Katecheza

Temat: Wieża Babel przykładem ludzkiej pychy.

 1. Przeczytaj fragment Pisma Świętego.

Wieża Babel

1 Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. 2 A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinears i tam zamieszkali. 3 I mówili jeden do drugiego: «Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu». A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, 4 rzekli: «Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób zdobędziemy sobie imię, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi».
5 A Pan zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie, 6 i rzekł: «Są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. 7 Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego!»
8 W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta. 9 Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi. Oto Słowo Boże…

Rdz, 11, 1-9

Wieża Babel – Wikicytaty
Wieża Babel

2. Napisz w zeszycie siedem grzechów głównych:

 1. pycha

2. chciwość

3. nieczystość

4. zazdrość

5. nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu

6. gniew

7. lenistwo

3. Wykonaj zadanie 1,2 zeszyt ćwiczeń strona 26.

Katecheza

Temat: Wiara Abrahama i Boże obietnice.

 1. Przeczytaj fragment Pisma Świętego (Rdz 12,1-7):

STARY TESTAMENT

Księga Rodzaju  
Bóg powołuje Abrama1
12.1 Pan rzekł do Abrama: «Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. 2 Uczynię bowiem z ciebie wielki naród,
będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem2.
3 Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo3ludy całej ziemi».4 Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot. Abram miał siedemdziesiąt pięć lat, gdy wyszedł z Charanu. 5 I zabrał Abram z sobą swoją żonę Saraj, swego bratanka Lota i cały dobytek, jaki obaj posiadali, oraz służbę, którą nabyli w Charanie, i wyruszyli, aby się udać do Kanaanu. Gdy zaś przybyli do Kanaanu, 6 Abram przeszedł przez ten kraj aż do pewnej miejscowości koło Sychem, do dębu More. – A w kraju tym mieszkali wówczas Kananejczycy. – 7 Pan, ukazawszy się Abramowi, rzekł: «Twojemu potomstwu oddaję właśnie tę ziemię». Abram zbudował tam ołtarz dla Pana, który mu się ukazał. Oto Słowo Boże…

2. Kim był Abraham?

Abraham – pierwotnie zwany Abramem, pierwszy z hebrajskich patriarchów. Zgodnie z przekazami biblijnymi Abraham był praojcem narodu arabskiego, żydowskiego, Edomitów i innych. Z woli Boga Jahwe wyruszył z Mezopotamii do Palestyny. Mąż Sary, Hagar, ojciec Izmaela i Izaaka.

Abraham - biografia, życiorys, ciekawostki, cytaty
Abraham

3. Dla chętnych!!!

W wolnej chwili zachęcam do obejrzenia filmu.


01. Historie Biblijne Starego Testamentu – Abraham i Izaak …www.youtube.com › watch

4. Praca domowa.

Zadanie 1,2 strona 28-29. Dla chętnych zadanie 3,4 storna 29.

05.11.2020r.

Katecheza

Temat: Próba wiary Abrahama.

 1. Przeczytaj fragment Pisma Świętego: Księga Rodzaju 1 A po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: «Abrahamie!» A gdy on odpowiedział: «Oto jestem» – 2 powiedział: «Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria* i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę». 3 Nazajutrz rano Abraham osiodłał swego osła, zabrał z sobą dwóch swych ludzi i syna Izaaka, narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, o której mu Bóg powiedział. 4 Na trzeci dzień Abraham, spojrzawszy, dostrzegł z daleka ową miejscowość. 5 I wtedy rzekł do swych sług: «Zostańcie tu z osłem, ja zaś i chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do was». 6 Abraham, zabrawszy drwa do spalenia ofiary, włożył je na syna swego Izaaka, wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj się oddalili. 7 Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama: «Ojcze mój!» A gdy ten rzekł: «Oto jestem, mój synu» – zapytał: «Oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na całopalenie?» 8 Abraham odpowiedział: «Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój». I szli obydwaj dalej. 9 A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka położył go na tych drwach na ołtarzu. 10 Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. 11 Ale wtedy Anioł Pański* zawołał na niego z nieba i rzekł: «Abrahamie, Abrahamie!» A on rzekł: «Oto jestem». 12 [Anioł] powiedział mu: «Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna». 13 Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. 14 I dał Abraham miejscu temu nazwę „Pan widzi”. Stąd to mówi się dzisiaj: «Na wzgórzu Pan się ukazuje»*. 15 Po czym Anioł Pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: 16 «Przysięgam na siebie, wyrocznia Pana, że ponieważ uczyniłeś to, a nie oszczędziłeś syna twego jedynego, 17 będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. 18 Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia [takiego, jakie jest udziałem] twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu». Oto Słowo Boże…
Abraham | Społeczność Chrześcijan

2.Przepisz do zeszytu:

PODOBIEŃSTWO IZAAKA DO JEZUSA

Izaak Pan Jezus

-umiłowany syn – umiłowany Syn Boży

– przez ojca – przez Ojca Niebieskiego

-niósł na górę – niósł na górę Golgota

-drzewo – drzewo krzyża

-na którym miał umrzeć – na którym umarł

-posłuszny ojcu – posłuszny Ojcu Niebieskiemu

3. Zapraszam do wysłuchania piosenki:


ARKA NOEGO – Stary Abraham – YouTubewww.youtube.com › watch

09.11.2020r.

Katecheza

Temat: Grzech niesie zniszczenie Sodoma i Gomora.

1. Przeczytaj fragment Pisma Świętego:

Sodoma i Gomora

20 Po czym Pan rzekł: «Głośno się rozlega skarga na Sodomę i Gomorę, bo występki ich [mieszkańców] są bardzo ciężkie. 21 Chcę więc zstąpić i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do Mnie doszło, czy nie; dowiem się».
22 Wtedy to ludzie ci odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. 23 Podszedłszy do Niego, Abraham rzekł: «Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? 24 Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd na owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? 25 O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu! O, nie dopuść do tego! Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie?» 26 Pan odpowiedział: «Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu przez wzgląd na nich». 27 Rzekł znowu Abraham: «Pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. 28 Gdyby wśród tych pięćdziesięciu sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy z braku tych pięciu zniszczysz całe miasto?» Pan rzekł: «Nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu pięciu». 29 Abraham znów odezwał się tymi słowami: «A może znalazłoby się tam czterdziestu?» Pan rzekł: «Nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych czterdziestu». 30 Wtedy Abraham powiedział: «Niech się nie gniewa Pan, jeśli rzeknę: może znalazłoby się tam trzydziestu?» A na to Pan: «Nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam trzydziestu». 31 Rzekł Abraham: «Pozwól, o Panie, że ośmielę się zapytać: gdyby znalazło się tam dwudziestu?» Pan odpowiedział: «Nie zniszczę przez wzgląd na tych dwudziestu». 32 Na to Abraham: «Niech mój Pan się nie gniewa, jeśli raz jeszcze zapytam: gdyby znalazło się tam dziesięciu?» Odpowiedział Pan: «Nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu». 33 Wtedy Pan, skończywszy rozmowę z Abrahamem, odszedł, a Abraham wrócił do siebie.

Zobacz obraz źródłowy
Sodoma i Gomora

2. Zachęcam do obejrzenia filmu:


SODOMA I GOMORA – Stary Testament PL – YouTubewww.youtube.com › watch

3. Wykonaj zadanie 1,2,3 strona 34-35 zeszyt ćwiczeń.

13.11.2020r.

Katecheza

Temat: Król Melchizedek i jego ofiara.

 1. Przeczytaj fragment Pisma Świętego: 17 Gdy Abram wracał po zwycięstwie odniesionym nad Kedorlaomerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie do doliny Szawe, czyli Królewskiej, król Sodomy. 18 Melchizedek zaś, król Szalemu, wyniósł chleb i wino; a [ponieważ] był on kapłanem Boga Najwyższego2, 19 błogosławił Abrama, mówiąc:«Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi!20 Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy,który w twe ręce wydał twoich wrogów!»Abram dał mu dziesiątą część ze wszystkiego. Oto Słowo Boże… (Rdz 14, 17-20)

2. Kim był Melhizedek?

 • Melhizedek – oznacza ,,moim królem jest sprawiedliwość”.
 • Melhizedek – jest zapowiedzią Jezusa, Króla pokoju, sprawiedliwości a jednocześnie Kapłana.
Melchizedek | Bible Wiki | Fandom
Melhizedek

3. Przepisz do zeszytu (tabelka – podręcznik strona 44).

MELCHIZEDEK PAN JEZUS

-był królem i kapłanem – jest Królem i Kapłanem

-imię oznacza ,,Król sprawiedliwości” -jest Królem sprawiedliwym

– złożył ofiarę Abrahamowi z wina i chleba – ofiarowuje się podczas Mszy

pod postaciami chleba i wina

– Melchizedek był królem miasta Szalem -jest Królem pokoju.

4. Zachęcam do wykonania zadania2, 4 strona 32-33 zeszyt ćwiczeń.

Miłego dnia:)

16.11.2020r.

Katecheza

Temat: Dzieje Jakuba, syna Izaaka.

Dzień dobry Dzieci 🙂

Drewniana tabliczka TS41 malowana
 1. Kim był Jakub?

Jakub – był synek Izaaka i Rebeki, miał brata o imieniu Ezaw.

2. Jak miała na imię żona Jakuba?

Żona Jakuba miała na imię Rachela.

3. Jakie imię otrzymał Jakub od Pana Boga?

Jakub otrzymał imię Izrael – co oznacza: ten, który walczył z Bogiem i ludźmi i zwyciężał.

4. Ilu synów miał Jakub?

Jakub miał 12 synów.

Plik:J twenger sen jakuba.jpg – Wikipedia, wolna encyklopedia
Sen Jakuba

Dzieci, otwórzcie podręczniki na stronie 48 – 49. Przeczytajcie tekst zaznaczony na czerwono (Rdz 28,10-15).

Wykonajcie zadanie 1,2,3 – zeszyt ćwiczeń strona 36-37. Nic nie przesyłacie.

Miłego dnia:)

19.11.2020r.

Katecheza

Temat: Bóg opiekuje się Józefem, synem Jakuba.

Witam Was Aniołeczki:)

Zapraszam do modlitwy:

Zobacz obraz źródłowy

Na dzisiejszej katechezie poznacie dalsze losy Jakuba i Jego synów.

Obraz znaleziony dla: józef syn jakuba

1. Zachęcam do obejrzenia 2 filmów:

SYNOWIE JAKUBA – Stary Testament PLYouTube · Wyświetleń: 21 000+ · 18.08.2014 · — autor MONDO WORLD

JÓZEF I SEN FARAONA – Stary Testament – PLYouTube · Wyświetleń: 33 000+ · 14.08.2014 · — autor BB KIDS TV

2. Przepiszcie do zeszytu:

Józef Jezus

– sprzedany przez swoich braci -sprzedany przez swojego ucznia

– bracia sprzedali Józefa za srebrniki -Jezus został wydany za srebrniki

-Józef pojechał z kupcami do Egiptu. – Jezus, gdy był mały uciekał do

Egiptu przed złym Herodem.

3.Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń zadanie 1,2,3 strona 38-39. Termin nadsyłania pracy 25.11.2020r.

Miłego dnia:)

23.11.2020r.

Katecheza

Temat: Józef przebacza swoim braciom.

Zapraszam do modlitwy:

Zobacz obraz źródłowy

1. Przeczytajcie fragment Pisma Świętego.

Józef daje się poznać braciom

45 1 Józef nie mógł opanować swego wzruszenia i wobec wszystkich, którzy tam byli, zawołał: «Niechaj wszyscy stąd wyjdą!» Nikogo nie było z nim, gdy Józef dał się poznać swym braciom. 2 Wybuchnąwszy głośnym płaczem, tak że aż usłyszeli Egipcjanie oraz dworzanie faraona, 3 rzekł do swych braci: «Ja jestem Józef! Czy ojciec mój jeszcze żyje?» Ale bracia nie byli w stanie mu odpowiedzieć, gdyż się go zlękli. 4 On zaś rzekł do nich: «Zbliżcie się do mnie!» A gdy oni się zbliżyli, powtórzył: «Ja jestem Józef, brat wasz, to ja jestem tym, którego sprzedaliście do Egiptu. 5 Ale teraz nie smućcie się i nie wyrzucajcie sobie, żeście mnie sprzedali. Bo dla waszego ocalenia od śmierci Bóg wysłał mnie tu przed wami*. 6 Oto już dwa lata trwa głód w tym kraju, a jeszcze zostało pięć lat, podczas których nie będzie orki ani żniwa. 7 Bóg mnie wysłał przed wami, aby wam zapewnić potomstwo* na ziemi i abyście przeżyli dzięki wielkiemu wybawieniu. 8 Zatem nie wyście mnie tu posłali, lecz Bóg, który też uczynił mnie doradcą faraona, panem całego jego domu i władcą całego Egiptu. 9 Idźcie przeto spiesznie do mego ojca i powiedzcie mu: Józef, syn twój, mówi: Uczynił mnie Bóg panem całego Egiptu. Przybywaj bezzwłocznie.(Rdz 45,1-9).

Zobacz obraz źródłowy
Józef przebacza braciom.

2. Praca na lekcji: zadanie 1,2,3 strona 40-41.

Miłego dnia:)

26.11.2020r.

Katecheza

Temat: Jakub błogosławi swojemu synowi Judzie.

Witam Was Aniołeczki i zapraszam do wspólnej modlitwy.

Zobacz obraz źródłowy

1. Jakub – Izrael, spełniając życzenie Józefa, powędrował z rodziną i całym dobytkiem z ziemi Kanaan do Egiptu.

2. Otrzymał zgodę od faraona i osiedlił się w najbardziej żyznej części kraju.

3. Jakub był już w starszym wieku. Postanowił pożegnać się ze swoimi synami. Każdemu z nich błogosławił.

4. Błogosławieństwo Judy:

*49 8 Judo, ciebie sławić będą bracia twoi, twoja bowiem ręka na karku twych wrogów! Synowie twego ojca będą ci oddawać pokłon! 9 Judo, młody lwie, na zdobyczy róść będziesz, mój synu: jak lew czai się, gotuje do skoku, do lwicy podobny – któż się ośmieli go drażnić? 10 Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska spośród kolan jego, aż przyjdzie ten, do którego ono należy, i zdobędzie posłuch u narodów!*

5. Słowa Jakuba wypowiedziane do Judy są trudne do zrozumienia, mają mesjański charakter, zapowiadają przyjście na świat Jezusa Chrystusa.

Zobacz obraz źródłowy
Jakub błogosławi swoich synów.

6. ZESZYT ĆWICZEŃ – ZADANIE 1,2 STRONA 42.

NIC NIE PRZESYŁACIE!!!

Miłego dnia Aniołeczki:)

30.11.2020r.

Katecheza

Temat: Adwent – czas oczekiwania na powtórne przyjście Pana Jezusa na świat.

Zapraszam do obejrzenia prezentacji.

klasy młodsze – Adwentowa katecheza by … – Geniallyview.genial.ly › interactive-content-klasy-mlodsze-adw…

6 dni temu — Discover more about klasy młodsze – Adwentowa katecheza ✌️ – Personalized. … ADWENToweGenially Logo. Want to make creations as …

Miłego dnia Aniołeczki:)

02.12.2020r.

Katecheza

Temat: Bóg powołuje Mojżesza.

Zapraszam do obejrzenia prezentacji.


Kl. V Katecheza 23 Bóg powołuje Mojżesza by Beti on Geniallyview.genial.ly › presentation-kl-v-katecheza-23-bog-po…

8 lis 2020 — Discover more about Kl. V Katecheza 23 Bóg powołuje Mojżesza ✌️ – Presentation.

Bóg objawia się Mojżeszowi.

Wykonaj zadanie 1 strona 43 i zadanie 4 strona 44 – zeszyt ćwiczeń.

Miłego dnia:)

03.12.2020r.

Katecheza

Temat: Plagi egipskie.

Dzień dobry dzieci, zapraszam Was do wspólnej modlitwy:

Modlitwa Ojcze nasz Modlitwy magnes na lodówkę A6 7783197969 - Allegro.pl
 1. Zapraszam do obejrzenia filmu:

PLAGI EGIPSKIE – Stary Testament – PL – YouTubewww.youtube.com › watch23:47Sign in. PLAGI EGIPSKIE – Stary Testament – PL. 145K views. 683. 92. Share. Save. Report. BB KIDS …14 sie 2014 · Przesłany przez: BB KIDS TV

plagi egipskie - Szukaj w Google | Olds, Moses

2. Zachęcam do wykonania zadania 1,2, strona 45 – 46 – zeszyt ćwiczeń.

Nic nie przesyłacie:)

Miłego dnia Aniołeczki:)

07.12.20202r.

Katecheza

Temat: Poznajemy zwyczaje Bożonarodzeniowe.

MAGNES - Zdrowaś Maryjo 11x9cm Dewocjonalia Sklep Internetowy - Chrzest & Komunia

Zapraszam do obejrzenia prezentacji.
Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe by Dorota … – Genial.lyview.genial.ly › presentation-tradycje-i-zwyczaje-bozon..

26 lis 2020 — Discover more about Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe ✌️ – Presentation.

Miłego dnia:)

10.12.2020r.

Katecheza

Temat: Bóg wyzwala naród wybrany.

Zapraszam do modlitwy.

Modlitwy dziecka - online presentation
 1. Zapraszam do obejrzenia filmu:


Bóg wyprowadza Izraelitów z Egiptu – YouTubewww.youtube.com › watch4:40
Obejrzyj cały film: https://www.youtube.com/watch?v=270ftoIvDUEChrześcijański film dokumentalny | „Ten …10 wrz 2019 · Przesłany przez: Kościół Boga Wszechmogącego

2. Wysłuchajcie fragmentu Pisma Świętego.

Historia zbawienia - powtórzenie
Pierwsza Pascha.

3. Zachęcam do wykonania ćwiczeń 1,2,4 – zeszyt ćwiczeń strona 47 – 48.

Podpowiedź znajdziecie w podręczniku strona 64:)

NIC NIE WYSYŁACIE !!! – SPRAWDZIMY NA LEKCJI:)

Na zajęcia online przygotujcie materiały papiernicze (kolorowy papier, wycinanki, klej, nożyczki, bibułę itp.)

Miłego dnia Aniołeczki:)

14.12.2020r.

Katecheza

Temat: Jak świętować Boże Narodzenie?

1.Zaśpiewajmy kolędę🙂

kolęda wśród nocnej ciszy bajubaju.tv – YouTubewww.youtube.com › watch

3:11Piosenki dla dzieci bajubaju.tv Wsrod nocnej ciszy kolęda wśród nocnej ciszy https://www.facebook.com …27 lis 2016 · Przesłany przez: Piosenki dla dzieci – bajubaju.tv

Kazanie na uroczystość Bożego Narodzenia. Ks. Antoni Langer SJ.

2. Zapraszam do obejrzenia filmu.
EduKredka – TRADYCJE ŚWIĄTECZNE/Bajka … – YouTubewww.youtube.com › watch11:08
Film edukacyjny przedstawia polskie zwyczaje oraz opisuje symbole Świąt Bożego Narodzenia Opisuje …4 dni temu · Przesłany przez: EduKredka

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku - Coraz bliżej Święta, coraz bliżej Święta…

3. Zachęcam do wykonania Karty Bożonarodzeniowej. Format pracy A4, technika dowolna. Zrób zdjęcie karty, prześlij na mobidziennik, otrzymasz ocenę.

MAŁE ANIOŁKI – PÓJDŹMY WSZYSCY DO STAJENKI

YouTube · Małe Aniołki

Miłego dnia:)

17.12.2020r.

Katecheza

Temat: Przejście przez Morze Czerwone.

DEKALOG według Świadków Jehowy
Dekalog

1.Wysłuchajcie fragmentu Pisma Świętego.

Wj, 14, 1-31 – BIBLIJNI.plwww.biblijni.pl › Wj,14,1-31

Wj14, 1-31 1 Pan przemówił do Mojżesza tymi słowami: 2 «Rozkaż Izraelitom, niech zawrócą i niech rozbiją obóz pod Pi-Hachirot pomiędzy Migdol a morzem, …

Na drogach wiary biblijnego Izraela 2 - tarnow.gosc.pl
Przejście przez Morze Czerwone

2. Zachęcam do wykonania zadania 1,2,3 strona 49 – zeszyt ćwiczeń.

Nic nie przesyłacie!!!

3. Zapraszam do obejrzenia filmu.

CUDOWNE PRZEJŚCIE PRZEZ MORZE CZERWONE – Stary …www.youtube.com › watch

24:28CUDOWNE PRZEJŚCIE PRZEZ MORZE CZERWONE – Stary Testament – PL. 80,718 views80K views …14 sie 2014 · Przesłany przez: BB KIDS TV

Miłego dnia:)

18.01.2021r.

Katecheza

Temat: Manna pokarmem w drodze do Ziemi Obiecanej.

 1. Zapraszam do wysłuchania fragmentu Pisma Świętego – Księga Wyjścia:
  Wj, 16, 1-36 – BIBLIJNI.plhttps://www.biblijni.pl › Wj,16,1-36
Biblia vs. Nauka #31 - Manna - YouTube

a) Manna

Była pokarmem Izraelitów w drodze do Ziemi Obiecanej.

Mityczna manna z nieba - skąd się wzięła? | innemedium.pl

b) Eucharystia

Jest pokarmem chrześcijan w drodze do nieba.

Eucharystia | Rzymskokatolicka Parafia św. Wawrzyńca w Dąbrowie

2. Zeszyt ćwiczeń zadanie 1,3 strona 50 – 51.

Nic nie przesyłacie!!!

Miłego dnia:)

21.01.2021r.

Katecheza

Temat: Woda ze skały.

 1. Wysłuchajcie fragmentu Pisma Świętego:

BIBLIJNI.pl – Lb, 20, 1-11

www.biblijni.pl/Lb,20,1-11

Zobacz obraz źródłowy
woda ze skały

2. Zachęcam do wykonania zadania 2,3 strona 52 – 53 – zeszyt ćwiczeń.

3. Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu:

Biblia vs. Nauka #29 – Woda wypływająca ze skałyYouTube · Wyświetleń: 4 000+ · 11.08.2018— autor MiK

Miłego dnia:)

25.01.2021r.

Katecheza

Temat: Przymierze na Górze Synaj.

 1. Zapraszam do wysłuchania fragmentu Pisma Świętego:


Wj, 19, 1-25 – BIBLIJNI.plwww.biblijni.pl › Wj,19,1-25

Synaj (góra) – Wikipedia, wolna encyklopedia
Góra Synaj
DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH – DEKALOG – Bazylika Św. Jacka
Mojżesz

2. ZAPAMIĘTAJ !!!

DEKALOG według Świadków Jehowy

3. Wykonaj zadanie 1,2 – zeszyt ćwiczeń strona 54.

4. Dla chętnych!!!

Obejrzyj film:)

PRZYMIERZE NA SYNAJU – Stary Testament PL – YouTube

www.youtube.com › watch

Miłego dnia:)

28.01.2021r.

Katecheza

Temat: Wąż miedziany.

Akt miłości - YouTube

Zapraszam do obejrzenia prezentacji:

Klasa 4 – Wąż miedziany … – Genially

view.genial.ly › presentation-klasa-5-katecheza-27-waz…Klasa 5 – katecheza 27 – Wąż miedziany zapowiedzią Krzyża. Marta Ł. Created on 1/12/2020. Report. Marta Ł.

view.genial.ly › presentation-klasa-5-katecheza-27-waz…

Mojżesz i miedziany wąż – Wikipedia, wolna encyklopedia
wąż miedziany

Miłego dnia:)

01.02.2021r.

Katecheza

Temat: Wejście do Ziemi Obiecanej.

Wzrost Wiary | wzrastajmy w wierze: Akt wiary


1.Zapraszam do obejrzenia prezentacji:

Wejście do Kanaan by mic251 on Genially

https://view.genial.ly › interactive-image-wejscie-do-ka…https://view.genial.ly › interactive-image-wejscie-do-ka…18 mar 2020 — Teraz kliknij ikonkę oka i zobacz bajkę o wejść do Ziemi Obiecanej. PIerwszym napotkanym miastem było Jerycho. Znane było z tego, że miało …

2. Wykonaj zadanie 1,2,3 strona 56 – zeszyt ćwiczeń.

Miłego dnia:)

04.02.2021r.

Katecheza

Temat: Sędziowie Izraela.

Zobacz obraz źródłowy
 1. Zapraszam do wysłuchania fragmentu Pisma Świętego:

BIBLIJNI.pl – Sdz, 4, 4-10

https://www.biblijni.pl/Sdz,4,4-10

Zobacz obraz źródłowy
Debora

2. Wykonajcie zadanie 1,2,3 strona 57 – 58 – zeszyt ćwiczeń.

Miłego dnia:)

08.02.2021r.

Katecheza

Temat: Gedeon i Madianici.

Znalezione obrazy dla zapytania: dekalog

1. Zapraszam do wysłuchania opowiadania:

Naszym dzieciom o Biblii – Gedeon – YouTubewww.youtube.com › watch
7:50Naszym dzieciom o Biblii – Gedeon. 2,964 views2.9K views. • Apr 12, 2017.12 kwi 2017 · Przesłany przez: Dzieci dla Pana Jezusa

2. Wykonaj zadanie 1,2,3 strona 59 – zeszyt ćwiczeń.

Zrób zdjęcie, prześlij na mobidziennik. Otrzymasz ocenę.

Czas wykonania zadania 09.02.2021r.

Znalezione obrazy dla zapytania: gedeon

3.Wysłuchaj pieśni:


Pan jest mocą + tekst – YouTubewww.youtube.com › watch
3:33Pan jest mocą + tekst. 20,089 views20K … Będę śpiewał Tobie mocy moja. santao111 … Schola …17 gru 2016 · Przesłany przez: Tomasz Gołąbek

Miłego dnia:)

11.02.2021r.

Katecheza

Temat: Samson, Boży nazirejczyk.

Znalezione obrazy dla zapytania: ojcze nasz
 1. Zapraszam do obejrzenia filmu: Historie Biblijne – Samson i Dalila 1/2 – YouTubewww.youtube.com › watch14:56MOJŻESZ – Stary Testament | Odcinek 13 | Bajka po polsku | Serial animowany dla dzieci. KIDFLIX [PL …5 mar 2011 · Przesłany przez: lonnger

Historie Biblijne – Samson i Dalila 2/2 – YouTubewww.youtube.com › watch11:08Dziesięcioro 10 przykazań – Skradzione klejnoty –bajki dla dzieci po polsku– /cały film/. www.Bajkowa.TV …5 mar 2011 · Przesłany przez: lonnger

2. Wykonaj zadanie 1, 3 strona 60-61 zeszyt ćwiczeń.

Miłego dnia:)

15.02.2021r.

Katecheza

Temat: Samuel, sędzia i prorok.

Znalezione obrazy dla zapytania: akt miłości
 1. Zapraszam do obejrzenia filmu:


06. Historie Biblijne Starego Testamentu – Samuel Młody …www.youtube.com › watch
24:21Historie Biblijne Starego Testamentu – Samuel Młody Prorok … OPOWIEŚCI NIEZWYKŁE cała bajka …14 gru 2016 · Przesłany przez: Oł ek

Znalezione obrazy dla zapytania: samuel opowieści biblijne
Samuel

2. Wysłuchajcie fragmentu Pisma Świętego:


1Sm, 7, 2-17 – BIBLIJNI.plwww.biblijni.pl › 1Sm,7,2-17
1Sm, 7, 2-17 SAMUEL I SAUL Samuel – ostatni sędzia Izraela 2 Od chwili przybycia arki do Kiriat-Jearim upłynął długi okres lat dwudziestu. Cały dom Izraela …

3. Zachęcam do wykonania zadania 1, 2 strona 62-63.

Miłego dnia:)

19.02.2021r.

Katecheza

Temat: Dawid i Goliat.

Znalezione obrazy dla zapytania: akt nadziei
 1. Zapraszam do obejrzenia prezentacji.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQwaC7_PXuAhXO-6QKHR0zDsgQFjABegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F5ea6843963183e0d943e849a%2Fpresentation-od-pasterza-do-krola-dawid&usg=AOvVaw2-VlZS6vmgbK3uYPDy4vhf

Znalezione obrazy dla zapytania: Dawid i goliat
Dawid i Goliat

Miłego dnia:)

22.02.2021r.

Katecheza

Temat: Przymierze Boga z Dawidem.

Akt miłości - YouTube
 1. Przeczytajcie fragment Pisma Świętego:

2 Sm 7,12-16

KRÓL DAWID

Dom Boży i pałac Dawida

7 12 Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. 13 On zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki*. 14 Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem*, a jeżeli zawini, będę go karcił rózgą ludzi i ciosami synów ludzkich. 15 Lecz nie cofnę od niego mojej życzliwości, jak ją cofnąłem od Saula, twego poprzednika, którego opuściłem. 16 Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki».

Oto Słowo Boże…

Króla Dawid - godny przodek Pana Jezusa
Król Dawid

2. Na dzisiejszej katechezie wykonaliśmy wspólnie zadanie 1,2 strona 65 – zeszyt ćwiczeń. Zadanie 3,4 strona 66 – to praca samodzielna (zrób zdjęcie, prześlij na mobidziennik, otrzymasz ocenę).

26.02.2021r.

Katecheza

Temat: Król Dawid, Batszeba i Natan.

Akt żalu - YouTube

1. Co to jest grzech?

Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych.

2. Co to jest grzech ciężki, czyli śmiertelny?

Grzech ciężki, czyli śmiertelny jest to zupełnie świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej.

3. Co to jest grzech lekki, czyli powszedni?

Grzech lekki, czyli powszedni jest to przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w małej rzeczy, lub w rzeczy ważnej, ale nie całkiem świadome i dobrowolne.

4. Co traci człowiek przez grzech ciężki?

Przez grzech ciężki traci człowiek łaskę uświęcającą.

5. Ile jest grzechów głównych?

Grzechów głównych jest siedem: 1. Pycha 2. Chciwość 3. Nieczystość 4. Zazdrość 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu 6. Gniew 7. Lenistwo

Wysłuchajcie fragmentu Pisma Świętego:


2Sm, 12, 1-25 – BIBLIJNI.plwww.biblijni.pl › 2Sm,12,1-25
2Sm, 12, 1-25 Prorok Natan zapowiada karę za grzech 1 Pan posłał do Dawida [proroka] Natana. Ten przybył do niego i powiedział: «W pewnym mieście było …Brakujące: 1-7.9.13 ‎| Musi zawierać słowo: 1-7.9.13

Dawid i Batszeba Salomona infante - Starożytnej - Sztuka - dimanoinmano.it
Król Dawid i Batszeba

Zachęcam do wykonania zadań 1,2,3 strona 67 – zeszyt ćwiczeń.

Nic nie przesyłacie:)

01.03.2021r.

Katecheza

Temat: Mądrość króla Salomona.

 1. Wysłuchaj fragmentu Pisma Świętego:


Pismo Święte dla Każdego #9 Mądrość Salomona w …www.youtube.com › watch
2:50STARY TESTAMENT, PIERWSZA KSIĘGA KRÓLEWSKA 3, 16-28Bóg ustanawia króla w Izraelu po to …15 wrz 2016 · Przesłany przez: Nie zobaczyłem a uwierzyłem

Sąd Salomona – Wikipedia, wolna encyklopedia
Sąd Salomona

2. Na katechezie wykonaliśmy zadanie 1 strona 69.

Otrzymaliśmy hasło: MĄDROŚĆ SALOMONA POCHODZI OD BOGA.

3. Praca domowa

Wykonaj zadanie 2, 3 strona 68 – 69 – zeszyt ćwiczeń. Zrób zdjęcie, prześlij na mobidziennik. Otrzymasz ocenę.

Termin nadsyłania prac upływa 08.03.2021r.

Miłego dnia)

04.03.2021r.

Katecheza

Temat: Król Salomon buduje świątynię.

ŚWIĄTYNIA SALOMONA ... najdroższy i najpiękniejszy obiekt w historii świata ...
Świątynia Salomona

ZAPRASZAM DO OBEJRZENIA PREZENTACJI:)


Król Salomon buduje Bogu świątynię – klasa IV by … – Geniallyview.genial.ly › interactive-image-krol-salomon-buduje…
1 kwi 2020 — Discover more about Król Salomon buduje Bogu świątynię – klasa IV ✌️ – Interactive Image.

Miłego dnia:)

10.03.2021r.

Katecheza

Temat: Historia podzielonego królestwa.

X Przykazań Bożych – Dekalog – Podsumowanie Niedziel Katechetycznych – Bazylika Św. Jacka
 1. Wysłuchajcie fragmentu Pisma Świętego:


1Krl, 12, 21-24 – BIBLIJNI.plwww.biblijni.pl › 1Krl,12,21-24

1Krl1221-24 Zażegnanie wojny bratobójczej 21 Roboam, przybywszy do Jerozolimy, zebrał wszystkich potomków Judy i całe pokolenie Beniamina, to jest sto …

Królowie Judy i Izraela - Wikiwand

2. Zeszyt ćwiczeń zadanie 3 strona 71.

Ziemie ludu wybranego. Starożytny Izrael. - ppt pobierz

3. DLA CHĘTNYCH !!!

Zadanie 1, 2 strona 71 ( zeszyt ćwiczeń).

Miłego dnia:)

11.03.2021r.

Katecheza

Temat: Prorok jak ogień.

Aniele Boży - YouTube
 1. Kto to jest prorok? Słowo „prorok” oznacza dosłownie „osobę przemawiającą w czyimś imieniu”.
 2. Więksi prorocy Starego Testamentu: Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Daniel.

3. Zapraszam do obejrzenia filmu:
09. Historie Biblijne Starego Testamentu – Eliasz – YouTubehttps://www.youtube.com › watch
25:28Historie Biblijne Starego Testamentu – Eliasz. 46,499 views46K views. • Dec 14 … Bajki dla dzieci – BB …15 gru 2016 · Przesłany przez: Oł ek

Miłego dnia:)

17.03.2021r.

Katecheza

Temat: Elizeusz, uczeń Eliasza.

 1. Wysłuchajcie piosenki:)

Małe TGD – Ukulele – YouTubewww.youtube.com › watch3:08Lyric video do utworu „Ukulele” zespołu Małe TGD z płyty „Wyspa skarbów” Małe TGD FB: https://www …23 kwi 2020 · Przesłany przez: Małe TGD

2. Na dzisiejszej katechezie opowiem Wam o Elizeuszu.

Biblijny.org - Imiona w ST - Elizeusz
Elizeusz

Powołanie Elizeusza 

Jednym z mieszkańców był niejaki Elizeusz, syn Szafata. Pracował właśnie na roli, orząc w dwanaście par wołów, gdy zbliżył się do niego sławny w Izraelu prorok Eliasz. Podszedłszy do niego zarzucił na niego swój płaszcz. Oznaczało to, że wybiera go jako swego ucznia. Elizeusz zrozumiał symbolikę tego gestu, zostawił woły na polu i ruszył za Eliaszem, prosząc tylko: Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą. Prorok zgodził się. Po powrocie od rodziców złożył Bogu ofiarę z mięsa wołów i po uczcie na zawsze opuścił swój dom ojczysty. 

Cuda Elizeusza

Prorok Elizeusz był znany z dokonywania wielu cudów. Pomagał ludziom w ich codziennych kłopotach: biedzie, braku potomstwa czy chorobie. Pewnego razu zwróciła się do niego o pomoc wdowa po jednym z uczniów Eliasza. Żyła w takiej nędzy, że lichwiarz, który pożyczył jej pieniądze, wziął na niewolników jej dzieci. Elizeusz polecił jej pożyczyć od sąsiadek puste naczynia na oliwę i nalać do nich resztkę oliwy, jaką posiadała w domu. Oliwa zapełniła wszystkie puste naczynia. Wtedy prorok polecił jej sprzedać cudownie otrzymaną oliwę i wykupić swoje dzieci. Kobiecie, która nie miała dziecka, obiecał, że po roku urodzi syna. I tak się stało. Gdy jednak po kilku latach chłopiec zachorował i umarł, kobieta, zostawiwszy ciało dziecka w domu, na ośle udała się do Elizeusza na nieodległą górę Karmel, gdzie zazwyczaj przebywał. Gdy przyszła do męża Bożego na górę, ujęła go za nogi. Był to gest pokory wobec proroka, ale także gest błagalny. Ona zaś rzekła: Czy ja prosiłam Pana mojego o syna? Czyż nie powiedziałam: Nie oszukuj mnie? Ten błagalny gest i ton rozpaczy w głosie kobiety spowodował, że Elizeusz natychmiast wstał i poszedł z nią do jej domu. Wszedł, zamknął drzwi za sobą i modlił się do Pana. Następnie wszedł [na łóżko], rozciągnął się na dziecku, położył twarz swoją na jego twarzy, oczy swoje na jego oczach, dłonie swoje na jego dłoniach – i pochylony nad nim, tak iż się rozgrzało ciało chłopca. […] Wtedy chłopiec ziewnął siedem razy i otworzył oczy. Elizeusz kazał zawołać matkę i oddał jej wskrzeszone dziecko.  

Śmierć Elizeusza Jeszcze wiele lat służył Elizeusz swemu narodowi i następnym królom izraelskim. Troszczył się o to, by zawsze panował pokój. Zażegnywał niebezpieczne sytuacje międzynarodowe, które mogły doprowadzić do wojny. Gdy ciężko zachorował, przybył do niego król izraelski Joasz i płacząc mówił: Ojcze mój! Ojcze mój! Rydwanie Izraela i jego jeźdźcze! Powszechna żałoba ogarnęła kraj, gdy odszedł na zawsze następca i godny naśladowca największego proroka Izraela – Eliasza.   

3. Dla chętnych!!!

10. Historie Biblijne Starego Testamentu – Elizeusz – YouTubewww.youtube.com › watch24:51Historie Biblijne Starego Testamentu – Elizeusz. 14,899 views14K views. • Dec 14, 2016. 121. 15. Share …15 gru 2016 · Przesłany przez: Oł ek

4. Zadanie 1 strona 75, zadanie 2 i 3 strona 76 – zeszyt ćwiczeń.

Miłego dnia:)

18.03.2021r.

Katecheza

Temat: Izajasz zapowiada przyjście Mesjasza.

 1. Zapraszam do obejrzenia prezentacji.


Kl. IV Prorok Izajasz by on Geniallyview.genial.ly › interactive-image-kl-iv-prorok-izajasz

21 kwi 2020 — Discover more about Kl. IV Prorok Izajasz ✌️ – Interactive Image.

Prorok Izajasz (Fresk) – Michelangelo Buonarroti ❤️ - Michał Anioł
Prorok Izajasz

2. Wykonaj zadanie 1,2,3 strona 77 – zeszyt ćwiczeń.

Nic nie przesyłasz!!!

Miłego dnia:)

22.03.2021r.

Katecheza

Temat: Jeremiasz wzywa do zachowania przymierza.

Akt wiary - YouTube

Zapraszam do obejrzenia prezentacji:

Jeremiasz kl. 5 t. 29 by on Geniallyview.genial.ly › presentation-jeremiasz-kl-5-t-29

8 cze 2020 — 14. PRZYPOMINA. O DECYDUJĄCYM PRZYMIERZU. Prorok JeremiaszGenially Logo. Want to make creations as awesome as this one?

Jeremiasz – Wikipedia, wolna encyklopedia
Jeremiasz

2. Zachęcam do wykonania 1,2 strona 78.

NIC NIE PRZESYŁACIE !!!

Miłego dnia:)

24.03.2021r.

Katecheza

Temat: Niedziela Palmowa.

Zapraszam do obejrzenia prezentacji:
Niedziela Palmowa kl. 4 by on Geniallyhttps://view.genial.ly › interactive-image-niedziela-palm…
30 mar 2020 — Discover more about Niedziela Palmowa kl. 4 ✌️ – Interactive Image.

OBY KAMIENIE NIE ZAWSTYDZAŁY ŻYWYCH LUDZI – JAN PAWEŁ II – forumdlazycia [ lifeStyl ]

Dla chętnych!!!

Jak zrobić palmę wielkanocną? – YouTube

www.youtube.com › watch12:31Zobacz jak zrobić kwiaty z bibuły do palmy wielkanocnej: https://www.youtube.com/watch?v …29 lut 2016 · Przesłany przez: Prace Plastyczne

Pin by Wanda Swoboda on Niedziela Palmowa. | Easter, Decoupage

MIŁEGO DNIA:)

29.03.2021r.

Katecheza

Temat: Triduum Paschalne.

Co to jest Triduum Paschalne? | Parafia Rzymskokatolicka Małkowice

Wielki Tydzień – Wielkie Dni. Triduum Paschalne. by … – Geniallyhttps://view.genial.ly › presentation-wielki-tydzien-wiel…

Wielki Tydzień – Wielkie Dni. Triduum Paschalne. elzbietastchwsk. Created on 4/04/2020. Report. No description …

Zachęcam do wykonania ćwiczeń. Nic nie przesyłacie.

Wesołych Świąt :):):)

07.04.2021r.

Katecheza

Temat: Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Tajemnica Zmartwychwstania Jezusa - Kalendarzrolnikow.pl - lepsza strona polskiego rolnictwa.

Zapraszam do obejrzenia prezentacji.

Zmartwychwstanie Pana Jezusa O SP by … – Geniallyhttps://view.genial.ly › presentation-zmartwychwstanie-…

Zmartwychwstanie Pana Jezusa O SP. agnieszkababiec. Created on 16/04/2020. Report. No description. More creations to inspire you. View …

Miłego dnia:)

08.04.2021r.

Katecheza

Temat: Spełnienie się proroctw Jeremiasza – niewola babilońska.

Babilonia – Wikipedia, wolna encyklopedia
Babilonia

1.Zapraszam do obejrzenia prezentacji:

(kl.4,t.25) Babilonia – ziemia wygnania by … – Geniallyhttps://view.genial.ly ›

2 gru 2020 — Bóg cierpliwie ich upominał przez proroków. Przestrzegał przed … Uprowadzenie Izraelitów do Babilonii pobyt na wygnaniu i powrót – opowiadanie biblijne … Jeśli nim trwa, zaczyna się niewola, która może być bardzo długa.

Jeremiasz zapowiedzią cierpiącego Mesjasza – Adonai Modlitwa Litania

2.Zachęcam do wykonania zadania 1,2 strona 80 – zeszyt ćwiczeń.

Nic nie przesyłacie!!!

Miłego dnia:)

12.04.2021r.

Katecheza

Temat: Prorok czasu, wygnania i nadziei.

4_RELIGIA – Zdalne nauczanie 2020/2021
 1. Na dzisiejszej katechezie poznacie kolejnego proroka- Ezechiela.

Przeczytajcie fragment pochodzący z Księgi Ezechiela:

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

To mówi Pan:
„Chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest pośród ludów, zbezczeszczone przez was pośród nich, i poznają ludy, że Ja jestem Panem, gdy okażę się Świętym względem was przed ich oczami.
Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju, pokropię was czystą wodą, abyście się stali czyśi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali.
Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom, i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem”.

Oto Słowo Boże.

Prorok Ezechiel - Home | Facebook
Ezechiel

2. Zapraszam Was do obejrzenia filmu:

Omówienie: Księga Ezechiela, część 1 (rozdziały 1-33 …www.youtube.com › watch7:41Zobacz film o Księdze Ezechiela (część 1), w którym omawiamy strukturę literacką oraz główne myśli tej …7 sty 2020 · Przesłany przez: BibleProject – Polski

3. Zachęcam do wykonania zadań 1,2 strona 81-82 zeszyt ćwiczeń.

Nic nie przesyłacie:)

15.04.2021r.

Katecheza

Temat: Daniel w jaskini lwów.

PIT OF LIONS - Ułóż Puzzle Online za darmo na Puzzle Factory
Daniel w jaskini lwów.

1.Zapraszam do obejrzenia prezentacji:


Daniel kl. 5 t. 30 by Geniallyhttps://view.genial.ly › presentation-daniel-kl-5-t-30

15 cze 2020 — Discover more about Daniel kl. 5 t. 30 ✌️ – Presentation.

2. Zachęcam do wykonania zadania 1,2,3 strona 83 – 84.

NIC NIE PRZESYŁACIE !!!

Miłego dnia:)

19.04.2021r.

Katecheza

Temat:  Ezdrasz i Nehemiasz – powrót z niewoli i odbudowa świątyni.

 1. Zapraszam do obejrzenia filmu.

Omówienie: Księga Ezdrasza i Księga Nehemiasza – YouTubewww.youtube.com › watch9:05Zobacz film o Księgach Ezdrasza i Nehemiasza, w którym omawiamy strukturę literacką oraz główne myśli …9 paź 2019 · Przesłany przez: BibleProject – Polski

ZROZUMIEĆ SENS HISTORII: - ppt pobierz

2. Zadanie 1,2,3 strona 85 – 86 zeszyt ćwiczeń.

Nic nie przesyłacie !!!

Miłego dnia:)

22.04.2021r.

Katecheza

Temat: Cierpiący Hiob ufa Bogu.

Akty strzeliste: akt wiary, akt nadziei, akt miłości, akt żalu - YouTube

1.Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu:
Omówienie: Księga Hioba – YouTubewww.youtube.com › watch
11:27Zobacz film o Księdze Hioba (Joba), w którym omawiamy strukturę literacką oraz główne myśli tej księgi …2 wrz 2019 · Przesłany przez: BibleProject – Polski

Cierpienia Hioba - Najbrutalniejsze, najbardziej przerażające i krwawe momenty w Biblii - WP Książki
Cierpienie Hioba
MĄDROŚĆ STAREGO TESTAMENTU - ppt video online pobierz
Szukam nauczyciela i mistrza ppt pobierz

2. Wykonaj zadanie 1,2,3 strona 87- zeszyt ćwiczeń.

ZRÓB ZDJĘCIE, PRZEŚLIJ NA MOBIDZIENNIK.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC UPŁYWA 29.05.2021R.

MIŁEJ PRACY:)

26.04.2021r.

Katecheza

Temat: Bóg wysłuchuje modlitw i posyła z pomocą swojego Anioła.

 1. Wysłuchajcie fragmentu 1 Księgi Samuela:

1 Księga Samuela – BIBLIJNI.plhttps://www.biblijni.pl › biblia › 9,1_ksiega_samuela

1Sm11-20 – HELI I SAMUEL, Dziecko uproszone u Boga · 1Sm1, 21-28 … 1Sm7, 2-17 – SAMUEL I SAUL, Samuel – ostatni sędzia Izraela · 1Sm, 8, 1-22 …Brakujące: 7-10.13-15

Nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg.

2. Wykonaj zadanie 1,2,3 strona 88 -89 zeszyt ćwiczeń.

06. Historie Biblijne Starego Testamentu – Samuel Młody Prorokwww.youtube.com › watch24:21Historie Biblijne Starego Testamentu – Samuel Młody Prorok. 22,572 views22K views. • Dec 14, 2016 …14 gru 2016 · Przesłany przez: Oł ek

Miłego dnia:)

29.04.2021r.

Katecheza

Temat: Nabożeństwo Majowe.

MAGNES - Zdrowaś Maryjo 11x9cm Dewocjonalia Sklep Internetowy - Chrzest & Komunia

Zapraszam do obejrzenia prezentacji:


KLASY 4 – 6 Nabożeństwo majowe by … – Geniallyhttps://view.genial.ly › presentation-klasy-4-6-nabozens…
30 kwi 2020 — Discover more about KLASY 4 – 6 Nabożeństwo majowe ✌️ – Presentation.

MIŁEGO DNIA:)

05.05.2021r.

Katecheza

Temat: Prorok Jonasz i tajemnica Bożego miłosierdzia.

Wzrost Wiary | wzrastajmy w wierze: Akt wiary
 1. Zapraszam do obejrzenia prezentacji:

  Prorok Jonasz on Geniallyhttps://view.genial.ly › interactive-image-prorok-jonasz
  21 lut 2021 — Jonasz– tzn. gołąb. Prorok izraelski żyjący w VIII wiek. p. n. e., Działał za panowania króla Jeroboama III (783- 743 p.n.e.).
5_RELIGIA – Zdalne nauczanie 2020/2021
Jonasz

2. Na dzisiejszej lekcji wykonaliśmy zadanie 1 i 3 zeszyt ćwiczeń strona 96 -97.

Miłego dnia:)

06.05.2021r.

Katecheza

Temat: Estera ocala naród od zguby.

 1. Zapraszam do modlitwy:
Akty strzeliste: akt wiary, akt nadziei, akt miłości, akt żalu - YouTube

2. Wysłuchajcie fragmentu Pisma Świętego:
Est, 10, 1-3 – BIBLIJNI.plhttp://www.biblijni.pl › Est,10,1-3
Est, 10, 1-3 Wielkość Mardocheusza 1 Król Aswerus nałożył podatek na kraj i na wyspy morza. 2 A wszystkie dzieła jego potęgi i jego mocy, i opis wielkości …

Estera (postać biblijna) – Wikipedia, wolna encyklopedia
Estera

3. Zachęcam do obejrzenia filmu:
12. Historie Biblijne Starego Testamentu – Estera – YouTubewww.youtube.com › watch23:36
Amerykański serial animowany opowiadający historie zawarte w Starym i Nowym Testamencie.15 gru 2016 · Przesłany przez: Oł ek

Miłego dnia:)

10.05.2021r.

Katecheza

Temat: Księga inna niż wszystkie.

Zapraszam do obejrzenia prezentacji:

Księga inna niż wszystkie by ulkasroka on Geniallyhttps://view.genial.ly › presentation-ksiega-inna-niz-wsz…

17 maj 2020 — … literowy lub literowo – cyfrowy będący oznaczeniem fragmentu Biblii. 3,. J. 16 … Biblia została przetłumaczona na 1500 języków i dialektów.

12.05.2021r.

Katecheza

Temat: Księga Psalmów.

Psalmy

Co to jest psalm?

Psalm jest to liryczny utwór modlitewny, rodzaj pieśni religijnej o podniosłym charakterze, którego adresatem jest zazwyczaj Bóg, rzadziej człowiek. Ze względu na treść wyróżnia się psalmy dziękczynne, błagalne, pokutne, prorocze, pochwalne, patriotyczne, żałobne. 

Psalm 82 – Wikipedia, wolna encyklopedia

Omówienie: Księga Psalmów – YouTubewww.youtube.com › watch9:28Zobacz film o Księdze Psalmów, w którym omawiamy strukturę literacką oraz główne myśli tej księgi. Księga …5 lis 2019 · Przesłany przez: BibleProject – Polski

Katecheza

Temat: Boże Ciało.

Boże Ciało by aniakostro on Geniallyhttps://view.genial.ly › presentation-boze-cialo

3 cze 2020 — The tool to creation interactive communication experiences that make your audience fall in love. Communicate, educate, and seduce like never …

Boże Ciało
Kategorie: 4A4B