie czasy.

9. Mojżesz udał się do faraona, żeby uwolnił Izraelitów, ale ten odmówił. Wówczas Bóg zesłał na Egipt 7 plag.

10. Dopiero po śmierci syna faraona Izraelici mogli na krótko opuścić Egipt.

Zobacz obraz źródłowy
Bóg objawia się Mojżeszowi w postaci gorejącego krzewu.

Zachęcam do obejrzenia filmu:

23 S.T. Mojżesz.aviYouTube · Wyświetleń: 197 000+ · 10.01.2012 · — autor Jan1423c

PRACA NA LEKCJI

ZADANIE 1,2 STRONA 77 – PODRĘCZNIK – PRZEPISZ DO ZESZYTU.

Miłego dnia:)

24.11.2020r.

Katecheza

Temat: Bóg wyprowadza z niewoli.

Zapraszam do modlitwy:

Zobacz obraz źródłowy

Drogie dzieci, na dzisiejszej katechezie poznacie dalsze losy Mojżesza i narodu wybranego.

1. Zapraszam do obejrzenia filmu.

WYJŚCIE Z EGIPTU NOC BARANKA – Stary Testament PLYouTube · Wyświetleń: 24 000+ · 28.02.2018 · — autor MONDO WORLD

2.Wyjście Izraelitów z Egiptu, nazwane Paschą, było zapowiedzią innych wydarzeń: męki śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Dzięki nim byliśmy uwolnieni z niewoli grzechu i śmierci. Przejście przez Morze Czerwone zapowiadało sakrament chrztu, w którym jesteśmy obmywani z grzechów. Podręcznik strona 79.

Zobacz obraz źródłowy

3. Przepisz tabelkę z podręcznika do zeszytu – strona 79.

Miłego dnia:)

30.11.2020r.

Katecheza

Temat: Adwent czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela.

Dzień dobry dzieci na dzisiejszej katechezie przypomnę Wam informacje dotyczące adwentu. Zapraszam do obejrzenia prezentacji.

Klasa 6, katecheza 54 – Adwent – czas oczekiwania … – Geniallyview.genial.ly › presentation-klasa-6-katecheza-54-adw…

2 lis 2020 — Klasa 5, katecheza 54 – Adwent – czas oczekiwania na przyjście Pana … 124-125.https://www.youtube.com/watch?v=B4lBek4-jkEhttps://www.

Miłego dnia:)

01.12.2020r.

Katecheza

Temat: Bóg prowadzi przez pustynię.

Witam serdecznie, zapraszam do modlitwy.

SYMBOL W DEKALOGU KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO - Part 4
Dekalog

1.Izraelici wędrowali przez pustynię 40 lat. W czasie wędrówki wielokrotnie narzekali, sprzeciwiali się Bogu i odmawiali Mu posłuszeństwa, Zwłaszcza gdy pojawiło się widmo głodu. Oskarżali wówczas Mojżesza i Aarona, że świadomie wyprowadzili ich na pustynię, aby pomarli z głodu. Bóg słysząc ich narzekanie, okazał się wyrozumiały i cierpliwy. Dokonał cudu. Rano zauważyli coś w postaci rosy. Mojżesz powiedział im, że to chleb od Pana. Pojawiał się codziennie od samego rana przez 40 lat, aż do wejścia do Ziemi Obiecanej.

Biblia vs. Nauka #31 - Manna - YouTube
manna z nieba
Głos z pustyni - Wypłyń na głębię
pustynia

2.Idąc przez pustynię Izraelici kolejny raz zwątpili w Boga, gdy zabrakło wody do picia. Wówczas Mojżesz poprosił Pana o pomoc. Bóg odpowiedział na jego interwencję. Ze skały wypłynęła woda.\

Biblia vs. Nauka #29 - Woda wypływająca ze skały - YouTube
woda ze skały

3.Co to jest łaska?


3MC – Trzyminutowy Katechizm – 34. Co to jest łaska …www.youtube.com › watch2:48
3MC” to skrót od „3 Minute Catechism“ (trzyminutowy katechizm). Materiał ten ma na celu wyjaśnienie wiary …22 sty 2016 · Przesłany przez: Donjojohannes – Birett Ballett – Kathmedia

4. Przepisz tabelkę do zeszytu – podręcznik strona 82.

Miłego dnia:)

07.12.2020r.

Katecheza

Temat: Poznajemy zwyczaje bożonarodzeniowe.

Zachęcam do obejrzenia prezentacji.


Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe by Dorota … – Genial.lyview.genial.ly › presentation-tradycje-i-zwyczaje-bozon..

26 lis 2020 — Discover more about Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe ✌️ – Presentation.

MIŁEGO DNIA:)

08.12.2020r.

Katecheza

Temat: Bóg przekazuje przykazania.

Dekalog rodzica | Bóg źródłem prawdziwej miłości

Co to jest dekalog?


3MC – Trzyminutowy Katechizm – 42. Co to jest 10 … – YouTubewww.youtube.com › watch

5:36Należy także liczyć się z uproszczeniami, które zostały wymuszone poprzez wybrany format prezentacji …22 sty 2016 · Przesłany przez: Donjojohannes – Birett Ballett – Kathmedia

Aby człowiek był naprawdę człowiekiem… - ppt video online pobierz
Aby człowiek był naprawdę człowiekiem… - ppt video online pobierz
Dziesięć przykazań Bożych. Aby człowiek był naprawdę człowiekiem… - online presentation
Dziesięć przykazań Bożych. Aby człowiek był naprawdę człowiekiem… - online presentation
Dziesięć przykazań Bożych. Aby człowiek był naprawdę człowiekiem… - online presentation
Dziesięć przykazań Bożych. Aby człowiek był naprawdę człowiekiem… - online presentation
Dziesięć przykazań Bożych. Aby człowiek był naprawdę człowiekiem… - online presentation
Dziesięć przykazań Bożych. Aby człowiek był naprawdę człowiekiem… - online presentation
Aby człowiek był naprawdę człowiekiem… - ppt video online pobierz
Dziesięć przykazań Bożych. Aby człowiek był naprawdę człowiekiem… - online presentation

Zapraszam do obejrzenia filmu:)

Mojżesz – Przykazania Boże.mpg – YouTubewww.youtube.com › watch10:01serdecznie pozdrawiam wszystkie dzieci z klas II w Olsztynie SP25 oraz ich Rodziców i Opiekunów. Ten …20 gru 2010 · Przesłany przez: Małgorzata Siemionko

Miłego dnia:)

14.12.2020r.

Katecheza

Temat: Narodzenie Pańskie.

1. Wysłuchajcie kolędy.

Bóg Się Rodzi – Kolędy dla Dzieci 🎄 Piosenki Świąteczne | HeyKidsYouTube · Wyświetleń: 469 000+ · 11.12.2018 · — autor HeyKids – Piosenki Dla Dzieci

Zobacz obraz źródłowy

2. Zapraszam do obejrzenia filmu.

1 N.T. Narodziny JezusaYouTube · Wyświetleń: 1 035 000+ · 16.11.2011 · — autor Jan1423c

3.Zachęcam do wykonania zadania 1,2 strona 191 podręcznik.

4. Zaśpiewajmy kolędę:)

Zobacz obraz źródłowy

Miłego dnia:)

15.12.2020r.

Katecheza

Temat: Bóg posyła Jonasza.

Drogie dzieci, na dzisiejszej katechezie poznacie historię Jonasza.

Krótka refleksja w świetle Biblii: Uwaga, Jonasz!
Jonasz

Zachęcam do obejrzenia prezentacji.

Jonasz klasa 5 by a.radecka6 on Geniallyview.genial.ly › interactive-image-jonasz-klasa-5

23 mar 2020 — Discover more about Jonasz klasa 5 ✌️ – Interactive Image.

Miłego dnia:)

21.12.2020r.

Katecheza

Temat: Hej kolęda, kolęda!

1.Zaśpiewajmy kolędę:)

Wśród nocnej ciszy – Kolęda polska z tekstem … – YouTubewww.youtube.com › watch2:35Wśród nocnej ciszy – Kolęda polska z tekstem – Babadu TV. 68,094 views68K views. • Oct 18, 2020. 673 46 …19 paź 2020 · Przesłany przez: BABADU TV

Świąteczne tradycje – jak obchodzi się święta w różnych częściach świata? - OOH event!

2.Zapraszam do obejrzenia filmu.

EduKredka – TRADYCJE ŚWIĄTECZNE/Bajka edukacyjna …www.youtube.com › watch10:55Film edukacyjny przedstawia polskie zwyczaje oraz opisuje symbole Świąt Bożego Narodzenia …10 gru 2020 · Przesłany przez: EduKredka

Wigilia Bożego Narodzenia w Polsce – tradycje i symbole

WESOŁYCH ŚWIĄT:)

18.01.2021r.

Katecheza

Temat: Jezus naszym Zbawicielem.

1.Co to jest kerygmat?

Kerygmat – to głoszenie podstawowych prawd Ewangelii. Jest sercem i fundament nauczania Kościoła, ponieważ przedstawia osobę i dzieło Jezusa Chrystusa. Kerygmat mówi o Jezusie i zachęca nas, aby wybrać Jezusa, naszego Zbawiciela, za swojego Pana.

Pocztówka "Bóg Cię kocha"

2. Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu:)
Bóg kocha Ciebie – kerygmat w rysunkach – whiteboard …www.youtube.com › watch

Bóg ciebie kocha i ma dla ciebie wspaniały plan zbawienia - ppt video online pobierz

Miłego dnia:)

19.01.2021r.

Katecheza

Temat: Jezus pełnią objawienia.

Zapraszam do obejrzenia prezentacji:)


Objawienie by Klaudia Adamczewska on Geniallyview.genial.ly › presentation-objawienie

17 kwi 2020 — Transcript. 3. Temat: Objawienie Boga. Katecheza. 2. 1. 4. INDEX. Stworzenie. Objawienie. 2. 3. List. Mądrość. On. 4. 5. 6. Ja. 7. Thanks. 8.

Miłego dnia:)

25.01.2021r.

Katecheza

Temat: Jezus odsłania tajemnicę Boga.

Modlitwa Ojcze nasz Modlitwy magnes na lodówkę A6 7783197969 - Allegro.pl
 1. Kim jest Bóg?

3MC – Trzyminutowy Katechizm – 12. Kim jest Bóg? – YouTube

YouTube · Donjojohannes – Birett Ballett – Kathmedia

2. Przepisz do zeszytu:

PRZYMIOTY BOGA: CO OZNACZAJĄ?

1.Wszechmogący Bóg może wszystko uczynić.

2.Mądry Wszystko, co Bóg uczyni jest mądre i dobre.

3. Święty Bóg jest bezgrzeszny.

4. Miłosierny Pragnie zbawienia człowieka.

5. Sprawiedliwy Za dobro wynagradza, a za zło karze.

6. Wieczny Nie ma początku i końca.

7. Niezmienny Jest zawsze taki sam, dotrzymuje obietnicy.

8. Wszechwiedzący Bóg wie wszystko.

9. Wszechobecny Bóg jest wszędzie.

10. Nieskończenie doskonały Bóg jest pełnią doskonałości.

11. Prawdomówny Jest źródłem prawdy.

12. Dobry Działanie Boga wynika z bezinteresownej

miłości do ludzi.

Bóg Jest Miłością - Home | Facebook

Miłego dnia:)

26.01.2021r.

Katecheza

Temat: Pan Jezus daje nam swoją Matkę.

MAGNES - Zdrowaś Maryjo 11x9cm Dewocjonalia Sklep Internetowy - Chrzest & Komunia
 1. Kim jest Maryja?

3MC – Trzyminutowy Katechizm – 60. Kim jest Maryja …

www.youtube.com ›

Pin on Matka Boska Częstochowska
Maryja

2.

ŚWIĘTA MARYJNE (stałe)

1 stycznia – Świętej Bożej Rodzicielki
2 lutego – Matki Bożej Gromnicznej
11 lutego – Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
25 marca – Zwiastowanie Pańskie
26 kwietnia – NMP, Matki Dobrej Rady
3 maja – Maryi Królowej Polski
13 maja – NMP Fatimskiej
24 maja – NMP Wspomożycielki Wiernych
31 maja – Nawiedzenie NMP
27 czerwca – NMP Nieustającej Pomocy
2 lipca – NMP Licheńskiej
13 lipca – NMP Róży Duchownej
16 lipca – Matki Bożej Szkaplerznej
2 sierpnia – NMP Anielskiej
5 sierpnia – Matki Boskiej Śnieżnej
13 sierpnia – NMP Kalwaryjskiej
15 sierpnia – Wniebowzięcie NMP
22 sierpnia – NMP Królowej
26 sierpnia – Matki Bożej Częstochowskiej
1 września – NMP Królowej Pokoju
4 września – NMP, Matki Pocieszenia
8 września – Narodzenie NMP
12 września – Imienia Maryi
15 września – Matki Bożej Bolesnej
19 września – NMP z La Salette
7 października – Matki Bożej Różańcowej
16 listopada – Matki Bożej Miłosierdzia
21 listopada – Ofiarowanie NMP
27 listopada – NMP od Cudownego Medalika
8 grudnia – Niepokalanego Poczęcia NMP
10 grudnia – NMP Loretańskiej
12 grudnia – NMP z Guadalupe

ŚWIĘTA MARYJNE (ruchome)

NMP Matki Kościoła – poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego
Maryi Królowej Apostołów – sobota po Wniebowstąpieniu
Niepokalanego Serca Maryi – sobota po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Miłego dnia:)

01.02.2021r.

Katecheza

Temat: Jezus do nas mówi.

Wzrost Wiary | wzrastajmy w wierze: Akt wiary
 1. Wysłuchajcie Przypowieści o siewcy: Przypowieść o Siewcy – Ew. Mat 13:3-9, 18-23, Łuk … – YouTubehttps://www.youtube.com › watch3:30Drogi widzu, zastanów się jaką glebą z przypowieści Jezusa jesteś !!!Tworzę filmiki na chwałę Bożą, aby głosić …17 paź 2019 · Przesłany przez: Walka duchowa Spiritual battle
publicystyka: Przypowieść o siewcy
Przypowieść o siewcy

2. Interpretacja przypowieści:

Siewca zaczął siać ziarno. Część padła na drogę, część na grunt skalisty, część między ciernie, część na ziemię żyzną. Pierwszą część rozdziobały ptaki, druga wydała szybko plon, ale spaliła się na słońcu, bo nie miała korzeni, trzecia nie wydała owoców. Jedynie czwarta część wydała wielokrotny plon.

Siewcą w tej przypowieści jest Bóg, który sieje ziarno słowa wśród ludu. Kolejne rodzaje gruntu to ludzie o różnych charakterach i usposobieniach:
– droga – ludzie, którzy słyszą słowo, ale zaraz porywa je szatan,
– grunt skalisty – ludzie, którzy początkowo radują się dobrą nowiną, ale szybko zapominają o niej, gdy tylko przestaje im być wygodna,
– grunt z cierniami – ludzie, którzy słuchają słowa, ale zajęci są doczesnymi sprawami.
– Ziemia żyzna – ci, którzy nie tylko słyszą słowo, ale również je przyjmują, i dzięki temu wydają owoc. To są prawdziwi chrześcijanie.

Przypowieść tę można odnieść do działalności Jezusa i różnych postaw, z jakimi zetknął się Zbawiciel na ziemi, głosząc Ewangelię. Ma ona także wymiar bardziej uniwersalny – przedstawia różne postawy odbioru Słowa Bożego w ogóle. Zwraca uwagę na to, że efektywność działania Boga w Jego Słowie zależy także od człowieka.

3. Zachęcam do wykonania zadania 1 strona 111 – podręcznik.

Miłego dnia:)

02.02.2021r.

Katecheza

Temat: Jezus naszym skarbem.

Akt miłości - YouTube
 1. Zachęcam do wysłuchania fragmentu Pisma Świętego:

26 lipiec Przypowieści o skarbie, o perle i o sieci – YouTubewww.youtube.com › watch3:10Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:«Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli …24 lip 2020 · Przesłany przez: Kościół Łaski Jelenia Góra

przypowieść o skarbie ukrytym w ziemi – Badacze Biblii
Przypowieść o skarbie
Przypowieść o skarbie i perle – Ewangelia w XXI wieku
Przypowieść o perle

2.Interpretacja:

„Przypowieść o perle i skarbie” pochodzi z Ewangelii według św. Mateusza.

Chrystus opowiada w niej swoim uczniom o człowieku, który znalazłszy skarb zakopał go w ziemi, później zaś sprzedał wszystko, co posiadał, by kupić ową rolę. Inny zaś, będący poszukiwaczem pereł, znalazłszy drogocenny okaz, sprzedał cały swój majątek i kupił go. Skarb i perła w tej przypowieści symbolizują Królestwo Boże, które powinno być dla ludzi najbardziej drogocenną wartością i przedmiotem pożądania.

Jednym objawia się nagle i niespodziewanie, tak, jak przypadkowo znaleziony skarb, który swemu nabywcy sprawia ogromną radość. Natykając się na coś drogocennego zaczynamy zastanawiać się w jaki sposób wykorzystać zesłane nam dobrodziejstwo, jak można je ochronić przed utratą i pomnożyć. Podobnie czyni człowiek z przypowieści, zakopując swój skarb w ziemi, gdzie nikt inny go nie znajdzie, bowiem raz poczuwszy się jego właścicielem, nie chce dać się z niego ograbić. Naszym skarbem jest wiara, powinniśmy więc znaleźć dla niej bezpieczne miejsce w swojej duszy, z którego nikt i nic nie będzie w stanie jej wykraść. W tym celu dobrze jest usunąć ze swojego życia wszystkie potencjalne zagrożenia, pozbawić się dawnych przyzwyczajeń…

Miłego dnia:)

08.02.2021r.

Katecheza

Temat: Człowiek czci Boga.

Znalezione obrazy dla zapytania: dekalog
 1. Zapraszam do obejrzenia prezentacji:

„PAMIĘTAJ, abyś Dzień Święty święcił”. – ppt video online …slideplayer.pl › slide8:38DZIEŃ SPOTKANIA Z PANEM BOGIEM DZIEŃ ODPOCZYNKU DZIEŃ SPOTKANIA Z PANEM …

Miłego dnia:)

08.02.2021r.

Katecheza

Temat: Jezus pragnie naszego rozwoju.

Znalezione obrazy dla zapytania: ojcze nasz
 1. Zapraszam do obejrzenia filmu:


Przypowieść o talentach. – YouTubewww.youtube.com › watch
13:20Przypowieść o talentach z popularnej serii ,,Historie biblijne Nowego Testamentu”21 lis 2017 · Przesłany przez: Stan Kraj

Znalezione obrazy dla zapytania: przypowieść o talentach
Przypowieść o talentach

2. Zachęcam do wykonania zadania 1, 2 strona 117 – podręcznik.

Zrób zdjęcie, prześlij na mobidziennik, otrzymasz ocenę.

Miłej nauki:)

09.02.2021r.

Katecheza

Temat: Jezus daje nam zbawienie.

Znalezione obrazy dla zapytania: akt miłości

1. Przeczytaj fragment Ewangelii:

Przypowieść o robotnikach w winnicy

Albowiem królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy!” A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych!” Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. 10 Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. 11 Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, 12 mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty”. 13 Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? 14 Weź, co twoje i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. 15 Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” 16 Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.

Znalezione obrazy dla zapytania: Przypowieść o robotnikach w winnicy film dla dzieci

2. Wysłuchaj piosenki.

PODGLĄD1:43Robotnicy w winnicy – Piosenka z serii filmów „Domek na Skale”YouTube · Promyczek NS

3. Wykonaj zadanie 3 strona 120 – podręcznik. Nic nie przesyłaj.

Miłego dnia:)

15.02.2021r.

Katecheza

Temat: Jezus wzywa nas do miłosierdzia.

Znalezione obrazy dla zapytania: 2 przykazania miłości
 1. Zapraszam do obejrzenia filmu:

7 N.T. Miłosierny Samarytanin – YouTube

www.youtube.com › watch26:30Miłosierny Samarytanin. 209,076 views209K views. • Nov 16, 2011.16 lis 2011 · Przesłany przez: Jan1423c

Znalezione obrazy dla zapytania: przypowieść o miłosiernym samarytaninie
Miłosierny Samarytanin

2. Zapamiętaj!!!

Uczynki względem duszy i ciała:

Znalezione obrazy dla zapytania: uczynki miłosierdzia względem duszy

Miłego dnia:)

16.02.2021r.

Katecheza

Temat: Wielki Post.

Znalezione obrazy dla zapytania: Akt żalu

Zaczynamy Wielki Post by Ania on Genially

https://view.genial.ly › presentation-zaczynamy-wielki-…9 lut 2021 — Discover more about Zaczynamy Wielki Post ✌️ – Presentation.

Znalezione obrazy dla zapytania: droga krzyżowa
Droga krzyżowa

Miłego dnia:)

22.02.2021r.

Katecheza

Temat: Apostołowie fundamentem Kościoła.

Magnes z modlitwą Ojcze Nasz - Gadźety - Inne - Dewocjonalia Ostrołęka

1.Przeczytajcie fragment Pisma Świętego:

Powołanie pierwszych uczniów

18 Gdy [Jezus] przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. 19 I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». 20 Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
21 A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. 22 A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. Oto Słowo Pańskie…

Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych apostołów | Homilie i rozważania
Powołanie pierwszych Apostołów

2.Imiona 12 Apostołów:

A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i jego brat Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten który go zdradził.

Ostatnia Wieczerza" w galerii handlowej | eKAI.pl
Ostatnia wieczerza

3. Zapraszam do obejrzenia filmu:


Święty Piotr Apostoł – z serii „O Świętych dla dzieci” (Wyd …www.youtube.com › watch
4:16Święty Piotr Apostoł – Pierwszy papież. Film z serii pt: „O Świętych dla dzieci” wydanej przez Wydawnictwo …12 cze 2012 · Przesłany przez: Promyczek NS

23.02.2021r.

Katecheza

Temat: Duch Święty ożywia Kościół.

Modlitwa św. Augustyna do Ducha Świętego – Perły świetlne
 1. Przeczytajcie fragment Pisma Świętego:

Zesłanie Ducha Świętego

2Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. 2 Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. 3 Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. 4 I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

2. Dary Ducha Świętego:

Modlitwa na każdy dzień: Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego

3. Owoce Ducha Świętego:

Ο χρήστης Krzysztof Bosak 🇵🇱 στο Twitter: "Jeszcze w sprawie nienawiści. Założenie że da się z nią „walczyć”, jakimiś instrumentami ideologicznymi, to nonsens. Krzewicieli nienawiści trzeba wymijać, a samą nienawiść trzeba zastąpić

01.03.2021r.

Katecheza

Temat: Głoszenie Ewangelii misją Kościoła.

Modlitwa Pańska, jako program drogi chrześcijanina – Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Niepokalanowie
 1. Kim był święty Szczepan?


Święty Szczepan – z serii „O Świętych dla dzieci” (Wyd …www.youtube.com › watch
3:48Nasze filmy możecie oglądać bez reklam na https://vod.promyczek.pl

Św. Szczepan – pierwszy męczennik | Parafia Chrystusa Króla w Biłgoraju
Święty Szczepan

2. Kim był święty Paweł?

Święty Paweł – z serii „O Świętych dla dzieci” (Wyd … – YouTubewww.youtube.com › watch4:00Święty Paweł – z serii „O Świętych dla dzieci” (Wyd. PROMYCZEK). 16,396 views16K views. • Oct 26, 2018.26 paź 2018 · Przesłany przez: Promyczek NS

Święty Paweł Apostoł - Parafia pw. Świętego Pawła Apostoła
Święty Paweł
W34: Podróże św. Pawła - ładna mapa i inne mapy
Podróże św. Pawła

3. Na lekcji zrobiliśmy zadanie 1 strona 136.

Miłego dnia:)

02.03.2021r.

Katecheza

Temat: Poznajemy przymioty Kościoła.

 1. Co to jest Kościół?


3MC – Trzyminutowy Katechizm – 52. Co to jest Kościół …www.youtube.com › watch

3:36… „3 Minute Catechism“ (trzyminutowy katechizm). Materiał ten ma na celu wyjaśnienie wiary katolickiej, w …22 sty 2016 · Przesłany przez: Donjojohannes – Birett Ballett – Kathmedia

2. Przymioty Kościoła:

czyli kilka słów o Kościele - ppt video online pobierz
czyli kilka słów o Kościele - ppt video online pobierz
Trzymajmy się razem! Czyli kilka słów o Kościele - online presentation
czyli kilka słów o Kościele - ppt video online pobierz
Trzymajmy się razem! Czyli kilka słów o Kościele - online presentation

Miłego dnia:)

09.03.2021r.

Katecheza

Temat: Odkrywamy obrazy Kościoła.

Magnes z modlitwą Ojcze Nasz - Gadźety - Inne - Dewocjonalia Ostrołęka

BIBLIJNE OBRAZY KOŚCIOŁA:

 1. Kościół jako Ciało Chrystusa.
Biblijne obrazy Kościoła – Religia w domu

,,Chrystus jest głową Kościoła, chrześcijanie to części ciała”.

2. Kościół jako owczarnia.

Kościół jest owczarnią, a jedyną bramą prowadzącą do niej jest Jezus Chrystus. Tylko wchodząc do tej owczarni można uzyskać zbawienie. W tym samym fragmencie Jezus mówi o sobie również: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce (J 10,11). Chrystus zapowiada również, że nastąpi dzień, kiedy będzie tylko jedna owczarnia i będzie On jednym pasterzem.

3. Kościół jako Świątynia Ducha Świętego.

Chrześcijanin mieszkaniem Ducha Świętego | John Henry Newman

Fundamentem świątyni jest Jezus. Duch Święty działa w Kościele, odnawia go i oczyszcza i uzdalnia wierzących do dobrego postępowania.

4. Kościół jako winnica.

Kościół jest również porównywany do roli Bożej (1Kor 3,9), która jest uprawiana jako winnica. Obrazem winnicy Bożej posługują się już prorocy Starego Testamentu, jednak symbolizuje wówczas niewdzięczny Izrael. W Nowym Testamencie to sam Jezus Chrystus jest krzewem winnym, którego latorośle to członkowie Kościoła: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który [go] uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy (J 15,1-2). Jak latorośl bez krzewu nie przynosi owocu, tak i człowiek nie może nic zrobić, jeśli nie trwa w Jezusie. Takie przedstawienie związane jest z metaforą Chrystusa jako Głowy oraz Kościoła jako Jego Mistycznego Ciała.

5.Kościół jako budowla Boża.

Porównanie Kościoła do budowli Bożej występuje bardzo często w Nowym Testamencie (np. 1Kor 3,9). Chrystus jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła (Mt 4,11). Na tym fundamencie został zbudowany Kościół. Jest on „domem Boga”, „przybytkiem Boga z ludźmi” (Ap 21,3). Członkowie Kościoła są „żywymi kamieniami”, które tworzą duchową świątynię Boga (1P 2,5).

Miłego dnia:)

15.03.2021r.

Katecheza

Temat: Uczymy się organizacji Kościoła.

Ojcze Nasz - Modlitwa Pańska - YouTube
 1. Zapraszam do obejrzenia filmu:
 2. 3MC – Trzyminutowy Katechizm – 55. Jaka jest struktura …www.youtube.com › watch3:07Materiał ten ma na celu wyjaśnienie wiary katolickiej, w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego oraz …22 sty 2016 · Przesłany przez: Donjojohannes – Birett Ballett – Kathmedia
Kto jest kim w Kościele

PRACA SAMODZIELNA

Korzystając z podręcznika strony od 143 do 145 odpowiedz na następujące pytania:

Kim jest papież?

Jaką rolę pełnią biskupi w Kościele?

Kto to są prezbiterzy?

Jaką funkcję pełni diakon w kościele katolickim?

ZRÓB ZDJĘCIE PRZEŚLIJ NA MOBIDZIENNIK OTRZYMASZ OCENĘ. Termin przesyłania prac upływa 22.03.2021r. Miłego dnia:)

16.03.2021r.

Katecheza

Temat: Żyjemy przykazaniami Kościoła.

Pięć przykazań kościelnych - online presentation

Co to są przykazania kościelne?

PRZYKAZANIA KOŚCIELNE

Przykazania kościelne to „rozporządzenia Kościoła, które wynikają z jego teologicznej i społecznej struktury”. Jak uczy Katechizm Kościoła Katolickiego stanowią one „pozytywne prawa ogłoszone przez władzę pasterską celem zagwarantowania wiernym niezbędnego minimum ducha modlitwy i wysiłku moralnego we wzrastaniu miłości Boga i bliźniego.

Przypominają o praktykach religijnych najczęściej stosowanych w Kościele. Mają przyczyniać się do przezwyciężenia obojętności religijnej. W żadnej mierze nie mogą sprzeciwiać się przykazaniom Bożym.

Wczesna historia kościoła nic nie mówi o przykazaniach kościelnych. Dopiero w IV wieku pojawiają się pojedyncze nakazy, które Kościół sformułował dla dobra swoich wiernych. Dotyczą one np. obowiązku uczestnictwa we Mszach św. w niedziele i święta, spowiedzi i Komunii św. raz w roku. Pierwsze ślady powstania równocześnie kilku przykazań kościelnych pochodzą z średniowiecza. Św. Antonim, autor summy teologii moralnej, wydanej w Wenecji pod koniec XV wieku, wylicza w swoich pismach dziesięć nakazów, którymi zobowiązani są wszyscy wierni.

Sformułowanie „pięć przykazań kościelnych” nastąpiło dopiero w 1555 roku przez jezuitę Piotra Kanizjusza. Sobór Trydencki (1545 – 1563) wspomina przykazania kościelne, ale nie traktuje ich jako szczególny zestaw praw. Natomiast literatura kościelna z XVI wieku traktuje je, jako coś zwyczajnego i obliguje do ich przestrzegania wszystkich ochrzczonych – od siódmego roku życia.

Od tamtych czasów po dzień dzisiejszy przykazania kościelne podlegały bardziej lub mniej poważnym zmianom. Wraz z rozwojem Kościoła, doskonaliło się prawo, a także zmieniały się zwyczaje obowiązujące w poszczególnych epokach i miejscach. Przepisy przestarzałe zastępowano nowymi. W różnych państwach, na przestrzeni wieków, kształt i liczba przykazań kościelnych był inny.

Znane po dzień dzisiejszy przykazania kościelne obowiązywały w Polsce od 1948 roku, kiedy to Episkopat Polski zatwierdził je, jako obowiązujące. Zmienione przykazania kościelne pojawiły się w Katechizmie Kościoła Katolickiego, który ogłoszono w 1992 roku. Po sześciu latach obowiązywania, nowa wersja przykazań kościelnych została udoskonalona. W roku 1998 ukazała się broszura pt. „Corrigenda”, czyli poprawki naniesione przez Kongregację Nauki Wiary do przykazań kościelnych. Ostateczne sformułowanie przykazań kościelnych, które obowiązują dzisiaj zatwierdzono 22 maja 2002 roku przez Watykańską Kongregację Wiary.

Przykazania te są konkretną odpowiedzią na osłabienie wiary niektórych chrześcijan. Wyznaczają dolną granicę wypełniania obowiązków liturgicznych, moralnych i duchowych. Przez zachowanie tych przykazań każdy katolik potwierdza swoją wolę przynależności do Kościoła. Kościół jednak zachęca, by nie poprzestawać na „przynajmniej raz w roku”, lecz nieustannie wzrastać w gorliwości.

NOWE SFORMUŁOWANIE PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH:

1.

W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych.

Przykazanie to zobowiązuje wiernych do udziału w Eucharystii, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedniego (KPK, kan.1248). W niedzielę czczona jest tajemnica paschalna, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Na podstawie tradycji apostolskiej jest w Kościele najdawniejszym dniem świątecznym (KPK, kan. 1246).

Świętami nakazanymi poza niedzielami są:

– Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 XII);

– Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 I);

– Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 I);

– Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa;

– Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 VIII);

– Uroczystość Wszystkich Świętych (1 XI).

Drugim obowiązkiem dnia niedzielnego i świątecznego jest powstrzymanie się od wykonywania takich prac i zajęć, które utrudniają oddawanie czci Bogu, przeżywanie radości właściwej Dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego wypoczynku duchowego i fizycznego (KPK, kan. 1247). Episkopat Polski wymieniając święta, które już nie są nakazane, zachęca wszystkich wiernych, by zgodnie z wieloletnią tradycją brali wtedy udziału w liturgii.

2.

Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

Każdy wierny, po osiągnięciu wieku rozeznania (najczęściej jest to czas przygotowania do I Komunii Świętej) obowiązany jest przynajmniej raz w roku przystąpić do spowiedzi świętej i szczerze wyznać wszystkie swoje grzechy ciężkie, które popełnił od ostatniej ważnej spowiedzi (KPK, kan. 989).

3.

Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.

Każdy wierny po przyjęciu po raz pierwszy Komunii Świętej jest zobowiązany do przyjmowania Najświętszej Eucharystii przynajmniej raz w roku. Ten nakaz powinien byś wypełniony w okresie wielkanocnym, tzn. od Środy Popielcowej do uroczystości Trójcy Przenajświętszej (KPK, kan.920).

4.

Zachować nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w Wielkim Poście powstrzymywać się od udziału w zabawach.

Wszyscy wierni obowiązani są czynić pokutę. Dla wyrażenia tej pokutnej formy pobożności chrześcijańskiej Kościół ustanowił dni i okresy pokuty. W tym czasie chrześcijanin powinien szczególnie praktykować czyny pokutne służące nawróceniu serca, co jest istotą pokuty w Kościele. Powstrzymanie się od zabaw pomaga w opanowaniu instynktów i sprzyja wolności serca. (KPK, kan. 1249)

Czynami pokutnymi są: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, umartwianie przez wierniejsze pełnienie obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post. Czasem pokuty w Kościele są poszczególne piątki całego roku i czas wielkiego postu. Wówczas należy powstrzymać się od zabaw. (KPK, kan. 1250)

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia we wszystkie piątki i Środę Popielcową oraz zaleca się ją w Wigilię Bożego Narodzenia ze względu na wyjątkowy charakter tego dnia w Polsce. Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek (np. zbiorowe żywienie) domaga się od chrześcijanina podjęcia innych form pokuty (np. pomoc finansowa na rzecz ubogich) (KPK, kan.1251). Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między 18 a 60 rokiem życia. Polega on na spożyciu tylko jednego posiłku do syta w ciągu dnia.

5.

Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Wierni mają obowiązek zaradzić potrzebom Kościoła, aby posiadał środki do sprawowania kultu, prowadzenia działalności charytatywnej, wychowawczej, misyjnej oraz do utrzymania szafarzy (KPK, kan. 222).

22.03.2021r.

Katecheza

Temat: Historia prześladowań chrześcijan.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie… | Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu
 1. Zapraszam do obejrzenia prezentacji:

Prześladowanie chrześcijan 620 on Geniallyview.genial.ly › interactive-image-przesladowanie-chrz…

21 kwi 2020 — Genially logo. The tool to creation interactive communication experiences that make your audience fall in love. Communicate, educate …Brakujące: historia ‎| Musi zawierać słowo: historia

23.03.2021r.

Katecheza

Temat: Niedziela Palmowa.

Niedziela Palmowa -5.04.2020 – Parafia bł. Wincentego Kadłubka w Domaszowicach

Niedziela Palmowa by skandy on Geniallyhttps://view.genial.ly › interactive-image-niedziela-palm…

Discover more about Niedziela Palmowa ✌️ – Interactive Image. … Niedziela Palmowa. ania.skandy. Created on 17/03/2020. Report. No description …

29.03.2021r.

Katecheza

Temat: Triduum Paschalne.

Zapraszam do obejrzenia prezentacji i wykonania ćwiczeń w niej zawartych.


Triduum Paschalne 5 klasa by on Geniallyhttps://view.genial.ly › presentation-triduum-paschalne-…

Discover more about Triduum Paschalne 5 klasa ✌️ – Presentation. … Triduum Paschalne 5 klasa. smcelejewska. Created on 29/03/2020. Report.

ZADANIE !!!

WYKONAJ KARTĘ WIELKANOCNĄ – KOSZYCZEK WIELKANOCNY – (jajko, baranek, sól, chrzan, chleb, babeczka, zielone gałązki). ZRÓB ZDJĘCIE, PRZEŚLIJNA MOBIDZIENNIK. OTRZYMASZ OCENĘ.

TERMIN PRZESYŁANIA PRAC 31.03.2021R.

30.03.2021r.

Katecheza

Temat: Tradycje Wielkanocne.

Zapraszam do obejrzenia prezentacji:

Tradycje Wielkanocne by on Geniallyhttps://view.genial.ly › presentation-tradycje-wielkanocne

5 kwi 2020 — The tool to creation interactive communication experiences that make your audience fall in love. Communicate, educate, and seduce like never …

Życzenia na Wielkanoc: Wyślij hitowe MEMY i GIF-y z życzeniami na święta wielkanocne. Życzenia wielkanocne na Facebooka - Polskatimes.pl
ŻYCZY

KATARZYNA OLENDEREK- MAJEWSKA

12.04.2021r.

Katecheza

Temat: Zesłanie Ducha Świętego.

Niedziela Zesłania Ducha Świętego | Parafia Rzymsko-Katolicka
Zesłanie Ducha Świętego

1.Zapraszam do obejrzenia prezentacji:

Zesłanie Ducha Świetęgo on Geniallyhttps://view.genial.ly › presentation-zeslanie-ducha-swie…

Zesłanie Ducha Świetęgo. Created on 25/05/2020. Report. No description …

2.Naucz się na pamięć darów i owoców Ducha Świętego (19.04.2021r.) podręcznik strona 199:

Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę – zesłanie Ducha Świetego wersja 2 – Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Niepokalanowie

Miłego dnia:)

13.04.2021r.

Katecheza

Temat: Historia ewangelizacji Słowian.

Święci Cyryl i Metody - kosciol.wiara.pl
Święci Cyryl i Metody

Zapraszam do obejrzenia prezentacji:

14 lutego św. Cyryla i Metodego, nie tylko … – Geniallyhttps://view.genial.ly › presentation-14-lutego-sw-cyryl…

6 lut 2021 — Discover more about 14 lutego św. Cyryla i Metodego, nie tylko Walentego. Kat 49 kl. 5 ✌️ – Presentation.

Miłego dnia:)

19.04.2021r.

Katecheza

Temat: Historia świętego Benedykta.

św. Benedykt, założyciel zakonu swi/b/benedy1.htm
święty Benedykt

Zapraszam do wysłuchania historii św. Benedykta.

Św Benedykt z Nursji – YouTubewww.youtube.com › watch8:52Słuchowisko: „Księga świętych” – ludzie żyjący blisko Pana Boga. Po wysłuchaniu nagrania rozwiąż quiz o …10 maj 2020 · Przesłany przez: Oblaci w Luksemburgu

Opactwo benedyktynów w Tyńcu – spektakularny klasztor na skale – PolskaZachwyca.pl
Opactwo benedyktynów w Tyńcu
Monte Cassino - Włochy - Wirtualny przewodnik turystyczny - navtur.pl
Monte Casino

Miłego dnia:)

20.04.2021r.

Katecheza

Temat: Historia św. Franciszka i św. Dominika.

Zapraszam do obejrzenia prezentacji:


Franciszek on Geniallyhttps://view.genial.ly › presentation-franciszek

12 maj 2020 — Święty Franciszek i wilk. Święty Franciszek przemawia do ptaków. ŚwFranciszek kochał Boga i cały świat stworzony. Możemy się tego od …

św Franciszek - PORTAL PAsiekI michałów
Św. Franciszek

2. Zachęcam do zapoznania się z życiorysem świętego Dominka Savio.

Święty Dominik Savio
św. Dominik

Dominik urodził się w wiosce Riva di Chieri w Piemoncie w 1842 r. Jego ojciec był rzemieślnikiem, a matka krawcową. Rodzice wychowywali dzieci w głębokim poszanowaniu religii. Dominik już jako pięcioletni chłopiec służył do Mszy św., co wymagało od niego dużego samozaparcia, bo Eucharystię sprawowano wówczas tylko rano. Podobno, nie mając zegarka, wiele razy przychodził za wcześnie i modlił się klęcząc przed zamkniętymi drzwiami kościoła. Po Mszy uczył się w szkole prowadzonej przez proboszcza. Gdy zakończył w niej edukację, przeniósł się do kolejnej szkoły, do której musiał codziennie chodzić 8 km pieszo. Mawiał, że w drodze towarzyszą mu Jezus, Maryja i Anioł Stróż.
Dnia 8 kwietnia 1849 roku, w Wielkanoc, przyjął pierwszą Komunię świętą. Ze strony księdza proboszcza był to akt wielkiej odwagi, gdyż w owych czasach panowało przekonanie, że do sakramentów należy dopuszczać w wieku znacznie późniejszym. O dojrzałości duchowej Dominika świadczą postanowienia, jakie napisał z okazji tej uroczystości w swojej książeczce do nabożeństwa:

1) będę często spowiadał się i komunikował, ilekroć mi na to zezwoli mój spowiednik,
2) będę święcił dzień święty,
3) moimi przyjaciółmi będą Jezus i Maryja,
4) raczej umrę aniżeli zgrzeszę.

Mając 12 lat, Dominik spotkał św. Jana Bosko, który przyjął go do swego oratorium w Turynie. Nawiązała się między nimi szczególna duchowa więź.

Pewnego dnia Jan Bosko miał do chłopców kazanie, w którym rozwinął trzy myśli:

1) jest wolą Bożą, byśmy się stali świętymi;
2) łatwo to można osiągnąć;
3) w niebie czeka wielka nagroda dla tego, kto zostanie świętym.

Dominik zwrócił się wtedy do księdza Bosko z tymi słowami: „Czuję potrzebę i pragnienie, aby zostać świętym. Nie myślałem nigdy, że jest to takie łatwe. Muszę zostać świętym. Niech mi ksiądz w tym dopomoże”. Na to wielki pedagog dał chłopcu taką odpowiedź: „Bądź zawsze wesoły, spełniaj dobrze swoje obowiązki i pomagaj kolegom”.
Dominik swoją postawą dawał przykład innym chłopcom. Podejmował wiele inicjatyw, żeby pomagać tym, którzy gorzej uczyli się i robili mniejsze postępy na drodze duchowej. Był „prawą ręką” ks. Bosko. W bardzo młodym wieku otrzymał dar kontemplacji, ekstazy i inne nadprzyrodzone dary. Pewnego dnia zapukał do pokoju Jana Bosko błagając go, by natychmiast szedł z nim. Zaprowadził go do mieszkania umierającego protestanta, który pragnął pojednać się z Bogiem. Odległość od oratorium była znaczna. Dla św. Jana Bosko pozostało na zawsze zagadką, skąd Dominik dowiedział się o tym protestancie i o miejscu jego zamieszkania, skoro tu nigdy nie bywał. Nie wypadało zaś chłopca o to pytać. Kiedy indziej Dominik stanął przed bramą jednego domu i zadzwonił. Gdy mu otwarto, zapytał, kto tu umiera. Zaprzeczono, a gdy na jego naleganie zaczęto wypytywać po mieszkaniach, znaleziono samotną, umierającą staruszkę.
Późną jesienią roku 1856 r. Dominik zaczął odczuwać wysoką gorączkę, gnębił go silny, uporczywy kaszel. Jan Bosko wezwał lekarza. Ten orzekł chorobę płuc, bardzo już zaawansowaną, i polecił, by chłopca natychmiast odesłać do rodzinnych stron. Kiedy Dominik żegnał św. Jana Bosko i kolegów, ze łzami w oczach powiedział: „Ja już tu nie wrócę”.
Dominik zmarł 9 marca 1857 roku, w wieku zaledwie 15 lat, zaopatrzony sakramentami świętymi. W chwili śmierci miał powiedzieć do swojego ojca, który modlił się z nim, że widzi „piękne rzeczy”. Jego relikwie są w Turynie, w bazylice Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w pobliżu relikwii św. Jana Bosko. Śmierć nie rozłączyła duchowego ojca i syna.
Mimo bardzo młodego wieku, pośród zwyczajnych obowiązków codzienności, przebywając między rówieśnikami, Dominik Savio osiągnął świętość. Jej rozumienie zawarł w liście do przyjaciela: „Tu, na ziemi, świętość polega na tym, aby stale być radosnym i wiernie wypełniać nasze obowiązki”. Pius XI powiedział o nim: „Mały święty, ale gigant ducha”. Beatyfikowany w 1950 roku, kanonizowany w 1954. Dominik Savio to najmłodszy wyznawca, jakiego kanonizował Kościół. Jest patronem ministrantów i młodzieży.

Miłego dnia:)

26.04.2021r.

Katecheza

Temat: Historia rozłamu w Kościele.

 1. Zapraszam do obejrzenia prezentacji:
Wielka Schizma Wschodnia - przyczyny, przebieg, efekty - YouTube


Schizma Wschodnia byon Geniallyhttps://view.genial.ly › interactive-image-schizma-wsch…

20 kwi 2020 — Kościół grecki zerwał jedność ze Stolicą Apostolską w Rzymie. A teraz trochę historii i przyczyny rozłamu.Pierwotny Kościół rozwija się …Brakujące: klasa ‎| Musi zawierać słowo: klasa

Miłego dnia:)

27.05.2021r.

Katecheza

Temat: Historia świętego Stanisława.

Miasto Świętych - św. Stanisław - SDM PL

Zapraszam do obejrzenia prezentacji:

Św. Stanisław ze Szczepanowa … – Geniallyhttps://view.genial.ly › presentation-sw-stanislaw-ze-szc…8. ŚWIĘTY STANISŁAW​ ZE SZCZEPANOWA. biskup i męczennik … Św. Stanisław ze Szczepanowa.sp. Created on 23/05/2020. Report.

Święty Stanisław ze Szczepanowa - Biskup - 01 - Obraz religijny :: DlaKsiedza.pl
Święty Stanisław ze Szczepanowa

Miłego dnia:)

04.05.2021r.

Katecheza

Temat: Historia świętej Jadwigi.

KL. 5 Jadwiga by on Geniallyhttps://view.genial.ly › presentation-kl-5-jadwiga

3 cze 2020 — C. TROSKLIWA KRÓLOWA –ŚWJADWIGA. B. A. D. 1. Na początek krótki życiorys. Jadwiga Andegaweńska (ur. między 3 października 1373 a …

10.05.2021r.

Katecheza

Temat: Jezus miłosierny i siostra Faustyna z płockiego klasztoru.

Zapraszam do obejrzenia prezentacji:

Święta Faustyna i Boże miłosierdzie by Geniallyhttps://view.genial.ly › presentation-swieta-faustyna-i-b…

16 kwi 2020 — Święta Faustynai Boże miłosierdzie. Jezu ufam Tobie! Faustyna Kowalska urodziła się 25 sierpnia 1905, jako trzecie z dziesięciorga dzieci …

Święta Faustyna i Boże miłosierdzie by Anna Reczko on Genially

Miłego dnia:)

11.05.2021r.

Katecheza

Temat: Nabożeństwo Majowe.

Zapraszam do obejrzenia prezentacji.

KLASY 4 – 6 Nabożeństwo majowe by … – Geniallyhttps://view.genial.ly › presentation-klasy-4-6-nabozens…

30 kwi 2020 — Niech będzie pochwalonyJezus Chrystus! Serdecznie witam Cię w kolejnej lekcji religii. i od razu zapraszam Cię do modlitwy. Dziś szczególnie …

Nabożeństwo majowe - młodzież by bdziedziul42 on Genially

Katecheza

Temat: Boże Ciało.

Boże Ciało by aniakostro on Geniallyhttps://view.genial.ly › presentation-boze-cialo

3 cze 2020 — The tool to creation interactive communication experiences that make your audience fall in love. Communicate, educate, and seduce like never …

Boże Ciało
Kategorie: 5